Przejdź do treści głównej

Często zadawane pytania

Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię informacje:
Dostępne 61 pytania i odpowiedzi z wszystkich 61 dla zadanych warunków:

Pytanie 1. Czy kluby seniora mogą być samodzielnym typem działań?
Odpowiedź, 05.04.2017 r.
W odpowiedzi na konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.24-01-152/17 może zostać złożony wniosek, który przewiduje rozwój usług opiekuńczych w formie stacjonarnej realizowanych jedynie przez klub seniora. 
Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pytanie 6. Proszę o informację czy w ramach ogłoszonego konkursu 11.3 jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów
  dla pielęgniarek i położnych? Są to kursy organizowane na podstawie Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych z 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016 r.
  Odpowiedź. 17.03.2017 r.
  W ramach 4 typu operacji jest możliwość ujęcia w projekcie specjalistycznych i kwalifikacyjnych kursów dla pielęgniarek i położnych w oparciu zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 30.09.2016r.
  Należy mieć jednak na uwadze, że realizacja powyższego typu operacji może być prowadzona przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego o których mowa w art. 2 pkt. 3aUstawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
  Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Pytanie 5. Czy w projekcie można założyć wyłącznie typ 4 operacji: kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwania i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych ? Istnieje wiele zawodów, do których nie ma podstawy programowej, jak np. zawód przedstawiciel handlowy, zatem w tych zawodach nie można ani robić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, ani kursów umiejętności zawodowych,
  ani pozaszkolnych form rozwoju kompetencji ogólnych.
  Odpowiedź. 17.03.2017 r.
  Tak, jeżeli z diagnozy potrzeb potencjalnej grupy docelowej wynika potrzeba realizacji wyłącznie kursów innych (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych). Wszelako należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem właściwym w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) mogą być prowadzone wyłącznie przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
  Ponadto, zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu nr 1 (weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej), kursy inne (niż kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kursy kompetencji ogólnych) kończą się uzyskaniem kwalifikacji (w rozumieniu regulaminu konkursu).
  Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Pytanie 4. Czy w projekcie powinno przewidzieć się kształcenie w jednym zawodzie (np. księgowa), czy zgodnie z zapisem regulaminu, str. 24 kształceniu w wielu zawodach, jeżeli na takie zostało wskazane zapotrzebowanie osób biorących udział w diagnozie. „Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem”( str., 24 regulaminu konkursu).
  - jak powinno rozumieć się powyższy zapis?
  Odpowiedź 17.03.2017 r.
  W projekcie powinno się przewidzieć – w ramach założonych typów projektów – rodzaje wsparcia (np. kursów) dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych diagnozą i zakwalifikowanych do projektu. W przypadku, w którym przewidziano kształcenie w jednym zawodzie, a do projektu zgłosi się osoba wykazująca potrzebę kształcenia w innym, obowiązują zapisy sekcji 2.2.1 regulaminu konkursu dotyczące zindywidualizowania wsparcia, przez co należy rozumieć zaoferowanie tej osobie takiego rodzaju wsparcia (np. tematu kursu), który jest zgodny z jej indywidualnymi potrzebami.
  Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Pytanie 3. Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, bierne zawodowe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach i kursach?
  Odpowiedź 17.03.2017 r.
  Tak, pod warunkiem że wykazują potrzebę kształcenia zawodowego, np. posiadają kwalifikacje niedopasowane do potrzeb rynku pracy.
  Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Pytanie 2. Czy jest określona średnia kwota wsparcia na osobę?
  Odpowiedź. 17.03.2017 r.
  Nie. Regulamin konkursu nie formułuje takiego wymogu.
  Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

  Pytanie 1. W jaki sposób będą przyznawane punkty strategiczne?
  Odpowiedź. 17.03.2017 r.
  Eksperci powołani przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego weryfikować będą, czy zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – w szczególności diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników, proponowane działania projektu i zakładane wskaźniki – są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz Strategią Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku lub innym dokumentem strategicznym o zasięgu ponadregionalnym.
  W szczególności weryfikowana będzie zgodność z:
  – diagnozą strategiczną dotyczącą problemów województwa śląskiego w wymiarze społecznym;
  – podstawowymi wyzwaniami polityki rozwoju województwa (związanymi z poprawą spójności regionu);
  – obszarami priorytetowymi, celami i kierunkami rozwoju województwa;
  – celami strategicznymi polityki innowacyjnej województwa;
  – priorytetowymi obszarami technologicznymi województwa;
  – celami rozwojowymi Polski południowej, obejmującymi województwo śląskie, zawartymi w przynajmniej jednej strategii o zasięgu ponadregionalnym.
  Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

   Pytanie 2.  Czy podmiot leczniczy, utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, udostępniający bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – może aplikować do Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WSL 2014-2020? Wątpliwość wynika z umożliwienia aplikowania takim podmiotom w ramach POIiŚ 2014-2020 (pod warunkiem spełnienia wszystkich trzech przesłanek, wskazanych w SZOOP POIiŚ 2014-2020 – w tym przesłanki dotyczącej braku możliwości ubiegania się danej inwestycji o dofinansowanie w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego).
   Odpowiedź, 31.03.2017 r.
   Generalną zasadą demarkacji projektów dotyczących infrastruktury oddziałów szpitalnych zawartą w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 jest demarkacja podmiotowa tj. wsparcie ponadregionalnych podmiotów leczniczych w ramach POIiŚ, natomiast regionalnych podmiotów leczniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Równocześnie, w ramach RPO WSL nie sformułowano wykluczenia dla tego typu beneficjenta czy projektu, tak więc nie zaistnieje okoliczność, sformułowana w SZOOP POIiŚ 2014-2020, która pozwalałaby na składanie aplikacji tego typu podmiotom leczniczym w ramach POIiŚ. Podsumowując, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które udostępniają swoją infrastrukturę na rzecz medycznej uczelni publicznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WSL 2014-2020.
   Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   Pytanie 1. Czy w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia kwalifikowane będą wydatki poniesione na zakup używanego sprzętu medycznego?
   Odpowiedź, 31.03.2017 r.
   Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego[1] mogą stanowić wydatek kwalifikowany, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:
   a)  sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
   b)  sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
   c)  cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

   Niemniej jednak podkreślić należy iż w ocenie IOK zakup używanego środka trwałego np. sprzętu, obarczony jest ryzykiem wystąpienia problemu z wyceną jego wartości rynkowej z powodu braku oficjalnych danych i przeliczników, co w przypadku braku wiarygodnej wyceny skutkować może niekwalifikowaniem tej części wydatku.

   Wydatek związany z zakupem sprzętu medycznego musi spełniać warunki, ograniczenia i limity wynikające m.in z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu dla Działania 10.1, przede wszystkim punkt 15 części 2.1.1 Ograniczenia i limity realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:
   Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, są uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń. Wnioskodawca dysponuje/zobowiązuje się do dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem/ infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

   Należy również pamiętać, iż wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem ,że wartości te będą ujęte w ewidencji księgowej( przypis: pod tym pojęciem rozumie się wyodrębnioną dla projektu ewidencję zgodną z zasadami opisanymi w Polityce rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta).
   Ponadto ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie odbywa się niezależnie na każdym etapie jego realizacji.

   [1] Def. środka trwałego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6.12.1

   Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” w projektach RPO WSL 2014-2020.
    Komunikat, 23.02.2017 r.
    Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

    Na potrzeby wykazywania wskaźnika „Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich” należy wskazywać liczbę osób, które zamieszkują obszar rewitalizacji, na który będzie oddziaływać projekt. Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte z właściwego programu rewitalizacji.

    Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


    Wyjaśnienie metody obliczania wskaźnika „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” w projektach RPO WSL 2014-2020.
    Komunikat, 13.02.2017 r.
    Definicja wskaźnika zgodnie z regulaminami konkursów w działaniu 10.3:
    Rewitalizacja powinna mieć charakter kompleksowy, tym samym w jej ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Dany obszar należy wykazać we wskaźniku w momencie rozpoczęcia rewitalizacji przewidzianej w projekcie i powinien odzwierciedlać rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami.
    Wskazując wartość ww. wskaźnika należy określić powierzchnię odnoszącą się do konkretnego projektu.

    Przykładowo, gdy projekt obejmie prace w budynku lub jego części należy podać  powierzchnię zabudowy - powierzchnię budynku w dolnej kondygnacji, po obrysie ścian zewnętrznych, czyli powierzchnię jaką budynek zajmuje na działce. Jako źródło wskaźnika, w przedmiotowym wypadku należy wskazać odpowiedni dokument, np. dane ewidencyjne wnioskodawcy m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków lub  księgi wieczystej.
    W przypadku gdy projekt obejmie tylko roboty budowlane dotyczące terenu lub przestrzeni, należy liczyć samą część zrewitalizowanego terenu w projekcie. Jako źródło należy wskazać np. protokół odbioru wykonanych robót/wypis z ewidencji gruntów.
    W przypadku projektu, który obejmie prace w budynku oraz w terenie/przestrzeni, należy zsumować powierzchnię budynku po obrysie + powierzchnię przyległą (np. teren parku, skweru, podwórka).

    Za jednostkę miary w przypadku przedmiotowego wskaźnika należy przyjąć hektary [ha]. W przypadku mniejszej powierzchni, wyliczonej w metrach, należy przeliczyć ją na hektary.
    Dodatkowo w polu B.16 Analiza specyficzna wniosku o dofinansowanie należy przedstawić powierzchnię obszaru, na który oddziałuje dany projekt rewitalizacji. Będzie to nie tylko teren objęty bezpośrednio robotami budowlanymi (teren konkretnego projektu, zgodnie z dokumentacją techniczną), ale większy obszar, na którym przewiduje się odnotować pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu. Wnioskodawca w polu powinien przedstawić przesłanki, na podstawie których zidentyfikował obszar oddziaływania projektu. W przypadku, gdy wyznaczenie obszaru oddziaływania projektu jest niemożliwe, należy w polu B.16 przedstawić wyjaśnienie. Za jednostkę miary należy przyjąć hektary [ha].

    Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

     NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursów nr: RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16, RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
     a) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregion Centralny
     b) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Subregion Północny

     Pytanie 6. Czy wsparcie zaplanowane w danym projekcie będzie rozszerzane w związku z zatwierdzeniem kolejnych programów rewitalizacji i taki zapis należy zawrzeć we wniosku ? Czyli, że gdy już na etapie realizacji zatwierdzone zostaną kolejne programy, to projekt będzie rozszerzany o dany obszar realizacji?
     Odpowiedź. 24.01.2017
     Ocena spełnienia kryterium potwierdzającego powiązanie projektu z programem rewitalizacji, zawierającym określone cechy i elementy, powinna nastąpić w toku ubiegania się projektu o dofinansowanie, a opis projektu we wniosku powinien umożliwić ocenę spełnienia kryterium.
     Zatem, Wnioskodawca powinien wykazać jednoznacznie i zgodnie z prawdą, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie wsparcie jest skierowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach rewitalizowanych, tj. identyfikuje przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na konkretnym obszarze rewitalizacji, wskazanym w zatwierdzonym przez IZ RPO WSL konkretnym programie rewitalizacji. W przeciwnym razie, nie będzie podstaw do pozytywnej oceny takiego projektu.
     Jeżeli program rewitalizacji którejkolwiek z gmin subregionu centralnego nie zostanie zatwierdzony przez IZ RPO WSL 2014-2020, beneficjent projektu nie może objąć wsparciem przedsiębiorców tej gminy. Niemniej jednak Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informację, że w miarę przyjmowania kolejnych Gminnych Programów Rewitalizacji będzie obejmował wsparciem kolejne gminy (w rozumieniu obszarów objętych programem rewitalizacji).
     Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego, zamieszczonym na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja
     Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

     Pytanie 5.
     Czy Projektodawca lub partner/partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co najmniej:
     –2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz
     –doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS?

     Czy kryterium może zostać spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera projektu , czy musi być spełnione albo wyłącznie przez partnera albo wyłącznie przez lidera.  Czy w takim wypadku np.:
     -lider może wykazać się wyłącznie – 2-letnim doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe
     -natomiast partner może wykazać się wyłącznie doświadczeniem w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS
     tj. żaden z podmiotów osobno nie wykaże się spełnieniem 2 elementów składających się na kryterium, jednak wspólnie - łącznie kryterium zostanie spełnione. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?
     Odpowiedź, 24.01.2017
     2-letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego polegających na wsparciu pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców poprzez szkolenia/ doradztwo/ wsparcie finansowe oraz doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS musi być spełnione łącznie przez lidera projektu i partnera (czyli podlega sumowaniu poszczególnych elementów).
     Jednocześnie zwracamy uwagę, że na etapie oceny będzie sprawdzane, w szczególności w kontekście przedstawionego we wniosku podziału zadań w projekcie, czy partnerstwo nie jest pozorne, zawiązane wyłącznie w celu spełnienia kryterium dostępu.
     Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

     Pytanie 4. Czy konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców tylko i wyłącznie w ramach pomocy de minimis?
     Odpowiedź. 24.01.2017
     Nie jest możliwa konstrukcja budżetu przy założeniu wkładu własnego przedsiębiorców wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Konstruując budżet należy założyć pozycje wkładu własnego przedsiębiorców zarówno w ramach pomocy de minimis jak i w ramach pomocy publicznej, ponieważ w obydwu rodzajach pomocy występuje wkład własny przedsiębiorcy w ramach PSF (min. 20%) a dodatkowo w ramach pomocy publicznej występuje wkład prywatny na poziomie 50%, 40% lub 30%.
     Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

     Pytanie 3. Czy  przykład dotyczący poziomu pomocy publicznej na szkolenia i doradztwo jest prawidłowy skoro zgodnie z Opisem PSF: ”poziom wkładu własnego, który musi wnieść do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana. Dla celów obliczania wysokości wkładu własnego z tytułu pomocy publicznej (tzn. koszt usługi – wkład własny z tytułu PSF) dofinansowana część usługi rozwojowej stanowi bowiem 100% wartości usługi.”
     Odpowiedź. 24.01.2017
     Tak, jest prawidłowy.

     Przykład 1: zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze wynosi 50%.

     Możliwe poziomy dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) to 50%, 60%, 70% i 80%.

     50% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 25%
     50% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 30%
     50% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 35%
     50% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 40%

     Przykład 2: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 60%.

     Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

     60% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 30%
     60% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 36%
     60% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 42%
     60% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 48%

     Przykład 3: zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. rozporządzenia, intensywność pomocy publicznej na szkolenia wynosi 70%.

     Możliwe poziomy dofinansowania w ramach PSF to 50%, 60%, 70% i 80%.

     70% dofinansowania z pomocy publicznej x 50% dofinansowania z PSF = 35%
     70% dofinansowania z pomocy publicznej x 60% dofinansowania z PSF = 42%
     70% dofinansowania z pomocy publicznej x 70% dofinansowania z PSF = 49%
     70% dofinansowania z pomocy publicznej x 80% dofinansowania z PSF = 56%

     Powyższe przykłady mają jedynie poglądowy charakter.

     Budżet projektu powinien zostać skonstruowany w oparciu o zapisy wniosku (zwłaszcza te związane z opisem grupy docelowej).

     Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

     Pytanie 2.
     W związku ogłoszonym konkursem 8.2.1 proszę o informację czy w punkcie B4 wniosku o dofinansowanie „Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?” należy zaznaczyć obowiązkowo „tak” żeby wniosek był zaakceptowany.

     Zgodnie z informacjami pomocy do tego pola zaznaczamy „tak” tylko „jeśli projekt figuruje w lokalnym programie rewitalizacji, a żeby uznać że dany projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji, musza być w nim zawarte podstawowe wiadomości na temat projektu – projektodawca, tytuł, wartość projektu i jego opis zgodny z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym”.

     W praktyce, w żadnym z aktualnie dostępnych programów rewitalizacji nie ma ww. informacji. Stąd moje pytanie czy zaznaczenie w tym punkcie „nie” spowoduje odrzucenia wniosku bądź obniżenia jego oceny ? A jeśli obowiązkowo trzeba zaznaczyć „tak” to jak uzasadnić to powiązanie w świetle zapisów instrukcji?
     Odpowiedź. 24.01.2017
     Instrukcja wypełniania wniosku stanowi, że "Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych".

     Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z 18 stycznia br., zgodnie z którym „Kryterium dotyczące powiązania projektu z programem rewitalizacji w Poddziałaniach 8.2.1/8.2.2 RPO WSL ma charakter formalny i weryfikuje, czy projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonego obszaru rewitalizacji, wynikającego z zaakceptowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji (…)”.

     Wobec powyższego, należy w punkcie B.4 zaznaczyć „tak” i wskazać powiązanie z ogólnym (zbiorczym) opisem innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych, a jeśli nie jest możliwe wykazanie takiego powiązania, należy wskazać, że projekt odnosi się do prawidłowo wyznaczonych obszarów rewitalizacji w poszczególnych gminach, wynikających z zaakceptowanych przez IZ RPO WSL programów rewitalizacji, zamieszczonych w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020.
     Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

     Pytanie 1. Zwracam się z pytaniem odnośnie do sposobu złożenia i podpisania wniosku w przypadku gdy dany podmiot posiada dwuosobową reprezentację: czy wniosek musi być wówczas podpisany przez dwie osoby, czy możliwa jest sytuacja w której jedna osoba podpisze wniosek (na podstawie pełnomocnictwa) i pełnomocnictwo to zostanie dołączone do wniosku?
     Odpowiedź. 24.01.2017
     Aby podpisać wniosek w SEKAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa certyfikaty niekwalifikowane CC SEKAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany/jeden certyfikat niekwalifikowany CC SEKAP oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

     Aby podpisać wniosek w ePUAP przez dwie osoby, należy posiadać:1) dwa Profile Zaufane ePUAP albo2) dwa płatne certyfikaty kwalifikowane zgodne z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo3) jeden certyfikat kwalifikowany oraz jeden Profil Zaufany ePUAP.

     W sytuacji, gdy dany podmiot posiada wieloosobową reprezentację a tylko jeden członek organu posiada stosowny podpis, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt: III CZP 68/06), członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony umową spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do poszczególnych czynności.

     Stanowisko to znalazło potwierdzenie również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 roku (sygn. akt: IV CSK 416/09). Ponadto, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt: III CZP 17/14) dopuścił możliwość udzielenia członkowi zarządu spółki nie tylko pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, ale również pełnomocnictwa rodzajowego. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.

     Należy jednak pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej spółce. WUP w Katowicach sugeruje jednak skorzystanie z możliwości pozyskania dla pozostałych członków zarządu bezpłatnego podpisu w postaci Profilu Zaufanego lub niekwalifikowanego podpisu CC SEKAP, którymi można podpisywać wnioski. Obie te formy są dostępne bez ponoszenia kosztów.
     Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

      Pytanie 27. Przygotowując projekt planujemy następujące zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkół specjalnych w ramach III i IV typu projektu:

      - zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne,

      - zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne (kształtujące właściwe postawy społeczne i prozdrowotne),

      - zajęcia kulinarne (kształtujące umiejętności społeczne, samoobsługowe i prozdrowotne, arteterapia (budujące samoakceptację i poczucie własnej wartości, rozwijające ogólną sprawność manualną, wpływające na stan emocjonalny, rozwijające szereg procesów myślowych),

      - zajęcia interdyscyplinarne (wycieczki poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, geografii, historii, przyrody),

      - całościowa metoda Tomatisa (usprawniająca czynne słuchanie),

      - trening Biofeedback (świadome wpływanie na pracę mózgu, co przekłada się na umiejętność utrzymywania dużego stopnia koncentracji),

      - zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball (poprawiające koordynację, zdolności manualne, wzmacnianie ruchów),

      - pracownia symulacji „dorosłego” życia (przygotowujące do życia w warunkach współczesnego świata, planowanie budżetu, organizowanie otaczającej przestrzeni).

      W świetle zapisów dokumentacji konkursowej proszę o informacje, czy wszystkie ww. formy wsparcia będą kosztem kwalifikowalnym?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      W ramach III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności:
      a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
      b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
      c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

      Środki EFS dostępne w ramach RPO mogą zostać wykorzystane na realizację działań uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmujących w szczególności:
      - zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
      - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, organizowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
      - warsztaty;
      - porady i konsultacje.

      Powyższe działania muszą być zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
      Wymienione w Państwa piśmie zajęcia prowadzone metodą Tomatisa, trening Biofeedback czy zajęcia kulinarne oraz pracownia symulacji „dorosłego” życia wpisują się w/w katalog wsparcia pod warunkiem, iż taki charakter wsparcia wynika ze specyficznych potrzeb określonej grupy docelowej. Należy zauważyć, iż określony rodzaj zajęć w odniesieniu do pewnej grupy docelowej (np. z konkretnym rodzajem niepełnosprawności) będzie kwalifikowalny, a w odniesieniu do innej grupy może być całkowicie nieuzasadniony. Dlatego IOK podkreśla znaczenie szczegółowego opisu sytuacji problemowej grup docelowych, z którego musi jasno wynikać potrzeba zaplanowanego wsparcia. Również zajęcia rewalidacyjne mogą być realizowane w ramach projektu zgodnie z pkt 4 § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jednakże w ramach XI osi priorytetowej nie ma możliwości finansowania działań rehabilitacyjnych. Pewne działania o charakterze medycznym mogą być finansowane w priorytecie VIII i IX natomiast w priorytecie XI możliwe są działania o charakterze terapeutycznym wykorzystywane w edukacji.
      Wymienione przez Państwa zajęcia edukacyjno-turystyczno-rekreacyjne, zajęcia interdyscyplinarne i zajęcia z użyciem żyroskopu, powerball nie wpisują się w katalog wsparcia przewidzianego w ramach III typu projektu.
      IZ RPO jeszcze raz podkreśla, że realizacja form wsparcia musi wynikać z diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów jak również musi być odpowiednio uzasadniona.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 26. W związku z opublikowanym Regulaminem konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, uprzejmie proszę o odpowiedź dotyczącą możliwości organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu nauki języków obcych, np. jęz. angielskiego czy niemieckiego.

      Na stronie 5 Regulaminu opisano kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy czyli kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się m.in. porozumiewanie się w językach obcych.

      Jednocześnie na stronie 25 Regulaminu znajduje się wyraźna informacja, że w ramach wskazanych powyżej typów realizacji projektów (tj. I, II i III) nie ma możliwości realizacji zajęć z przedmiotów humanistycznych (tj. j. polski, historia, WOS itp.).

      Czy w związku z powyższym możliwe jest zaplanowanie w projekcie prowadzenie zajęć z języków obcych czy też nie? Bo z jednej strony porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową, a z drugiej są to przedmioty humanistyczne. Ponadto proszę o wymienienie wszystkich przedmiotów humanistycznych, których nie powinno wpisywać się do projektu aby nie budziło to żadnych wątpliwości podmiotów przygotowujących projekty.

      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Katalog przedmiotów humanistycznych jest otwarty, co oznacza, że nie ma możliwości ich dokładnego sprecyzowania. Jednak zgodnie z zapisami regulaminu konkursu zajęcia dla uczniów przewidziane w projekcie powinny  kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy tj. matematyczno–przyrodnicze, TIK oraz językowe.

      W związku z powyższym zajęcia z języków obcych, pomimo iż kategoryzowane są jako nauki humanistyczne są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach konkursu nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, gdyż porozumiewanie się w językach obcych jest kompetencją kluczową.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 25. W ramach działania 11.1.4 uruchomione są dwa konkursy – jeden nazwijmy to ogólny i jeden skierowany wyłącznie do obszarów OSI – obszarów wiejskich. Rozmawiałam z przedstawicielem Wydziału i potwierdził mi, że gmina wiejska może aplikować zarówno do konkursu ogólnego, jak i dedykowanego OSI (oczywiście pod warunkiem spełniania wskazanych w dokumentacji wymagań). Proszę o potwierdzenie czy oznacza to, że może złożyć wniosek na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 lub RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Czy też w takiej sytuacji gmina może złożyć wnioski na oba konkursy jednocześnie: czyli zarówno na konkurs ogólny, jak i konkurs dedykowany OSI? W dokumentacji konkursowej jest tylko ograniczenie co do liczby składanych wniosków na konkretny konkurs. Bardzo proszę o wyjaśnienie tych wątpliwości.
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów nr  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16 Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Co oznacza, że gmina może złożyć po dwa wnioski na oba konkursy jednocześnie,  czyli zarówno 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 i 2 wnioski na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16. Nie oznacza to jednak, że ten sam projekt, obejmujący wsparciem tą samą grupę docelową, otrzyma 2 razy dofinansowanie. Byłoby to podwójne finansowanie tych samych działań co jest niedozwolone.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 24. Czy jeśli w danej szkole objętej projektem żadna sala dydaktyczna (przedmiotowa – przedmioty ogólnokształcące) nie jest wyposażona w żaden sprzęt IT (nie ma w ogóle komputera/laptopa, sprzętu w postaci tablicy interaktywnej), a z diagnozy wynika chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i programów multimedialnych, a nie mają obecnie takiej możliwości) to czy, przy założeniu, że łączna wartość planowanych do zakupu tablic interaktywnych nie przekracza 20% wartości projektu możemy założyć zakup takiego sprzętu?
      Np. planowana jest realizacja 7 rodzajów zajęć, w 7 różnych salach – czy możemy założyć zakup 7 tablic interaktywnych z laptopem przy powyższym uzasadnieniu?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Punktem wyjścia dla racjonalności każdego wydatku jest diagnoza. Należy w głównej mierze skupić się na rzeczywistym zapotrzebowaniu danej szkoły. Z diagnozy nie może wynikać sama chęć realizacji zajęć ogólnokształcących z wykorzystaniem e-podręczników, nowoczesnych technologii w postaci tablicy interaktywnej, specjalistycznych oprogramowań i itd. Diagnoza sytuacji problemowej szkoły powinna opisywać deficyty edukacyjne uczniów danej placówki. To od przeprowadzonej diagnozy będzie zależało, jaka pracownia będzie odpowiadała na potrzeby uczniów objętych wsparciem.
      Jeżeli zaplanowane zajęcia wraz z zakupem wyposażenia są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby edukacyjne danej placówki a we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniony zakup 7 tablic interaktywnych, to można uznać te wydatki za kwalifikowalne. Należy przy tym pamiętać, że wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 23. Czy planując w budżecie projektu zakup pomocy dydaktycznych na poszczególne rodzaje zajęć możemy zrobić to w poniższej formie? NP. „Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z chemii” – Komplet/Zestaw – 5 000,00 zł brutto. Natomiast w uzasadnieniu kosztu wymieniamy skład kompletu i podajemy ceny jednostkowe, które dadzą ogółem kwotę 5 000,00 zł?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Zaproponowany zapis dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych jest prawidłowy (brak wskazania kosztów jednostkowych w przypadku wydatków wskazanych jako ZESTAW uniemożliwia ocenę ich racjonalności).
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 22. Szkoła zamierza realizować zajęcia z matematyki oraz informatyki. Ideą szkoły jest połączenie tych 2 przedmiotów i rozwiązywanie problemów matematycznych przy pomocy narzędzi informatycznych.

      W związku z tym planuje się, poza zajęciami z matematyki oraz informatyki, zakup drukarki 3D, która umożliwi drukowanie modeli 3D zaprojektowanych w ramach zajęć informatycznych – brył przestrzennych w różnych konfiguracjach.

      Opracowywane i drukowane będą bryły niemożliwe do kupienia. Bryły te posłużą do rozwiązywania problemów matematycznych w zakresie geometrii.

      Czy, mając na uwadze powyższe założenia, można uznać, że tego rodzaju zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie? Działania te oczywiście wynikają z Diagnozy.
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Działania realizowane w projekcie składanym na konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4 muszą być w głównej mierze ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, które zostały wskazane w Regulaminie konkursu. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz kompetencje informatyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych. Tak więc zajęcia informatyczne (dot. projektowania brył 3D) w połączeniu z zajęciami matematycznymi można uznać za kwalifikowalne w projekcie jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole a zakup pomocy do prowadzenia tych zajęć zostanie szczegółowo uzasadniony we wniosku o dofinansowanie. Należy przy tym pamiętać, że limit wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financing nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu.
      Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 21. Typ 1 lub 2 projektu może być realizowany w szkołach osiągających najniższe wyniki. Dla szkół podstawowych jest to matematyka. Jaki jest klucz do umieszczenia danej placówki? Jedna z naszych szkół w 2015 roku osiągnęła wynik 71% (powyżej średniej), natomiast w 2016 49,38% (poniżej). W regulaminie konkursu zawarto zapis „Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w przypadku egzaminu maturalnego) w co najmniej jednym roku”.
      Czy szkoła, która ma wyniki powyżej średniej w obu latach może brać udział w projekcie w przypadku typu 1 lub 2 czy też jest automatycznie odrzucana?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany jedynie przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Tak więc wsparcie w ramach typu operacji 1 i 2 może być skierowane tylko do szkół wymienionych w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu (chyba, że jest to zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła specjalna). We wniosku spełniającym wskazane kryterium należy zaplanować działania projektowe ukierunkowane na wyrównywanie głównie tych dysproporcji w szkole i/lub placówce oświatowej. Pozostałe działania, jeżeli wynikają z przeprowadzonej diagnozy, powinny stanowić wsparcie uzupełniające do działań ukierunkowanych na osiągnięcie wyników edukacyjnych.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 20. W związku z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16, proszę o informację, czy szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 “Lista szkół podstawowych/gimnazjów osiągających najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu” - gdyż żaden z uczniów tych szkół ze względu na niepełnosprawność nie był w stanie przystąpić w latach 2015 i 2016 do sprawdzianu 6-klasisty lub do egzaminu gimnazjalnego - mogą korzystać z form wsparcia polegających na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zarówno takie zajęcia, jak i pomoce dydaktyczne, jakie chcemy zakupić na potrzeby ich prowadzenia wpisują się w I i II typ projektu, a te  dedykowane są wyłącznie szkołom wymienionym w zał. nr 9.
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Typ operacji nr 1 i 2 zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu może być realizowany przez szkoły i/lub placówki systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu tj. placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych w okresie 2 ostatnich lat (tj. w roku szkolnym 2014/2015 lub 2015/2016) była na poziomie niższym niż średnia województwa z danego egzaminu w co najmniej jednym roku. Kryterium to nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych (zgodnie z informacją zawartą w pkt 4.1.9 ppkt b) regulaminu). Tak więc szkoły specjalne nie ujęte w zał. nr 9 mogą korzystać z form wsparcia wpisujących się w I i II typ projektu.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 19. Jak wpisać do zadań wkład własny rzeczowy, jeśli planujemy uwzględnić wartość użyczonych na zajęcia sal - szkoła wycenia te wartości wg stawek wprowadzonych kilka lat temu zarządzeniem Dyrektora Szkoły, ale po przemnożeniu przez ilość godzin zajęć wychodzi znacznie większa kwota niż potrzeba - już przy drugim zadaniu na 4 wyczerpuje się możliwy limit - czy mogę wpisać łączną kwotę max. dofinansowania (tylko nie wiem, jaką jednostkę wybrać z listy) czy zastosować jakąś inną metodę? Oczywiście w pozostałych zadaniach sale lekcyjne będą udostępnione.
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Wszystkie wydatki planowane jako wkład własny rzeczowy należy uwzględnić w ramach poszczególnych zadań merytorycznych, wskazując w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii sposób, w jaki dokonano jego wyceny wybierając odpowiednią jednostkę miary. Przy określaniu wysokości stawki należy uwzględnić stawki brutto obowiązujące przy wynajmie sal znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W przypadku sal będących w dyspozycji Projektodawcy, koszt ich utrzymania jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia ponoszonych kosztów.
      Ponadto w sytuacji wnoszenia wkładu rzeczowego w postaci kosztów użytkowania sal, w ramach poszczególnych zadań merytorycznych należy wskazać planowaną liczbę zajęć, wybierając w polu j.m. odpowiednią jednostkę miary np. moduł, godzinę lekcyjną lub godzinę, uwzględniając jednocześnie czas ich trwania, np. 30, 45 lub 60 minut oraz stawkę za wynajem. Kwota wniesionego wkładu rzeczowego w ramach poszczególnych zadań merytorycznych powinna stanowić iloczyn liczby zajęć oraz stawki.
      W przypadku gdy iloczyn liczby zajęć oraz stawki przekracza wymaganą dla konkursu wartość wkładu własnego można zmniejszyć stawkę za wynajem tak, aby dostosować wartość wkładu własnego do wymaganego limitu. Jednocześnie w opisie wydatku należy uzasadnić przyjęcie stawki na danym poziomie (ze względu na dostosowanie do wymaganego poziomu wkładu własnego), ze wskazaniem stawki wynikającej z uchwały.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 18. Projekt planowany jest na 2 lata. Stawkę godzinową wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowałam dla stopnia naucz. dyplomowanego, bo tacy będą uczyć w projekcie. Jednak słyszy się o planowanych podwyżkach dla nauczycieli - czy mogę przyjąć kilkuzłotową rezerwę, np. zamiast 55 zł/h czy mogę wpisać do budżetu 60 zł?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Projektodawca we wniosku aplikacyjnym określa stawkę za godzinę zajęć biorąc pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy, uwzględniając stawki wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku o dofinansowanie oceniana jest na etapie Komisji Oceny Projektów i po otrzymaniu dofinansowania, projekt powinien być realizowany zgodnie z założeniami.
      Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.
      Należy jednak pamiętać o regulacjach prawnych Karty Nauczyciela (art. 35a) i ustawy o systemie oświaty (art. 7e). W placówkach publicznych dyrektor ma wybór - może zatrudnić przy projekcie UE obecnego nauczyciela w ramach dodatkowych godzin w  ramach podstawowego zatrudnienia - nie trzeba podpisywać dodatkowych umów (art. 35a Karty Nauczyciela), albo może zatrudnić nauczyciela spoza placówki (art. 7e ustawy o systemie oświaty).
      W pierwszym przypadku to dyrektor przydziela godziny na realizację w projekcie UE za zgodą nauczyciela. Wynagrodzenie za każdą godzinę takich zajęć przysługuje w wysokości wyliczonej według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem tylko dodatku za warunki pracy (a nie innych dodatków).
      W drugim przypadku dodatkowego nauczyciela zatrudnia się na umowę o pracę. Za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć w wysokości wyliczonej według stawki zaszeregowania nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego pensum w wymiarze 18 godzin.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 17. Czy dyrektor szkoły może być też kierownikiem projektu? - ma doświadczenie w pracy z podobnymi projektami, doświadczenie w zarządzaniu, dobre kontakty z personelem merytorycznym i technicznym, co zapewni sprawne i prawidłowe zarządzanie projektem?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Projektodawca aplikując o środki unijne tworzy zespół projektowy odpowiedzialny za prowadzenie projektu. Określając obowiązki i decydując o jego składzie powinien kierować się przede wszystkim wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem poszczególnych jego członków, niezbędnymi do zapewnia prawidłowego wykonania zaplanowanych zadań. W składanym na konkurs wniosku aplikacyjnym, w sytuacji, gdy jest to możliwe, Projektodawca powinien wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem.
      Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, w tym kierownika projektu może być kwalifikowalne wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.
      Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwskazań do tego aby kierownikiem projektu był dyrektor szkoły.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 16. Jakie wyposażenie możemy zakupić w ramach II typu projektu?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki musi być zgodne z warunkami wymienionymi w regulaminie konkursu w szczególności:
      - wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych musi być zgodne z katalogiem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki musi być zgodne z katalogiem wymienionym w regulaminie pkt 2.4.10.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 15. Czy w regulaminie konkursu została określona definicja nauczania opartego na metodzie eksperymentu?
      Odpowiedź, 21.03.2017 r.
      W Regulaminie konkursu nie określono definicji nauczania opartego na metodzie eksperymentu jednakże zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami eksperyment w pracowni szkolnej jest okazją do rozwijania pomysłowości, samodzielności, zdolności i twórczego myślenia. Eksperyment ma dla ucznia znaczenie emocjonalne, jest niezmiernie atrakcyjny i może wzbudzić motywy uczenia się, ukształtować głębokie zainteresowanie.
      Istotny jest aspekt wychowawczy związany z przeprowadzaniem eksperymentu. Wszelkie eksperymenty w pracowni szkolnej można podzielić na dwa rodzaje:
      • pokazy, które mogą być „ilustracją doświadczalną” omawianego przez nauczyciela zjawiska, prawa lub też modelu, przyrządu czy urządzenia,
      • ćwiczenia laboratoryjne, które są formą badań doświadczalnych, przeprowadzanych przez uczniów samodzielnie w małych 2-3 osobowych grupach.

      Uczeń powinien zakończyć proces kształcenia z nabytymi umiejętnościami dotyczącymi pracy eksperymentalnej. Nabyte umiejętności powinny być związane z obserwacją zjawiska, z pomiarem i badaniem zależności.

      Bardzo ważny jest kontakt uczniów z eksperymentem. Powinni oni mieć możliwość zbadania prostych zjawisk samodzielnie. Ma to ogromne znaczenie, gdyż wiedza zdobyta w ten sposób staje się czymś „własnym”. Wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzania eksperymentu (także zaangażowanie emocjonalne, własne przemyślenia,...), pozostają na dłużej w umyśle ucznia i ułatwiają mu dalszy rozwój.

      Aktywny charakter nauczania opartego na metodzie eksperymentu, gdzie uczniowie stawiają hipotezy, przeprowadzają eksperymenty, zapisują obserwacje, wyciągają wnioski, weryfikują hipotezy, poszukują wyjaśnień, rozbudza u uczniów zainteresowania do poznawania zjawisk i procesów.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 14. Czy w ramach projektu, którego realizacja przewidziana jest na 2 lata możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla uczniów tylko na okres pierwszego roku trwania projektu, a szkolenia dla nauczycieli na cały okres realizacji projektu – czyli w drugim roku wsparcie byłoby kierowane tylko i wyłącznie dla nauczycieli?
      Odpowiedź, 27 stycznia 2017 r.
      Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie dla nauczycieli jest możliwe tylko wtedy, jeżeli projektodawca zaplanuje jednocześnie wsparcie dla uczniów. Wspieranie w drugim roku trwania projektu tylko nauczycieli w kontekście braku kompleksowości ww. działań oraz ponoszenia kosztów pośrednich nosi znamiona nieracjonalności i nieefektywności projektu.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 13. Szkoła osiągnęła niski poziom wyników z fizyki, jednak diagnoza wykazała, że uczniowie potrzebują zajęć z matematyki - w związku z tym czy jest możliwe, aby większa liczba uczestników projektu miała zdiagnozowany problem z matematyką niż fizyką? Tym samym czy jest możliwe prowadzenie większej ilości zajęć wyrównawczych z matematyki niż fizyki?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Istnieje taka możliwość, gdyż zaplanowane działania w projekcie muszą być dostosowane do sytuacji grupy docelowej. W związku z tym jeżeli zajęcia z matematyki przyczynią się w większym stopniu do zniwelowania deficytów edukacyjnych wśród uczniów oraz odpowiedzą na ich potrzeby i oczekiwania wówczas jest zasadne zaplanowanie większej ilości zajęć z matematyki niż z fizyki.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 12. Czy w ramach realizacji jednego projektu dla typu 3 wsparciem mogą zostać objęte równocześnie szkoły, których wyniki z egzaminu maturalnego są najsłabsze oraz te których wyniki są na wysokim poziomie?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Jest to możliwe, jednak wprowadzenie do projektu dwóch szkół o innych potrzebach, wiąże się z koniecznością opisania/zdefiniowania we wniosku o dofinansowanie dwóch różnych grup docelowych wraz ze szczegółową ich diagnozą. Dlatego łączenie wsparcia dla dwóch różnych szkół, przy ograniczeniu liczby znaków w LSI, może spowodować nieczytelność zapisów wniosków, a tym samym oceniający mogą mieć problemy w rozróżnieniu obu grup oraz ich potrzeb/oczekiwań w stosunku do zaplanowanych zadań w projekcie. A to z kolei może się przełożyć na niską ocenę projektu, gdyż przewidziane wydatki w projekcie nie będą mieć wystarczającego uzasadnienia w opisie sytuacji grup docelowych. Tym samym IZ RPO dopuszcza taką możliwość, ale jej nie rekomenduje.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 11. Czy grupą docelową w ramach realizacji 3 typu wsparcia mogą być uczniowie II i III klasy szkoły podstawowej?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Zgodnie z Regulaminem Konkursu celem III typu projektu – Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych, jak również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
      Programy wspomagające obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego - do etapu gimnazjum włącznie. Tak więc III typ operacji może być skierowany do następujących uczniów:
      - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
      - Uczniowie młodsi tj. z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
      - Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

      III typ projektu nie przewiduje wsparcia dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej chyba, że są to uczniowie z niepełnosprawnościami.

      W związku z reformą edukacji nie ma możliwości objęcia wsparciem uczniów I klasy gimnazjum.

      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 10. Czy wkład rzeczowy wniesiony do projektu może stanowić wkład własny? Czy praca nauczycieli może być potraktowana jako wkład własny?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Tak, wkład rzeczowy wniesiony do projektu stanowi wkład własny. Praca nauczycieli może być wniesiona jako wkład własny, jednakże należy przedstawić metodologię wyliczania wysokości wynagrodzenia nauczyciela wniesionego jako wkład własny.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 9. Czy istnieje ograniczenie wartości zlecenia usług merytorycznych w ramach projektu? Czy zadania zlecone w projekcie mogą stanowić 100% jego wydatków?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Nie ma ograniczeń w zlecaniu usług podwykonawcom. Jest to sprawa indywidualna, zależna od zakresu projektu oraz potencjału organizacyjnego wnioskodawcy. Jednakże należy mieć na uwadze, że jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kryterium mówiące, że wnioskodawcą w projekcie może być tylko organ prowadzący szkołę lub palcówkę. To szkoła i nauczyciele w niej pracujący znają uczniów do których skierowane jest wsparcie i ich potrzeby. Konstrukcja budżetu opierająca się na zleceniu wszystkich wydatków podmiotom zewnętrznym w w/w kontekście jest nieracjonalna.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 8. Czy realizacja działań w projekcie przewidziana dla uczniów musi być ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Co do zasady działania realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być ukierunkowane na rozwój lub nabywanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W wyjątkowych sytuacjach jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej w szkole można realizować zajęcia, które nie wpisują się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Takie działania mogą stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na rozwój lub nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy jednak wymagają szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.

      Ponadto w ramach przedmiotowego konkursu wskaźnikiem obligatoryjnym dla wszystkich wnioskodawców jest Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie. Nieosiągnięcie tego wskaźnika jest jednoznaczne z nieuzyskaniem rekomendacji do dofinansowania, a zachwianie proporcji pomiędzy zadaniami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy a innymi (nie ukierunkowanymi na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy), które powinny stanowić jedynie uzupełnienie projektu może spowodować uzyskanie mniejszej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 7. Czy zajęcia logopedyczne wchodzą w zakres kompetencji kluczowych?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Zajęcia logopedyczne mogą być realizowane jako zajęcia dodatkowe i wpisują się w kompetencję kluczową: umiejętność uczenia się.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 6. Czy istnieje skala określająca ucznia szczególnie uzdolnionego?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      W Polsce nie ma przyjętej jasnej, jednoznacznej i obligatoryjnej definicji ucznia zdolnego. Szkoła/placówka sama rozpoznaje i zaspokaja indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia wynikające m.in. ze szczególnych uzdolnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
      Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na zasadach określonych w I typie realizacji projektów.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 5. Czy ankieta przeprowadzona wśród uczniów szkoły/placówki może stanowić jej diagnozę potrzeb?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Celem przeprowadzenia diagnozy jest wyznaczenie obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę i uwzględniać faktyczne braki/deficyty występujące wśród uczniów. Wyniki Ankiety nie mogą być podstawą diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz zapotrzebowania szkoły/placówki. Natomiast mogą stanowić jeden z jej elementów.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 4. Czy zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii lub zajęcia dziennikarskie są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Zajęcia teatralne, zajęcia z grafiki i fotografii oraz zajęcia dziennikarskie mogą zostać uznane za kwalifikowalne w sytuacji jeżeli wnioskodawca przedstawi w uzasadnieniu wydatków, że uczestnictwo ucznia w/w zajęciach wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych bądź społeczno-emocjonalnych takich jak np. umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej i będzie to wynikać z diagnozy/zapotrzebowania grupy docelowej.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 3. Czy jest możliwe stosowanie maksymalnych lub wyższych kwot z taryfikatora?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Przy ponoszeniu wydatków w trakcie realizacji projektu należy zatem stosować aktualnie obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zastosować stawki wyższe niż te, które widnieją w taryfikatorze, we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informację uzasadniającą proponowaną stawkę ponad tą wynikającą z Taryfikatora.
      Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty w ramach projektu powinny być szacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych, w szczególności z uwzględnieniem stawek rynkowych. Dodatkowo umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, uszczegółowienia, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 2. Czy zakup papieru do ksero na potrzeby uczniów może być uwzględniony jako wydatek w ramach kosztów bezpośrednich?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Tak, pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany dla uczniów w ramach zadania merytorycznego a nie na bieżące funkcjonowanie projektu tj. zarządzanie projektu.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

      Pytanie 1. Czy są określone limity w zakresie liczebności uczniów w grupie w ramach projektu?
      Odpowiedź, 27.01.2017 r.
      Regulamin konkursu nie narzuca ograniczeń dotyczących liczebności grup jednakże przy realizacji projektu mają zastosowanie zapisy prawa krajowego, w tym m.in. rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
      Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 6. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?
       Odpowiedź, 28.12.2016 r.
       Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.
       Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 5. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.
       Odpowiedź, 28.12.2016 r.
       Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.
       Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 4. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?
       Odpowiedź, 28.12.2016 r.
       Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi. Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu. 
       Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/ modułu/ formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.
       Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Pytanie 3. Praca wolontariuszy – baza personelu.
       Odpowiedź, 28.12.2016 r.
       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).
       Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 2. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?
       Odpowiedź, 28.12.2016 r.
       W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym. Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.
       Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

       Pytanie 1. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?
       Odpowiedź, 28.12.2016 r.
       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.
       Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

        Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego 2 grudnia 2016 r. dla Beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

        Pytanie 1. Czy jeżeli szkolenie na wózki widłowe zrobiłam we wrześniu 2016 r. jako instrument edukacyjny to jest dobrze?

        Instytucja Zarządzająca informuje, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu lub szkolenia do kategorii usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym czy też usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. Beneficjent stwierdza czy dana osoba potrzebuje wsparcia poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, czy też dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy lub wzrost poziomu wykształcenia. Co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe.

        Pytanie 2. Kwestia dot. księgowego w przypadku rozliczenia umowy z organizacją pozarządową.

        Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m.in. został faktycznie poniesiony i został należycie udokumentowany. Beneficjent we wniosku o płatność wykazuje dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku związanego z realizowanym projektem. Potwierdzenie przekazania zaliczki (polecenie przelewu) nie jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykorzystania i rozliczenia wydatku w ramach projektu. Tym samym nie stanowi podstawy do oceny kwalifikowalności wydatku i nie może być wykazywane we wniosku o płatność. W celu poprawnego rozliczenia we wniosku o płatność przekazanej zaliczki, beneficjent powinien wskazać dokument noszący znamiona dokumentu księgowego (zgodnie z art. 20, 21, 22 Ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości), z którego wynika kwota rzeczywiście poniesionego wydatku.

        Pytanie 3. LSI - czy więcej niż 1 osoba może wprowadzać dane do jednego miejsca i w tym samym czasie?

        Zgodnie z regulaminem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI2014) § 5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA pkt. 8 W celu umożliwienia wypełnienia wniosków i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem wspólnikom, współpracownikom, pracownikom firm zewnętrznych dopuszcza się przyłączanie do profilu poszczególnych użytkowników oraz nadanie stosownych uprawnień. Zgodnie z informacją na stronie http://lsi.slaskie.pl w sekcji „Rejestracja konta” Użytkownik dodany do profilu zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami będzie mógł przeglądać, wypełniać lub edytować dokumenty/formularze związane z realizacją projektów. W celu ochrony i zachowania poufności danych należy stosować zasadę ograniczonego zaufania w przydzielaniu uprawnień poprzez stosowanie zakresów minimalnych niezbędnych do wykonania powierzonych Użytkownikowi czynności. IOK nie odpowiada za naruszenia powstałe w wyniku przydzielenia zbyt szerokich uprawnień do profilu danemu Użytkownikowi.Wnioskodawca przyłączając do profilu, którego jest Właścicielem kilku Użytkowników oraz nadając im stosowne, zgodne z zakresem wykonywanych czynności uprawnienia daje możliwość edycji/zapisu poszczególnych formularzy (w zależności od określonego dostępu) wielu Klientom aplikacji jednocześnie z opcją, iż mogą wykonywać w Systemie LSI2014 pewne czynności w tym samym czasie. Formularze LSI2014 oparte są jednak na dynamicznym wprowadzaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym, w trybie ciągłym (ograniczonym wyłącznie poprzez 60 minutowy okres bezczynności), z możliwością automatycznego zapisu (np. podczas przechodzenia pomiędzy różnymi stronami formularza lub poprzez opcję zapisz), co w przypadku korzystania z jednej sekcji/modułu/formularza przez więcej niż jednego Użytkownika jest zagrożone niepoprawnym uzupełnieniem danych w Systemie LSI2014, niepoprawnym zapisem uzupełnionych/zmodyfikowanych pozycji z poziomu innego niż wykonującego opcję zapisu Klienta, co może prowadzić do utraty wprowadzanych danych i konieczności ponownego uzupełnienia, bez możliwości odzyskania stanu sprzed momentu wystąpienia incydentu w aplikacji. Biorąc pod uwagę, iż dostęp do Systemu LSI2014 zapewniony jest poprzez sieć Internet, Użytkownicy niejednokrotnie korzystają z aplikacji zdalnie, zapisanie pracy przez jednego Operatora nie zawsze zintegrowane musi być z finalizacją wprowadzenia danych przez innego Użytkownika, takie sytuacje dodatkowo potęgują możliwość wystąpienia powyżej wskazanych problemów i mogą być również przyczyną utraty danych bądź ich niewłaściwego zapisu.Z uwagi na powyżej wskazane aspekty IZ nie rekomenduje wprowadzenia danych do jednej sekcji/modułu/formularza przez kilku Użytkowników Systemu LSI2014 jednocześnie.

        Pytanie 4. Praca wolontariuszy – baza personelu.

        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, personelem projektu, tj. osobami zaangażowanymi do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, są m.in. wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w myśl zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz w/w Wytycznych, Beneficjent zobligowany jest do wprowadzania na bieżąco danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania (w przypadku wolontariuszy właściwy jest wybór: „inna forma zaangażowania”) oraz jego wymiaru (właściwym jest wypełnienie planu).

        Pytanie 5. Czy rolnik (osoba niepracująca), ale wykazana w LSI jako pracująca może dostać staż w projekcie?

        W świetle obowiązujących Państwa Wytycznych ds. włączenia społecznego z dnia 28.05.2015r. osoby pracujące będące rolnikami mogą brać udział w projekcie niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w PUP jako poszukujący pracy. Jeśli spełniają  wymagania dotyczące grup docelowych tj. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą otrzymać wsparcie w postaci usług o charakterze  zawodowym bez ograniczeń ( w tym staż).  Jednocześnie osoby takie nie są wliczane do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast wliczane są do wskaźnika efektywności w wymiarze społecznym.Rolnicy są  traktowani jako osoby zatrudnione, zatem ich status na rynku pracy nie  ulegnie zmianie w wyniku wsparcia w projekcie, nie można ich traktować  jako osób, które osiągnęły efekt zatrudnieniowy lub poszukują pracy po  zakończeniu udziału w projekcie tj. nie są wliczane do w/w wskaźników.

        Pytanie 6. Jak wykazywać we wskaźnikach uczestnika, który powraca do projektu po przerwanym udziale?

        Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu monitorowane są w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w szczególnych przypadkach, co zostało wskazane w definicji i sposobie pomiaru danego wskaźnika w WLWK 2014 (załącznik nr 2). Danych wykazanych we wskaźnikach produktu nie należy aktualizować w przypadku powrotu uczestnika do projektu. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników rezultatu dla danego uczestnika będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie. Dodatkowo w PEFSie należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie dla powracającego uczestnika do projektu, ponieważ dane osoby nadal uczestniczącej we wsparciu nie powinny mieć przypisanej daty zakończenia udziału w projekcie.

         NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 

         Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

         Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

         Pytanie 1. Jakie zadania w projekcie będzie wykonywać wybrany Operator?

         Odpowiedź 25.11.2016
         Wybrany operator będzie realizował wszystkie właściwe dla beneficjenta projektu zadania, ze szczególnym uwzględnieniem:
         – przygotowania dokumentacji projektowej (regulamin, formularze rekrutacyjne itp.);
         – działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacji uczestników/uczestniczek;
         – samodzielnej organizacji lub wykupienia na rynku usług szkoleniowych wybranych przez uczestników szkoleń;
         – rozliczenia projektu zgodnie z umową o jego dofinansowanie.
         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

         Pytanie 2. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe ?

         Odpowiedź 25.11.2016
         Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.
         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

         Pytanie 3. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie ?

         Odpowiedź 25.11.2016
         Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".
         Opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy

          Najczęśćiej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16 w ramach:
          a) Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregion Centralny
          b) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Zachodni
          c) Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Północny

          Pytanie 10. Jak należy rozumieć fakt, że dany projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego programu rewitalizacji oraz w jaki sposób oceniający wniosek o dofinansowanie powinien weryfikować przedmiotowe kryterium?
          Odpowiedź. 01.02.2017
          Kryterium Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji”, wskazane jest dla wszystkich działań/ poddziałań RPO WSL 2014-2020, gdzie wymógł posiadania przez gminę pozytywnie ocenionego przez IZ RPO WSL i wpisanego do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego programu rewitalizacji (PR) jest  obowiązkowy.
          W związku z powyższym, wynikanie z programu rewitalizacji projektu oznacza
          wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
          Jeśli podczas oceny wniosku o dofinansowanie oceniający stwierdzi, że dane przedsięwzięcie nie znajduje się na liście „podstawowych projektów rewitalizacyjnych” (takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji) oraz nie został wskazany w zbiorczym opisie innych uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (obszarów tematycznych), należy wskazać, że kryterium to nie zostało spełnione.
          Dodatkowo należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony najwcześniej w dniu, w którym program rewitalizacji został wpisany do Wykazu. Zatem oceniający powinien sprawdzić czy data złożenia wniosku pokrywa się/ bądź jest późniejsza niż data wpisu do wykazu (Wykaz znajdujący się na stronie internetowej RPO – posiada kolumnę „data wpisania do Wykazu” ).
          W innym przypadku, tj. kiedy wniosek został złożony przed datą wpisu do Wykazu – również należy przyjąć, że przedmiotowe kryterium nie zostało spełnione.
          Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 na stronie www.rpo.slaskie.pl.
          Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

          Pytanie 9. Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia komputerowe?
          Odpowiedź. 25.11.2016
          Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, operator/benficjent jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i regulaminie konkursu) form wsparcia.
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 8. Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które realizują określone wsparcie?
          Odpowiedź. 25.11.2016
          Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2 regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie".
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 7. Jak należy rozumieć kryterium dostępu: Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez IZ RPO programu  rewitalizacji ?
          Uzasadnienie: Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie  oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie   deklaracji  wskazanej  w pkt.  B.10  Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że   właściwy PR  znajduje  się w Wykazie  programów rewitalizacji województwa śląskiego prowadzonym przez IZ  RPO WSL, dostępnym pod adresem https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja, co będzie równoznaczne ze spełnieniem  przez PR wymogów określonych w Wytycznych  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowany będzie opis wskazany  w części B.4
          Czy projekt wynika z programu rewitalizacji?
          Odpowiedź. 25.11.2016
          Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie rewitalizacji, „Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
          W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji”
          .
          Ponadto, Wytyczne wskazują na „konieczność realizacji projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym)” oraz na przeciwdziałanie „fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, ponieważ rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru”.
          Co więcej, „Diagnoza (…) zawarta w programie rewitalizacji (…) obejmuje analizę wszystkich sfer (…) tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno funkcjonalnej oraz technicznej (…). Szczególne znaczenie ma pogłębiona analiza kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu”.
          Przykładowo, w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice rozdział 4 pt. Diagnoza sytuacji Miasta Katowice rozpoczyna się od sfery społeczno-gospodarczej.
          Nie jest więc możliwe zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który zakłada realizację wyłącznie projektów infrastrukturalnych.
          Wobec powyższego, odnośne kryterium należy rozumieć jako obligatoryjny wymóg, aby proponowany do realizacji projekt był zgodny z zatwierdzonym przez IZ RPO WSL 2014-2020 programem rewitalizacji dla obszaru realizacji projektu.
          Sposobem udowodnienia spełnienia kryterium jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie (część B.4, pole pn. Uzasadnienie powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi), że proponowany projekt wynika z tożsamej (względem programu rewitalizacji) diagnozy sytuacji społecznej oraz zakłada tożsame cele dotyczące uzyskiwania lub podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych.
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 6. W regulaminie są wskazane dwa typy projektów, można realizować tylko jeden z nich czy należy realizować obydwa typy w sposób powiązany?
          Odpowiedź. 25.11.2016
          Wnioskodawca winien zapewnić możliwość realizacji następujących typów operacji:
          1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
          2.programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
          Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
          1.Szkolenia 
          A) językowe dla wszystkich poziomów znajomości
          –angielskiego,
          - francuskiego,
          - niemieckiego 
          B) komputerowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych właściwych w zakresie edukacji)

          2.Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych, uzyskanych poza projektem.
          Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestnika / uczestniczki projektu), które to potrzeby są centralnym podmiotem działań edukacyjnych (tzw. podejście popytowe).
          Uczestnik/uczestniczka projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w  takim samym zakresie.
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 5. Czy szkolenia ICT mają być rozliczane na podstawie stawek wskazanych w Taryfikatorze cz. I.3 - Szkolenia/kursy IT? Natomiast szkolenia językowe zgodnie ze stawkami jednostkowymi załącznik nr 10 do regulaminu?

          Odpowiedź 25.11.2016
          Tak, Wnioskodawca winien założyć stawki:
          1. Szkolenia językowe – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020: Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI 10 iii, w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
          2.
          Szkolenia ITC – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”.
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 4. Jak należy czytać Taryfikator, np. ECDL Base, 1200 zł brutto na osobę, czyli za 1 osobę biorącą udział w zajęciach? I zgodnie z przypisem 1 str. 3 Taryfikatora, w zajęciach nie powinno brać udział więcej niż 12 osób, tak? A doświadczenie trenera nie powinno być krótsze niż 2 lata, tak? Czy takie same warunki są dla szkoleń/kursów IT?

          Odpowiedź 25.11.2016
          Tak, Wnioskodawca winien założyć stawkę za przeszkolenie danej osoby np. w zakresie ECDL BASE 1200 zł. Jednocześnie zgodnie z przypisem 8, mającym zastosowanie w niniejszym konkursie, „W projektach realizowanych w obszarze edukacji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego PI 10(iii) należy stosować standardy wymagań dla kompetencji cyfrowych, zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020".
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 3.  W Regulaminie wskazane są kryteria dostępu zero/jedynkowe:

          - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób w wieku 50 lat i więcej? uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

          - co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób o niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

          Jak należy odnieść powyższe założenia do zapisu pkt. 7 str. 84: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej? Przecież jak spełniamy warunek min 60% to automatycznie spełniamy warunek 24%.

          Odpowiedź 25.11.2016
          Dla potrzeb konkursu zostały określone kryteria dodatkowe dotyczące preferowania pewnych typów projektu. Przykładowo kryterium w brzmieniu: Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej?
          Odmiennie będzie się przedstawiała sytuacja w przypadku kryterium: Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu będącym kryterium dostępu, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie wniosku.
          Przykładowo w sytuacji objęcia wsparciem 100 uczestników projektu co najmniej 24 z nich powinno być zaliczonych do grupy osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium premiujące.
          Natomiast w celu spełnienia kryterium dostępu z grupy 24 osób 50 lat i więcej 60% tej grupy, tj. 15 osób winno uzyskać kwalifikacje lub nabyć kompetencje po opuszczeniu programu.
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 2. W regulaminie zawarto zapis: „Ponadto, Projektodawca/Operator jest zobowiązany do opisania we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podjęcia działań informacyjno-promocyjnych zmierzających do zapewnienia szerokiego udziału osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami w projekcie (jako działania stanowiące element zarządzania projektem, a nie jako odrębny typ wsparcia)”.

          Proszę o słowo komentarza, nie wiem jak mam rozumieć element zarządzania projektem, chodzi o przeszkolenie i uczulenie kadry na tę grupę potencjalnych uczestników projektu.

          Odpowiedź 25.11.2016
          Dla potrzeb konkursu należy przewidzieć wszelkie działania informacyjno-promocyjne zmierzające do poinformowania o możliwości uzyskania wsparciaw ramach projektu wspomnianych grup. Nie należy jednak we wniosku o dofinansowanie definiować odrębnego typu wsparcia o tym charakterze, a wszelkie podejmowane działania wskazać w zadaniu zarządzanie projektem.Przykładowym działaniem informacyjno-promocyjnym jest wysłanie, pocztą elektroniczną, wiadomości na temat projektu do pracodawców zatrudniających (wg wiedzy dostępnej wnioskodawcy) osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

          Pytanie 1. Czy wkład publiczny oznacza 85% dofinansowania?

          Odpowiedź 25.11.2016
          Co do zasady 85 % dofinansowania będzie wkładem publicznym.Wyjątkiem będzie sytuacja kiedy podmiot publiczny lub prywatny (na podstawie umowy z podmiotem publicznym, np. z jednostką samorządu terytorialnego) w ramach wkładu własnego wniesie środki publiczne do projektu. W tej sytuacji środki publiczne będą stanowiły kwotę wyższą niż 85% dofinansowania.
          Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy Katowicach

           

           

           Pytanie 4. Wnioskodawcą w ramach RPO ma być Operator – spółka z o.o., której udziałowcami są gminy. Wnioskodawca świadczy usługi komunikacji publicznej – jako Operator zewnętrzny - na podstawie rozstrzygniętego w roku 2012 przetargu zgodnie z Ustawą PZP i otrzymuje za świadczone usługi wynagrodzenie (zapłatę za wozokilometry). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zawarto informacji, że elementem wynagrodzenia Operatora będzie dofinansowanie ze środków UE (czyli brak jest zgodności z punktem 29 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym), w związku z czym spółka jako potencjalny wnioskodawca uważa, że projekt w całości będzie objęty pomocą publiczną. Badanie dopuszczalnego poziomu rekompensaty spółka planuje przeprowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 uwzględniając następujące kategorie:

           • koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
           • wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych,
           • przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
           • rozsądny zysk.

           Dokonana przez spółkę kalkulacja rekompensaty przedstawia, że rozsądny zysk nie przekracza dopuszczalnego poziomu IRR w wysokości 6%. Rekompensata wg spółki nie jest nadmierna i spółka chce przyjąć max poziom dofinansowania projektu (pewnie 85%).

           a) Czy zatem można uznać, że poziom rekompensaty jest równy/tożsamy z poziomem pomocy publicznej i jest to wystarczające uzasadnienie/wyliczenie dla poziomu pomocy publicznej?

           Odpowiedź z 6.02.2017 r.
           Rekompensata udzielana na podstawie rozporządzenia 1370/2007 jest formą pomocy publicznej, przy czym jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku rekompensat za wykonywanie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, zgodnie z definicją z art. 2 lit. g rozporządzenia 1370/2007, rekompensata oznacza każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem.
           Taką korzyścią może być przy tym również dotacja z RPO WSL, o ile przeznaczona jest ona na sfinansowanie kosztów niezbędnych do wykonywania usługi publicznego transportu zbiorowego, w tym kosztów nabycia składników majątkowych niezbędnych do wykonywania takiej usługi. Co jednak istotne to z zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem transportu publicznego (właściwy organ w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007) a operatorem takiego transportu musi jednoznacznie wynikać, jakie parametry zostały uwzględnione do kalkulacji rekompensaty. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 lit b) pkt i) rozporządzenia 1370/2007, umowy o świadczenie usług publicznych określają z góry, w sposób obiektywny i przejrzysty, parametry, według których obliczane są rekompensaty. Takie parametry mogą oczywiście obejmować także koszty zakupu taboru. Należy przy tym dodać, że zgodnie z pkt 159 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, „aby dofinansowanie z programów operacyjnych zostało prawidłowo rozliczone w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, umowa o świadczenie usług publicznych, choćby warunkowo, musi zobowiązywać operatora do określonego działania, np. zakupu składników majątkowych, i tym samym przewidywać rekompensatę z tego tytułu”. Dodatkowo, zgodnie z pkt 160 ww. Wytycznych w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się spółka komunalna lub przedsiębiorca zewnętrzny powinny one dołączyć do wniosku o dofinansowanie dokument potwierdzający, że ustaliły z właściwą jednostką samorządu terytorialnego, że część należnej im rekompensaty zostanie sfinansowana bezpośrednio ze środków programów operacyjnych, a nie ze środków tej jednostki (wraz ze wskazaniem części rekompensaty finansowanych z poszczególnych źródeł).
           Zatem każda korzyść (np. w formie pieniężnej wypłacanej operatorowi przez organizatora, ale także dotacji z RPO WSL, o ile przeznaczona jest na zakup składników majątkowych mających służyć wykonywaniu usług publicznych) będąca składnikiem rekompensaty w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007 stanowi pomoc publiczną, przy czym jest ona, w przypadku zapewnienia zgodności z wszystkimi odnośnymi wymogami ww. rozporządzenia zwolniona z obowiązku jej zgłoszenia i akceptacji przez Komisję Europejską.
           Innymi słowy, dofinasowanie z RPO stanowić może jeden ze składników rekompensaty będącej pomocą publiczną, o ile taka ewentualność jest przewidziana w umowie zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem transportu publicznego. Zasadniczo bowiem to organizator powierzając wykonywanie usługi publicznej ustala jaki jest zakres powierzonej usługi i jakie koszty będą uwzględnione w kalkulacji rekompensaty. Może on zatem wskazać i dać temu wyraz w stosownych zapisach umowy, że takim kosztem będzie koszt zakupu taboru, który może być finansowany z innych środków publicznych niż pochodzące bezpośrednio od organizatora („każdą korzyść, zwłaszcza finansową, przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych”).
           Co do pojęcia rozsądnego zysku, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 6 Załącznika do rozporządzenia nr 1370/2007 przez „rozsądny zysk” należy rozumieć stopę zwrotu z kapitału, która w danym państwie członkowskim uznawana jest za normalną dla tego sektora i w której uwzględniono ryzyko lub brak ryzyka ponoszonego w związku z interwencją organu publicznego przez podmiot świadczący usługi publiczne. Zatem nie jest możliwe przyjęcie z góry, iż zysk na poziomie np. 6% jest rozsądny lub nie. Wysokość rozsądnego zysku powinna być każdorazowo ustalana i kontrolowana przez organizatora transportu publicznego uwzględniając powyższe wskazania. Należy przy tym dodać, że zgodnie z pkt 138 ww Wytycznych rekomendowaną stopą zwrotu z kapitału własnego dla przedsięwzięć transportowych jest 6% w ujęciu realnym. Należy jednocześnie podkreślić, ze zgodnie z pkt 140 ww. Wytycznych, określając właściwy poziom rozsądnego zysku należy wziąć pod uwagę szczególne cechy danego przedsiębiorstwa, standardowe wynagrodzenie rynkowe z tytułu świadczenia podobnych usług oraz poziom ryzyka związanego z każdą umową o świadczenie usług publicznych. Na przykład umowa o świadczenie usług publicznych zawierająca szczególne przepisy zabezpieczające poziom rekompensaty w przypadku nieprzewidzianych kosztów niesie ze sobą mniejsze ryzyko, niż umowa tego rodzaju, która nie przewiduje takich gwarancji. Zakładając, że pozostałe warunki są takie same, rozsądny zysk przewidziany w pierwszej umowie powinien być zatem niższy niż zysk przewidziany w drugiej.
           Podsumowując, dopuszczalny poziom dotacji z RPO WSL będzie uzależniony od tego, czy przy uwzględnieniu takiej dotacji poziom rekompensaty przysługującej operatorowi nie będzie nadmierny, tj. przekroczy finansowy wynik netto obliczony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 1370/2007:
           - koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej,
           - minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych,
           - minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych,
           - plus rozsądny zysk,
           - równa się wynik finansowy netto.
           Niewłaściwym jest przyjęcie założenia, iż najpierw Wnioskodawca ustala, jaki poziom dofinasowania chce uzyskać – poziom ten będzie możliwy do ustalenia po przedstawieniu kalkulacji rekompensaty. Zgodnie z pkt 141 ww. Wytycznych, kalkulacja rekompensaty powinna wykazać, że w wyniku przyznania dotacji ze środków unijnych nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie operatora (np. w sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług publicznych została już wcześniej zawarta) w skali całej usługi transportu publicznego w ramach danej umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem transportu. W przypadku, gdy udzielenie dotacji ze środków unijnych na maksymalnym pułapie spowodowałoby, że może wystąpić nadmierna rekompensata, wówczas należy:
           - zmniejszyć wypłacaną rekompensatę do dozwolonego poziomu poprzez obniżenie innych niż dotacja z funduszy unijnych źródeł finansowania operatora albo
           - obniżyć wartość pomocy z funduszy unijnych o wartość nadmiernej rekompensaty, która wystąpi w całym okresie umowy według wartości w ujęciu realnym.
           Na marginesie należy zauważyć, iż badanie dopuszczalnego poziomu rekompensaty jest zasadniczo zadaniem organizatora a nie operatora usługi publicznej. Choć zatem spółka (operator) powinien przedstawić organizatorowi określone dane i wyliczenia, to na tym ostatnim spoczywa obowiązek ich weryfikacji w toku obowiązywania umowy oraz na jej zakończenie (zob. pkt 143 i 144 Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym). Z tego powodu, jak również ze względu na prawidłowość wypełniania obowiązku sprawozdawczego przez organizatora transportu, zgodnie z pkt 160 ww. Wytycznych instytucja, która zawarła umowę o dofinansowanie ze spółką komunalną albo przedsiębiorcą zewnętrznym, zobowiązana jest informować właściwą jednostkę samorządu terytorialnego (organizatora ransportu) o zawarciu i zmianach umowy o dofinansowanie oraz przekazaniu dofinansowania.
           Opracowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

           Czy zatem:

           b) Będzie prawidłowo, jeśli spółka poda podstawę prawną pomocy o którą się ubiega tj. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady – w odniesieniu do okresu po 3 grudnia 2009 r. oraz wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, czy też powinien zastosować rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

            c) a może powinna to być pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art.56) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną; a może właściwe powinno być zastosowanie obu podstaw prawnych, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 dla sprawdzenia czy rekompensata nie jest nadmierna, a rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dla wyliczenia wysokości pomocy publicznej, o którą może się ubiegać?
           Odpowiedż z 6.02.2017 r.
           Wnioskodawca powinien wybrać podstawę prawną udzielenia pomocy adekwatną do zakresu i charakteru projektu. Zasadniczo, w przypadku projektów polegających na zakupie przez operatora taboru mającego służyć wykonywaniu usług transportu publicznego de facto brak jest innych podstaw prawnych dla udzielenia dotacji z RPO WSL niż rozporządzenie 1370/2007 przy uwzględnianiu wymogów określonych w Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Rozporządzenie 651/2014 w zasadzie nie zawiera podstaw prawnych dla zakupu taboru. Na jego podstawie (a konkretnie na podstawie krajowego programu pomocowego – właściwe rozporządzenie krajowe podano w regulaminie naboru), przy spełnieniu określonym w nim wymogów, możliwe jest jednak udzielenie dotacji będącej tzw. pomocą na infrastrukturę lokalną. Taka sytuacja dotyczyć jednak będzie nie zakupu taboru lecz np. budowy centrów przesiadkowych. Oczywiście, przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z rozporządzenia 1370/2007 i z ww. Wytycznych możliwe jest również uznanie dotacji z RPO WSL za część rekompensaty przeznaczonej na sfinansowanie infrastruktury centrów przesiadkowych. Innymi słowy, potencjalnie w przypadku takiej infrastruktury można wskazać jedną lub drugą z ww. podstaw prawnych. W przypadku zakupu taboru jedyną realną do zastosowania podstawą prawną jest rozporządzenie 1370/2007.
           Opracowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

           d)  Jaka może być maksymalna wysokość dofinansowania projektu przy uwzględnieniu że w projekcie koszty kwalifikowane będą wynosić ponad 8,8 mln zł i czy wnioskodawca może założyć we wniosku właściwą kwotę dofinansowania przyjmując np. że maksymalny określony w konkursie poziom dofinansowania wynosił będzie 85%, jaki jest właściwy wzór do obliczenia wartości dotacji w takim przypadku?

            Odpowiedź z 6.02.2017 r.
           Jak już wskazano wyżej, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych jest wypadkową wielu czynników. Po pierwsze zależy od reguł obowiązujących w ramach wybranej podstawy prawnej udzielenia pomocy publicznej.
           Jeśli podstawą taką będzie rozporządzenie 1370/2007 (przy uwzględnianiu zapisów Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym), wówczas dopuszczalny poziom wsparcia będzie wynikał z przedstawionego modelu kalkulacji rekompensaty. Dotacja z RPO WSL wraz uwzględnianiem wszelkich innych korzyści otrzymanych przez operatora a przyznaną bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązaną z tym okresem nie może bowiem przekroczyć wyniku finansowego netto w rozumieniu załącznika do rozporządzenia 1370/2007. Ponownie należy zatem wskazać, iż 85% poziom dofinansowania nie może być traktowany jako punkt wyjścia. Poziom dofinansowania wynikać będzie dopiero z kalkulacji rekompensaty, ta zaś powinna znaleźć oparcie przede wszystkim w zapisach umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem. Sporządzając kalkulację rekompensaty należy mieć na uwadze, iż dotyczy ona całokształtu usługi publicznej objętej daną umową o świadczenie usługi publicznej. Okres kalkulacji rekompensaty zasadniczo powinien być spójny z okresem powierzenia wykonywania danej usługi. Przykładowe modele kalkulacji zostały opracowane jako załącznik dla Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym obowiązujących w perspektywie finansowe 2007-13[1]. Mogą one stanowić przykład, na którym Wnioskodawca może się oprzeć także obecnie, przy uwzględnianiu zapisów nowych Wytycznych.
           Jeżeli podstawą udzielonej pomocy (przy założeniu, że spełnione są wszystkie warunki) miałoby być Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (np. na budowę centrum przesiadkowego), wówczas, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante. Wnioskodawcy zobligowani są do przedstawienia w formie arkusza kalkulacyjnego wyliczeń w tym względzie. Więcej informacji w tym zakresie zawiera Instrukcja wypełniania wniosku.
           [1] http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wytycznepolskie/who/Strony/WYTYCZNE_AKTUALNE_052015.aspx
           Opracowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

           e) Czy wszystkie planowane koszty (planowane jako wydatki kwalifikowane) mogą być objęte pomocą publiczną w ramach odpowiednich uregulowań dotyczących pomocy publicznej (wątpliwości spółki dotyczą wydatków na przygotowanie dokumentacji projektu oraz na promocję)?

           Odpowiedź z 6.02.2017 r.
           Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w tych Wytycznych i warunki wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej , przyjętych na poziomie unijnym lub krajowym.
           W przypadku, gdy dotacja z RPO WSL miałaby stanowić składnik rekompensaty będącej pomocą publiczną (tj. rekompensaty w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007), wówczas jak już wspominano wyżej, z zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem powinien jasno wynikać zakres powierzonej usługi publicznej. Jednocześnie umowa powinna określać parametry, według który obliczana jest rekompensata. Zatem to poniekąd od zapisów umowy zawartej pomiędzy organizatorem a operatorem zależeć będzie, jakie koszty uwzględniono jako koszty świadczenia usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego.
           W przypadku pomocy na infrastrukturę lokalną zasadniczo uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Działania związane z promocją zatem nie będą kwalifikowalne w tym przypadku. Jeśli idzie o dokumentacje techniczną, to w takim zakresie w jakim jest ona bezpośrednio związana z realizowaną infrastrukturą (np. projekt budowlany) a jednocześnie spełnia wymóg w zakresie sklasyfikowania jej jako wartości niematerialne lub prawne, może ona być wówczas kwalifikowalna. Możliwości uznania takiej dokumentacji za wartość niematerialną i prawną była przedmiotem interpretacji podatkowych.
           Opracowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

           Pytanie 3. Czy w przypadku dofinansowania systemu rowerów miejskich dofinansowanie w tym zakresie będzie miało charakter pomocy publicznej?
           Czy zarządzanie takim systemem może zostać powierzone podmiotowi innemu niż Wnioskodawca (gminy będącej właścicielem systemu), który będzie uiszczał na rzecz Wnioskodawcy opłatę?
           Czy fakt, że operator będzie nie tylko zarządzał majątkiem, ale również pobierał opłaty z tytułu jego udostępniania mieszkańcom jest akceptowalny?
           Czy fakt, że zadanie jest objęte pomocą publiczną nie powoduje, że operator majątku uzyska nieuzasadnione korzyści?
           Odpowiedź z 15.12.2016 r.
           Na wstępie należy zauważyć, iż właściwie zidentyfikowano element związany z uruchomieniem systemu rowerów miejskich jako objęty pomocą publiczną. Analiza rynku w tym względzie pozwala na stwierdzenie, że na rynku asortymentowo tożsamym funkcjonują przedsiębiorcy oferujący analogiczne usługi (płatne systemy rowerów miejskich), które powiązani są z podmiotami zagranicznymi (np.: 1. NextBike Polska działa w Polsce od 2011 roku na licencji Nextbike GmbH, niemieckiej firmy istniejącej od 2004r., która jest obecna na 4 kontynentach w 14 państwach i 73 miastach, 2. BikeU działa w Polsce od 2014 roku jako spółka francuskiej Grupy Egis). W świetle powyższego wydaje się zatem, że dofinansowanie dla projektu w tym zakresie może spełniać przesłanki wystąpienia pomocy publicznej, w szczególność nie można wykluczyć wpływu na konkurencję oraz wymianę handlową – można bowiem wskazać podmioty prowadzące analogiczną działalność, powiązane z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w innych państwach UE.
           W kwestii związanej z możliwą podstawą prawną udzielenia pomocy, zasadniczo należy wskazać, iż, zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku dofinansowania mającego charakter pomocy publicznej, pomoc taka udzielana będzie przez IZ RPO WSL na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności:
           • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. z 2015, poz. 1208];
           • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1),
           • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488).
           Opis planowanego sposobu operowania na powstałej w wyniku dofinansowania infrastrukturze sugeruje, iż zastosowanie znajdzie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną. Zgodnie bowiem z art. 56 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (na którym zasadniczo oparto polskie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane powinny być na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień.
           Zatem, w przypadku powierzenia zarządzania i eksploatacji powstałej infrastruktury objętej pomocą na infrastrukturę lokalną konieczne jest, aby postępowanie w tym zakresie miało charakter otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny i odbyło się z poszanowaniem odnośnych przepisów w zakresie udzielania zamówień. Sposób wynagrodzenia, jakie otrzymywać ma operator systemu roweru miejskiego (pobieranie opłat od mieszkańców) sugeruje, że w przedmiotowym przypadku zakłada się powierzenie operowania systemem roweru miejskiego w formie koncesji. W takim wypadku wybór operatora powinien odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i unijnymi w tym względzie (w szczególności: ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji).
           Co do informacji, iż „Gmina będzie uzyskiwać przychód w ramach zadania w postaci stałej opłaty za dzierżawę wnoszonej przez operatora”, należy mieć na względzie, ze zgodnie z art. 56 ust. 3 zd. drugie rozporządzenia 651/2014, cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury powinna odpowiadać cenie rynkowej. Jak przy tym wyjaśniono w dokumencie Practical guide to the GBER[1], cenę rynkową można ustalić w drodze procedury przetargowej lub za pomocą analizy porównawczej (benchmarking) lub poprzez tzw. metodę kosztów przyrostowych. W niniejszym przypadku należycie ogłoszone konkurencyjne, otwarte przejrzyste i niedyskryminacyjne postępowanie powinno dawać rękojmie, iż ustalona w ten sposób stawka opłat będzie miała charakter rynkowy[2]. Użytkowników infrastruktury, którzy płacą cenę rynkową, zgodnie z ww. dokumentem, nie uznaje się za podmioty otrzymujące pomoc publiczną.W założeniu otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny tryb wyboru operatora infrastruktury, od którego pobierana jest cena mająca charakter rynkowy powinien zagwarantować, iż podmiot ten nie otrzymuje korzyści wykraczającej ponad to, co zgodne byłoby z warunkami rynkowymi. W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na art. 56 ust. 7 rozporządzenia 651/2014, zgodnie z którym brak jest możliwości wsparcia tzw. infrastruktury dedykowanej (specjalnej), rozumianej jako infrastruktura, który została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.
           Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, iż wszystkie warunki udzielenia pomocy na infrastrukturę lokalną muszą zostać spełnione. W przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną konieczne jest zatem wykazanie, iż spełnione są warunki określone w rozporządzeniu 651/2014 oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. z 2015, poz. 1208].
           Opracowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

           Pytanie 2. Czy w przypadku projektu, który zakłada realizację zarówno zadań objętych i nieobjętych pomocą publiczną, rozpoczęcie realizacji zadań nieobjętych pomocą publiczną (np. ogólnodostępnych ścieżek rowerowych) ma wpływ na efekt zachęty dla nierozpoczętego zadania objętego zasadami pomocy publicznej (np. płatnych systemów roweru miejskiego)?
           Odpowiedź z 15.12.2016 r.
           Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miał fakt, czy poszczególne elementy szerszego projektu są ze sobą związane w sposób nierozerwalny. Jeżeli tak, to całość kosztów stanowić będzie jeden projekt w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, a rozpoczęcie jego realizacji (niezależnie czy w części mającej charakter gospodarczy / niegospodarczy) wykluczać będzie możliwość uznania spełnienia efektu zachęty. W przeciwnym przypadku natomiast, tj. w sytuacji gdy projekt realizowany przez wnioskodawcę składa się de facto z kilku mniejszych oddzielnych części, z których to każda może stanowić samodzielną inwestycję, to rozpoczęcie/zakończenie którejkolwiek z nich nie powinno mieć zasadniczo wpływu na możliwość udzielenia pomocy publicznej na realizację pozostałych. W tym drugim przypadku bowiem, warunki dopuszczalności (w tym spełnienie efektu zachęty) udzielonej pomocy należy analizować indywidualnie dla każdej z części szerszego projektu, stanowiącej samodzielną inwestycję.W tym kontekście należy zauważyć, że to, czy poszczególne części szerszego projektu należy uznać (albo nie) za samodzielne inwestycje zależy od wyników indywidualnej analizy przeprowadzonej dla konkretnego przypadku. Z samodzielną inwestycją na pewno nie będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy jej realizacja będzie uzależniona od realizacji pozostałych części (m.in. ze względów ekonomicznych, technicznych czy administracyjnych). Z drugiej jednak strony sam fakt, że poszczególne części szerszego projektu realizowane są przez tego samego beneficjenta, umiejscowione są na tym samym obszarze (lub w bezpośrednim sąsiedztwie), służą tej samej grupie odbiorców (np. lokalnej społeczności) lub są realizowane na podstawie jednego wniosku aplikacyjnego, nie powinien przesądzać o braku możliwości uznania poszczególnych części szerszego projektu za samodzielne inwestycje, w szczególności jeżeli ich przeprowadzenie służy odmiennym celom, oparte jest na indywidualnie przygotowanym studium wykonalności (biznes planie) lub też dla każdej części prowadzona jest odrębna księgowość.
           Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że w przedmiotowym przypadku, realizacja dotychczasowych zadań (stworzenie ścieżek rowerowych, wiat przystankowych, przebudowa układu drogowego) nie będzie miała wpływu na spełnienie efektu zachęty dla części związanej ze stworzeniem sieci płatnych wypożyczalni roweru miejskiego.
           Opracowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

           Pytanie 1. W jaki sposób określić w projekcie limity na wykup gruntów (do 10% kosztów kwalifikowanych) oraz 20% na infrastrukturę drogową (Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski …)
           Odpowiedź z 15.12.2016 r.
           Objęcie projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 limitami określonymi w Wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków. Przykładowo, określenie limitu 10% kosztów kwalifikowalnych na wykup gruntów ma bezpośredni wpływ na limit 20% kwoty na infrastrukturę drogową w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Wpływ kilku limitów na wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz sposób ich wyliczenia we wniosku o dofinansowanie przedstawia załączona tabela w formacie Excel.
           Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż jeżeli wykup gruntów następuje pod infrastrukturę drogową objętą limitem 20% (Działanie 4.5.), koszty wykupu gruntów uznane za kwalifikowalne powodują konsumowanie (pomniejszenie) ww. limitu.
           Zasady kwalifikowalności wydatków związanych z wykupem gruntów regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
           Natomiast zasady kwalifikowalności wydatków związane z przebudową/ budową infrastruktury drogowej w ramach Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski (…) określają Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków EFRR RPO WSL 2014-2020.

           lp. Zadania w ramach projektu
           Tak przedstawiono
           Tyle NK Tyle zostaje roboczo Tyle kwalifikowalne Wartość % ostatecznych wydatków limit % Wydatki niekwalifikowalne
           1. zadanie 1 100 100 100 0
           2. zadanie 2 100 100 100 0
           3. zadanie 3 300 300 300 0
           4. zadanie 4 500 500 500 0
           5. wykup gruntów 2 500 2 500 1 571,43 10% 10% 928,57
           6. infrastruktura dr. 6 000 6 000 3 142,86 20% 20% 2857,14
           7. zadanie 5 10 000 10 000 10 000 0
           razem 19 500 19 500 15 714,29 3785,71


           Opracowane: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

            Pytanie 1. Zgodnie z zapisami punktu 2.1.4.6 lit. a) regulaminu konkursu, w ramach projektu mogą być realizowane badania kolonoskopowe, których koszt jednostkowy nie przekracza 420 zł brutto. W związku z powyższym proszę o informację czy koszt przygotowania pacjenta do badania kolonoskopowego (badania laboratoryjne, lek przeczyszczający, kwalifikacja lekarska do zabiegu) wchodzi w skład ww. kwoty czy może stanowi dodatkowy koszt usługi zdrowotnej i co za tym idzie jest wyłączony spod tego limitu?

            Odpowiedź z 21.11.2016 r.
            Wskazany koszt 420,00 zł brutto jest kosztem obejmującym: przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i koszt samego badania. Natomiast badanie laboratoryjne nie jest elementem składowym Programu profilaktyki raka jelita grubego a tym samym nie może być kosztem kwalifikowanym.
            Konsultacja kwalifikująca pacjenta do badania może być wykonana np. w ramach wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).
            Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

            Pytanie 2. Proszę o informację, czy obowiązkiem ośrodka ubiegającego się o pozyskanie dofinansowania na wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 jest posiadanie na własność sprzętu wymienionego w “Zasadach realizacji programu badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego” (zał. nr 20 do Regulaminu konkursu).
            Czy dopuszczalne jest zapewnienie takiemu ośrodkowi części wymaganych videokolonoskopów na zasadzie umowy użyczenia? A jeśli takie rozwiązanie jest możliwe, to czy ośrodek powinien posiadać pisemne potwierdzenie takiego użyczenia już na etapie ubiegania się o dofinansowanie, czy też wystarczy, jeśli w treści wniosku zadeklaruje się, że brakujące videokolonoskopy (ośrodek posiada na własność tylko jeden) zostaną użyczone przed przystąpieniem do realizacji programu?

            Odpowiedź z 21.11.2016 r.
            Zgodnie z interpretacją otrzymaną od Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16 informuje, że w odniesieniu do wymogu wyposażenia podmiotu leczniczego w co najmniej 3 videokolonoskopy, to może on zostać spełniony zarówno w przypadku posiadania przed dany podmiot 3 videokolonoskopów, ale także poprzez zawarcie z innym podmiotem umowy użyczenia aparatury medycznej na określony okres. Jednakże umowa użyczenia powinna zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tak aby Wnioskodawca mógł we wniosku wykazać odpowiedni potencjał niezbędny do uzyskania pozytywnej oceny projektu. Ponadto IOK wskazuje, iż nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowej umowy jako załącznika na etapie składania wniosku o dofinasowanie w ramach konkursu, będzie ona podlegała weryfikacji dopiero na etapie kontroli projektu.
            Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

            Pytanie 3. Co może wchodzić w skład badania kolonoskopowego (w obrębie kwoty 420 zł brutto)? Czy w ramach tej kwoty można sfinansować uczestnikowi lek niezbędny do przygotowania pacjenta do badania?Odpowiedź z 21.11.2016 r.
            Wskazany koszt 420,00zł brutto jest kosztem obejmującym przygotowanie pacjenta do badania tj. np. podanie środka przeczyszczającego i samego badania. Należy podkreślić, że kosztem kwalifikowalnym wyłączonym spod limitu 420,00zł brutto jest koszt znieczulenia pacjenta (w tym: konsultacja anestezjologa do zabiegu i koszt preparatu do znieczulenia).
            Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

            Pytanie 4. W jaki sposób beneficjent powinien weryfikować fakt przynależności uczestnika do grupy aktywności zawodowej? Czy będzie konieczność zbierania oświadczeń od uczestników?   Odpowiedź z 21.11.2016 r.
            Zgodnie z zapisami pkt. 2.5 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej definiowane jako osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 15 lat - pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem. Zatem o przynależności do grupy docelowej nie decyduje określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby. IOK wskazuje, że Wnioskodawca planując grupę docelową w konkursie musi wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z realizowanych programów profilaktycznych (wiek uczestników programów profilaktycznych) jak również ograniczenia realizacji wsparcia dla grupy docelowej z danego subregionu. Na etapie realizacji projektu, celem rozliczenia z IOK, Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania udziału uczestników w projekcie np. poprzez wymóg wypełnienia przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa oraz odpowiedniego oświadczenia. Jednocześnie zgodnie z zasadami realizacji programów profilaktycznych, Wnioskodawca musi spełnić wymóg odpowiedniej sprawozdawczości wykonanych świadczeń do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki i Ministerstwa Zdrowia poprzez System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych.
            Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

            Pytanie 5.  Czy pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji 2.4.8 Regulaminu jest obligatoryjne w sytuacji, kiedy sama umowa partnerska w wysokim stopniu precyzuje kto za co odpowiada tzn., że partner wiodący reprezentuje partnerstwo? Odpowiedź z 21.11.2016 r.
            Tak, integralną częścią umowy partnerstwa jest pełnomocnictwo dla partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu. W związku z powyższym jest to dokument obligatoryjny.
            Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

              Pytanie 6. Czy umowa partnerska powinna zostać dołączona jako załącznik do wniosku o dofinansowanie na etapie jego składania?Odpowiedź z 21.11.2016 r.
            Nie, zgodnie z pkt. 2.7.12 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16, Wnioskodawca składa załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczące wyłącznie pomocy publicznej/pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Tym samym IOK nie przewiduje składania innych załączników do wniosku. Natomiast na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, IOK wymaga od Wnioskodawcy przedstawienia załączników do umowy o dofinansowanie projektu – jednym z dokumentów jest umowa partnerstwa/porozumienie o partnerstwie.
            Opracowanie: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

             Komunikat. W związku z wątpliwościami w zakresie uwzględniania liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych organowi dotującemu sprawozdaniach oraz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) Instytucja Zarządzająca informuje co następuje.
             Komunikat, 07.03.2017 r.
             Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 dotyczące nieuwzględniania przez organ prowadzący OWP liczby dzieci korzystających z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach (w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej) dotyczą relacji (dotacji z budżetu gminy) między organem prowadzącym przedszkole a gminą, nie zaś dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
             Oznacza to, iż na potrzeby SIO należy wykazywać wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - również te, które są objęte finansowaniem z EFS. Dotacja celowa udzielana z MEN jest bowiem inną kategorią niż dotacja rozdzielana przez gminę dla poszczególnych przedszkoli.
             Warunek wykazywania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym dotyczy na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) wszystkich dzieci i służy wykazaniu ich liczby na potrzeby SIO. W rezultacie jednostka samorządu terytorialnego otrzyma z MEN dotację celową na wszystkie zgłoszone dzieci. JST jest zobowiązana następnie do rozliczenia dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).
             Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podwójne finansowanie oznacza m.in:
             poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu.

             Jednocześnie przedstawiamy interpretację Ministerstwa Rozwoju w powyższej sprawie.

             Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego


             Pytanie 6.
             Pytanie dotyczy dodatku do wynagrodzenia dla dyrektorów szkół. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Karta Nauczyciela każdy nauczyciel oraz dyrektor szkoły może otrzymać dodatek motywacyjny. Dodatkowo na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.1 pkt 1, w związku z art.91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.191 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446), i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miasta Chorzów Uchwaliła zmianę w załączniku do uchwały Nr XXXVIII/698/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. -  1. W rozdziale II – Dodatek motywacyjny w § 2: został uzupełniony zapis dotyczący wynagradzania dyrektorów szkół poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu: „Prezydent Miasta może przyznać dyrektorowi szkoły realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – w związku z czasowym zwiększeniem zadań – dodatek do wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem w wysokości do 40% wynagrodzenia miesięcznego w zależności od wartości projektu”.  Prosimy o odpowiedź na pytanie: od jakiego terminu dodatek dla dyrektora wypłacany z kosztów pośrednich będzie kwalifikowalny? Nadmienię, iż realizację projektów rozpoczęto 1 września 2016 r.
             Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie jest zgodny z okresem jego realizacji. Zatem w przypadku, o którym mowa w zapytaniu okres ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2016r. W odniesieniu do kosztów pośrednich IZ przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 traktowane są one jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które są rozliczane ryczałtem w ramach kosztów pośrednich.

             Pytanie 5. W regulaminie konkursu przewidziano wydatki na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów. W trakcie negocjacji musieliśmy odpowiedzieć na pytanie: co stanie się z ww. wyposażeniem po zakończeniu projektu. Pracodawcy odpowiedzieli, że sprzęt zostanie przekazany szkole. Tu rodzi się jednak pytanie: Czy powinniśmy taki sprzęt kupować w ramach zamówień realizowanych przez szkołę? Jeśli tak, to pojawi się problem dotyczący zarówno niektórych sprzętów jak też licencji profesjonalnego oprogramowania, które z pewnością pracodawca powinien zakupić na firmę jeśli ma być w niej legalnie wykorzystywane.
             Koszty wyposażenia stanowiska pracy dla praktykanta/stażysty ponosi pracodawca. W ramach projektu istnieje możliwość refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia niezbędnego do zapewnienia odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu.
             Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 należy mieć na względzie, iż do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.

             Pytanie 4. Jeśli pracodawcy zgodnie z zapisem o refundacji w Regulaminie Konkursu sami będą kupować wyposażenie stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów, to w wypadku jeśli są to firmy prywatne czy obowiązuje je PZP i zasada konkurencyjności?
             Kwestię ponoszenia i rozliczania wydatków ponoszonych na zapewnienie odpowiednich warunków odbywania praktyki/stażu powinna regulować zawarta z pracodawcą umowa.
             Pracodawca (o ile nie jest partnerem/realizatorem) nie jest zobligowany do stosowania warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

             Pytanie 3. Pytanie dotyczy refundacji wynagrodzenia opiekunów staży i praktyk zawodowych – właściciel jednej z firm zdecydowanie wolałby, aby dodatek dla opiekunów staży był wypłacany na podstawie zawartej umowy trójstronnej przez Wnioskodawcę bezpośrednio na konto pracownika – opiekuna. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
             Nie, nie jest możliwe. Beneficjent działając na podstawie porozumienia z danym podmiotem przyjmującym uczniów na staż lub praktykę refunduje Pracodawcy koszty związane z wynagrodzeniem pracownika wyznaczonego na opiekuna stażysty w projekcie.

             Pytanie 2. Czy możliwe jest refundowanie części wynagrodzenia opiekunowi stażystów jeśli jest to jednocześnie właściciel jednoosobowej firmy?
             Tak, powyższe jest możliwe i stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie.

             Pytanie 1. Czy personel zatrudniany w ramach kosztów pośrednich wykazywany jest w bazie personelu? Jeśli tak, to czy uzupełniać należy okresy zatrudnienia?
             W module Baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod.
             Niemniej w sytuacji gdy pracownik ujęty w ramach kosztów pośrednich wykonuje dodatkowo zadania merytoryczne w ramach projektu (np. udziela wsparcia), to jego wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne jest wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich, a więc jego zaangażowanie w zadania merytoryczne powinno być wykazane w Bazie personelu.

              Pytanie 1. Czy dokonanie wpisu do dziennika budowy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie powoduje nie dochowanie „efektu zachęty”?
              Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w artykule 6 stwierdza, że rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, która wywołuje efekt zachęty.
              Rozporządzenie uznaje, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.
              Rozporządzenie w art. 2 ust. 23 definiuje „rozpoczęcie prac” jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.
              W związku z powyższym, inwestycja mogła zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku i tym samym Wnioskodawca nie dochował efektu zachęty w przypadku gdy pozwolenie na budowę jest związane dokładnie z projektem.
              Rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku potwierdza pierwszy wpis do dziennika budowy prowadzonego dla inwestycji ujętej w pozwoleniu na budowę (gdzie zakres pozwolenia obejmuje bądź wydatek niekwalifikowalny bądź kwalifikowalny). Prawo budowlane stanowi o tym, że już np. wytyczenie geodezyjne należy uznać za rozpoczęcie realizacji inwestycji. Za rozpoczęcie nie uznano by np. pierwszego wpisu informującego np. o tym, że kierownik budowy zamierza przeprowadzić szkolenie BHP.
              Zagadnienie wymaga analizy w każdym przypadku indywidualnie. Elementy na które warto zwrócić uwagę przy analizie zagadnienia: czy pierwotne pozwolenie na budowę powstawało z założenia do celów projektu, czy np. występowały zmiany w projekcie, czy pozwolenie na budowę odpowiada dokładnie zakresowi projektu, czy jednak w związku z realizacją projektu pozwolenie będzie podlegało zmianie.

              Ocena danego stanu faktycznego będzie dokonana także z uwzględnieniem zapisów ustawy „Prawo budowlane”, która stwierdza m.in.: art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

              2. Pracami przygotowawczymi są:

              1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
              2) wykonanie niwelacji terenu;
              3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
              4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

              Pytanie 2.
              W przypadku, gdy 5 letni okres trwałości dla projektu upłynie, na jakich zasadach odbywać się będzie monitorowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej z uwzględnieniem mechanizmu monitorowania i wycofania. Czy po okresie trwałości nadal konieczne będzie stosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania do infrastruktury niezamortyzowanej/nie umorzonej w 100% po upływie okresu trwałości?
              Zagadnienie związane z trwałością projektu opisane w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.1 jest kwestią odrębną od mechanizmu monitorowania i wycofania. Mechanizm monitorowania i wycofania ma na celu weryfikację, czy warunki przyznania pomocy publicznej określone w szczególności w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (zwanego dalej GBER).2 pozostają zachowane. Zgodnie z art. 26 ust. 1 GBER pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeśli infrastruktura badawcza wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast jeśli infrastruktura badawcza infrastruktury badawczej objęta dofinansowaniem wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej, to na podstawie art. 26 ust. 7 GBER, musi zostać objęta mechanizmem monitorowania i wycofania. Wobec powyższego, jeśli po upływie okresu trwałości pozostaną niezamortyzowane/nie umorzone elementy infrastruktury projektu np. budynek sfinansowany w ramach projektu, to beneficjent nadal będzie zobligowany do wykazywania, czy wykorzystuje ten budynek do prowadzenia działalności gospodarczej w celu prowadzenia badań (po okresie trwałości działalność gospodarcza nie musi być związana z celami projektu). Taka weryfikacja nie będzie więc sprawdzała trwałości projektu, ale będzie polegała na sprawdzaniu czy warunki przyznanej pomocy publicznej zostają zachowane w całym okresie użyteczności infrastruktury b+r sfinansowanej w ramach projektu. Okres weryfikacji spełniania warunków przyznania pomocy publicznej określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r.3 Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit a) ww. rozporządzenia mechanizm monitorowania i wycofania jest sprawdzany corocznie, co najmniej przez okres amortyzacji infrastruktury projektu.

              ---------------------------------------
              1
              rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

              2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

              3 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016r., poz. 899).

              Pytanie 3. Czy jest możliwa zmiana wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu?
              Wskaźnik
              Wyliczenie procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostaną osiągnięte na infrastrukturze projektu, powinno zostać dokonane w oparciu o obiektywną metodologię dobraną przez Beneficjenta do charakteru infrastruktury naukowo-badawczej. Metodologia może odnosić się do powierzchni infrastruktury naukowo-badawczej lub do czasu jej wykorzystania (np. w oparciu o kartę czasu pracy danego urządzenia).

              Ustalona przez Beneficjenta wielkość jest zasadniczo stała przez cały okres realizacji projektu i jego okres trwałości.

              Intensywność wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z właściwych dla Działania 1.1 kryteriów merytorycznych specyficznych.
              Jest to ocena dokonywana metodą 0/1 i jej celem jest weryfikacja, czy planowana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza z wykorzystaniem infrastruktury badawczej nie ma charakteru tylko pomocniczego. Zakłada się wykorzystanie na cele związane z działalnością gospodarczą na poziomie minimum 40% całkowitych rocznych zasobów danej infrastruktury.

              Proporcja 40% kosztów związanych z działalnością gospodarczą do 60% kosztów związanych z działalnością niegospodarczą jest minimum wymaganym w RPO WSL 2014 – 2020. Większy udział kosztów związanych z działalnością gospodarczą jest premiowany wyższą punktacją w trakcie oceny merytorycznej (Kryterium: nr 12), jednakże wiąże się z objęciem większej części projektu pomocą publiczną i niższym dofinansowaniem. Należy pamiętać, że zadeklarowany udział działalności gospodarczej będzie wiążący. W przypadku jego nieosiągnięcia lub nieutrzymania możliwe będzie zastosowanie sankcji związanych z nieosiągnięciem lub nieutrzymaniem celu projektu. W przypadku jego przekroczenia możliwe będą sankcje wynikające z mechanizmu monitorowania i wycofania.

              Pierwsze wyżej przedstawione kryterium merytoryczne specyficzne projektu ma charakter 0/1 w związku z czym nie będzie możliwa zmiana powodująca zmniejszenie wskaźnika wykorzystania infrastruktury na działalność gospodarczą poniżej 40%, z tego powodu, że kryterium to ma zasadniczy wpływ na wybór wniosku do dofinansowania i stanowi jeden z celów programu.

              Jeżeli infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności należy rozliczać osobno także w okresie trwałości projektu. W sytuacji, gdy relacja między działalnością gospodarczą a niegospodarczą ulegnie zmianie w stosunku do założeń projektu (działalność gospodarcza będzie w kolejnych latach niższa niż założono we wniosku) IZ może być zobowiązana wyciągnąć konsekwencje skutkujące poporcjowanym zwrotem dofinansowania, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków. W przypadku osiągnięcia wyższego udziału działalności gospodarczej zastosowanie znajdzie jedynie mechanizm wycofania.

              Metodologia ustalania wskaźnika.
              Zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 lit. b. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16.06.2016r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016r. poz. 899) kryterium ustalania (metodologia) wskaźnika procentowego udziału działalności gospodarczej i niegospodarczej, jakie zostały osiągnięte na infrastrukturze projektu (wyliczenie wg powierzchni lub czasu wykorzystania infrastruktury) wskazane jest w umowie o dofinansowanie projektu i stosowane przez cały okres monitorowania zakresu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tej infrastruktury.
              Beneficjent powinien dobrać wskaźnik wydajności infrastruktury badawczej (np. powierzchnia, roboczogodziny), który najlepiej oddaje charakter i sposób wykorzystania infrastruktury badawczej i który będzie podstawą monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności gospodarczej. Niemniej wskaźniki takie nie mogą być dobierane w sposób uznaniowy – mają w jak najpełniejszy, zobiektywizowany sposób odpowiadać sposobowi wykorzystania infrastruktury. Wybór określonych wskaźników powinien być poparty odpowiednim uzasadnieniem.

              Pytanie 4. Czy środek trwały wytworzony (nabyty) przed 1.01.2014r. może stanowić wkład niepieniężny do projektu?
              Zasady kwalifikowania i dokumentowania wkładu własnego regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

              Zwracamy uwagę na pkt. 4.7. Wkład własny w/w Przewodnika, który stwierdza m.in., że wkład własny niepieniężny sfinansowany w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych stanowi wydatek niekwalifikowany. Za datę sfinansowania takiego wydatku uznaje się datę akceptacji wniosku o płatność zawierającego ten wydatek.

              Wyżej wskazane dokumenty nie wymagają aby niepieniężny wkład rzeczowy był nabyty (ew. wytworzony) przez wnioskodawcę po 1.01.2014r. jako warunku uznania go jako wkładu niepieniężnego do projektu (przy zachowaniu wszelkich innych wymagań dot. kwalifikowalności wkładu niepieniężnego).

               Pytanie 5. „Co może być wkładem rzeczowym- szczegółowo”
              Szczegółowo kwestię kwalifikowalności wkładu niepieniężnego regulują: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), Wytyczne Programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ze szczególnym wskazaniem na część ogólną Wytycznych oraz właściwy dla Działania 1.1 Szczegółowy opis kategorii wydatków oraz zasad kwalifikowalności), umowa o dofinansowanie, a także dokumenty horyzontalne wymienione w pkt. 1.1 Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020.

              Pytanie 6. „Metodologia obliczania znaczącego wzrostu udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy".
              Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego zawartych w kryteriach merytorycznych specyficznych jest znaczący wzrost udziału przychodów (przychody z działalności wspartej infrastruktury B+R) z sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach wnioskodawcy; wskaźnik monitorowany jest na poziomie projektu, określony na podstawie danych z analizy finansowej.

              Już po zakończeniu szkolenia Ministerstwo Rozwoju (Departament Regionalnych Programów Operacyjnych) pismem z dnia 28 października 2016 r. nr DRP-II.7610.25.2016.MS, celem ujednolicenia podejścia do specyficznych wskaźników dla infrastruktury badawczej (PI 1a) oraz ewentualnych sankcji dla beneficjentów z tytułu nieosiągnięcia przedmiotowych wskaźników, przekazało uzgodnione z KE stanowisko w sprawie m.in. monitorowania wskaźnika przychodów z działalności komercyjnej w projektach z zakresu infrastruktury badawczej. Pismo to stwierdza, że wskaźnik ten jest określony we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie w ujęciu kwotowym lub procentowym.

              RPO WSL (Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań; wskaźnik rezultatu bezpośredniego: „Wzrost przychodów z sektora biznesowego”) przyjmuje, że wskaźnik ten ujmowany jest kwotowo zaś ocena polegać będzie na stwierdzeniu wykazania przez wnioskodawcę tych przychodów oraz ocenie realności przedstawionego planu finansowego wnioskodawcy.
              Wnioskodawca będzie zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika rezultatu pn. „Wzrost przychodów z sektora biznesowego” w terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z opublikowanym regulaminem konkursu. W wyniku zapowiadanych konsultacji z Ministerstwem Rozwoju nie nastąpiła zmiana w tym zakresie.

               

               W związku z wymogiem ujednolicenia i dostosowania charakteru danych wykazywanych w Lokalnym systemie informatycznym (LSI 2014-2020) do krajowego SL 2014-2020, informuję, że w formularzu wniosku o płatność pośrednią lub końcową w tabeli B.1 wartość  dofinansowania (w odniesieniu do poszczególnych kosztów wydatków) należy wyliczać na podstawie podanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa kosztu” w umowie  o dofinansowanie w ramach danego zadania. W przypadku wyliczenia proporcji, należy stosować rozszerzony wskaźnik procentowy. Wyliczoną wartość należy zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

               Wzór:

               Wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / wydatki kwalifikowalne dla danego  kosztu w WND * kwota wydatków kwalifikowalnych, wykazana w WNP

               ≈ wynik zaokrąglony zgodnie z zasadami matematycznymi.

                

               Należy bezwzględnie pamiętać, że wnioskowana wartość dofinansowania, wpisywana przez Beneficjenta do wniosku o płatność w tabeli B.1, odnosi się do wartości dofinasowania określonego w umowie.

               Wartość dofinansowania, liczona narastająco nie może przekroczyć wartości dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji „ Nazwa kosztu”.

               Dotyczy to także wartości wydatków kwalifikowalnych, zakontraktowanych dla poszczególnych kosztów, określonych w umowie o dofinansowanie.

               Pozostałe kwoty, nie wchodzące w skład dofinasowania, to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do poszczególnych pozycji krajowych środków publicznych, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

                

               Ważne:

               W przypadku, kiedy system automatycznie naliczy wartość wyższą, niż przewidziana w umowie o dofinansowanie i Beneficjent nie będzie miał możliwości skorygowania samodzielnie zawyżonej/zaniżonej kwoty na prawidłową – wówczas obowiązkowo informuje Instytucję Zarządzającą o tej sytuacji w piśmie przewodnim lub we wniosku o płatność w punkcie D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze.

                Pytanie 1. Kto może zatrudnić personel do Projektu? (Realizator czy tylko Wnioskodawca)?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Realizator może zatrudnić personel projektu pod warunkiem, że został wskazany w punkcie A.4. wniosku o dofinansowanie: Podmiot realizujący projekt. Odpowiedzialność za konkretne działania (w tym za zatrudnienie kadry) powinna wynikać również z opisu zadań zamieszczonego we wniosku. Należy pamiętać również, że zatrudnienie personelu przez Realizatora każdorazowo musi być zgodne z prawodawstwem krajowym.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 2. Czy w ramach projektu możliwe jest doposażenie już istniejącej wypożyczalni? Czy wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zakup środków trwałych może być uznany za kwalifikowalny pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.

                Przy zaistnieniu kilku okoliczności, może wystąpić sytuacja, w której doposażenie już istniejącej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Należy mieć przy tym na uwadze niezbędność danego wydatku dla realizacji celów projektu, zastosowanie najbardziej efektywnej metody pozyskania sprzętu (zakup, amortyzacja, leasing itp.), ale przede wszystkim ograniczenia wynikające z Wytycznych oraz Regulaminu konkursu.

                Zgodnie z Regulaminem: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej. Natomiast zapis ten odnosi się do wydatków w zakresie środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub wyższa od kwoty 3 500 PLN. Tak więc możliwa jest opcja, aby w projekcie, np. w ramach planowanego kompleksowego wsparcia dla uczestnika (medyczna opieka domowa w połączeniu z wypożyczaniem sprzętu, w ramach istniejącej już wypożyczalni sprzętu Beneficjenta), doposażyć miejsce w sprzęty, które nie będą środkami trwałymi (ich wartość początkowa jest mniejsza od kwoty 3 500 PLN).

                Wypożyczalnia sprzętu może stanowić wkład własny Beneficjenta.

                Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 3. Czy w ramach projektu możliwe jest zaplanowanie usług opiekuńczych dla Uczestników?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Konkurs w ramach poddziałania 9.2.6 dotyczy usług zdrowotnych. Jednakże, w myśl ogólnej idei deinstytucjonalizacji usług oraz specyfiki grupy docelowej dopuszcza się w szczególnych przypadkach możliwość udzielania usług o charakterze opiekuńczym, jako element kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi realizowanych w ramach RPO możliwa jest realizacja działania: „zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuńcze”. Wnioskodawca musi mieć jednak  na uwadze, że usługi opiekuńcze nie mogą stanowić zasadniczej części zadania merytorycznego, a jedynie mieć charakter wspomagający.
                Usługa opiekuńcza (np. usługa opiekuńcza dla osoby niesamodzielnej, dla której zasadniczo w Projekcie przygotowano usługi zdrowotne), przy odpowiednim uzasadnieniu i zachowaniu zasady racjonalności i efektywności wydatku, mogłaby stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu. Każdorazowo jednak należy pamiętać o adekwatności podejmowanych działań do celu projektu. W zapisach wniosku o dofinansowanie Oceniający musi uzyskać jednoznaczną informację, iż oferowane w projekcie usługi opiekuńcze, stanowią jedynie ułamek kompleksowego wsparcia medycznego dla Uczestnika.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 4. Czy zakup samochodu jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie? Czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu karetki wraz z wyposażeniem?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pozyskania środków trwałych mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych do prawidłowej realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu.
                Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu: finansowanie środków trwałych w ramach projektów możliwe jest wyłącznie w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że będą one wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowanej.

                Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanychz przedmiotem projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.

                Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

                W przypadku środków trwałych wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, środki trwałe mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu (amortyzacja nie należy do kategorii limitowanych).

                W odpowiedzi na drugą część pytania dot. możliwości dofinansowania zakupu karetki w projekcie ogólne zasady zakupu środków trwałych wskazane powyżej są obowiązujące, jednak należy mieć na uwadze adekwatność wydatku do celu projektu.1W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania projektu, którego celem jest zakup karetki. Istnieje możliwość zakupu środków trwałych w ramach projektu, jednak cel projektu musi być zbieżny z celem szczegółowym RPO: Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie, a zakupione środki trwałe służą realizacji celu w projekcie.1Należy jednak pamiętać, iż dopiero całościowy obraz, wynikający z informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, umożliwia ocenę kwalifikowalności danego wydatku.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 5. Czy wolontariat pracowniczy może być wkładem własnym?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (rozdz.6.10) w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:
                a)  wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),
                b) należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
                c) wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,d) wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny. Po spełnieniu powyższych przesłanek oraz ogólnych zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego, zgodnie z rozdziałem 6.10 Wytycznych, wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 6. Czy gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wkładem własnym?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Co do zasady, gabinet diagnostyczno – zabiegowy może być wnoszony jako wkład własny, pod warunkiem określenia zakresu jego wykorzystania na potrzeby projektu (zakres czasowy, cennik), a także przy spełnieniu warunków kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                W kontekście usług zdrowotnych i konkretnego pytania należy zwrócić uwagę na formę własności sprzętu, który może być wyposażeniem gabinetu (ewentualne limity lub ograniczenia wynikające z podpisanych umów z innymi podmiotami np. NFZ).
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 7. Obliczenie wartości wskaźnika, wyliczenie liczby osób objętych projektem.

                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                W Regulaminie konkursu wskazano wzór, za pomocą którego Wnioskodawca może obliczyć minimalny poziom wskaźnika, jaki powinien zostać siągnięty w projekcie:

                Wartość dofinansowania w projekcie                 wartość danego wskaźnika założona do 
                ___________________________        x
                      40 581 480,00 PLN  [1]                                       osiągnięcia w ramach całego konkursu2

                [1] Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie.
                [2] Zgodnie z Regulaminem konkursu.

                Należy jednak pamiętać, że uzyskany wynik jest minimalnym poziomem wskaźnika do osiągnięcia. Wnioskodawca planując działania w projekcie powinien uwzględnić korelację między liczbą osób objętych wsparciem, nakładami a osiągniętymi wynikami. Należy pamiętać, iż główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem. Poziom wskaźnika określony na zbyt niskim poziomie może budzić wątpliwości podczas oceny wniosku o dofinansowanie, w zakresie efektywności podejmowanej interwencji na rzecz danej grupy docelowej.

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.


                Pytanie 8.
                Proszę o sprecyzowanie definicji osoby niesamodzielnej - podeszły wiek, wartość skali Barthel; 

                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Definicja została zawarta w Słowniku pojęć, w Regulaminie konkursu. Nie jest określony przedział liczbowy Skali Barthel, który kwalifikuje osoby do objęcia wsparciem w projekcie. Oznacza to, że stosujemy ją pomocniczo do określenia stopnia niesamodzielności osoby, w celu zaplanowania zakresu wsparcia w projekcie. Z punktu widzenia definicji istotne jest, aby zaistniały przesłanki (wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność), która powoduje niemożność samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osoby niesamodzielne uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 9. Czy opiekunowie osoby niesamodzielnej muszą spełniać kryteria grupy docelowej, np. osoby zagrożone wykluczeniem?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Grupę docelową / ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 9.2.6 stanowią:
                • Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
                • Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
                Opiekunowie osoby niesamodzielnej stanowią „otoczenie”, tak więc spełniają kryterium grupy docelowej w projekcie. Oznacza to, że opiekunowie osoby niesamodzielnej nie muszą być osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 10. Czy konieczne jest zawarcie partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych? Czy współpraca wymieniona w kryterium dostępu jest jednoznaczna z obowiązkiem nawiązania partnerstwa w projekcie?
                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Nie, w ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zawiązywania partnerstwa z jednostką sektora finansów publicznych.
                Odpowiadając na drugą część pytania, należy zinterpretować kryterium dostępu: Czy projekt zakłada współpracę szpitali lub zakładów prowadzących stacjonarną opiekę długoterminową z: POZ, AOS, podmiotami reprezentującymi III sektor (statutowo zajmującymi się opieką nad osobami niesamodzielnymi lub działaniami w zakresie ochrony zdrowia), służącą realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie   zdeinstytucjonalizowanej?
                W ramach tego kryterium obowiązek nawiązania współpracy ciąży jedynie na Wnioskodawcach, będących szpitalami lub zakładami prowadzącymi stacjonarną opiekę długoterminową. Współpraca nie jest rozumiana jako nawiązywanie partnerstwaw projekcie, ma być jednak sformalizowana umową lub innym dokumentem określającym zasady współdziałania. Projektodawca opisuje we wniosku zasady i podstawy współpracy między tymi podmiotami, w tym: zakres działań w projekcie, na których efektywność będzie miała bezpośredni wpływ przedmiotowa współpraca.
                Kryterium zostanie spełnione również w przypadku, jeśli np. szpital ma w swoich strukturach np. AOS i to między nimi będzie odbywać się współpraca. Istotne jest jednak wskazanie, że przedmiotowa współpraca służy realizacji usług medycznych dla osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 10. Proszę o wyjaśnienie/sprecyzowanie uwagi zamieszczonej w Regulaminie dot. kryterium: Czy projekt zakłada udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych w zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem, za wyjątkiem usług niezbędnych do realizacji celów projektu, które jednocześnie  nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych?

                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                W temacie przedmiotowego kryterium IOK zwróciła się z prośbą o interpretację do Ministerstwa Zdrowia, oraz konsultację z Ministerstwem Rozwoju:
                W opinii Ministerstwa  zapis Rozdziału 7, Podrozdział 7.2 pkt. 3 b Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  tj.  „usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne niezbędne do osiągnięcia celów projektu. IZ w wytycznych programowych, regulaminie konkursu lub SzOOP może dopuścić finansowanie wymienionych usług pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów projektu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”,  należałoby interpretować  szerzej tj. dopuścić finansowanie takich usług ze środków EFS pod warunkiem, że  dana usługa jest częścią całego  kompleksowego projektu z zakresu deinstytucjinalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi i nie mogłaby zostać sfinansowana ze środków publicznych w okresie trwania projektu (np. ze względu na długi czas oczekiwana na dane świadczenie), ponadto  jest ona niezbędna dla realizacji celów projektu tj. min.  zapewnienia właściwej opieki i  wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych  i zawodowych tych  osób.

                Kluczowe jest zatem, aby usługi spełniały warunek niezbędności do realizacji celów projektów oraz  jeden z dwóch dodatkowych warunków: wykraczanie poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo brak możliwości sfinansowana usługi  ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Powyższą wątpliwość pomoże z obrazować przykład:
                Beneficjent planuje system opieki dziennej domowej, część ze świadczonych usług jest świadczona w sposób ponadstandardowy, wykraczający poza koszyk świadczeń gwarantowanych, natomiast wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już” – czy to spełnia warunek :„gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu”, czy raczej można ją potraktować jako element nowego rozwiązania systemowego, które składa się ze świadczeń gwarantowanych i ponadstandardowych i w połączeniu stanowią wartość dodaną do funkcjonującego  systemu opieki zdrowotnej?
                W świetle przedstawionego przykładu można uznać zarówno, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu (wsparcie fizjoterapeuty spełniałoby standardy NFZ, jednak czas oczekiwania na fizjoterapeutę wynosi ponad 3 miesiące, a osoba leżąca zaczyna cierpieć na przykurcze mięśni i potrzebuje wsparcia „ na już”), jak i że usługa traktowana jako kompleksowa całość wykracza poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej (będzie to system opieki dziennej domowej, który co prawda przewiduje usługi dostępne w katalogu świadczeń gwarantowanych, ale obejmie on także usługi ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej). Ważne żeby z wniosku o dofinansowanie wynikało, że spełnione zostaną ww. warunki.
                Jednocześnie, przy interpretacji powyższego kryterium należy wziąć pod uwagę fakt, iż w określonych przypadkach, w ramach projektu możliwe jest finansowanie usługi zdrowotnej, która znajduje się w koszyku gwarantowanych świadczeń NFZ. Możliwe jest to w sytuacji, kiedy usługa ta nie jest dostępna dla Pacjenta, z uwagi na czas oczekiwania (kolejka) tzn. w trakcie oczekiwania na usługę z NFZ. W takiej sytuacji możliwe jest świadczenie danej usługi w ramach projektu w określonym czasie (kolejka), jednakże na Wnioskodawcy ciąży obowiązek monitorowania, kiedy dla pacjenta (uczestnika projektu) usługa stanie się dostępna w ramach gwarantowanych świadczeń NFZ.
                Kiedy uczestnik projektu zostanie objęty świadczeniem z NFZ (minie okres oczekiwania tzw. „kolejka”), w ramach działań projektowych możliwa jest kontynuacja udzielanego mu wsparcia, ale jedynie poprzez zwiększenia częstotliwości świadczeń NFZ, jeśli taka potrzeba zostanie uzasadniona stanem zdrowia/potrzebami pacjenta. Kosztem kwalifikowalnym w projekcie będą więc usługi zdrowotne wykonywane  ponad ilością gwarantowaną pacjentowi w ramach NFZ.

                Reasumując:
                Kryterium wskazuje możliwości finansowania usług zdrowotnych w ramach konkursu, o ile usługi te:
                - nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo
                - wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu.
                - Usługi zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                 Pytanie 12. Jaki jest okres trwałości projektu?

                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                W ramach trwającego naboru nie ma obowiązku zachowania okresu trwałości projektu. Niemniej jednak należy pamiętać, że Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu.Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów.
                Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnotowują efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie. W ramach przedmiotowego konkursu obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Pytanie 13. Dla jakich projektów obligatoryjny jest wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu?

                Odpowiedź z 2.11.2016 r.
                Istotne jest więc spojrzenie na podejmowane interwencje w projekcie przez pryzmat celu tych działań. Jeśli w ramach projektu zaplanowane zostanie wsparcie dla opiekuna osoby niesamodzielnej, który z uwagi na konieczność opieki nad osobą niesamodzielną zrezygnował z kształcenia, musiał przerwać pracę zawodową itd. wtedy obligatoryjne jest wykazanie takiej osoby w przedmiotowym wskaźniku.
                Wskaźnik ten nie dotyczy projektów, w których:
                -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, których opiekunowie to również osoby starsze, o słabej kondycji zdrowotnej (najczęściej współmałżonkowie, rodzeństwo) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej, ale i odciążenie opiekuna.
                -        Wsparcie dedykowane jest osobom, które opuszczają oddział szpitalny bądź zakład opieki długoterminowej – wtedy celem jest pomoc tej osobie w zakresie usług zdrowotnych, a jednocześnie pomoc rodzinie, rozumiana jako czas na zorganizowanie życia rodzinnego pod kątem dalszej opieki nad osobą niesamodzielną.
                -        Wsparcie dedykowane jest osobom niesamodzielnym, wymagającym opieki, przebywających w domach (np. razem z rodziną ) – wtedy celem działań jest pomoc osobie niesamodzielnej w zakresie usług zdrowotnych, a także pomoc rodzinie, przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, niesamodzielną np. poprzez szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, czy wsparcie psychologiczne.
                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                 Pytanie 13. Interpretacja dot. wskaźnika rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu.

                Przykładowe działania

                Miejsce liczone do wskaźnika

                wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

                Liczba „koordynatorów lokalnych rozwiązań”, których wynagrodzenie finansowane jest z EFS/lub zostali przeszkoleni w ramach projektu do tej funkcji (pod warunkiem, że osoba taka koordynuje działania medyczne).

                wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej  w formach zdeinstytucjonalizowanych.

                Liczba miejsc w utworzonej placówce wsparcia dziennego (miejsca rozumiane jako „fizyczne” miejsca, przygotowane do świadczenia usługi np. 10 łózek + odpowiedni sprzęt w ramach nowej placówki wsparcia dziennego).

                długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa.

                Ilość osób, które świadczą opiekę domową np. pielęgniarki. We wskaźniku uwzględniamy wszystkie pielęgniarki, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenie) lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

                wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;

                Liczba specjalistów, którzy przeprowadzili szkolenia w ramach projektu  - prowadzący szkolenie (wynagrodzenie z EFS), lub psycholog prowadzący wsparcie dla opiekunów (wynagrodzenie z EFS).

                przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;

                Liczba utworzonych wypożyczalni sprzętu oraz personel (pracownicy tych wypożyczalni), przygotowany do świadczenia usługi zdrowotnej w środowisku lokalnym.

                teleopieka medyczna, wykorzystywana na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;

                We wskaźniku uwzględniamy liczbę osób (pracownicy np. dyspozytor/konsultant telefoniczny obsługujący punkt teleopieki oraz osoby, które świadczą usługi zdrowotne w ramach „teleopieki medycznej”, których wynagrodzenie  finansowane jest z EFS)

                pielęgniarka środowiskowa

                Liczba pielęgniarek środowiskowych, które otrzymały wsparcie EFS np. szkolenie lub których wynagrodzenie sfinansowano  ze środków projektu EFS, świadczące opiekę domową lub gotowe (w wyniku wsparcia EFS udzielonego w projekcie) do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

                Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego.

                 Pytanie 1. Czy możliwe jest wykorzystywanie stworzonego w ramach projektu systemu przez oddziały zlokalizowane również w innych województwach? 
                 Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 Zgodnie z zapisami art. 14 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wartość niematerialna musi być wykorzystywana w zakładzie otrzymującym pomoc.
                 Warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 8 lit a) stanowi o konieczności korzystania (chodzi o rzeczywiste wykorzystanie, a nie jedynie ewidencjonowanie) z dofinansowanej wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc. W przepisie tym chodzi zatem o zapewnienie wyłączności wykorzystywania danej wartości niematerialnej na potrzeby zakładu otrzymującego pomoc, a nie jedynie o zapewnienie wyłączności lokalizacji, czy sposobu ewidencjonowania danej WNiP w zakładzie otrzymującym pomoc. Kluczowym w tym względzie będzie zatem przypisanie danej wartości do konkretnego zakładu otrzymującego pomoc.
                 Reasumując, z systemu wytworzonego przez firmę Wnioskodawcy (w ramach kosztów wytworzenia/zakupu wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą korzystać oddziały w innych województwach.
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 2.
                 a) Czy jest możliwość, aby firma w ramach niniejszego konkursu mogła świadczyć nowy produkt obecnie nieoferowany i niepowiązany z obecnymi procesami firmy? Firma prowadzi usługi doradcze dotyczące doradztwa biznesowego, a chce złożyć projekt na stworzenie platformy księgowej (B2B) dotyczącej księgowości online. Zakres projektu i produkt nie jest obecnie związany z obecnymi procesami biznesowymi i ich nie modyfikuje ani też nie optymalizuje. Stworzony zostanie nowy produkt w firmie, który oczywiście będzie oferował nowy proces biznesowy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań TIK.
                 b) Czy jest to możliwe i zgodne z typami projektów możliwych do realizacji? Będzie to e-usługa B2B,
                 c) Zgodna z kryterium 1 merytorycznym (powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych ...). Będzie nowy produkt z nowym procesem biznesowym w firmie.Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 W ramach konkursu 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej istnieje możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektu, w wyniku którego Wnioskodawca będzie świadczył nowy produkt, który obecnie nie jest oferowany i w żaden sposób nie powiązany z obecnymi procesami firmy. W niniejszym konkursie pomoc udzielana jest w szczególności na podstawie art. 14 Rozporządzenia 651/2014. W związku z tym warunkiem umożliwiającym wsparcie jest wykazanie, że przedsięwzięcie ujęte we wniosku aplikacyjnym ma charakter inwestycji początkowej. W wyniku wdrożenia narzędzi ICT Wnioskodawcy będą mogli np. świadczyć e-usługi (które będą stanowić np. o dywersyfikacji, gdy będą to nowe usługi, których to Wnioskodawca nie miał w swojej ofercie, o zasadniczej zmianie procesu produkcji/procesu świadczenia usług w sytuacji gdy usługa się nie zmieni w sposób znaczący a jedynie sposób jej świadczenia ulegnie zmianie, o założeniu nowego zakładu lub zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu). Projekt musi prowadzić do powstania nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego. W sytuacji gdy projekt nie będzie prowadził do wprowadzenia nowego/zoptymalizowania dotychczasowego procesu biznesowego, wówczas nie może uzyskać wsparcia, ponieważ nie spełnia kryterium obligatoryjnego 0/1 (zostanie odrzucony podczas oceny merytorycznej).
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 3. W przypadku, gdy wynikiem realizacji projektu będzie innowacja produktowa, czy jest możliwość zakwalifikowania wydatku koszty personelu?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 W związku z tym, że pomoc na wynagrodzenie personelu udzielana będzie w oparciu o art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 i biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę) są wydatkiem kwalifikowalnym jedynie w sytuacji, gdy związane są z wdrożoną przez Wnioskodawcę w ramach projektu innowacją procesową lub organizacyjną.
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 4.
                 Czy w ramach konkursu 3.3 możliwe jest stworzenie e-usługi i jej udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej. Oznacza to, że projekt polegałby na zaoferowaniu innowacyjnej e-usługi, której wykorzystanie przez przedsiębiorców umożliwiłoby zoptymalizowanie procesów biznesowych zachodzących w firmach korzystających z tej usługi. Jednakże, sama e–usługa nie zostałaby wdrożona do działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca zarabiałby dzięki udostępnianiu usługi i opłacie abonamentowej z tytułu jej udostępniania.
                 Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL. 03.03.00-IP.01-24-004/16 Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.”
                 Współfinansowane będą inwestycje mające na celu wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.
                 Proszę pamiętać, że projekty aby móc uzyskać wsparcie muszą być zgodne z wszystkimi kryteriami oceny. Wśród kryteriów oceny merytorycznej znajduje się kryterium 0/1 „Powstanie nowych/zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych”. Z zapytania nie wynika aby Wnioskodawca dzięki realizacji projektu wprowadził we własnym przedsiębiorstwie nowy lub zoptymalizowany proces biznesowy w oparciu o narzędzia ICT, w związku z czym projekt nie wpisuje się w działanie 3.3.
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 5. Projekt polega na świadczeniu dostawy usług internetowych w oparciu o sieć szerokopasmową - czy mogę ubiegać się o jego wsparcie w ramach Działania 3.3?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia powyższego projektu wynika m.in. z przyjętych kategorii interwencji dla przedmiotowych działań (nie przewidziano udzielania wsparcia w ramach następujących kategorii interwencji 046 szybka sieć szerokopasmowa, 047 bardzo szybka sieć szerokopasmowa). Zgodnie z obowiązującym obecnie Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Działania 3.3 wsparcie nie może obejmować dostępu do Internetu a budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-202).
                 Poza tym zgodnie z art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 , przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej.
                 Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania związane z budową infrastruktury szerokopasmowej realizowane są z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 6. Jeżeli projekt dotyczy dywersyfikacji zakładu w jaki sposób należy wyliczyć, czy zaplanowane koszty w projekcie przekraczają co najmniej 200% wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania.
                 Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 przy inwestycji początkowej polegającej na dywersyfikacji produkcji należy spełnić następujący warunek:
                 koszty kwalifikowalne wykazane ≥ wartość księgowa ponownie wykorzystanych aktywów we wniosku aplikacyjnym odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac + 200 % tej wartości księgowej, we wniosku aplikacyjnym.
                 Oznacza to, iż wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku aplikacyjnym musi być co najmniej 3 krotnie wyższa od wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów odnotowanych w roku obrotowym (podatkowym) poprzedzającym rozpoczęcie prac.
                 Pojęcie „wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów” należy odnosić do wartości księgowej ponownie wykorzystanych rzeczowych aktywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), które będą faktycznie wykorzystywane w nowego rodzaju działalności produkcyjnej (działalności podlegającej dywersyfikacji).
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie jakie koszty zaliczamy do pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi?
                 Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 Do rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi zaliczmy koszty ponoszone zgodnie z art. 14 Rozprzędzania Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego, koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych, koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu oraz koszty ponoszone zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Komisji (UE) na 651/2014 tj. koszty personelu ale ponoszone wyłącznie w oparciu stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło).
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                 Pytanie 8. Proszę o informację w jaki sposób we wniosku aplikacyjnym należy przedstawić innowację w przedsiębiorstwie?Odpowiedź z 26.10.2016 r.
                 Informujemy, że na obecnym etapie Wnioskodawca pracując w LSI nie ma możliwości wyboru w pkt B.9.2 skali wdrożenia innowacji wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa. W przypadku gdy w ramach projektu Wnioskodawca zamierza wdrożyć innowację wyłącznie na poziomie przedsiębiorstwa, wówczas w pkt B.9.2 nie wybiera z listy rozwijanej żadnego z poziomów a dołącza dodatkowy załącznik informujący o poziomie i przedstawiający uzasadnienie dla wskazanego poziomu.
                 Opracowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                  Pytanie 12. Jeśli w projekcie zostanie zaplanowany personel projektu (Trenerzy, Doradca Zawodowy itd.), to Wnioskodawca wyłaniając Wykonawców w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku powinien wymagać od Wykonawców osobistego realizowania zamówienia?
                  Odpowiedź 28.10.2016 
                  Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (28 czerwca 2016, znak: DZF.IV.8620.66.2016.IK.1, NK: 137006/16):
                  – „kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędnedo osiągnięcia celów projektu”;
                  – „beneficjenci nie powinni formułować kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia publicznego ubiegali się wykonawcy będący osobami fizycznymi, nawet jeśli we wniosku o dofinansowanie projektu wskazali daną pozycję jako personel projektu”;
                  – „w przypadku zlecania usług w postępowaniu przewidzianym w zasadzie konkurencyjności lub w ustawie PZP brak jest możliwości przewidzenia, czy wybranym wykonawcą okaże się osoba spełniająca warunki uznania jej za personel w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz EFS na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie, iż dany wydatek będzie rozliczany w ramach kategorii personel projektu”;
                  – „dopiero w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent jest w stanie ustalić, czy wybrany wykonawca spełnia warunki uznania go za personel projektu w rozumieniu Wytycznych”;
                  Tym samym treść opracowanych dokumentów dot. udzielenia zamówienia winna być zgodna z powyższymi zasadami. Dopiero w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą mogą zostać ewentualnie zawarte odpowiednie zapisy dot. osobistej realizacji zamówienia, w zależności od tego kto zostanie wybrany w drodze przeprowadzonego postępowania jako Wykonawca.
                  Jednocześnie zwrócić uwagę należy, iż w znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. usunięte zostały zapisy dotyczące limitu 30% wartości projektu na zlecanie usług merytorycznych w ramach projektu.

                  Pytanie 11. Czy osoba oddelegowana przez Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania w trybie zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku stanowi personel projektu?
                  Odpowiedź 28.10.2016
                  Nie, ponieważ – jak wskazano powyżej – „Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu”.

                  Pytanie 10. Jeśli Wnioskodawca realizuje projekt (ma podpisaną umowę o dofinansowanie) to przy sumowaniu zamówień dokonuje sumowania w ramach wszystkich realizowanych przez niego projektów czy osobno dla każdego projektu?
                  Odpowiedź 28.10.2016
                  Zgodnie z rozdziałem 6.5 pkt 12 wytycznych właściwych w zakresie kwalifikowania wydatków w przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi w rozumieniu PZP, wartość zamówienia ustala się w odniesieniu do danego projektu. Natomiast podmioty, które są zamawiającymi w rozumieniu PZP, po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wartości wskazanej w art. 4 ust. 8 PZP (30 000 euro), określają wartość zamówienia w odniesieniu do danego projektu w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku.

                  Pytanie 9.
                  Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium premiującego w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                  Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dodatkowego weryfikowanym etapie oceny merytorycznej, aby uzyskać premiowaną liczbę punktów wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.
                  Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy którzy prowadzący spółkę z.o.o. uzyskają punktu premiujące wyłącznie wówczas gdy główna siedziba spółki znajduję się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 8. Uczestnik ma możliwość skorzystania z:
                  –  ścieżki dotacyjnej zgodnej ze standardem albo
                  –  ścieżki ukierunkowanej na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych lub uzyskania zatrudnienia.
                  Czy zapis „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu” należy rozumieć w ten sposób, że dla każdego uczestnika z grupy przewidzianej do objęcia wsparciem w postaci jednorazowych dotacji na założenie działalności gospodarczej, należy zaplanować dotację i wsparcie pomostowe. Czy należy zapewnić możliwość otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego wszystkim uczestnikom projektu, nawet tym, którzy realizują ścieżkę ukierunkowaną na uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych?

                  Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                  Zgodnie z odnośnym regulaminem (str. 24), „Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę grupy docelowej, uwzględniając indywidualne problemy, bariery, oczekiwania i potrzeby każdej osoby z poszczególnych grup docelowych objętych wsparciem. (…) Przeprowadzona analiza stanowi każdorazowo podstawę dla planowanych w ramach projektu form wsparcia dla uczestników. Każdą formę wsparcia, w tym szkolenia, wnioskodawca jest zobowiązany do tematycznego i cenowego określenia w szczegółowym budżecie projektu (…)”.
                  Ponadto, „Informację dotyczącą możliwości zmiany form wsparcia, w tym szkoleń w wyniku prowadzonego procesu rekrutacji jako odpowiedź na indywidualne potrzeby osób stanowiących grupę docelową, Wnioskodawca musi zawrzeć obowiązkowo we wniosku (…)” (str. 25).
                  Tak więc każdy wnioskodawca ma obowiązek założyć w budżecie dla wszystkich osób zaplanowanych do udziału w projekcie wyłącznie koszty doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (litera „a” w punkcie 2.2 regulaminu).
                  Natomiast koszty pozostałych regulaminowych instrumentów wsparcia powinny zostać założone zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez każdego z wnioskodawców. Zapis „Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji/wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej, ilu jest założonych uczestników projektu” (str. 28) należy rozumieć jako liczbę dotacji równą liczbie uczestników założonych do otrzymania wsparcia dotacyjnego.
                  W świetle powyższego, nie ma możliwości realizacji obydwu ścieżek wsparcia dla każdej z osób biorących udział w projekcie.
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 7. Czy dobrze rozumiemy zapis Regulaminu, że wskaźnik obowiązkowy: kryterium efektywności zatrudnieniowej (min. 50% liczby os., które zakończyły udział w projekcie), dotyczy liczby osób bezrobotnych i biernych zawodowo biorących udział w projekcie tj. już zwolnionych z przyczyn zakładu pracy?
                  a) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie do osób zagrożonych zwolnieniem bądź na wypowiedzeniu, ale jeszcze pracujących, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniesie 0,00 (zero)?
                  b) Czy w przypadku jeśli zaplanujemy wsparcie częściowo do osób jeszcze pracujących (zagrożonych zwolnieniem, będących na wypowiedzeniu) oraz bezrobotnych lub biernych zawodowo zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, którzy przystąpią do projektu do 6 m-cy od tego faktu, to wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy obliczać wyłącznie dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo? np. grupa docelowa projektu to 50 os. w tym 20 os. To osoby już zwolnione tzn. bezrobotne lub bierne zawodowo, więc 50%x20 os. =10 os. i wskaźnik wynosi 1Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                  Zgodnie z brzmieniem regulaminu (tj. str. 48 przypis 24) :
                  24 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu, do którego wybrania we wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobligowany. Jednocześnie, zgodnie z zapisem w pkt. 3.10 niniejszego Regulaminu efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo. W przypadku skierowania wsparcia wyłącznie do osób przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem powyższy wskaźnik również musi zostać wybrany przez wnioskodawcę w części E formularza wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest liczony jako odsetek grupy docelowej, w przypadku grupy docelowej liczącej zero osób, otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.
                  Zatem mając powyższe na uwadze efektywność zatrudnieniowa będzie liczona wyłącznie w odniesieniu do osób, które w momencie przystąpienia do projektu były osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej.
                  W przypadku objęcia wsparciem osób wyłącznie przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem otrzymamy zerową liczbę osób objętych efektywnością zatrudnieniową, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium dostępu odnoszące się do efektywności zatrudnieniowej.
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 6.
                  Proszę o wyjaśnienie zapisu w Regulaminie "Nie jest wymagane doświadczenie w działaniach, w których 100% odbiorców wsparcia stanowiliby przedstawiciele grupy docelowej, jaka planowana jest w ramach niniejszego konkursu" Zapis zawarty jest przy kryterium dodatkowym nr 3 (waga pkt.5) na str. 80 (w ramce).Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                  Jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji typów wsparcia w ramach wcześniej realizowanych projektów, to nawet jeśli grupa docelowa z wcześniejszych projektów nie pokrywa się w 100 % z grupą docelową z niniejszego konkursu kryterium będzie pozytywnie zweryfikowane.
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 5. Kto będzie odbiorcą pomocy de minimis w przypadku wsparcia szkoleniowego? Kto otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis, jeśli wsparcie szkoleniowe będzie skierowane do osoby pracującej (zagrożonej zwolnieniem/ będącej na wypowiedzeniu), która może i chce założyć działalność gospodarczą czy skorzystać ze szkolenia.Odpowiedź. 13.10.2016 r.
                  Cel wsparcia outplacementowego, które kierowane jest do osób fizycznych i ma im pomóc w powrocie na rynek pracy oraz ponownym znalezieniu zatrudnienia. Wsparcie to nie jest powiązane z potrzebami firmy - przeszkolenie pracownika w danym zakresie, czy tez objęcie go stażem, w nawet przypadku gdy pozostanie on zatrudniony w dotychczasowym miejscu pracy, nie wpłynie na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i nie przyniesie dla niego korzyści ekonomicznej. W tym przypadku nie możemy zatem mówić o wystąpieniu przesłanek pomocy.
                  Jednak jak w każdej jednak sytuacji, również tutaj mogą pojawić się wyjątki - np. pracownik zostaje przeszkolony w obszarze, w którym działa dane przedsiębiorstwo, aby utrzymać zatrudnienie na innym stanowisku pracy. Wówczas korzyść z odbycia takiego szkolenia będzie również częściowo udziałem przedsiębiorstwa.
                  W związku z tym, do wszystkich przypadków trzeba podchodzić indywidualnie, nie zaś automatycznie. W przypadku pomocy publicznej niestety nie da się stworzyć uniwersalnych zasad, które będą miały zastosowanie zawsze i wszędzie.Jeśli natomiast w wyniku działań projektowych osoba otrzyma środki na utworzenie działalności gospodarczej i jako firma będzie korzystała z wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowo-doradczego to bezpośrednią korzyść uzyska osoba, która utworzyła firmę i w tym przypadku zaświadczenie otrzyma nowoutworzona firma. Jeżeli natomiast chodzi o osoby, które pomimo odbycia szkolenia nie utrzymały zatrudnienia oraz osoby zwolnione, które nie skorzystały z wsparcia na utworzenie działalności gospodarczej to w takim przypadku, co do zasady, nie zajdą przesłanki uzyskania korzyści przez żadnego z przedsiębiorców.
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 4. Czy zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy?Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                  Zapisy w p. 2.7.12 Regulaminu konkursu i wymóg złożenia wskazanych w nim załączników dotyczą tylko sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis na własną działalność, nie kiedy wnioskodawca jest wyłącznie operatorem pomocy.
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 3.  Czy można objąć wsparciem osobę, której wygasła umowa o pracę na czas określony ?Odpowiedź. 13.10.2016 r.Objęcie wsparciem outplacementowym osób, którym wygasła umowa o pracę na czas określony możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach związanych z trudna sytuacją przedsiębiorstwa tj. gdy brak możliwości przedłużenia umowy o pracę wynika z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Dotyczy to w szczególności pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. Zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
                  W takim przypadku, zalecane jest przedstawienie przez osobę przystępującą do projektu dodatkowo odpowiedniego oświadczenia wydanego przez pracodawcę, potwierdzającego zaistnienia warunków, o których mowa powyżej.
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 2. Czy w związku z planami podwyższenia minimalnego wynagrodzenia Wnioskodawca może założyć wsparcie w wysokości 2.000,00 zł 12 m-cy?
                  Czy w ramach finansowego wsparcia pomostowego Wnioskodawca powinien założyć wsparcie w wysokości minimalnego wynagrodzenia powiększone o np. składki pracodawcy?Odpowiedź 13.10.2016 r.
                  Miesięczna kwota wsparcia pomostowego nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
                  Na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.850 zł., jednak w związku z zaplanowaną na 2017 rok podwyżką rzeczonej kwoty do 2 000 zł. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty podwyższonej, wymaga ona jednak podania uzasadnienia dokonania takiego wyboru.
                  Nadmieniam także, że wspomniane kwoty to wartości maksymalne, do których nie należy doliczać żadnych dodatkowych składników (np. składek pracodawcy).
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                  Pytanie 1. Jaką kwotę należy założyć w budżecie na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która zgodnie z regulaminem w maksymalnej kwocie powinna wynosić 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia?
                  Odpowiedź z 13.10.2016 r.
                  Należy przyjąć - kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS i w 2015 roku wyniosło 3 899,78 zł. (komunikat:http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html)
                  Zatem obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
                  6 x 3 899,78 zł = 23 398,68 zł. 
                  Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 15. Czy zakup wyposażenia np. laptopów dla pracowników punktów rekrutacyjnych zatrudnionych na umowę o pracę stanowi koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich w niniejszym konkursie?
                   Odpowiedź, 03.01.2017 r.
                   Zgodnie z punktem 6.64 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16, w ramach niniejszego konkursu poza standardowymi kosztami bezpośrednimi, ze względu na specyfikę projektów operatorskich, dopuszcza się wykazanie poniższych kosztów pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli jako kosztów bezpośrednich:
                   - koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) osób wykonujących bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi przedsiębiorcami (w tym koszty dojazdu, delegacji, kosztów administracyjnych) jedynie w zakresie pomocy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy, wypełnieniu umowy, również w sytuacji gdy potencjalnie zainteresowany przedsiębiorca nie złoży dokumentów rekrutacyjnych, nie podpisze umowy koszty są kwalifikowalne. Od momentu podpisania umowy z danym przedsiębiorstwem kontakt z danym przedsiębiorstwem stanowi koszty pośrednie i dla rozgraniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich obsługą po podpisaniu umowy powinni zajmować się doradcy klienta lub inny personel który nie jest w tym samym czasie finansowany z kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw. Koszty pracy koordynatora lub kierownika osób zajmujących się pozyskaniem przedsiębiorców są kosztami pośrednimi.
                   -    koszty wynagrodzenia (lub zlecenia) kontrolerów usług rozwojowych (w tym koszty bezpośrednio związane z procesem kontroli min. koszty dojazdu, koszty administracyjne etc.). Równocześnie podkreślić należy, że koszty pracy koordynatora lub kierownika kontroli są kosztami pośrednimi.entZatem zakup wyposażenia stanowiska pracy pracownika punktu rekrutacyjnego np. laptopa nie jest wydatkiem kwalifikowanym w kosztach bezpośrednich.
                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 14. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii, o której mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
                   Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                   Zgodnie z przywołanymi przepisami Regulaminu (pkt 6.64) oraz załącznika 10 (pkt 65), koszty administracyjne związane z prowadzeniem infolinii co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich związanych z pozyskiwaniem przedsiębiorstw, pod warunkiem że:
                   1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
                   oraz
                   2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.
                   Należy przy tym pamiętać, że, zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.
                   Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 13. W związku z Konkursem w ramach poddziałania 8.2.3 proszę o informację, czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji środków, o których mowa jest w załączniku 10 Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim?
                   Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                   Koszty administracyjne związane z prowadzeniem punktu dystrybucji co do zasady można zaliczyć do kosztów bezpośrednich pod warunkiem że:
                   1) nie przekraczają stawek rynkowych i stawek obowiązujących u Wnioskodawcy
                   oraz
                   2) są związane wyłącznie z pomocą w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych, formularzy i umów (na etapie przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie) i/lub z obowiązkami kontrolerów usług rozwojowych i Wnioskodawca będzie w stanie udowodnić to na etapie kontroli.

                   Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca wprowadzając do katalogu kosztów bezpośrednich koszty pozyskania przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli powinien mieć na uwadze, że tym samym zmniejsza pulę środków pozostałych na dotację wypłacane MSP. Projekty, które będą miały niższe koszty związane z pozyskaniem przedsiębiorstw oraz koszty monitoringu i kontroli będą więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych przedsiębiorstw. Dla oceniających w ramach Panelu Ekspertów ten fakt może być ważnym elementem oceny.
                   Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 12. Zgodnie z kryterium premiującym "Czy Wnioskodawca lub partner posiadają co najmniej 1 rok doświadczenia z zakresu udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis" we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać miesiąc i rok od kiedy posiada dostęp do aplikacji SHRIMP oraz podać login.
                   Proszę o wskazanie jakie informacje należy zawrzeć we wniosku, jeżeli Wnioskodawca posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy publicznej/ de mini mis z lat, w których system SHRIMP jeszcze nie funkcjonował (tj. w latach 2012-2013).
                   Odpowiedź, 19.12.2016 r.
                   W przypadku, o którym mowa w pytaniu, należy zawrzeć we wniosku:
                   1) liczbę podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis wraz z podaniem tytułu udzielenia pomocy;
                   2) daty pierwszego i ostatniego dnia udzielenia pomocy, o której mowa w punkcie 1;
                   3) numery NIP beneficjentów pomocy, którym udzielono pomocy w pierwszym i ostatnim dniu jej udzielania zgodnie z punktem 2.

                   Zaznaczyć ponadto należy, że w przypadku wybrania projektu do dofinansowania Operator PSF powinien bez zbędnej zwłoki, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, rozpocząć procedurę rejestracji w systemie SHRIMP.

                   Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 11.
                   Prosimy o przybliżenie sposobu rozliczenia 15% wkładu własnego wnioskodawcy w formie wpłat od pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia. Czy wpłaty te stanowią dodatkowe 15% opłaty za zrealizowane na rzecz pracodawcy usługi rozwojowe? Jeżeli nie, to jak pokryty zostanie ten brak w kosztorysie projektu wobec 85% dofinansowania ze strony Instytucji Finansującej?
                   Odpowiedź, 25.11.2016 r.
                   Zgodnie z punktem 6.30 podpunkt 3 Regulaminu konkursu, wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z wpłat pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia.
                   Ponadto, zgodnie z punktem 22 Opisu systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie.
                   W związku z powyższym w ramach projektu 8.2.3 wkład własny zostanie pokryty ze środków przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, które to środki zostaną – w wysokości zgodnej z Opisem systemu wdrażania PSF w województwie śląskim – wpłacone projektodawcy (Operatorowi PSF) na utworzone przez niego konto przedpłacone jako warunek skorzystania przez przedsiębiorstwo z usługi rozwojowej. Projektodawca (Operator PSF) nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego do projektu ze środków własnych.
                   Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 10. Prosimy o wskazanie, dlaczego IOK opracowując przedmiotowy dokument założyła, że przedsiębiorstwo które korzysta z dofinansowania usług rozwojowych na podstawie przepisów o pomocy publicznej (a nie pomocy de minimis) może korzystać z mniejszej intensywności wsparcia, niż wynika to z przedmiotowych przepisów?
                   Odpowiedż, 25.11.2016 r.
                   Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w sierpniu 2016 r. wystosował do Ministerstwa Rozwoju pismo z prośbą o interpretację zapisów dotyczących pomocy publicznej, zawartych w wytycznych właściwych w zakresie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian.
                   Otrzymana interpretacja opiera się na założeniu, zgodnie z którym Podmiotowy System Finansowania jest odrębnym systemem dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych, funkcjonującym niezależnie od przepisów o pomocy publicznej.
                   W związku z tym punkt 19 ww. wytycznych oznacza, że w sytuacji, w której dany podmiot utracił możliwość korzystania z pomocy de minimis poziom wkładu własnego, który musi zostać wniesiony do PSF w związku z korzystaniem z pomocy publicznej, należy wyliczać tylko od tej części usługi, która jest dofinansowana, tj. pomniejszonej o wkład własny z tytułu PSF.
                   Wobec powyższego, wkład własny z tytułu korzystania z pomocy publicznej stanowi odrębny, dodatkowy wkład własny i nie można w jego ramach uwzględniać części wkładu własnego, który wnosi dany podmiot w ramach PSF. Uzupełnienie „dodatkowego” wkładu własnego, wnoszonego w ramach pomocy publicznej, „podstawowym” wkładem własnym, wnoszonym z tytułu korzystania z PSF, jest niedopuszczalne.
                   Ponadto, „Wymóg współfinansowania usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę, określony w rozdziale 4.1 pkt 6 Wytycznych Ministra Rozwoju w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 nie może być stosowany zamiennie z wymogiem współfinansowania usługi zgodnie z intensywnością pomocy, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014. Oba wkłady powinny być sumowane i określać łączną kwotę wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę w związku z udziałem w danej usłudze rozwojowej”.
                   Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest związany interpretacją Ministerstwa Rozwoju.
                   Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyniku ponownego zapytania skierowanego do Ministerstwa Rozwoju po zapoznaniu się z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.
                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 9. W punkcie B.11.1 generatora wniosków LSI Śląskie w zakresie "Instytucji objętych wsparciem" generator pozwala na wpisanie maksymalnie trzycyfrowej liczby, jednak wnioskodawca wsparciem planuje objąć 1200 instytucji, a takiej liczby nie można wpisać w tym polu. Proszę o informację czy można usunąć ten problem lub co należy zrobić w tej sytuacji? Czy można wpisać faktyczną liczbę instytucji w innym opisowym punkcie wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem?
                   Odpowiedź, 25.11.2016 r.
                   W opinii WUP w Katowicach nie ma przeciwwskazań dla wpisania w innej części wniosku o dofinansowanie informacji o faktycznej liczbie instytucji planowanej do objęcia wsparciem (wraz z uzasadnieniem). Jednakże należy podkreślić, iż powyższy sposób procedowania spowoduje zmniejszenie dostępnej liczby znaków w polu tekstowym, w jakim postanowią Państwo wpisać powyższe informacje.
                   Co więcej, jeśli w sekcji B.11.1. "Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem" w polu "Instytucje objęte wsparciem" nie zostanie wpisana zgodna ze stanem faktycznym liczba instytucji, jaką Państwo planują objąć wsparciem,to w konsekwencji w sekcji C.2.3 "Podsumowanie projektu" pole "Koszt przypadający na Instytucję" zostanie automatycznie uzupełnione błędną wartością.
                   Sugeruje się zatem zastosowanie następującego rozwiązania: zakończenie prac nad pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie, a następnie zgłoszenie do Głównego Administratora Merytorycznego LSI IZ RPO WSL 2014-2020(dalej: GAM) gotowości do złożenia wniosku, GAM odpowiednio zmodyfikuje wartość w polu "Instytucje objęte wsparciem", wyliczenie w sekcji "Podsumowanie projektu" uzupełni się poprawnie, a Państwo będą mogli złożyć wniosek z poprawnymi wartościami.

                   Należy jednakże mieć na uwadze, że powyższa prośba o modyfikację danych musi być do GAM zgłoszona w godzinach pracy urzędu, nie jest także zalecane kierowanie takiej prośby do GAM w ostatnim dniu trwania naboru z uwagi na przewidywane obciążenie GAM koniecznością realizacji podobnych zgłoszeń ze strony wielu instytucji. Pragnę także zaznaczyć, że jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu wprowadzenia zmiany w ww. zakresie w systemie przez podmiot świadczący usługę asysty technicznej systemu.
                   Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 8. Czy wkład własny wnoszony przez pracodawców korzystających ze wsparcia w ramach pomocy de minimis, zgodnie z zasadami PSF stanowi wkład własny do projektu?
                   Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                   Zapis w ramach Regulaminu Konkursu (pkt 6.21) tj. „Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
                   3.Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej (z wyłączeniem pomocy de minimis):
                   a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
                   b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną”
                   zostanie poddany aktualizacji tak, aby zapewnić zgodność z zapisami Załącznika nr 10 do Regulaminu Konkursu, tj. Opisu funkcjonowania PSF w województwie śląskim.

                   Nowe brzmienie pkt 6.21 Regulaminu Konkursu umożliwi zakwalifikowanie do projektu wkładu własnego wnoszonego przez podmioty korzystające z pomocy de minimis i przedstawia się następująco: Wkład własny w postaci finansowej wykazany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić z następujących źródeł:
                   3. Wpłaty pracodawców z tytułu uzyskanego wsparcia, w tym z tytułu uzyskanej pomocy publicznej:
                   a)        możliwość wnoszenia wkładu własnego w takiej formie dotyczy wyłącznie projektów skierowanych do firm prywatnych, które uzyskują pomoc publiczną/pomocą de minimis w związku z uzyskanym w ramach projektu wsparciem;
                   b)        wkład własny wnoszony jest na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcą, który uzyskuje pomoc publiczną

                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 7. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
                   w programie” osoba korzystająca z kilku usług rozwojowych będzie liczona kilka razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie dotyczy także wskaźników Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.
                   Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                   Nie. Przedmiotowy wskaźnik dotyczy tylko „liczby osób”, a więc bez względu na liczbę udzielonego wsparcia danej osobie jest ona liczona jako jedna osoba o unikalnym numerze PESEL. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.
                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 6. Czy w ramach wskaźnika produktu „liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie” firma, która podpisze z jednym operatorem kilka (n) umów wsparcia będzie liczonan-razy do wykonania tego wskaźnika? Pytanie to nie dotyczy sytuacji kiedy w ramach jednej umowy firma korzysta z kilku usług.
                   Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                   Nie. Wskaźnik dotyczy tylko „liczby przedsiębiorstw”, a więc bez względu na: - liczbę udzielonego wsparcia danemu pracownikowi oraz- liczbę pracowników korzystających ze wsparcia,
                   jest ono liczone jako jedno przedsiębiorstwo o unikalnych numerach identyfikacyjnych.
                   Przedsiębiorstwo korzystające z usług rozwojowych należy traktować jako uczestnika projektu, spełnia bowiem warunki określone w rozdziale 3.3.1 p. 1 „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Zgodnie z rozdziałem 3.3.3 p. 9 „Wytycznych...” uczestnik projektu może być w danym wskaźniku wykazany tylko jeden raz.
                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 5. Który z numerów PKD przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę podczas zwiększania maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich z branż kluczowych dla rozwoju regionu?
                   Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                   Zgodnie z treścią dokumentu, pn. Opis sytemu wdrażania PSF w województwie śląskim (Rozdział II Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, pkt 6 a), stanowiącego załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (w poniższych przypadkach zwiększenie dotyczy wszystkich usług rozwojowych, premie mogą się łączyć – z zastrzeżeniem, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80%):
                   a)        o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw:

                   -        z branż kluczowych dla rozwoju regionu tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją należy interpretować w sposób następujący: z premii może skorzystać wyłącznie podmiot faktycznie prowadzący działalność gospodarczą w ramach jednej z sekcji PKD zaliczanych do branż kluczowych dla rozwoju regionu. Jako faktyczne prowadzenie działalności należy rozumieć możliwość udokumentowania przez przedsiębiorcę (np. FV lub innym dokumentem) występowania obrotu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zaliczaną do którejś z sekcji PKD w ramach branż kluczowych dla rozwoju regionu.

                   W opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wystarczającym potwierdzeniem takiego faktu będzie złożenie przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia w przedmiotowym zakresie. Reasumując, nie ma znaczenia, który z numerów PKD przedsiębiorstwa dotyczy branży kluczowej.
                   Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 4. Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz wzorem umowy mamy zapis "W przypadku, gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji, jest:
                   - poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
                   - gwarancja bankowa;
                   - weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
                   - zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
                   - hipoteka;
                   - poręczenie według prawa cywilnego."
                   Czy te zapisy będą obowiązujące z uwagi na minimalną wymaganą wartość projektu? Czy zabezpieczenie ustanawiane jest od całej kwoty, czy nie?
                   W poprzedniej perspektywie zabezpieczenie było wnoszone od wysokości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie.
                   Odpowiedź, 31.10.2016 r.
                   Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1161), „W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie: (…)”.Planowana jest aktualizacja Regulaminu konkursu w tym zakresie.
                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 3. Czy w przypadku kryterium: "czy projektodawca/ Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?" - warunek musi być spełniony przez Lidera i Partnera projektu - czy tylko przez Lidera Partnerstwa.
                   Również odnośnie kryterium: "Czy projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu" - czy zapis dotyczy lidera czy partnera projektu (czy może obydwu podmiotów)?Odpowiedź, 18.10.2016 r.
                   Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu w brzmieniu:
                   Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
                   Zarówno Projektodawca, jak i Lider Partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego. Powyższe nie dotyczy jednak partnera projektu.

                   Jeżeli chodzi o kolejne kryterium dostępu w brzmieniu:
                   Czy Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu?
                   Projektodawca rozumiany jest również jako lider partnerstwa. Jeżeli natomiast chodzi o partnera projektu nie dotyczy go to kryterium.
                   Opracowanie:Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 2.
                   Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może spełnić warunki kryterium w brzmieniu „Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?
                   Odpowiedź, 13.10.2016 r.
                   Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej, aby spełnić wymóg wnioskodawca lub lider partnerstwa winien posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.

                   Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za siedzibę główną uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast wnioskodawcy prowadzący spółkę z.o.o. spełnią kryterium wyłącznie wówczas, gdy główna siedziba spółki znajduje się na terenie województwa śląskiego. Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2). Jednocześnie w sytuacji, kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP, istnieje możliwość uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.
                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                   Pytanie 1. Czy operator PSF może jednocześnie świadczyć usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw w projekcie, w którym jest operatorem?
                   Odpowiedź, 13.10.2016 r.
                   Pełnienie funkcji beneficjenta (Operatora PSF) przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorców i pracowników nie wyklucza możliwości rejestracji tego podmiotu w Bazie Usług Rozwojowych administrowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz świadczenia usług edukacyjnych lub doradczych na rzecz przedsiębiorców i pracowników w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wybór usług rozwojowych w BUR stanowi autonomiczną decyzję przedsiębiorcy i jest on niezależny od zadań wykonywanych przez Beneficjenta (Operatora PSF) w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca po zawarciu umowy wsparcia. tj. umowy o dofinansowanie usług rozwojowych dokonuje wyboru usług zarejestrowanych w BUR, a następnie zgłasza się do Beneficjenta (Operatora PSF) w celu rozliczenia poniesionych kosztów usługi.

                   W województwie śląskim dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o „system kont przedpłaconych”, tj. system dystrybucji środków finansowych oparty o zastosowanie indywidualnych kont przedsiębiorców. Przy czym przez indywidualne konto przedsiębiorcy rozumie się zarówno wydzielony rachunek bankowy stworzony przez Operatora na rzecz wpłat od przedsiębiorcy, rachunek wirtualny połączony z kontem do rozliczeń płatności masowych jak i stosowanie kont przedsiębiorców w systemie informatycznym Operatora. Rozwiązanie techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych systemów finansowo-bankowych. Każdy wybrany mechanizm ma umożliwiać identyfikowanie kwot wpłaconych przez przedsiębiorcę bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego.
                   Niemniej jednak, zgodnie z punktem 4.1.12 lit. D Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługi rozwojowe nie mogą być świadczone przez podmiot świadczący usługi rozwojowe (organizatora usług), z którym przedsiębiorstwo jest powiązane kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności:
                   - udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadanie co najmniej 20 % udziałów lub akcji spółki,- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego i prokurenta lub pełnomocnika,
                   - pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
                   Jednocześnie, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości udzielanego wsparcia Beneficjent (Operator PSF) zobowiązany jest do wprowadzenia pełnej rozdzielności administracyjnej i rachunkowej obu prowadzonych działalności związanej ze świadczeniem usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i pracowników oraz zarządzaniem projektem PSF na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
                   W celu zachowania przejrzystości działań dopuszczalna jest możliwość rejestracji w systemie BUR Operatora PSF, jednakże ze względu na zapisy wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.2.3, tj. Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim, dotyczące braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy Operatorem PSF a usługodawcą należy unikać sytuacji jednoczesnego prowadzenia działań operatorskich PSF oraz występowania w roli usługodawcy dla tych samych szkoleń dla przedsiębiorców.
                   Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy

                    Pytanie 10. Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" w ramach PI 9iv (Podrozdział 6.3 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) w przypadku  istniejących placówek wsparcia  dziennego wsparcie jest możliwe, jeśli rozszerzona zostanie oferta wsparcia. Nie ma zatem obowiązku, jak w przypadku tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego, zachowania trwałości miejsc. W związku z tym, że wskaźnik rezultatu:  „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu jest rozumiany również jako osoba, która otrzymała wsparcie z EFS i świadczy lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu”, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:
                    - czy w ramach wskaźnika (w przypadku projektów wspierających istniejące placówki) można wykazać jako miejsce specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę?
                    - w jaki sposób należy rozumieć, że miejsce istnieje po zakończeniu projektu: czy wystarczy, że dana osoba wsparta z EFS zadeklaruje, że jest gotowa do świadczenia usługi po projekcie, czy beneficjent powinien utrzymywać trwałość tego miejsca (jeśli tak, to jak długo- czy min.  4 tygodnie do momentu pomiaru wskaźnika?)?

                    Odpowiedź z 25.10.2016 r.(na podstawie interpretacji Ministerstwa Rozwoju)
                    Obowiązek zachowania trwałości miejsc dotyczy jedynie nowo tworzonych miejsc świadczenia usług, a zatem nie dotyczy wszystkich miejsc wykazywanych we wskaźniku rezultatu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”. Wszystkich wykazanych miejsc dotyczy obowiązek monitorowania przez 4 tygodnie po zakończeniu udziału w projekcie. Sformułowanie „miejsce istniejące po zakończeniu projektu” , w przypadku osób świadczących usługi, których wynagrodzenie było finansowane w ramach projektu oznacza, że w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału danej osoby w projekcie świadczy ona lub jest gotowa do świadczenia usługi społecznej. Wartość wskaźnika będzie weryfikowana na miejscu: w miejscu świadczenia usługi lub miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Gotowość do świadczenia usługi weryfikuje się na podstawie dostępnych list i rejestrów osób świadczących usługi (np. rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzony przez starostę), a jeśli nie jest to możliwe - na podstawie deklaracji osoby świadczącej usługę. Obowiązek ten będzie weryfikowany przez IZ RPO/IOK.
                    W przypadku projektów wspierających istniejące placówki wsparcia dziennego poprzez rozszerzenie zakresu wsparcia, we wskaźniku „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”  należy wykazywać specjalistów, którzy otrzymali wsparcie EFS w postaci wynagrodzenia i dzięki temu świadczą usługę w placówce wsparcia dziennego. Należy przy tym zauważyć, że promowane będą te projekty, które zakładają tworzenie nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a nie tylko rozszerzenie zakresu wsparcia w istniejących placówkach. Projekt, który zakłada utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży może otrzymać         8 punktów w ramach kryteriów dodatkowych.
                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                    Pytanie 9. W ramach NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE działa:

                    • Zakład Opiekuńczo Leczniczy: 12 miejsc funkcjonujących (5 miejsc finansowanych z NFZ, 7 miejsc to miejsca komercyjne – opłacane bezpośrednio przez pacjentów);
                    • Pielęgniarska opieka długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
                    • Rehabilitacja długoterminowa – opieka świadczona w domu pacjenta, jest kontrakt z NFZ;
                    • Gabinet Pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – usługa świadczona w ramach NFZ;
                    • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – usługa świadczona w ramach NFZ.

                    Planowany zakres projektu wpisuje się w 3 typ projektu, punkt a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi. W ramach przedmiotowego projektu zapewniona zostanie opieka całodobowa dla dodatkowych 10 osób (docelowo będą 22 miejsca: 12 obecnie funkcjonujących w ramach ZOL, 10 nowych powstałych w wyniku realizacji projektu jako opieka całodobowa - nie ZOL). Osoby te będą przebywać w Całodobowym Domu Pomocy (CDP) przez okres około jednego miesiąca.  W tym czasie będą mieć zapewnione m.in.: usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; posiłki w siedzibie CDP; umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo; dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

                    1. Uprzejmie prosimy o informację, czy mając na uwadze powyższe, NZOZ Centrum Medyczne  jako typ wnioskodawcy kwalifikuje się do Działania 9.2.5 w ramach RPO WSL 2014-2020.  Pytanie to zadajemy w kontekście fragmentu ze strony nr 19 Regulaminu konkursu: Realizacja projektów ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Usługi społeczne to usługi realizowane przez Beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, umożliwia się finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
                    2. Czy w ramach opieki całodobowej jest możliwość zapewnienia większej liczby posiłków niż 3 posiłki (3 posiłki zgodne z Regulaminem). Czy jeśli zmieścimy się w kwocie 50 zł (35 + 15) będzie możliwe zwiększenie liczby posiłków do 5 posiłków?
                    3. Okres trwałości. Czy w okresie trwałości mogą być pobierane opłaty od pacjentów? Jednakże założenie jest takie, że przychody = kosztom, nie występuje zysk.

                    Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                    Ad. 1.
                    Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że NZOZ Centrum Medyczne jest podmiotem leczniczym i jako wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu. Może być jednak partnerem w projekcie, jeżeli wnioskodawcą będzie podmiot, który prowadzi działalność w obszarze usług społecznych, rozumianych zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu i posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego. NZOZ może być wnioskodawcą w konkursie RPSL.09.02.06-IZ.24-01-079/16, którego celem jest rozwój usług zdrowotnych. Z założeniami konkursu można zapoznać się na stronie: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/110
                    Ad. 2. Szczegółowe warunki dla dziennych form usług opiekuńczych określone w Regulaminie konkursu wskazują, że DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności: „dwa posiłki w siedzibie DDP, na wynos lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania”. Zapis ten nie wyklucza możliwości zapewnienia większej liczby posiłków, jeśli wynika to z określonych potrzeb i zostanie uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać o tym, że kwalifikowalność wydatku jest oceniana pod kątem jego zasadności, efektywności i racjonalności.
                    Ad. 3 W okresie trwałości usługi mogą być realizowane również w formule odpłatnej. Odpłatność może być jednym z elementów zapewnienia trwałości świadczenia usługJednocześnie należy pamiętać, że trwałość należy rozumieć jako gotowość podmiotu do świadczenia usługi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu (np. pobyt dzienny) i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez podmiot po zakończeniu realizacji projektu, w okresie trwałości, musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.
                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                    Pytanie 8.
                    Czy można pisać projekt na zmniejszenie liczby wychowanków w inst. pieczy zastępczej do 14 dzieci?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                    W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności. Projekt powinien polegać na utworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej poniżej 14 dzieci. Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                    Pytanie 7. Czy są projekty z których mogą skorzystać placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe typu socjalizacyjnego, np. dla wychowanków wkraczających w dorosłość 14-18 lat?Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                    Wychowankowie wkraczający w dorosłość mogą otrzymać wsparcie w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 na rozwój usług społecznych lub w konkursach z zakresu aktywnej integracji (Działanie 9.1 RPO WSL). W pierwszym przypadku w ramach projektu można tworzyć miejsca w istniejących lub nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych, w których wychowankowie zostaną objęci usługami społecznymi przygotowującymi ich do samodzielnego życia. Zakres wsparcia i przykładowy katalog usług został wskazany w Regulaminie konkursu w szczegółowych warunkach dla mieszkań wspomaganych (s. 25-26).
                    W konkursach z zakresu aktywnej integracji osoby te można objąć kompleksowym programem aktywizacji, którego celem jest zdobycie nowych kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych w procesie usamodzielniania się. Ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków można zapoznać się na stronie:
                    http://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_wnioskow_o_dofinansowanie_dla_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_slaskiego_na_2016_rok_26_kwietnia_2016_r/aktualny/
                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                    Pytanie 6. 
                    1)
                    Czy organizacja pozarządowa prowadząca świetlicę socjoterapeutyczną, która podejmie się realizacji projektu (wnioskodawca), będzie zobowiązana m.in. do osiągnięcia tego potrójnego wskaźnika dotyczącego liczby osób zagrożonych wykluczeniem poszukujących pracy, podnoszących kwalifikacje i podejmujących pracę po opuszczeniu programu?
                    2) Jeśli tak, to w jaki sposób organizacja pozarządowa będzie mogła zapewnić aktywizację zawodową rodziców dzieci korzystających ze świetlic? Czy może zlecić ich udział w kursie zawodowym bezpośrednio firmie szkoleniowej i sfinansować koszt uczestnictwa w ramach projektu?
                    3) Kto w takiej sytuacji jest uczestnikiem projektu - dzieci objęte wsparciem świetlicy i/lub rodzice dzieci objęte wsparciem na okoliczność realizacji projektu?
                    4) Jak powinna być dokumentowana współpraca z rodzicami dzieci? Czy wystarczą rejestry działań i deklaracje/oświadczenia o przystąpieniu do projektu, bo organizacje pozarządowe kontraktów socjalnych nie realizują.

                     Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                    Ad. 1.
                    Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 wskaźniki obowiązkowe, które muszą znaleźć się w projekcie to:
                    • wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
                    •  wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
                    i są uzależnione od grupy docelowej i typów wsparcia przewidzianych w projekcie.
                    Natomiast wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu jest obligatoryjny dla tych projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego).

                    Ad. 2.
                    Nie jest możliwe finansowanie kursów zawodowych dla rodziców. W ramach projektu mogą być finansowane usługi społeczne, które wspierają rodziców w prawidłowym wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zakres wsparcia   określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
                    •  praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
                    •  pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;
                    •  pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających.

                    Ad. 3. Uczestnikiem projektu jest osoba, która otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli projekt przewiduje działania na rzecz dzieci i rodziców, uczestnikami będą zarówno dzieci, jak i rodzice.

                    Ad. 4. Udokumentowanie współpracy zależy od działań zaplanowanych w projekcie i rodzaju wsparcia, jakim zostaną objęci rodzice. Co do zasady kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (str.88) minimalnym warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest :
                    a)   spełnienie   przez   niego   kryteriów   kwalifikowalności   uprawniających   do   udziału     w   projekcie,   co   jest   potwierdzone   właściwym   dokumentem,   tj.   oświadczeniem lub   zaświadczeniem,   w   zależności   od   kryterium   uprawniającego   daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie (wykaz dokumentów znajduje się na str. 44 Regulaminu konkursu; może to być np. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika, zawierające pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
                    b)   uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia   ewaluacji,   oraz   zobowiązanie   osoby   fizycznej   do   przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.
                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                    Pytanie 5.  Chcielibyśmy uruchomić świetlicę specjalistyczną - terapeutyczną, która miałaby działać przy SOSW, która miałaby objąć opieką dzieci stacjonarnie i w środowisku domowym i rodzinnym. Projekt jest kierowany do podopiecznych SOSW  i dzieci z gminy Zbrosławice. Grupa docelowa - dzieci niepełnosprawne (umiarkowany, znaczny, głębia, niepełnosprawność sprzężona) oraz ich rodziny, najbliższe otoczenie. Projekt ma być w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

                    1. Czy liczba dzieci objętych projektem  (wparciem stacjonarnym i w środowisku domowym)  ma wynosić max 30? Czy możemy założyć 30 stacjonarnie i 30 w środowisku domowym?
                    2. Czy dzieci objęte projektem muszą być zameldowane w danym podregionie, w którym projekt się toczy? W ramach SOSW mamy dzieci z całego województwa śląskiego.

                    Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                    Ad. 1. Nie ma możliwości, by w ramach świetlicy specjalistyczno-terapeutycznej 30 uczestników wesprzeć wsparciem stacjonarnym, a 30 innych uczestników wsparciem domowym (wsparcie domowe jest odrębnym działaniem, nie stanowi elementu pracy świetlicy). Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka.
                    Ad. 2. Nie ma konieczności zameldowania na terenie danego podregionu. Wsparciem mogą być objęte osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują podregion wskazany w projekcie.
                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                    Pytanie 4.  Składaliśmy wniosek 9.1.5 na utworzenie CIS w jednej części budynku w Witowie. Drugą część planujemy przeznaczyć właśnie na utworzenie DDP. 9.1.5  przeciwdziała bezrobociu     i reintegruje społecznie. 9.2. 5  przeciwdziała marginalizacji osób starszych i aktywizuje społecznie. Czy zaznaczyć, że 9.2.5 jest komplementarny.? Chyba nie rozwiązuje tych samych problemów chociaż bardzo mocno się tutaj uzupełnia bez CIS będzie trudno stworzyć   DDP? DDP w naszym projekcie jest zakładane dla 5 gmin: Irządze, Szczekociny, Włodowice (pow. zawierciański) Niegowa - myszkowski, Lelów - częstochowski. Te gminy nie stać na utrzymanie jednego domu dla swojej gminy. Witów leży na samej granicy z tymi powiatami. Czy projekt nie zostanie odrzucony z desubregionizacji?

                    Odpowiedź z 25.10.2016 r.
                    Jeżeli projekty wzajemnie na siebie wpływają, można taką informację zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. W ramach konkursu 9.2.5 komplementarność nie podlega ocenie. W związku z tym nie ma konieczności wykazywania komplementarności i powiązań z innymi projektami. W punkcie B.3 wniosku o dofinansowanie wskazuje się miejsca realizacji projektu. Jeśli w punkcie tym jako miejsca zostaną wykazane powiaty wchodzące w skład dwóch różnych podregionów wyodrębnionych w ramach konkursu, to taki projekt zostanie odrzucony na kryterium: „Czy zapisy wniosku są zgodnie z regulaminem konkursu/naboru?”. Zgodnie z punktem 2.1.1.4 Regulaminu konkursu, projektodawca adresuje wsparcie do grupy docelowej właściwej wybranemu podregionowi. Oznacza to, że uczestnicy projektu (grupa docelowa), „pracują, uczą się lub zamieszkują” jeden z ośmiu podregionów wskazanych w punkcie 2.1.1.3 Regulaminu.
                    Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                    Pytanie 3. Jak szacować wynagrodzenia za usługi… ? W jaki sposób wyłonić wykonawców?
                    Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” stawki stosowane w ramach kosztów bezpośrednich mają odpowiadać stawkom rynkowym. Wytyczne nie wskazują metodologii szacowania takiej wartości. Tym samym sposób szacowania wartości wynagrodzenia za usługi należy do Beneficjenta. Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku, gdy wartość usługi przekroczy określone progi kwotowe, zastosowanie mają wówczas poszczególne tryby zamówień publicznych, adekwatne do kwoty zamówienia, o czym poniżej.
                    W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. Natomiast w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. PLN do 30 tys. euro netto zastosowanie ma tzw. zasada konkurencyjności, zgodnie z którą Beneficjent zobligowany jest do upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Z kolei w przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zobligowany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jednocześnie wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro netto, wówczas Beneficjent stosuje tryby określone w ww. ustawie.

                    Pytanie 2. Czy wkładem własnym może być część budynku, który jest naszą własnością?
                    Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wkład niepieniężny powinien być wnoszony m. in. ze składników majątku Beneficjenta. Tym samym możliwe jest, w świetle Wytycznych, wniesienie jako wkład niepieniężny posiadanego zasobu, jakim w tym przypadku jest część budynku. Jednocześnie w takim przypadku, a więc w sytuacji, w której wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).
                    Należy mieć przy tym na uwadze zapis Wytycznych, w świetle którego nie jest możliwe wniesienie jako wkład własny niepieniężny nieruchomości, która w ciągu poprzednich 10 lat była współfinansowana ze środków unijnych i/lub dotacji z krajowych środków publicznych.

                    Pytanie 1. Czy w ramach wkładu własnego można wykazać pracę opiekunów w utworzonych świetlicach na zasadzie wolontariatu?
                    Np. poz. budżetowa – opiekun – umowa cywilno prawna – stawka za godzinę 35 zł – wkład własny niepieniężny.
                    Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” jako wkład niepieniężny może zostać wskazana nieodpłatna praca świadczona przez wolontariusza. Ponadto, odnosząc się do podanego przykładu, w przypadku pozycji budżetowej, w ramach której wykazywany koszt pracy wolontariusza, nie należy wskazywać, iż zastosowanie mieć będzie umowa cywilno-prawna np. umowa wolontariatu

                     Pytanie 6. Czy na etapie podpisywania umowy sp. z o.o. przedstawiająca VAT jako koszt niekwalifikowalny wystarczy, że posiada promesę kredytową na 15% kosztów kwalifikowalnych jako wkładu własnego bez wykazywania kosztów VAT? Ich pokrycia?Odpowiedź z 25.10.2016
                     Zgodnie z kryteriami wyboru projektów zabezpieczenie środków na pokrycie minimum wkładu własnego odnosi się do kosztów kwalifikowanych projektu. Tym samym na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów poświadczających posiadanie wkładu własnego dla części niekwalifikowanej projektu, nawet wówczas gdy kosztem niekwalifikowanym projektu będzie wartość podatku VAT. Dokumentem potwierdzającym posiadanie, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, wkładu własnego może być promesa.
                     Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego UMWSL

                     Pytanie 5. Czy amortyzację w projekcie należy przeprowadzać w sposób uproszczony czy zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora?Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami/warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Odnośnie sposobu kalkulacji amortyzacji i uwzględniania w analizie nakładów odtworzeniowych należy zastosować zapisy Wytycznych, tj. amortyzować każdy typ aktywa zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora. Natomiast nakłady odtworzeniowe zgodnie z Wytycznymi powinny być zaliczone do kosztów operacyjnych projektu.

                      Pytanie 4. Czy trzeba czekać z rozliczeniem projektu EFRR na zrealizowanie projektu miękkiego?Rozliczenie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nastąpi niezależnie od rozliczenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, płatność końcowa z tytułu rozliczenia projektu złożonego w ramach EFRR nie będzie wstrzymywana do czasu zrealizowania projektu z EFS.W tym miejscu należy podkreślić, że egzekwowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu EFS będzie weryfikowanie na etapie trwałości projektu z EFRR. Obowiązki wnioskodawcy w zakresie podlegania okresowi zachowania trwałości projektu zostały zawarte w § 7 wzoru umowy o dofinansowanie, który nawiązuje do art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

                     Pytanie 3. Jak prawidłowo pobrać wniosek o dofinansowanie z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)?
                     Z uwagi na możliwe problemy z błędnym zapisem Wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie z negatywną autoryzacją autentyczności Wniosku proszę o postępowanie zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

                     Pytanie 2. Jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem platformy SEKAP ? 
                     W celu skutecznego przesłania platformą SEKAP wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić formularz elektroniczny: „Korespondencja w sprawie projektu finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020” znajdujący się pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000.
                     Aby ułatwić identyfikację wniosku w obiegu kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zalecamy wypełnienie ww. formularza zgodnie ze wzorem umieszczonym TUTAJ.

                     Pytanie 1. Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji.Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 podlegają silnej koncentracji. Skupiają się na konkretnych obszarach, określonych w dokumentach strategicznych. Komisja Europejska, przygotowując państwa członkowskie do wdrażania nowych środków, określiła 11 celów tematycznych, czyli obszarów przewidzianych do wsparcia. Pierwszym z nich jest sfera badań, rozwoju i innowacji. Warunkiem realizacji projektów w tym celu tematycznym jest jednak wpisanie się w koncepcję inteligentnej  specjalizacji. Na czym to polega? Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu, zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami.
                     Sporządzenie strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji stanowi duże wyzwanie dla państw członkowskich, szczególnie dla tych z niewielkim doświadczeniem w zakresie kreowania, wdrażania i oceny polityki innowacyjnej. Aby to ułatwić, Komisja Europejska udostępniła w 2011 r. tzw. Platformę S3 (Smart Specialization Platform)– narzędzie wspomagające opracowywanie strategii. Platforma obsługiwana przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych nie oferuje gotowych do zastosowania rozwiązań, lecz służy wymianie kontaktów, poglądów i doświadczeń, a także dostarcza pomysłów i wskazówek, udostępnia case studies i metodologię. W ramach platformy dochodzi do warsztatów, szkoleń oraz corocznych spotkań polityków i podmiotów zajmujących się przygotowywaniem inteligentnych specjalizacji, które reprezentują ponad 100 regionów i państw członkowskich UE. Platforma S3.
                     Krajowe inteligentne specjalizacje w Polsce zostały określone w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjętym przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 roku. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.
                     Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.
                     1. Zdrowe społeczeństwo ,
                       - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
                       - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
                       - Wytwarzanie produktów leczniczych.
                     2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
                       - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
                       - Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
                     3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska:
                       - Zrównoważona energetyka.
                       - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
                       - Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
                       - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
                     4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami,
                       - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
                       - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)..
                       - Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.
                     5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym):
                       - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
                       - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
                       - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
                       - Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
                       - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
                       - Optoelektroniczne systemy i materiały.

                     Każde województwo określa własne inteligentne specjalizacje. Opracowywane są specjalne dokumenty, tzw. regionalne strategie innowacji, których integralną część stanowi także wykaz regionalnych inteligentnych specjalizacji.
                     Spełnienie wymagań unijnych i przygotowanie strategii rozwoju uwzględniających inteligentną specjalizację jest istotnym wyzwaniem dla regionów. W celu wsparcia regionów w przygotowaniu regionalnych strategii innowacji uwzględniających koncepcję inteligentnej specjalizacji opracowany został przewodnik RIS 3 Guide. Powstał on w ramach Platformy S3.
                     Większość regionów wszystkie procedury ma już za sobą. Województwa wyłoniły już swoje inteligentne specjalizacje.
                     Wnioskodawcy, którzy będą chcieli realizować przedsięwzięcia w pierwszym celu tematycznym, poświęconym zagadnieniom badawczo – rozwojowym i innowacyjnym, będą musieli wpisywać się w tą koncepcję. Przedsiębiorcy planujący projekty zwiększające konkurencyjność swoich firm będą natomiast mogli skorzystać na tym, że realizują przedsięwzięcia zgodne z inteligentnymi specjalizacjami. Projekty w trzecim celu tematycznym będą bowiem przewidywać dodatkowe punkty przy wyborze wniosków, jeśli będą one zgodne z koncepcją inteligentnej specjalizacji.

                       Pytanie 11. Gdzie upublicznić zapytanie ofertowe?
                       Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       W związku z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 dotyczącymi konieczności upublicznienia zapytania ofertowego na stronie ministerialnej – informujemy, że zamówienia powyżej 50 000 zł netto powinny być upubliczniane za pośrednictwem portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, pod warunkiem, że doszło do podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy Wnioskodawca wszczyna postępowanie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. Wytyczne przewidują obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego/informacji o zamówieniu na stronie internetowej Wnioskodawcy lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert oraz wysłania zapytań ofertowych min. do 3 potencjalnych oferentów. Okres składania ofert/upublicznienia zapytania ofertowego nie może być krótszy niż termin wskazany w ww. Wytycznych w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie zapytania ofertowe (zamieszczone na różnych portalach, wysyłane do różnych wykonawców, dostawców) były tożsame co do treści, m.in. pod kątem wyznaczonych kryteriów oceny, czy terminu składania ofert. Dla zamówień poniżej 50 000 zł netto (bez względu na moment wszczęcia postępowania) zapytanie ofertowe/informacja o zamówieniu musi zostać upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy/Beneficjenta lub stronie branżowej służącej do upubliczniania zaproszeń do składania ofert.

                       Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. Wytycznych „upublicznienie zapytania ofertowego polega na: […] w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”. Obecnie – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – wartość takiego zamówienia to 209 000 euro dla dostaw lub usług. Przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego wyrażonej w euro należy stosować przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.

                       W przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg 209 000 euro Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest przeznaczyć min. 35 dni (art. 43 ustawy Pzp) na okres składania ofert, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (należy wypełnić formularz Ogłoszenie o zamówieniu objęty Dyrektywą 2014/24/UE udostępniany przez serwis e-Notices http://simap.europa.eu/enotices/).

                       W przypadku nieodpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego, wyznaczenia terminów krótszych niż przewidziane w procedurach lub innych błędów w procedurze udzielania zamówień wydatek może zostać uznany w całości lub w części za niekwalifikowalny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 10. Czy upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem?
                       Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       Upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu nie jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 9. Jakie konsekwencje wiążą się z udzieleniem zamówienia niezgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020?
                       Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień w przypadku stwierdzenia zrealizowania procedury udzielenia zamówienia niezgodnie z wytycznymi obowiązuje taryfikator, zgodnie z którym konsekwencją takiej nieprawidłowości jest korekta wydatków kwalifikowalnych – w zależności od rodzaju błędu - od 2 do 100% wartości. Do błędów skutkujących obniżeniem dofinansowania należą m.in.:
                       - niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia (dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany; zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie);
                       - brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
                       - naruszenia w zakresie zawierania umów w sprawie zamówienia;
                       - naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia;
                       - naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty (wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; nieuzasadnione wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia);
                       - niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia - brak w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV);
                       - dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności);
                       - nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert (ustalenie terminów krótszych niż określone we właściwych procedurach);
                       - wybór oferty w sposób niezgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert;
                       - określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert;
                       - brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriach oceny ofert;
                       - konflikt interesów;
                       - niedopełnienie obowiązku odpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 8.
                       Jak należy postąpić w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego przez Beneficjenta wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta lub nie wpłynie żadna oferta?
                       Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:
                       a) wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
                       b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury określonej dla zasady konkurencyjności, przy czym jest dopuszczalne zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w pkt. 8 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącą strony umowy oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki, o których mowa w pkt 5 lit. a tiret ii. Udzielenie zamówienia wykonawcy powinno się w takim przypadku odbyć na podstawie rozeznania rynku (np. zebranie i porównanie cenników, tak aby móc wykazać, że wydatkowanie środków nastąpiło w sposób celowy, rzetelny, racjonalny, efektywny, przejrzysty i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów).
                       Należy podkreślić, iż Beneficjent zawsze zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji udzielonego zamówienia.
                       W ramach działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym nie jest możliwe.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 7.
                       Czy istnieje możliwość podziału zamówienia na części?
                       Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       Właściwe opisanie przedmiotu zamówienia i oszacowanie jego wartości gwarantuje prawidłowe przygotowanie postępowania. Zgodnie z sekcją 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 szacowanie wartości zamówienia publicznego jest dokonywane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających (zgodnie z zapisami Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 zamówienia dodatkowe oraz uzupełniające są niekwalifikowalne), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp lub zamówień publicznych, o których mowa w sekcji 6.5.3 pkt 15 ww. Wytycznych i jest dokumentowane.

                       Zakazany jest podział zamówienia, mający na celu pominięcie procedur wyboru wykonawcy w oparci o ustawę Pzp lub zasadę konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.
                       Ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:
                       a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
                       b) możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie,
                       c) możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.

                       Dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.
                       Pomoc w kwestii wykazania, że dane przedmioty nie stanowią jednego zamówienia stanowią publikowane wykładnie i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych (choć najlepiej uzyskać taką interpretację dla konkretnego, własnego przypadku), który jako jedyna instytucja jest właściwa w tym zakresie. Przykładowo, w nawiązaniu do poniższej interpretacji UZP, gdy różne rodzajowo urządzenia (odmienne kody CPV) wykazują tożsamość funkcjonalną (np. elementy jednej linii produkcyjnej), to może to doprowadzić do konieczności uznania ich za składowe jednego zamówienia.
                       https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/szacowanie-wartosci-i-udzielanie-zamowien,-w-tym-zamowien-objetych-projektem-wspolfinansowanym-ze-srodkow-unii-europejskiej
                       W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa usług/towarów tego samego rodzaju, jednak rozłożona w czasie, można:
                       a) przeprowadzić jedno postępowanie ofertowe, w ramach którego należy wskazać w zapytaniu ofertowym terminy dostaw poszczególnych elementów zamówienia;
                       b) przeprowadzić kilka rozłożonych w czasie postępowań ofertowych, zachowując tryb postępowania jak dla jednego zamówienia tożsamego rodzajowo.
                       Jeżeli ze względów organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych zamówienia będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku należy udokumentować (np. poprzez notatkę służbową) okoliczności udzielenia zamówienia w częściach, odpowiednio uzasadniając ten fakt.
                       W przypadku wątpliwości co do uznania poszczególnych wydatków jako odrębne zamówienia należy posiłkować się wydanymi opiniami UZP – w przypadku braku opinii potwierdzającej, iż w danym przypadku nie dochodzi do sztucznego podziału zamówienia, konieczne jest traktowanie poszczególnych wydatków jako jednego zamówienia.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 6. Gdzie należy upublicznić zapytanie ofertowe w przypadku braku własnej strony internetowej? Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       Sposób upublicznienia zapytania ofertowego dla Beneficjentów realizujących zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 w sekcji 6.5.3 pkt 7.
                       W zależności od szacowanej wartości zamówienia (poniżej 50 000 PLN, powyżej 50 000 PLN, powyżej 209 000 EUR itd.), a także momentu jego udzielania (przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie) Beneficjent jest zobligowany do upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia co najmniej na własnej stronie internetowej oraz wysłania zapytanie ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego), a w przypadku braku własnej strony internetowej na innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 5. W jaki sposób należy dokonać przeliczenia oferty wyrażonej w walucie obcej? Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       W celu prawidłowego porównania wartości zgromadzonych ofert, z których co najmniej jedna jest wyrażona w walucie obcej, do przeliczenia należy zastosować taki sam kurs przeliczeniowy dla wszystkich ofert (np. z dnia wyboru oferty).
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 4. Kto jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp, a kto do zasady konkurencyjności?
                       Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       Do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 3 tej ustawy, zobowiązane są: m.in. jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego; podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także inne podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
                       a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa powyżej,
                       b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
                       c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
                       Pozostali Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020.
                       Co ważne, Beneficjenci podlegający przepisom ustawy Pzp muszą stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 3. Czy cena może stanowić jedyne kryterium wyboru oferty?Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 kryteria oceny ofert powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji lub okres gwarancji. Kryteria nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, nie mogą się odnosić do właściwości wykonawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że same kryteria, jak i sposób ich oceny muszą być jasno i precyzyjnie określone w zapytaniu ofertowym, muszą być jednolite dla wszystkich, a także mierzalne.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 2. Czy istnieje możliwość aneksowania umowy zawartej z wybranym wykonawcą?Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       Zgodnie z pkt. 14 sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020, nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Ponadto pkt 5 lit. a tiret viii sekcji 6.5.3 wskazuje, że w celu spełnienia zasady konkurencyjności należy m.in. określić warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. Należy również mieć na uwadze, że niezależnie od powyższego – nie są możliwe zmiany, które wpłynęłyby na wybór najlepszej oferty (np. elementy stanowiące kryterium oceny).
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                       Pytanie 1. Jaka dokumentacja podlega weryfikacji w zakresie udzielonego zamówienia (zgodnie z zasadą konkurencyjności)? Odpowiedź z 29.09.2016 r.Odpowiedź z 29.09.2016 r.
                       - treść zapytania ofertowego (czy zawiera wszystkie wymagane Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020 elementy m.in. kod i nazwę CPV, kryteria oceny itd.);
                       - dokumentacja potwierdzająca sposób, okres i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego;
                       - otrzymane oferty;
                       - protokół postępowania o udzielenie zamówienia (elementy protokołu wskazane w Wytycznych);
                       - upublicznienie informacji o wyniku postępowania (w tych miejscach, w których nastąpiło upublicznienie zapytania ofertowego, a także wysłanie informacji do podmiotów, które złożyły oferty);
                       - umowa z wykonawcą zawarta w formie pisemnej;
                       - zgodność dokumentacji rozliczeniowej w odniesieniu do wybranej oferty, podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą.
                       Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 7. Co uznaje się za datę zapłaty (poniesienia wydatku)?
                        Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                        Za datę zapłaty (poniesienia wydatku) uznaje się:
                        1. w przypadku wydatków pieniężnych:
                        a) dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę obciążenia rachunku bankowego Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;
                        b) dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy/Beneficjenta – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu;
                        c) dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności (przy czym dla działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wydatki poniesione gotówką są niekwalifikowalne, za wyjątkiem podróży służbowych rozliczanych w ramach działania 1.3);
                        2. w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.
                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 6. Jak udokumentować poniesienie wydatku
                        Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                        Dokumentację niezbędną do rozliczenia wydatku precyzuje instrukcja wypełniania wniosku o płatność. Do najistotniejszych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku należą:
                        - faktura/rachunek do umowy cywilnej/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej,
                        - potwierdzenie realizacji przelewu, wyciągi bankowe,
                        - umowy z wykonawcą/dostawcą (powyżej 50.000 PLN – obowiązkowo wymagana forma pisemna),
                        - dla kwalifikowania rat kapitałowych - umowa leasingu finansowego, noty leasingowe, dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę leasingowanego dobra,
                        - dla kwalifikowania amortyzacji – tabele amortyzacyjne, polecenie księgowania,
                        - protokoły odbioru,
                        - ewidencja środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych.
                        W przypadku korzystania z uproszczonych metod rozliczania wydatków (zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie) konieczne jest potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu – np. karty czasu pracy, oświadczenia wykonawcy/pracownika itp.
                        Dodatkowo na etapie rozliczania konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, m.in.:
                        - decyzji nadrzędnych organów np. UDT, pozwoleń na użytkowanie,
                        - dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem,
                        - w przypadku kwalifikowania kosztów zaangażowania personelu należy uzupełniać na bieżąco moduł personelu projektu, przedstawiać do rozliczenia karty czasu pracy, a do wniosku o płatność końcową należy przedstawić aktualne zaświadczenie z US oraz ZUS o niezaleganiu ze składkami.
                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 5. Czy Wnioskodawca/Beneficjent może wynająć środek trwały zakupiony w ramach realizacji projektu (w tym zakupiony w formie leasingu finansowego)?
                        Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                        Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 niekwalifikowalny jest wydatek na zakup aktywów nabytych w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zmodernizowane/wybudowane nieruchomości zabudowane), które w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, dzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze.
                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 4. Jakie są konsekwencje zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie?
                        Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                        Zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem dofinansowania. Ponadto w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (zwanym dalej: GBER)) zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych może prowadzić również do braku spełnienia definicji inwestycji początkowej, a tym samym skutkować koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie, a także do zwrotu środków wcześniej wypłaconych. Nie ma znaczenia w tym momencie, czy spadek wartości wydatków kwalifikowalnych wynika z oszczędności w ramach projektu, czy np. ze zrealizowania części wydatków w sposób uniemożliwiający ich kwalifikowanie w całości lub w części (np. zapłata gotówką, stwierdzenie nieprawidłowości itp.).
                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 3. Czy sfinansowanie 25% wydatków kwalifikowalnych za pomocą środków finansowych wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia jest obligatoryjne dla działań realizowanych na podstawie art. 14 GBER?
                        Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                        Tak, zgodnie z zapisami art. 14 GBER oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wnioskodawca/Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Brak spełnienia tego warunku skutkuje brakiem możliwości udzielenia wsparcia (niezależnie od momentu, na którym zostanie stwierdzony). Jeśli nieprawidłowość taka zostanie stwierdzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie – konieczne może okazać się jej rozwiązanie, a w przypadku, gdy zostały wypłacone środki na rzecz Beneficjenta – ich zwrot z odsetkami.
                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 2. Czy do prac budowlanych i zakupu środków trwałych wymagane będzie sporządzenie protokołu odbioru lub dokumentu OT?
                        Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                        Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wymaga dostarczenia protokołu odbioru, jeśli został sporządzony. Dokumentacja OT będzie wymagana w uzasadnionych przypadkach, na przykład przy wytworzeniu środka trwałego – gdy na wartość początkową środka trwałego będzie się składać kilka dokumentów lub w przypadku płatności dokonywanych w walucie obcej – w celu zweryfikowania, czy ewentualne różnice kursowe zostały uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego. Do prawidłowego rozliczenia wydatku niezbędna jest natomiast ewidencja środków trwałych z widoczną datą przyjęcia do użytkowania oraz stawką amortyzacyjną.
                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                        Pytanie 1. Czy istnieje możliwość uzyskania refundacji poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią dokumentującego poniesienie płatności zaliczkowej w związku z dostawą środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej (dalej: ŚT/WNiP) założonych we wniosku o dofinansowanie?
                        Odpowiedź z 7.10.2016 r.
                        Uzyskanie refundacji zapłaconej przez Beneficjenta zaliczki na dostawę założonych w projekcie ŚT/WNiP jest możliwe poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią z załączoną dokumentacją potwierdzającą spełnienie wszystkich warunków kwalifikowalności, w szczególności:
                        a) w związku z poniesioną płatnością doszło do dostarczenia i odbioru w miejscu realizacji projektu, założonych we wniosku o dofinansowanie, ŚT/WNiP lub ich części (np. dostawa urządzenia stanowiącego element linii produkcyjnej/dostawa jednego z modułów systemu informatycznego);
                        b) dostarczone ŚT/WNiP lub ich część (spełniająca definicję ŚT/WNiP) zostały ujęte w ewidencji ŚT/WNiP, podlegają amortyzacji (min. data przyjęcia do użytkowania, wskazanie stawki amortyzacji) oraz realizują założone w projekcie cele (w przypadku dostawy części ŚT/WNiP: część ŚT służy np. do wytwarzania półproduktów, które po dostarczeniu kolejnego urządzenia wchodzącego w skład linii produkcyjnej, zostaną wykorzystane w celu uzyskania założonego w projekcie produktu finalnego; część WNiP np. zakupiony jeden z modułów systemu informatycznego został zainstalowany na docelowym stanowisku i jest wykorzystywany przez personel projektu zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku o dofinansowanie).
                        Opracowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                         Wskazania dla Wnioskodawców działania 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa w zakresie analizy, czy dofinansowanie dla projektu z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej stanowić będzie pomoc publiczną.

                         Zgodnie z Zawiadomieniem Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (2016/C 262/01):
                         art. 221 Chociaż eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowi działalność gospodarczą, to budowa kompleksowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jako taka zwykle spełnia warunki określone w pkt 211 i w związku z tym jej finansowanie zazwyczaj nie zakłóca konkurencji ani nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Aby zagwarantować pozostawienie całości finansowania danego projektu poza zakresem zasad pomocy państwa, państwa członkowskie muszą także zadbać o to, aby warunki określone w pkt 212 zostały spełnione.

                         art.211 Istnieją okoliczności, w których pewne rodzaje infrastruktur nie podlegają bezpośredniej konkurencji ze strony innej infrastruktury tego samego rodzaju lub infrastruktury innego rodzaju oferującej usługi o znacznym stopniu substytucyjności lub oferującej bezpośrednio takie same usługi. Brak bezpośredniej konkurencji między infrastrukturami jest prawdopodobny w przypadku kompleksowych infrastruktur sieciowych, które stanowią naturalne monopole, to znaczy w przypadku których powielenie byłoby nieekonomiczne. Podobnie, mogą istnieć sektory, w których finansowanie prywatne budowy infrastruktury jest nieznaczne (Kwestię tego, czy w danym sektorze finansowanie rynkowe jest jedynie nieznaczące, należy oceniać raczej na poziomie danego państwa członkowskiego niż na poziomie regionalnym lub lokalnym,) Jeśli chodzi o budowę infrastruktury, Komisja uważa, że wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi lub zakłócenie konkurencji są zazwyczaj wykluczone w przypadkach, w których jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: (i) infrastruktura na ogół nie podlega bezpośredniej konkurencji, (ii) finansowanie prywatne jest nieznaczące w danym sektorze i w państwie członkowskim oraz (iii) infrastruktura nie jest zaprojektowana, aby selektywne sprzyjać jednemu przedsiębiorstwu lub sektorowi, ale przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

                         art. 212 Aby zagwarantować pozostawienie poza zakresem zasad pomocy państwa całości finansowania publicznego danego projektu, państwa członkowskie muszą zadbać o to, aby finansowanie zapewnione na budowę infrastruktury w sytuacjach wymienionych w pkt 211 nie mogło zostać wykorzystane do subsydiowania skrośnego lub subsydiowania pośredniego innej działalności gospodarczej, w tym eksploatacji infrastruktury. Subsydiowanie skrośne można wykluczyć przez zapewnienie, aby właściciel infrastruktury nie angażował się w żadną inną działalność gospodarczą lub – jeżeli właściciel infrastruktury jest zaangażowany w inną działalność gospodarczą – przez prowadzenie odrębnej rachunkowości i przypisywanie kosztów i przychodów w odpowiedni sposób oraz zapewnienie, aby w innej działalności nie wykorzystywano żadnego finansowania publicznego. Aby wyeliminować pomoc pośrednią, szczególnie na rzecz operatora infrastruktury, można np. ogłosić przetarg na eksploatację.
                         Zatem, aby wykluczyć pomoc publiczną konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę informacji wskazujących, iż spełnione są ww. warunki. Informacje takie powinny się opierać na faktycznej analizie danego przypadku.

                         Pytanie 3. Gmina (pow. 200 tys. mieszkańców – przyp.) planuje do realizacji projekt, który przewiduje inwestycję obejmującą odwodnienie terenu jednej z dzielnic. W ramach systemu odwodnienia wybudowany zostanie zbiornik retencyjno-odparowujący wraz z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem deszczowym o łącznej długości ok. 1330 m. Zaprojektowane przedsięwzięcie przewiduje również budowę: jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zieleńcy. W ramach zadania przebudowie ulegnie również: kanalizacja sanitarna, kanalizacja wodociągowa, sieci elektroenergetyczne oraz zostanie wybudowany kanał technologiczny. Ponadto zaprojektowano oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych. Teren dzielnicy jest obszarem, który bardzo często podczas intensywnych opadów deszczu jest podtapiany, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców. W ramach projektu zostałby zrealizowany etap I odwodnienia tej dzielnicy obejmujący powyżej opisany zakres. Czy inwestycja ze względu na swój zakres i charakter wpisuje się w założenia działania 5.1?
                         Odpowiedź z 19.10.2016 r.
                         By przedmiotowy projekt mógł uzyskać dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020 musi być realizowany na obszarze aglomeracji o wielkości od 2000 do 10 000 RLM, ustanowionej stosownym dokumentem, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, a także być ujęty w IV lub V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz w Master Planie, opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK, stanowiącym spis potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. Z przytoczonego opisu projektu wynika, iż  zakres prac możliwych do realizacji w ramach działania 5.1 nie jest częścią dominującą projektu, stąd też należy przyjąć założenie, iż jedynie część wydatków będzie można ewentualnie uznać za wydatki kwalifikowalne. Poniżej szczegóły dotyczące kwalifikowalności poszczególnych elementów projektu:
                         •  Zbiornik retencyjno-odparowujący wraz z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem deszczowym o łącznej długości ok. 1330 m – ta część projektu nie może być uznana za kwalifikowalną ze względu na brak wsparcia w ramach RPO WSL dla budowy zbiorników retencyjnych. Niemniej jednak, jeżeli kanał deszczowy będzie poprowadzony równolegle z przebudowywaną kanalizacją sanitarną, koszt budowy tegoż może być uznany za kwalifikowalny,
                         •  Budowa jezdni, jednostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz zieleńca – istotna jest kwestia interpretacji przedmiotowego zapisu. Jeżeli wnioskodawca planuje odtworzenie nawierzchni drogi po wykonaniu prac związanych budową/modernizacją kanalizacji/wodociągu wówczas taki koszt można uznać za kwalifikowalny. Natomiast budowa jezdni, chodnika oraz zjazdów i zieleńca nie może być kosztem kwalifikowalnym, gdyż nie jest kosztem niezbędnym do realizacji projektu (tu: modernizacji kanalizacji i wodociągu).
                         •  Przebudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci elektroenergetycznych oraz budowa kanału technologicznego – kosztem kwalifikowalnym będzie przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nie jest wspierana w ramach RPO WSL, natomiast budowa kanału technologicznego nie jest kosztem niezbędnym do realizacji projektu (tu: modernizacji kanalizacji i wodociągu).
                         •  Oświetlenie uliczne z wykorzystaniem lamp ledowych – koszt niekwalifikowalny w ramach działania 5.1. możliwe jest uzyskanie dofinansowanie w ramach działania 4.5 (Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – typ projektu 4 – Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia), pod warunkiem, że przedmiotem projektu będzie wymiana istniejącego oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. Budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp ledowych nie jest wspierana w ramach RPO WSL.
                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

                         Pytanie 2. W ramach realizacji instalacji kanalizacyjnej stosowane są także wg technologii tzw. sięgacze kanalizacyjne. Jest to element typu rurowego wprowadzany do granicy nieruchomości. Stanowi on naturalne i technicznie niezbędne dopełnienie całej instalacji. Czy sięgacz kanalizacyjny wraz z instalacją może stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie  w ramach działania 5.1?Odpowiedź z 19.10.2016 r.
                         Zgodnie z zapisem wskazanym w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, koszt niekwalifikowalny w ramach działania 5.1. stanowi „odcinek przewodu instalacji kanalizacyjnej i/lub wodociągowej od studzienki/zaworu głównego znajdującej się na posesji indywidualnego użytkownika do budynku lub w przypadku braku studzienki odcinka przewodu od granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego użytkownika do budynku (…)”. Zatem w tym ujęciu sięgacz kanalizacyjny, będący odcinkiem  kolektora od studni do granicy posesji z której są lub będą odprowadzane ścieki, może stanowić koszt kwalifikowalny projektu.
                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

                         Pytanie 1.   Zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru robót budowlanych, ze względu na stan techniczny drogi oraz planowane prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zaleca się wykonanie na całej szerokości ulicy wykorytowania oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych drogi. Czy zakres ww. robót stanowić może koszt kwalifikowany projektu w ramach działania 5.1?Odpowiedź z 19.10.2016 r.
                         Zgodnie z zapisem w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w przypadku realizacji inwestycji związanej z gospodarką wodno-ściekową, kwalifikowalnym wydatkiem „drogowym” może być wyłącznie koszt odtworzenia nawierzchni drogowej. Zatem koszt pozostałych prac, związanych z budową, przebudową, bądź też podniesieniem parametrów drogi, należy wykazać w katalogu wydatków niekwalifikowalnych lub zupełnie wyłączyć z projektu. Tym samym na etapie oceny formalnej wniosku, dokumenty związane z zalecanymi pracami drogowymi, które stanowić będą koszt niekwalifikowalny, nie będą wymagane.
                         Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWSL

                          Pytanie 1. Sposób oceny spełnienia kryterium 2. Stopień realizacji przez projekt celów Strategii ZIT/RIT mierzony stopniem wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników danego priorytetu ZIT/RIT w ramach Kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT ogólnych dla poddziałań ZIT/RIT - EFRR
                          Przy ocenie w/w kryterium przyjmuje się następującą ścieżkę postępowania:
                          1) projekt musi realizować przynajmniej jeden wskaźnik spośród wskazanych w Strategii ZIT/RIT;
                          2) w oparciu o informacje zawarte we wniosku należy określić obszar realizacji (gmina do 50 tys. mieszkańców lub gmina powyżej 50 tys. mieszkańców) lub obszar przeważający realizacji (wg. kosztów kwalifikowanych w projekcie):

                          Gminy do 50 tys. mieszkańców włącznie (gminy małe):
                          - Sub. Centralny – 23% wskaźnika dla Subregionu, 
                          - Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
                          - Sub. Północny – 56% wskaźnika dla Subregionu,
                          - Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu

                          Gminy powyżej 50 tys. mieszkańców (gminy duże):
                          - Sub. Centralny – 77% wskaźnika dla Subregionu,
                          - Sub. Zachodni – 50% wskaźnika dla Subregionu,
                          - Sub. Północny – 44% wskaźnika dla Subregionu,
                          - Sub. Południowy – 50% wskaźnika dla Subregionu;

                          3) uwzględniając adekwatny wskaźnik produktu lub rezultatu bezpośredniego oraz jego ogólną wartość dla Subregionu wskazaną w Strategii ZIT/RIT, wartość wskaźnika dla danego projektu wskazaną we wniosku o dofinansowanie oraz w/w % wartość właściwą ze względu na lokalizację danego projektu, należy wyliczyć % udział realizacji wskaźnika przez projekt:
                          WD=[A/(B*C)]*100
                          Przy czym:
                          WD- wartość docelowa wskaźnika %,
                          A – wartość wskaźnika osiągana przez projekt,
                          B – ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu wskazana w Strategii ZIT/RIT,
                          C- ww. procentowa wartość dla gmin dużych lub małych;

                          4) przy przyznawaniu punktów w pierwszej kolejności pod uwagę brane są wskaźniki z ram wykonania, jeśli takie występują; gdy beneficjent wykazał we wniosku realizację więcej niż jednego wskaźnika bierze się pod uwagę wskaźnik o najkorzystniejszej wartości);

                          Przykład I
                          • Projekt z Poddziałania 3.1.2 realizuje wskaźnik Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych o wartości 0,5 ha i jest realizowany na obszarze gminy małej w ramach RIT Zachodniego.
                          • Wskaźnik w Strategii RIT Subregionu Zachodniego dla Poddziałania 3.1.2 wynosi 3,9 ha.
                          • W RIT Zachodniego proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 50% - 50%.
                          • WD = [0,5/(3,9*50%)*100
                          • Wskaźnik realizowany przez projekt (0,5 ha) stanowi 25,6% wartości wskaźnika zakładanego do realizacji przez gminy małe.
                          Na ocenie otrzymuje zatem 4 pkt.

                          Przykład II
                          • Projekt z Poddziałania 4.1.1 realizowany przez Powiat Tarnogórski w 60% (kosztów kwalifikowanych) na terenie Tarnowskich Gór a w 40% w Zbrosławicach realizuje wskaźniki:
                          - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 szt.
                          - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,49 MW.
                          - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 50 t.
                          • Wskaźniki w Strategii ZIT Subregionu Centralnego dla Poddziałania 4.1.1 wynoszą:
                          - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 20 szt.
                          - Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 24 szt.
                          - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 13 MW 
                          - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2283 t.
                          - W ZIT proporcja pomiędzy dużymi i małymi gminami wynosi 77% - 23%.
                          • Projekt musi zostać zakwalifikowany jako realizowany w przeważającej części na terenie gminy dużej, zatem do wyliczania wskaźnika bierze się pod uwagę 77% wskaźnika dla Subregionu.
                          • Wyliczając wartości dla wszystkich wskaźników wg algorytmu:
                          - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: WD = [2/(20*77%)*100
                          - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych:
                          WD = [0,49/(13*77%)*100
                          - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: WD = [50/(2283*77%)*100
                          • Wskaźniki realizowane przez projekt stanowią odpowiednio:
                          - Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 13%
                          - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 4,9%
                          - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2,8%
                          • Oceniający powinien wziąć pod uwagę najkorzystniejszy wskaźnik, czyli pierwszy z ww. i przyznać 4 pkt.

                           Pytanie 8. Kiedy konkretnie będzie opracowany poradnik dobrych praktyk w rewitalizacji?
                           Przed ogłoszeniem procedury oceny wszystkich LPR.
                           Pytanie 7. Czy do działań realizowanych w ramach priorytetu 9.2.1 i 9.4.4. konieczne jest tworzenie programu rewitalizacji dla obszaru wiejskiego?
                           Podejmowane w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji realizowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie działań rewitalizacyjnych w ramach opracowanego Programu Rewitalizacji oraz wpisywać się w Strategie ZIT Subregionu Centralnego. Program Rewitalizacji może obejmować obszary wiejskie, jeżeli tereny te należą do powierzchni zdegradowanych, nie ma jednak obowiązku tworzenia oddzielnego programu rewitalizacji tylko dla obszarów wiejskich. Kluczowym wyznacznikiem jest poziom zdegradowania terenu, a nie status gminy jako wiejskiej bądź miejskiej.
                           Poddziałanie 9.4.4 nie istnieje, być może chodziło o 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, w tym przypadku nie jest wymagana zgodność projektu z Programem Rewitalizacji, natomiast niezbędna jest Lokalna Strategia Rozwoju, z której będzie wynikała konieczność realizacji danego przedsięwzięcia.

                           Pytanie 6. Czy powiat ziemski może opracować program rewitalizacji (ustawa wykazuje gminy) i czy takie opracowanie będzie uznane za wystarczające dla celów realizacji w ramach RPO WSL. 2014-2020.
                           Nie. Projekt ustawy oraz Wytyczne MIiR w sprawie rewitalizacji jasno wskazują, że to gmina jest tym organem, który może LPR uchwalić.

                           Pytanie 5. Czy programy rewitalizacji będą podlegały jakiejkolwiek ocenie w procesie wdrażania RPO? Jeśli tak to czy np. wykonanie programu niezgodnego z ustawą może skutkować odebraniem/ nie przyznaniem dofinansowania?
                           Zgodnie z Wytycznymi MIiR w sprawie rewitalizacji, IZ musi zastosować jakąś formę oceny LPR-ów w ramach RPO. Natomiast nie ma żadnej regulacji, która mówi, że LPR składany do oceny musi być skonstruowany zgodnie z ustawą (poza jedynym wyjątkiem, kiedy gmina do tej pory nie miała LPR-u i obecnie przystępuje do jego stworzenia. Jeśli gmina nie zdąży uchwalić LPR-u przed dniem wejścia w życie ustawy o rewitalizacji to wówczas będzie musiała przygotować ten dokument w zgodzie z ustawą).

                           Pytanie 4. Rola mieszkańców i org. Pozarządowych?
                           Jest to fundament nie tylko tworzenia LPR-u, ale całego procesu rewitalizacji. Zatem jeśli mieszkańcy i (jeśli istnieją) organizacje pozarządowe zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w procesie rewitalizacji to wówczas należy uznać, że rewitalizacja jest prowadzona niezgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych MIiR w sprawie rewitalizacji oraz projektu ustawy o rewitalizacji.
                           Pytanie 3. A właściwie czy są możliwości bezpośredniego wnioskowania ośrodki finansowe na działania rewitalizacyjne przez organizacje i grupy nieformalne?
                           Katalog beneficjentów jest jasno sprecyzowany w SZOOP. Zatem organizacje pozarządowe jak najbardziej są wymienione jako jeden z typów beneficjentów natomiast grupy nieformalne nie z uwagi na brak posiadania osobowości prawnej co jest bezwzględnie potrzebne przy, np. podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

                           Pytanie 2. Czy w ramach rewitalizacji w procedurze konkursowej będzie mogła startować gmina która nie jest ujęta w strategii Śląskie 2020+ jako obszar przewidziany do rewitalizacji?
                           Nie. Zgodnie z treścią SZOOP/RPO w ramach konkursu z poddziałania 10.3.3. mogą wziąć udział beneficjenci, którzy będą realizować projekty na terenie gmin wymienionych w Strategii Śląskie 2020, jako gminy wymagające rewitalizacji.

                           Pytanie 1. Jakie są możliwości wsparcie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji?
                           MIiR planuje ogłosić wespół z Urzędami Marszałkowskimi konkurs finansowany z PO PT 2014 – 2020, który będzie miał na celu właśnie sfinansowanie stworzenia LPR-ów.

                            Pytanie 1. Czy upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem?
                            Upublicznienie zapytania ofertowego dotyczącego projektu nie jest traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

                             Pytanie 5. Czy zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa po zawarciu umowy o dofinansowanie jest dozwolona?Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania zmian formy prawnej przedsiębiorstwa Beneficjenta lub przeniesienia jego przedsiębiorstwa w całości lub części na podmiot trzeci, za wyjątkiem takich zmian, które dokonywane są w trybie określonym w Tytule IV Kodeksu spółek handlowych i które skutkują wstąpieniem podmiotu działającego w zmienionej formie prawnej (spółka przekształcona) lub podmiotu trzeciego (spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana) w ogół praw i obowiązków beneficjenta z mocy prawa.

                             W związku z powyższym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) może nie wyrazić zgody na wniesienie przez beneficjenta aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innego podmiotu prawnego, jak również na przeniesienie tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podmiot trzeci w drodze innych czynności (np. darowizna, sprzedaż, zamiana). Powyższe zasady dotyczą również poszczególnych elementów infrastruktury, nabytych z udziałem dofinansowania.

                             Beneficjent zobowiązany jest poinformować ŚCP o wszelkich planowanych zmianach formy prawnej lub zamiarze dokonania jakichkolwiek rozporządzeń przedsiębiorstwem/jego zorganizowaną częścią/elementami nabytej infrastruktury, przed przeprowadzeniem tych czynności. W przypadku dokonania zmian bez wcześniejszego poinformowania ŚCP, beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu części lub całości uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych i/lub może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu.

                             Pytanie 4. W sytuacji gdy inwestycja ujęta we wniosku o dofinansowanie stanowi zarówno dywersyfikację zakładu jak i zasadniczą zmianę procesu produkcji, to czy Wnioskodawca w pkt B.13.3 wniosku zaznacza obie opcje i przedstawia dane  dla obu opcji – zarówno dla dywersyfikacji zakładu jak i zasadniczej zmiany procesu produkcji?
                             Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany wskazać wyłącznie jedną - dominującą kategorię RPI. Zgodnie z wyjaśnieniami KE niezbędne jest wyraźne rozróżnienie poszczególnych form inwestycji początkowej, w zależności od specyfiki danej inwestycji. W związku z powyższym w pkt B.13.3 należy wybrać dominujący  rodzaj inwestycji początkowej i przedstawić stosowne dane.

                             Pytanie 3. Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym się rozwijać – zakupić nowe maszyny i wprowadzić nowe usługi. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na ten cel?W 2015 roku rozwijając swoje firmy, ciągle możemy korzystać ze środków funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE realizowanych w latach 2007 – 2013. W wielu województwach kontynuowane są projekty przewidujące preferencyjne pożyczki skierowane na rozszerzanie działalności gospodarczej. Po szczegółowe informacje na ten temat zapraszamy do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
                             Fundusze na rozwój konkurencyjności firm w latach 2014 – 2020 są zaplanowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przygotowanych przez każde województwo. Warto na wstępie zaznaczyć, że środki te jeszcze nie zostały uruchomione. Aktualnie trwają prace nad programami regionalnymi i szczegółowymi zasadami dofinansowania.
                             Środki dla przedsiębiorców będą mogły być przeznaczone na wydatki związane z rozszerzaniem działalności gospodarczej, inwestycjami umożliwiającymi wprowadzenie nowych produktów bądź nowych usług. W związku z tym, - firmy będą mogły finansować np.:
                             - prace budowlane czy remontowe,
                             - nabycie sprzętów, maszyn i innych środków trwałych,
                             - zakup usług.
                             Fundusze dla przedsiębiorców w programach regionalnych to także możliwość otrzymania wsparcia na inne kwestie. Szczególnie podkreślane są inwestycje firm w różne rozwiązania informatyczne. Zaplanowano więc dofinansowania m. in. na:
                             - wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania relacjami z klientem, itp.,
                             - rozwój e-handlu,
                             - wprowadzanie i rozwój e-usług świadczonych przez firmy,
                             - rozwiązania elektroniczne łączące biznes (typu B2B).
                             Ważne są także dofinansowania na internacjonalizację przedsiębiorstw, czyli przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi handlu międzynarodowego. Wsparcie skierowane zostanie m.in. na udział w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych. Podstawą powinno być posiadanie przez przedsiębiorstwo strategii rozwoju eksportu, która w szczególności przeanalizuje i wskaże nowe rynki docelowe działalności eksportowej firmy.
                             Warto zaznaczyć, że wsparcie dla firm zaplanowane w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 – 2020 może być przyznawane także w postaci instrumentów finansowych (np. pożyczek i poręczeń) albo instrumentów mieszanych (łączących wsparcie dotacyjne i zwrotne). Oznacza to, że część inwestycji nie będzie mogła być sfinansowana w postaci dotacji bezzwrotnych. W tej chwili nie dysponujemy jeszcze szczegółowym podziałem, na jakie cele będą dotacje, a na jakie pożyczki. Analizy w tym zakresie są prowadzone przez urzędy marszałkowskie w województwach (są to tzw. ewaluacje ex-ante).
                              Szczegółowe warunki i listy możliwych do sfinansowania kosztów będą doprecyzowywane różniły się w zależności od województwa, terminu konkursu czy też instytucji przyjmującej wnioski. Warto pamiętać,  że aktualnie trwają jeszcze prace nad szczegółowymi zasadami otrzymywania dofinansowania na rozwój firmy w programach regionalnych na lata 2014 – 2020, a więc m.in. nad takimi kwestiami, jak rodzaje wydatków do dofinansowania, wysokości dofinansowania, poziomy wsparcia, formy wsparcia.

                             Pytanie 2. Planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mogę starać się o dofinansowanie na ten cel?W 2015 roku przy otwieraniu działalności gospodarczej ciągle możemy korzystać ze środków Programu Kapitał Ludzki realizowanego w latach 2007 – 2013. W wielu województwach nadal realizowane są projekty przewidujące najczęściej preferencyjne pożyczki na start.
                             Środki z Programu Kapitał Ludzki w programach na lata 2014 – 2020 są zastępowane dwoma źródłami dofinansowania:
                             1. w przypadku osób do 29 lat – dotacjami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz pożyczkami w programie krajowym Banku Gospodarstwa Krajowego,
                             2. w przypadku osób powyżej 29 lat – dotacjami i pożyczkami w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie.
                             Osoby do 29 roku zycia.
                             Środki na zakładanie działalności gospodarczej będzie można uzyskać w formie dotacji w ramach I osi priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Program został pod koniec grudnia 2014 r. zaakceptowany przez Komisję Europejską. Zatwierdzony program można znaleźć na oficjalnym serwisie Programu. Zaakceptowanie programu nie oznacza jednak, że dofinansowania będą od razu dostępne. Czekamy jeszcze na szczegółowe dokumenty oraz wybór pośredników, którzy będą diagnozować potrzeby, a następnie udzielać dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.
                             Dofinansowania są skierowane do osób w wieku 15 – 29 lat, które nie pracują i nie uczą się. O środki będą mogły się starać zarówno osoby zarejestrowane w urzędzie pracy (poszukujące pracy), bierne zawodowo, jak i osoby niepracujące, ale nie zarejestrowane w urzędzie pracy.
                             Środki na założenie firmy mają być dostępne w postaci dotacji (w tej chwili nie znamy jeszcze planowanych kwot dofinansowania). Pomoc może dodatkowo obejmować także szkolenie przygotowujące do prowadzenia firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe (w początkowym okresie działania firmy).
                             Środki na zakładanie firmy będą dostępne także w formie pożyczek w programie Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”. Jest on finansowany ze źródeł krajowych, a koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Funduszami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który wybrał już pośredników finansowych w całym kraju. W związku z tym, już teraz mamy możliwość starania się o pożyczkę w programie Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie.W programie przewidziane są dwa instrumenty: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca pracy.
                             Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przyznana:
                             - niepracującym studentom ostatniego roku studiów wyższych,
                             - absolwentom szkoły wyższej do 4 lat od ukończenia studiów,
                             - zarejestrowanym osobom bezrobotnym.

                             Warunki pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to:
                             - kwota pożyczki: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 75 tys. zł),
                             - oprocentowanie: 0,56% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),
                             - okres spłaty: do 7 lat,
                             - karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,
                             - zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.

                             Pożyczka na utworzenie miejsca pracy może być przyznana:
                             - podmiotom, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
                             - osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
                             - niepublicznym przedszkolom i szkołom, żłobkom i klubom dziecięcym,
                             - gospodarstwom rolnym i podmiotom prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej (które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniały już co najmniej 1 pracownika).

                             Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy, to:
                             - kwota pożyczki: maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 22 tys. zł),
                             - oprocentowanie: 0,56% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),
                             - okres spłaty: do 3 lat,
                             - zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.
                             przez urząd pracy, może ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o ile miejsce pracy zostanie utrzymane przez okres co najmniej roku.
                             Więcej informacji oraz dane kontaktowe do pośredników finansowych w poszczególnych województwach znajdują się na stronie internetowej: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/.

                             Osoby powyżej 29 roku życia

                             Środki dla osób powyżej 29 roku życia będą przyznawane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które zostały przygotowane w każdym województwie.
                             W programach regionalnych zaplanowano pomoc w postaci dotacji (bezzwrotnych) oraz w postaci pożyczek (zwrotnych) na założenie działalności gospodarczej z możliwością połączenia z modułem szkoleń przygotowujących organizacyjnie do podjęcia aktywności zawodowej.
                             Pomoc w postaci dotacji skierowana zostanie wyłącznie do osób z grup defaworyzowanych, tj. osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy (są to np. osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne i kobiety). W każdym województwie zostały wskazane grupy, do których w sposób szczególny kierowane będzie wsparcie na założenie działalności gospodarczej adekwatnie do sytuacji panującej na rynku pracy w danym regionie.
                             W tej chwili nie są jeszcze znane szczegółowe warunku uzyskania wsparcia, ani kwoty dofinansowania, które będzie można uzyskać. Dofinansowania będą przyznawane przez pośredników wybranych specjalnie w tym celu w każdym z województw. Na wybór pośredników jeszcze czekamy.
                             Szczegółowe zasady otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej mogą się różnić w zależności od województwa. Dlatego, aby poznać precyzyjne zasady, warto kontaktować się z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie tego wsparcia w poszczególnych regionach (są to najczęściej Urzędy Marszałkowskie). Zachęcamy także do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w  województwach, które udzielą stosownych informacji.

                             Pytanie 1. Czy rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?Rolnicy mogą starać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Takie fundusze przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w części: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
                             Środki są skierowane dla rolników, którzy przekazują swoje gospodarstwa innym rolnikom oraz osób, które:
                             - są ubezpieczone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
                             - posiadają gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 15 tys. euro,
                             - za rok poprzedzający rok złożenia wniosku otrzymały płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
                             - posiada gospodarstwo położone w miejscowości należącej do:gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

                             Wnioskodawca jest także zobowiązany do przedstawienia biznesplanu. Dokument ten powinien zakładać, że:
                             - miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności (a także nieruchomość związana z działalnością) znajduje się w miejscowości, należącej do:gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
                             - w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

                             Preferencyjnie traktowane będą plany na działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym, które są innowacyjne, zakładają utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz będą realizowane przez osoby  zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie i posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.
                             Dofinansowanie w postaci premii (czyli zaliczki) może wynieść maksymalnie 100 000 zł.  Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga – w wysokości 20%.
                             ardziej szczegółowych informacji w temacie środków związanych z uruchamianiem działalności pozarolniczej warto szukać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Punkcie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
                             Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
                             ul. Poleczki 33
                             02-822 Warszawa
                             Infolinia: 0-800 38-00-84
                             Fax: 22 318-53-30
                             Adres e-mail: info@arimr.gov.pl
                             www.arimr.gov.pl

                             Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                             Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
                             ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
                             Punkt informacyjny PROWtel.: (22) 623-14-76, (22) 623-13-66,
                             fax: (22) 623-20-51
                             Adres e-mail: Alina.Osinska@minrol.gov.pl; Katarzyna.Laskowska@minrol.gov.pl
                             www.minrol.gov.pl

                              Poniżej przedstawiamy zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WSL 2014-2020, wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ RPO WSL 2014-2020). Są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej, nie stanowiące wytycznych, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach Programu.
                              Odpowiedzi zostały przygotowane na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                              Spis treści:

                              1. Zagadnienia ogólne.
                              2. Personel projektu.
                              3. Środki trwałe i cross-financing.
                              4. Koszty pośrednie.
                              5. Uproszczone metody rozliczania.
                              6. Wkład własny.
                              7. Zasada konkurencyjności.
                              8. Projekty partnerskie.

                              1. Zagadnienia ogólne.

                              Pytanie 54. Projekt planowany jest na 2 lata. Stawkę godzinową wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowałam dla stopnia naucz. dyplomowanego, bo tacy będą uczyć w projekcie. Jednak słyszy się o planowanych podwyżkach dla nauczycieli - czy mogę przyjąć kilkuzłotową rezerwę, np. zamiast 55 zł/h czy mogę wpisać do budżetu 60 zł?
                              Odpowiedź, 28.03.2017 r.
                              Projektodawca we wniosku aplikacyjnym określa stawkę za godzinę zajęć biorąc pod uwagę nie tylko kwotę brutto wynagrodzenia, ale również składki pracodawcy, uwzględniając stawki wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Wysokość wynagrodzenia wskazana we wniosku o dofinansowanie oceniana jest na etapie Komisji Oceny Projektów i po otrzymaniu dofinansowania, projekt powinien być realizowany zgodnie z założeniami.

                              Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.
                              Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 53. Czy w ramach umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe istnieje obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej?
                              Odpowiedż, 17.01.2017 r.
                              Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Powyższe reguluje załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej.
                              Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych metodą uproszczoną nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, należy jednak pamiętać o obowiązku ewidencjonowania takich kosztów zgodnie z wewnętrzną polityką rachunkowości danego podmiotu i obowiązującymi przepisami krajowymi.
                              Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 52. Czy w ramach umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe Beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia Rejestru Postępowań/ Zamówień w LSI?
                              Odpowiedź, 17.01.2017 r.
                              Zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach projektów dotyczących kwot ryczałtowych Beneficjent nie jest zobowiązany do wypełniania rejestru Postępowań / Zamówień w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.
                              Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 51. Czy można wyposażyć stanowisko pracy, które będzie wykorzystywane przez różnych pracowników w jednym projekcie?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Tak, niemniej należy mieć na uwadze, że koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zatrudnienia, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
                              Wykorzystanie zakupionego w ramach projektu sprzętu, stanowiącego doposażenie stanowiska pracy personelu projektu przez innych pracowników zaangażowanych w jego realizację, będzie działaniem odpowiednim z punktu widzenia racjonalności i efektywności ponoszonych w projekcie wydatków.

                              Pytanie 50. Czy VAT od roku 2017 będzie kwalifikowalny w związku z centralizacją VAT?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie jest instytucją właściwą do interpretacji przepisów prawa krajowego. Jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

                              Pytanie 49. Czy wydatek uznany za niekwalifikowalny na etapie negocjacji, może zostać uznany za kwalifikowalny po spełnieniu wszystkich warunków kwalifikowalności w związku ze zmianą realiów projektu?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Projektodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów znajdujących się w budżecie projektu, które następnie podlegają ocenie na etapie prac Komisji Oceny Projektów. Wydatki są badane pod kątem niezbędności, racjonalności i efektywności ich poniesienia w ramach projektu.
                              Jeżeli w wyniku oceny projekt zostanie wybrany do dofinansowania Beneficjent co do zasady jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi jego założeniami. Ewentualne zmiany są możliwe w zakresie jaki przewiduje umowa o dofinansowanie, a ich wprowadzenie musi przyjąć odpowiednią formę. Modyfikowanie wniosku o dofinansowanie, w zależności od charakteru zmian wymaga poinformowania o tym zamiarze Instytucję Zarządzającą i uzyskania zgody na ich wprowadzenie zgodnie z zapisami umowy.

                              Pytanie 48. Czy prezes firmy jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów, niezaangażowany w realizację projektu i niefinansowany w ramach kosztów pośrednich musi składać oświadczenie o niekaralności personelu, a nikt inny nie jest upoważniony do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) osoba upoważniona do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta nie może być osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
                              Oświadczenie o niekaralności powinno być składane przez każdą z osób stanowiących personel projektu w rozumieniu Wytycznych, która dysponuje środkami dofinansowania, przy czym personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście. O tym czy dana osoba stanowi personel projektu świadczyć będzie osobisty charakter wykonywanych przez nią zadań na rzecz projektu, a nie fakt pobierania bądź niepobierania przez nią wynagrodzenia w ramach projektu. Lista osób dysponujących środkami zależy od projektu i tylko Beneficjent wie, kto w ramach jego instytucji posiada stosowne upoważnienia.

                              Osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu są rozliczane w ramach ryczałtowych kosztów pośrednich (np. zarząd), tzn. nie podlega weryfikacji i kontroli ich forma zaangażowania, a także źródło finansowania ich wynagrodzenia, niemniej również te osoby rozliczane w ramach kosztów pośrednich spełniające definicję personelu projektu, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o niekaralności.

                              Jeśli wystąpi w projekcie konieczność złożenia przez osobę upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta oświadczenia o niekaralności, powinno to nastąpić najpóźniej w dniu, w którym osoba ta rozpoczęła dysponowanie środkami finansowymi projektu, bez względu na to, czy jej wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu czy też nie. Istotne jest, aby nie wystąpiła w projekcie sytuacja, w której dojdzie do faktycznego dysponowania środkami finansowymi przez osobę karaną.

                              Pytanie 47. Czy środki finansowe, które pozostały/nie zostały wydatkowane w projekcie ryczałtowym należy zwrócić czy pozostają w JST?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Na zakończenie projektu rozliczanego ryczałtowo Beneficjent nie zwraca środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi projektu.

                              Pytanie 46. Jak interpretować wiek zwyczajowo przyjęty?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              W Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) w module PEFS w zakładce Dane osoby - Wykształcenie należy podać najwyższy stopień wykształcenia, który posiada uczestnik w chwili przystąpienia do projektu, tzn. w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola oraz ucznia szkoły podstawowej należy wybrać z listy rozwijalnej – niższe niż podstawowe (ISCED 0), analogicznie dla ucznia uczącego się w gimnazjum – podstawowe (ISCED 1).

                              Pytanie 45. Czy można przesuwać środki między zadaniami w projektach ryczałtowych?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Wydatki rozliczane metodą uproszczoną traktowane są jako wydatki poniesione, Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia. Natomiast weryfikacja wydatków zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym w przypadku kwot ryczałtowych weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.
                              Zgodnie z umową, określona dla danych zadań wysokość kwot ryczałtowych jest niezmienna, Beneficjent nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z wniosku o dofinansowanie. Realizując projekt Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania limitów wydatków wykazanych w odniesieniu do każdego z zadań, z realizacji których jest rozliczany poprzez stopień osiągnięcia założonych wskaźników. Rozliczenie projektu ryczałtowego jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu, np. gdy w ramach projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi.
                              W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”), nie ma możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu sposobu rozliczania wydatków. Dotyczy to również przesunięć pomiędzy zadaniami oraz zwiększenia wartości kwot ryczałtowych.

                              Pytanie 44. Jak Ośrodki Pomocy Społecznej mają osiągnąć wskaźnik dotyczący uzyskania kwalifikacji skoro nie mogą zlecać kursów?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Beneficjent nie może wdrażać samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, czyli przez PUP i inne instytucje rynku pracy, CIS i KIS, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe.
                              Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym realizowane są przez partnerów OPS lub PCPR (w ramach projektów partnerskich), przez PUP (na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie), przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego (na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego (wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej).
                              Tym samym OPS-y i PCPR-y nie mogą samodzielnie wdrażać i realizować usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, gdyż zostały do tego powołane wyspecjalizowane w tym zakresie ww. podmioty. OPS czy PCPR nie jest jednostką ustawowo powołaną do tego, aby wdrażać ww. usługi w swoich projektach, wobec czego nie jest możliwym, aby OPS czy PCPR bezpośrednio zlecił wykonanie tych usług np. firmom szkoleniowym. Zlecenie przedmiotowych usług może nastąpić wyłącznie przez podmioty wymienione powyżej, za pośrednictwem których OPS czy PCPR wdraża usługi aktywizacji zawodowej.
                              Powyższe wymagania dotyczą usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Tym samym OPS/PCPR może sam bezpośrednio zlecić wykonanie innym podmiotom instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym.
                              Należy bowiem mieć na uwadze, że decyzja o zakwalifikowaniu danego kursu do jednej z powyższych kategorii należy do Beneficjenta, gdyż jest uzależniona od indywidualnej ścieżki reintegracji danego uczestnika projektu. W ramach realizowanych projektów co do zasady do usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zalicza się kursy i szkolenia zawodowe. Natomiast do usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym zalicza się m.in.: staże, praktyki, poradnictwo zawodowe, udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ, prace społeczno-użyteczne, zatrudnienie wspomagane, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osób z niepełnosprawnością czy też dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb takich osób. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku osób z III profilem w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym można zastosować formy pomocy zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tym samym nie można im proponować staży czy też praktyk.
                              Ponadto, zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie egzaminu wewnętrznego, przeprowadzonego przez organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.

                              Pytanie 43.
                              W ramach przygotowywanych zajęć dla uczestników (min. 4h edukacyjne każde zajęcia) przygotowywany jest poczęstunek do zajęć z zakupywanych artykułów spożywczych przez Beneficjenta (kawa, herbata, suche ciasteczka, słodycze itp.). Proszę o informację, w jaki sposób należy wyliczać stawkę za każdego uczestnika. Czy stawka podana w taryfikatorze naliczana jest za zajęcia zrealizowane z uczestnikiem czy za przygotowanie się do zajęć przewidując ile uczestników ma na zajęcia dotrzeć? Dodać należy, że przed każdymi zajęciami Beneficjent z góry ma określoną liczbę skierowanych uczestników na zajęcia – nie mniej nie jest w stanie zagwarantować frekwencji.
                              Odpowiedż, 16.11.2016 r.
                              Sfinansowanie cateringu może być wydatkiem kwalifikowalnym, o ile jest to uzasadnione specyfiką i zakładanymi celami projektu. Jednocześnie wydatki te powinny zostać zaplanowane zgodnie z Wykazem dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. Na etapie aplikowania o środki Projektodawca uzasadnia niezbędność sfinansowania cateringu, szacuje czas trwania zaplanowanych w ramach projektu zajęć, co pozwala na przyjęcie dopuszczalnej Taryfikatorem stawki oraz wskazuje liczbę uczestników zajęć. W oparciu o rzetelne uzasadnienie Projektodawca określa w szczegółowym budżecie projektu planowane wydatki w ramach cateringu, co jest weryfikowane są na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

                              Jednocześnie na etapie konstruowania budżetu projektu, w przypadku, gdy Projektodawca zamierza dokonać zakupu posiłku, którego standard odbiega od tego wskazanego w Taryfikatorze z uwagi na specyficzne potrzeby grupy docelowej wynikające np. z niepełnosprawności, Projektodawca może zaproponować we wniosku o dofinansowanie wyższy koszt, niemniej powinien to odpowiednio uzasadnić w szczegółowym budżecie projektu, w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii, tak, aby nie było wątpliwości, że w celu osiągnięcia założeń projektu nie jest możliwy zakup cateringu w cenie wynikającej z Taryfikatora.

                              Projektodawca może zawrzeć w regulaminie uczestnictwa lub w zasadach rekrutacji zapis mówiący o tym, że uczestnicy projektu zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności, co jednocześnie stanowi potwierdzenie skorzystania z cateringu.


                              Pytanie 42.
                              Czy zakupione w ramach projektu wyposażenie (np. meble) muszą być oznaczone? Odpowiedź, 16.11.2016 r.
                              Beneficjenci korzystający z Funduszy Europejskich mają obowiązek informowania o otrzymanym wsparciu w trakcie realizacji projektu przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, podejmowanych w związku z jego realizacją. Ponadto właściwemu oznakowaniu podlegają dokumenty przeznaczone do publikacji i dla uczestników projektów, miejsce realizacji projektu oraz strona internetową (jeśli istnieje). Informacje opisujące zasady promocji i oznakowania projektów zostały zawarte w Załączniku nr 14 do Umowy o dofinansowanie Obowiązki informacyjne Beneficjenta.

                              Ponadto obowiązki informacyjne i możliwości promocji realizowanego projektu zostały zawarte w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, w którym wskazano, że w ramach dodatkowych działań informacyjnych i promocyjnych Beneficjent może podejmować działania (w pierwszej kolejności bezkosztowe i niskokosztowe), takie jak np. umieszczanie naklejek lub tabliczek na maszynach, urządzeniach i sprzęcie kupionym w ramach projektu.

                              Pytanie 41.
                              Czy aby zawnioskować o kolejną transzę dofinansowania, należy rozliczyć 70% otrzymanych dotychczas transz?
                              Tak. Podstawowym warunkiem, pozwalającym na przekazanie kolejnej transzy, jest rozliczenie przez Beneficjenta co najmniej 70% dotychczas otrzymanych środków.
                              Pytanie 40.
                              Jak zawnioskować o pierwszą transzę?
                              Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).
                              Pytanie 39.
                              Czy jeżeli istnieje możliwość doskonalenia nauczycieli w zakresie zgodnym ze wsparciem udzielanym na rzecz ucznia, można potem zatrudnić ich do prowadzenia zajęć w ramach projektu bez ogłaszania konkursu?
                              Wnioskodawca podczas naboru personelu projektu jest zobligowany do stosowania prawa krajowego, w tym do przestrzegania zapisów Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, gdzie określono warunki, na których można zatrudniać nauczycieli do projektu. Wnioskodawca musi także przestrzegać zapisów zamieszczonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                              Pytanie 38. Jeżeli projekt kończy się zadaniem stricte merytorycznym, to kiedy będzie czas na jego rozliczenie? Przykład: Ostatnie zajęcia dla uczniów odbędą się 27 czerwca i wtedy też nastąpi koniec projektu. Co w takim przypadku z rozliczeniem projektu?
                              Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie, końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych.

                              W związku z powyższym po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność i w nim wykazane.

                              Pytanie 37. Czy jest możliwość objęcia wsparciem w projekcie adresowanym do uczniów młodszych innych grup docelowych, np. w roku 2016 i 2017?
                              Tak, jest to możliwe. Na przykład można udzielić wsparcia dla uczniów młodszych, którzy np.w roku 2016 będą w I klasie szkoły podstawowej, a w roku 2017 nie będą już mogli zostać objęci wsparciem jako uczniowie młodsi. W związku z tym Wnioskodawca będzie musiał w roku 2017 objąć wsparciem kolejną grupę docelową pierwszoklasistów. Diagnoza oraz opis grupy docelowej muszą obejmować cały okres realizacji projektu.
                              Pytanie 36.
                              Czy jest możliwość otrzymania podobnego opisu, jak w przypadku konkursów prowadzonych przez NCBIR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) ze wskazaniem jak otrzymane fundusze mogą być wydatkowane?
                              Do wydatków bezpośrednich nie został sporządzony katalog kosztów kwalifikowalnych, ponieważ nie ma możliwości zidentyfikowania wszystkich wydatków, jakie będą potrzebnei niezbędne do realizacji przedsięwzięć, które są bardzo zindywidualizowane ze względu na rodzaj wsparcia. Ocena kwalifikowalności wydatków jest wieloetapowym procesem, poczynając od oceny wniosku o dofinasowanie poprzez weryfikację wniosków o płatność,a kończąc na kontroli przez uprawnione do tego organy. Należy jednak pamiętać przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                              Pytanie 35.
                              W jaki sposób należy traktować produkty wytworzone/opracowane w wyniku prac projektowych - czy jest dopuszczona/wymagana ich późniejsza komercjalizacja? Czy na etapie projektu i okresu trwałości ma powstać demonstrator technologii/prototyp itp.? Jak może wyglądać przekazanie prototypów dla partnera, którym jest na przykład szkoła?
                              Projekty innowacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być realizowane wyłącznie w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Natomiast kwestie dotyczące praw autorskich do ww. utworów, zostały uregulowane zapisami zawartymi we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu. Zgodnie z tymi zapisami Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z wykonawcą stosownej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu (w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz.631 z późn. zm.) wytworzonego w ramach projektu, aby następnie Beneficjent mógł w ramach odrębnej umowy przenieść te autorskie prawa majątkowe na IZ. IZ w ramach tej samej umowy udzieli jednocześnie (w zależności od potrzeby) Beneficjentowi, w tym również Partnerowi/Realizatorowi, licencji niewyłącznej do korzystania z ww. utworu. W świetle powyższego nie jest możliwa komercjalizacja produktów wytworzonych w trakcie realizacji projektu.
                              Pytanie 34. Jak jest liczony okres kwalifikowalności wydatków, czy są jakieś limity co do okresu od kiedy dany wydatek będzie traktowany jako kwalifikowalny?
                              Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatkóww ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza wskazane wyżej daty graniczne.
                              Pytanie 33. Na czym polega i jakiego rodzaju wydatki mogą być sfinansowane w ramach tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnień?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnym usprawnień polega na zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami (zarówno uczestnikom projektu jak i jego personelowi) możliwości korzystania z wszelkich przysługujących im praw, w tym w szczególności do umożliwienia im udziału w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Powyższe następuje poprzez realizację określonych działań w projekcie.

                              W ramach przykładowego katalogu kosztów racjonalnych usprawnień jest możliwe sfinansowanie:
                              a)        kosztów specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;
                              b)        dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.);
                              c)         dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a);
                              d)        dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM);
                              e)        asystenta tłumaczącego na język łatwy;
                              f)         asystenta osoby z niepełnosprawnością;
                              g)        tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
                              h)        przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu;
                              i)          alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.);
                              j)          zmiany procedur;
                              k)        wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.);
                              l)          dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.

                              Pytanie 32. Czy w ramach projektu są możliwe do realizacji zajęcia pozaszkolne, np. wyjazdy edukacyjne powiązane z zajęciami stacjonarnymi realizowanymi w szkole w ramach planowanego projektu z EFS?
                              Tak, jeśli są one uzasadnione i niezbędne  w ramach przewidzianego dla uczniów wsparcia określonego w oparciu o przeprowadzoną w szkole/placówce oświatowej diagnozę potrzeb.
                              Pytanie 31.
                              Czy działania ukierunkowane na uczniów mogą być realizowane poza terenem woj. śląskiego – tzn. czy jeżeli planuje się realizację zajęć poza terenem szkoły (wyjazd edukacyjny do miejsc edukacji – centrum nauki, muzeum itp.) to można zaplanować taki wyjazd poza teren woj. śląskiego?
                              Tak, istnieje możliwość zaplanowania wyjazdu edukacyjnego poza teren woj. śląskiego o ile taki wyjazd jest uzasadniony i odpowiada na potrzeby uczniów, wspomaga ich rozwój.
                              Pytanie 30. Czy JST jest zobowiązane do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco?
                              Nie, IZ RPO WSL 2014-2020 nie wymaga od Beneficjentów, będących jednostką samorządu terytorialnego, składania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w żadnej formie.
                              Pytanie 29. Czy Biuro projektu może funkcjonować na terenie województwa dopiero od dnia rozpoczęcia działań projektowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie? Ewentualnie jaka data rozpoczęcia jego funkcjonowania jest wskazana, jeżeli firma nie posiada swojej siedziby w województwie?
                              Jeśli na potrzeby naboru wniosków aplikacyjnych IZ RPO WSL 2014-2020 określiła, jako jedno z ogólnych kryteriów merytorycznych, których ocena ma postać „0-1”, wymóg lokalizacji biura projektu w województwie śląskim w okresie realizacji projektu, wówczas, aby spełnić wskazane kryterium, biuro projektu winno być prowadzone w województwie śląskim przez cały wskazany we wniosku o dofinansowanie okres realizacji projektu
                              Pytanie 28. Czy na etapie realizacji projektu będą wymagane tablice zamontowane na budynek, gdzie udzielane jest wsparcie  czy wystarczą jedynie plakaty?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Beneficjent ma obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. Niemniej w przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów zobligowani są zamieścić tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

                              Pytanie 27.
                              Czy kosztem kwalifikowalnym będzie zakup ubrań ochronnych?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Tak, zakup ubrań ochronnych, będzie kosztem kwalifikowalnym, o ile wynika z przepisów wewnętrznych danej jednostki lub przepisów prawa i jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.

                              Pytanie 26. Fundacja wynajmuje pomieszczenia wraz wyposażeniem. Czy opłatę należy przeliczyć proporcjonalnie w stosunku do ilości dzieci czyli np. 1/3 kosztu za wynajem?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Tak. Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny jeśli spełnia m. in. warunek racjonalności i efektywności, w rozumieniu stosunku nakładów do rezultatu. Nie jest bowiem zasadne kwalifikowanie całości wydatku, jeśli jedynie w określonej części odnosi się on do grupy docelowej danego projektu.

                              Pytanie 25. Catering w projekcie obejmuje dwa dania ale bez napoju. Czy stawka powinna być przyjęta zgodnie z Taryfikatorem czy pomniejszona z uwagi na brak napoju? Czy dla dzieci obowiązuje inna stawka?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Dopuszczalna kwota lunchu/obiadu/kolacji została określona w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”, przy czym wskazano jednoznacznie, iż ww. kwota odnosi się do ściśle określonego standardu posiłku, na który składają się dwa dania: zupa, drugie danie oraz napój. W przypadku, gdy Projektodawca zamierza dokonać zakupu posiłku, którego standard odbiega od tego wskazanego w Taryfikatorze, wówczas należy mieć na uwadze, iż każdorazowo wydatek przedstawiony w budżecie projektu winien odpowiadać stawkom rynkowym.

                              Pytanie 24. W § 10 ust. 19 jest mowa o zgłoszeniu do 30 listopada br. do rejestru środków niewygasających kwot dotacji celowej, jaka nie zostanie wydatkowana do końca roku. W jaki sposób należy wypełnić te postanowienia w sytuacji, kiedy nie jest wiadome czy i w jakiej wysokości Beneficjent otrzyma dotację celową w tym roku?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Obowiązki, o których mowa w zapytaniu, nie występują, jeśli Beneficjent nie podpisał jeszcze Umowy o dofinansowanie lub nie otrzymał dofinansowania na realizację projektu zgodnie z § 2 Umowy. Dodatkowo, w odniesieniu do wysokości i terminu przekazania kwoty dotacji celowej, należy mieć na względzie fakt, iż kwotę dotacji celowej, o którą Beneficjent zamierza wnioskować, wyodrębnia się w harmonogramie składania wniosków o płatność.

                              Pytanie 23. Zgodnie z informacją zamieszczoną w części „Rozliczaj projekt” serwisu RPO Woj. Śląskiego wynika, że do wniosku o płatność należy załączyć „oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów wymienionych w pkt. 1-5.

                              Czy w świetle powyższego występuje wymóg przedstawiania pełnej dokumentacji wraz z każdym wnioskiem o płatność? Ponadto nie jest zrozumiały zapis o załączaniu „oznaczonych datą i potwierdzonych za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów. Wniosek o płatność i załączniki składane będą w wersji elektronicznej przez system LSI. Wypełnienie ww. obowiązku wiązać się będzie zatem z koniecznością skopiowania każdego dokumentu, umieszczenia na tej kopii daty oraz potwierdzenia zgodności z oryginałem, następnie zeskanowania tych dokumentów celem dołączenia do wniosku i przechowywania w dokumentacji kopii, z których przygotowano skany.
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 weryfikacji podlega każdy złożony przez beneficjenta wniosek o płatność wraz z załącznikami, w tym dokumentami poświadczającymi prawidłowe poniesienie wydatków ujętych we wniosku. Dopuszcza się możliwość weryfikacji próby dokumentów poświadczających prawidłowość wydatków ujętych we wniosku o płatność. Na etapie rozliczania Instytucja Zarządzająca każdorazowo w odniesieniu do danego wniosku o płatność będzie wskazywała dokumenty konieczne do przekazania.

                              Jednocześnie, zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu, dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach LSI, jako załączniki do wniosków, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.

                              Pytanie 22. Czy wystarczy jeśli do wniosku o płatność dołączone zostaną wyciągi bankowe (są to dokumenty elektroniczne nie wymagające podpisu, więc bezzasadne jest tworzenie ich kopii). Czy konieczne będzie również dołączanie przelewów bankowych ?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Dostarczenie wyciągu bankowego jest wystarczające, bowiem wyciąg bankowy, który jest generowany elektronicznie, jest potwierdzeniem dokonania przelewu.
                              §11 ust. 8 projektu umowy o dofinansowanie projektu zapisano obowiązek każdorazowego informowania IZ o zaangażowaniu środków własnych. Czy angażowanie środków własnych wymagać będzie przelania środków na konto wyznaczone do obsługi projektu i uregulowanie z niego zobowiązań związanych z wydatkami projektu czy też możliwe będzie uregulowanie zobowiązania bezpośrednio z konta podstawowego Beneficjenta/Partnera, a po otrzymaniu transzy dokonanie refundacji z konta projektowego? (dodano w dniu 04.04.2016)ent2Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.

                              W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość ponoszenia wydatków z innego niż wyodrębniony na cele projektu rachunku. W takim przypadku Beneficjent musi pamiętać o konieczności udokumentowania oraz udostępniania na potrzeby instytucji dokonujących oceny kwalifikowalności wydatków operacji bankowych dokonanychz innego rachunku aniżeli projektowy.

                              Natomiast w sytuacji braku środków finansowych na rachunku projektu i konieczności zaangażowania środków własnych, powinny być one przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy projektu, z którego należy ponosić wydatki na rzecz projektu. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu.

                              Pytanie 21. Czy w przypadku podjęcia przez Zarząd Fundacji Uchwały dającej możliwości składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie realizowanego projektu w sposób nadający częściowe lub całkowite uprawnienia Prezesowi i częściowe lub całkowite uprawnienia W-ce prezesowi Zarządu do np. przeprowadzania procedury konkurencyjności, podpisywania umowy partnerskiej, podpisywania wskazanych umów cywilnoprawnych, rozliczania projektu itp. stanowi w świetle wytycznych prawidłową i dopuszczalna praktykę?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Podmioty realizujące projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 winny je realizować zgodniez przepisami krajowymi oraz wspólnotowymi. Niniejsze oznacza m. in., iż dokumenty projektowe winny być podpisane przez osoby do tego uprawnione. Sposób i zakres udzielonego pełnomocnictwa musi być zgodny z przepisami krajowymi. Należy zwrócić uwagę, iż udzielający pełnomocnictwa może przekazać uprawnienia wyłącznie w zakresie posiadanych przez siebie pełnomocnictw.

                              Pytanie 20. Fundacja jest podmiotem prawnym, w ramach którego w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu, będący jednocześnie Fundatorami. Z treści §15 ust.1 statutu Fundacji wynika, że oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Ust. 2 §15 zaś wskazuje, że Zarząd Fundacji może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji osobno przez każdego z członków Zarządu w ustalonych okolicznościach,  na podstawie podjętej w tym zakresie odrębnej Uchwały Zarządu. W roku bieżącym Fundacja na podstawie art. 33 Ustawy wdrożeniowej została wybrana w trybie konkursu jako partner do projektu realizowanego w ramach RPO WSL. Czy Wyłączenie Prezesa czy Wiceprezesa z trybu postępowania konkursowego w zakresie jego opracowania, przygotowania, ogłoszenia, przeprowadzenia i wyłonienia oferenta świadczącego usługę stanowi prawidłową przesłankę do uznania innego członków Zarządu składającego ofertę w takim postepowaniu jako nie powiązanego kapitałowo czy osobowo?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Mając na uwadze przedstawiony we wprowadzeniu sposób reprezentacji Fundacji powstaje zasadnicza wątpliwość co do prawidłowości ww. postępowania. Zgodnie bowiem z ww. informacjami zarówno Prezes, jak i Wiceprezes Fundacji są członkami jej Zarządu. Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się m. in. „pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika”. W świetle ww. zapisów zamówienie publiczne w trybie zasady konkurencyjności, nie może zostać udzielone członkom ww. organów.

                              Dodatkowo, zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1, pkt 4) Wytycznych:
                              „Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny”. W świetle powyższego powstaje uzasadniona wątpliwość, czy udział osoby uprawnionej do reprezentowania Fundacji w zamówieniu publicznym spełni ww. warunek.

                              Pytanie 19. Czy dofinansowanie na realizację zadań Partnerów w projekcie należy przekazywać z wyodrębnionego rachunku bankowego transferowego?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy/porozumienia pomiędzy partnerami, która winna określać m. in.: sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów.
                              Jednocześnie, zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie, rachunek bankowy transferowy dotyczy projektów, w ramach których transze są przekazywane za pośrednictwem rachunku transferowego jednostki samorządu terytorialnego. Transze dofinansowania mają być przekazywane bez zbędnej zwłoki na wyodrębniony rachunek bankowy projektu. Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość przekazania środków z rachunku transferowego bezpośrednio na rachunek Partnerów, przy spełnieniu założenia, iż takie przekazanie środków nastąpi niezwłocznie.

                              Pytanie 18. CPR rozpoczęło realizację projektu od 01.11.2015r. Czy przekazując pierwszy wniosek o płatność (w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie) należy ująć w nim wydatki poniesione na realizację projektu od 01.11.2015r.?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca rekomenduje, w celu przyśpieszenia wypłacanej transzy, przedłożenie pierwszego wniosku o płatność, który będzie zawierał dwudniowy okres rozliczeniowy, tj. 1-2.11.2015 r., kwotę wnioskowaną i dane identyfikacyjne, natomiast nie będzie opisywał postępu rzeczowego i finansowego. Kolejny wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności powinien obejmować okres od 03.11.2015 r., jednocześnie data „do” winna być zgodna z zatwierdzonym harmonogramem płatności. Tym samym, w kolejnym wniosku o płatność należy uwzględnić wszystkie wydatki poniesione od początku okresu realizacji projektu, w tym również w dniach 1-2.11.2015 r.

                              Pytanie 17. Czy PCPR może kierować swoje uczestniczki i uczestników do KIS funkcjonującego w strukturach OPS, przy czym KIS kierowałby uczestniczki i uczestników projektu do udziału w formach wsparcia, których koszt pokrywałby bezpośrednio PCPR (brak przepływów finansowych między Liderem a Partnerem)?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.
                              Należy podkreślić, iż KIS funkcjonuje jako element struktury wewnętrznej OPS, będącym jego podmiotem prowadzącym, na podstawie odrębnego regulaminu KIS. Dlatego Instytucja Zarządzająca dopuszcza sytuację, w której uczestnik projektu zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia będzie skierowany do KIS, który jest elementem wewnętrznej struktury OPS, pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z zapisami Umowy partnerskiej.

                              Pytanie 16. Uczelnia niepubliczna oferująca studia podyplomowe chce przeprowadzić studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli biorących udział w projekcie ponieważ zgłoszone przez nich zapotrzebowanie jest zgodne z ofertą uczelni. W jaki sposób powinien być oszacowany koszt studiów na jednego uczestnika? Czy istnieje możliwość użycia ceny studiów widniejącej w ofercie uczelni? Czy jest inny sposób oszacowania tego kosztu?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty bezpośrednie w ramach projektu winny odpowiadać stawkom rynkowym. Tym samym możliwe jest, aby w projekcie przyjęte zostały wartości zgodne z tymi, jakie obowiązują w uczelni poza realizowanym projektem.

                              Pytanie 15. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,Rodziałem 6.2 pkt. 4) „(…) istnieje obowiązek dokonaniai udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (…)”. Wobec powyższego, jeżeli Beneficjentem projektu jest Miasto, a Partnerem np. Fundacja, która ponosi częściowo wydatki w ramach budżetu całościowego projektu, czy Partner powinien publikować rozeznania rynku na stronie Lidera, czy na swojej własnej stronie?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ilekroć w Wytycznych jest mowa o beneficjencie, należy przez to rozumieć również partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
                              W związku z powyższym, w przypadku projektów partnerskich, ten podmiot publikuje zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej, który dokonuje rozeznania rynku.

                              Pytanie 14.
                              Czy pracodawca oferujący w ramach projektu staże i praktyki zawodowe powinien zostać wyłoniony w postępowaniu konkurencyjnym/PZP?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Pracodawcy oferujący staże i praktyki zawodowe nie są wyłaniani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP oraz zasadą konkurencyjności, natomiast sposób i forma ich wyboru pozostają w gestii dyrektora szkoły.

                              Pytanie 13. W jaki sposób przedsiębiorca przyjmujący na staż uczniów powinien udokumentować Projektodawcy poniesione przez siebie koszty dotyczące wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz wyposażenia stanowiska pracy (narzędzia, odzież robocza)?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej (…) wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności, o ile są one zgodne z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości.

                              Pytanie 12. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków(…)” za dochód nie uznaje się m. in. kar umownych, w tym kar za odstąpienie od umowy i kar za opóźnienie. Czy w sytuacji, w której wynagrodzenie wykonawcy prac dostosowawczych w projekcie zostało zgodnie z umową pomniejszone o koszt mediów zużytych podczas prac, powstałą różnicę traktować jako dochód? Czy ww. potrącenie może być w projekcie kwalifikowalne?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, nie uwzględnione we wniosku aplikacyjnym, pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu. Jednocześnie za dochód, w świetle Wytycznych, nie uznaje się m. in. wadium wpłaconego przez podmiot ubiegający się o realizację zamówienia publicznego na podstawie ustawy PZP, zatrzymanego w przypadku wycofania oferty, kar umownych (w tym kar za odstąpienie od umowy oraz kar za opóźnienie), zatrzymanych kaucji zwrotnych oraz ulg z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS/US. Płatności otrzymane przez Beneficjenta w powyższych przypadkach nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

                              Istotne jest również, iż zgodnie z Podrozdziałem 6.4 Wytycznych potrącenia, o których mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego traktowane są jako wydatek poniesiony.
                              Zgodnie z wymienionym przepisem:
                              „Art. 498. § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
                              § 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej”.
                              Tym samym, w opinii Instytucji Zarządzającej, w opisanym stanie faktycznym doszło do sytuacji, o której mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, a więc do sytuacji, w której dwie osoby (dwa podmioty) są jednocześnie względem siebie wierzycielami. Mając zatem na uwadze zapisy Wytycznych, zgodnie z którymi potrącenia uznawane są za wydatek poniesiony, stwierdzić należy, iż stanowią one wydatek kwalifikowalny. Nie jest istotne, czy wynagrodzenie zostało wypłacone w pomniejszonej wysokości, czy też w pełnej, po czym nastąpił zwrot naliczonych wierzytelności.
                              Reasumując potrącenia, o których mowa w zapytaniu, nie stanowią dochodu w projekcie. Jednocześnie, jako że spełniają przesłanki określone w art. 498 Kodeksu cywilnego, mogą zostać uznane za wydatek kwalifikowalny w projekcie. Beneficjent zatem, przedstawiając właściwy dokument do rozliczenia we wniosku o płatność, może kwalifikować jego pełną wartość a więc nie pomniejszoną o dokonane potrącenia.

                              Pytanie 11. Czy podczas realizacji projektu można stosować stawki, określone wyłącznie w Taryfikatorze, który obowiązywał w naborze, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania? Którą wersję Taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu?
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, koszty w ramach projektu powinny być szacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych, w szczególności z uwzględnieniem stawek rynkowych. Dodatkowo umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z obowiązującymi regułami, zasadami i postanowieniami wynikającymi z programu, uszczegółowienia, obowiązujących procedur, wytycznych oraz właściwych przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego.
                              Przy ponoszeniu wydatków w trakcie realizacji projektu należy zatem stosować aktualnie obowiązujący Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”.


                              Pytanie 10.
                              Czy jeśli realizacja projektu rozpocznie się od 01.08.2015, to podstawą do kwalifikowania wydatków będzie dzień 01.08.2015, czy też pierwszy dzień podpisania umowy partnerskiej? Czy w kontekście kwalifikowalności wydatków ma znaczenie, kiedy umowa partnerska będzie podpisana?
                              W świetle zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki ponoszone przez poszczególnych członków partnerstwa przed podpisaniem umowy partnerskiej mogą być kwalifikowalne, o ile są zgodne z jej postanowieniami, w szczególności podziałem zadań oraz, co najważniejsze, dany projekt zostanie wybrany do dofinansowania i podpisana zostanie umowa o jego dofinansowanie.
                              Pytanie 9. Czy jeśli klub dziecięcy znajdować się będzie na 4 piętrze, a w budynku jest winda wymagająca remontu, remont może stanowić koszt kwalifikowany w ramach projektu?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 każdy wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny o ile spełnia łącznie warunki kwalifikowalności, w tym m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu. Tym samym jeśli remont windy warunkuje prawidłową jego realizację, wówczas może zostać uznany za kwalifikowalny. Niemniej jednak należy pamiętać, iż kolejnym czynnikiem warunkującym kwalifikowalność wydatku jest racjonalność. Tym samym istotne jest określenie proporcji, w jakiej remont mógłby zostać sfinansowany w ramach projektu mając na uwadze stopień jej użytkowania na rzecz realizowanego przedsięwzięcia.

                              Pytanie 8.
                              Czy inne wydatki związane z placem zabaw, np. przygotowanie terenu, montaż urządzeń, będzie można ująć jako koszt kwalifikowany?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Jeśli planowane wydatki będą spełniały łącznie warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. oraz będą wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i przyczynią się do zrealizowania celów oraz wskaźników projektu oraz zostaną przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie, wówczas będą stanowiły koszt kwalifikowalny.

                              Pytanie 7.
                              Jak należy rozumieć finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień w przypadku, gdy we wniosku nie przewidziano uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych? Czy będzie możliwe ich sfinansowanie z ewentualnych powstałych oszczędności? Czy w przypadku braku oszczędności Beneficjent będzie zobligowany do zastosowania stosownych usprawnień z własnych środków? Czy wymagane będzie udokumentowanie wprowadzenia racjonalnych usprawnień – jeżeli tak – w jaki sposób?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Wydatki odnoszące się do mechanizmu racjonalnych usprawnień kwalifikowalne będą jedynie w przypadku objęcia wsparciem projektowym osób z niepełnosprawnością, przy czym niniejsze dotyczyć też może personelu projektu.

                              Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień, ponieważ nie ma pewności, że w projekcie wystąpi udział osób z niepełnosprawnością. W przypadku projektów ogólnodostępnych mechanizm ten jest uruchamiany w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, a limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 000,00 PLN na osobę.

                              W przypadku projektów, które w swych założeniach nie były w całości dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, ale w trakcie ich realizacji wystąpi konieczność uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień w związku z objęciem wsparciem osoby z niepełnosprawnością lub jej zaangażowania jako personel projektu, IZ RPO WSL 2014-2020 dopuszcza możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień poprzez elastyczność budżetu, tj. finansowanie wydatków np. w ramach powstałych w projekcie oszczędności. Niemniej zwrócić należy uwagę na ewentualność wystąpienia wydatków w ramach kategorii limitowanych, jak np. cross-financing i środki trwałe.

                              Kolejną możliwością jest ewentualne zwiększenie wartości projektu celem sfinansowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień, niemniej każdorazowo pierwszeństwo będzie miało wdrożenie pierwszego z wymienionych rozwiązań.

                              Jednocześnie Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 nie wprowadzają dodatkowego wymogu w zakresie dokumentowania kosztów racjonalnych usprawnień – w tym zakresie obowiązują zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którymi dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

                              Pytanie 6. Czy istnieje możliwość zlecania zadania merytorycznego zewnętrznym podmiotom?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              W perspektywie finansowej 2014-2020 nie funkcjonuje pojęcie zlecenia zadania merytorycznego. Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatkóww ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 możliwe jest powierzenie zewnętrznym wykonawcom, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu. Wówczas mowa jest o zleceniu usługi merytorycznej.

                              Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:
                              a)        zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,
                              b)        angażowania personelu projektu.

                              Jednocześnie muszą zostać spełnione następujące warunki:
                              - konieczność ich wskazania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
                              - wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie przekracza 30% wartości projektu.

                              Niemniej jednak, jeśli jest to uzasadnione specyfiką projektu oraz zostało wykazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, wydatki związane ze zlecaniem usług merytorycznych mogą stanowić więcej niż 30% wartości projektu.

                              Istotne jest również, iż nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez Beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.

                              Pytanie 5. 
                              Czy tworząc klub dziecięcy w ramach projektu można po godzinach pracy klubu, w jego pomieszczeniach prowadzić dodatkowe zajęcia komercyjne?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Tak, istnieje taka możliwość. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, iż będą to zajęcia komercyjne należy mieć na względzie zapisy dotyczące dochodu wygenerowanego podczas realizacji projektu zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy przy tym mieć na uwadze możliwość wystąpienia pomocy publicznej/ de minimis.

                              Pytanie 4. Czy koszt wynajmu, dzierżawy/użyczenia lokalu od np. spółdzielni mieszkaniowej, na działalność Centrum Usług Społecznych będzie stanowił koszt kwalifikowalny? Czy występują w tym zakresie ograniczenia?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jeżeli w utworzonym Centrum Usług Społecznych będzie realizowany projekt w ramach EFS, a pomieszczenia użytkowane będą w celach administracyjnych projektu, opłaty za użytkowanie lokalu będą stanowiły koszt kwalifikowalny. Koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu stanowią koszty pośrednie i są wydatkiem kwalifikowalnym.

                              Pytanie 3. Czy w projekcie o wartości do 100 000 euro wkładu publicznego dopuszczalne jest rozliczanie rzeczywiście poniesionymi wydatkami jeśli występują same postępowania PZP, które w ramach instytucji się sumują?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu realizowane są z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub ustawy Pzp brak jest możliwości stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków. W związku z powyższym, możliwe jest tylko i wyłącznie rozliczanie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

                              Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest z zastosowaniem ww. procedur, wówczas w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.

                              Pytanie 2.
                              Czy wydatki w ramach projektu mogą być ponoszone z własnego konta?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone z rachunku projektu, który został wskazany w Umowie o dofinansowanie projektu.

                              W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ponoszenia wydatków z innego niż wyodrębniony na cele projektu rachunku. W takiej sytuacji Beneficjent musi pamiętać o konieczności udokumentowania oraz udostępniania na potrzeby instytucji dokonujących oceny kwalifikowalności wydatków operacji bankowych dokonanych z innego rachunku aniżeli projektowy.

                              Natomiast w sytuacji braku środków finansowych na rachunku projektu i konieczności zaangażowania środków własnych, środki powinny zostać przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy projektu wskazany w umowie. W takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków, w części odpowiadającej dofinansowaniu.

                              Pytanie 1. Czy subkonto dla projektu musi być ponownie utworzone, czy może to być konto, które służyło w projekcie realizowanym do 30.06.2015 r.?Jeżeli na rachunku projektu zakończone są wszystkie operacje finansowe związane z wcześniej realizowanym projektem, a tym samym nie mają miejsca już żadne przepływy finansowe, to nie ma przeciwwskazań do ponownego wykorzystania istniejącego rachunku na rzecz nowego projektu.

                              2. Personel projektu

                              Pytanie 17. Czy wolontariusz może wykonywać w projekcie ten sam zakres zadań co personel projektu dofinansowany w ramach projektu?Odpowiedź, 17.01.2017 r.
                              W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) z dnia 10.04.2015r. w Podrozdziale 6.10 Wkład niepieniężny pkt 6) widnieje zapis „ w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu”.

                              Z kolei Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) z dnia 19 września 2016r. Podrozdział 6.10 Wkład niepieniężny pkt 7) nie zawierają już ww. zapisu. W związku z powyższym od 14.10.2016r. (data publikacji zmienionych Wytycznych) ww. zapis nie jest obowiązujący.

                              Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 16.
                              W związku z możliwością wydatkowania środków w danym zadaniu i zmiany ich proporcji w zadaniu pomiędzy pozycjami, proszę o informacje, czy możliwe jest przeznaczenie części niewydatkowanych środków pierwotnie przeznaczonych na np. najem pomieszczeń na zwiększenie wynagrodzenia personelu etatowego w tym samym zadaniu, który został wykazany w zadaniu a zaplanowane środki na wynagrodzenia okazały się niewystarczające. Odpowiedź, 16.11.2016 r.
                              Wynagrodzenie wskazane w szczegółowym budżecie projektu nie jest wynagrodzeniem, które Beneficjent musi we wskazanej kwocie ponieść. Możliwe jest poniesienie wartości niższej, jak i wyższej. Natomiast wzrost wynagrodzenia personelu merytorycznego w trakcie realizacji projektu wymaga szczególnego uzasadnienia i analizy, a dokonywanie zwiększenia wynagrodzeń przez Beneficjenta zależy od charakteru zadania oraz powodu i poziomu zwiększenia.

                              Pytanie 15.
                              Czy wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” będzie kwalifikowalna?
                              Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach danego projektu.
                              Ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.
                              Jednocześnie, należy pamiętać, iż wypłata „trzynastki” w trakcie roku kalendarzowego, za który przysługuje, co do zasady jest niekwalifikowalna, chyba, że została wypłacona w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej tj. ustanie stosunku pracy w związku z likwidacją pracodawcy.

                              Pytanie 14. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach nowej perspektywy str. 70 Rozdział 6.16 Koszty personelu, punkt 13 wskazują, że „W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personel projektu pracowników beneficjenta i odwrotnie”. Czy zatem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej działający w imieniu Partnera projektu może zostać zatrudniony u Lidera projektu jako Koordynator Projektu finansowany z kosztów pośrednich, które nie są traktowane jako zadanie a tym samym nie obejmuje ich definicja „personelu projektu”.
                              Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.
                              Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie ma zastosowania podrozdział 6.16. Wytycznych.
                              Jednocześnie, w opinii IZ RPO w kontekście roli lidera wątpliwość budzi zaangażowanie jako koordynatora projektu pracownika partnera tj. kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personel projektu pracowników partnerów przez Beneficjenta i odwrotnie.

                              Pytanie 13. Czy realizator może zatrudnić personel projektu (np. nauczycieli do zajęć wyrównawczych)? Realizator nie jest partnerem/Wnioskodawcą.
                              Realizator projektu przede wszystkim musi przestrzegać przepisów prawa krajowego. Jeżeli realizatorem projektu jest podmiot, który może zatrudniać pracowników i jest to zgodne z prawodawstwem krajowym to taki realizator może zatrudniać personel projektu.
                              Pytanie 12. Czy w kontekście zmian przepisów Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 357) – art. 7e oraz Karty Nauczyciela – art. 30 pkt. 10b istnieje możliwość zatrudnienia nauczycieli do realizacji zajęć zaplanowanych w konkursie z wyłączeniem ustawy Pzp.
                              W myśl Art. 7e. 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty istnieje możliwość zatrudnienia w szkole/placówce systemu oświaty nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole/placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, na zasadach określonych w Kodeksie pracy (umowa o pracę). W takim  przypadku nie stosuje się ustawy PZP.
                              Pytanie 11. Czy koszty „utrzymania” wolontariuszy są kwalifikowalne (ubezpieczenie, delegacje, itp.)?
                              Koszty utrzymania wolontariuszy są kwalifikowalne na zasadach dotyczących personelu projektu.
                              Pytanie 10. Kogo uwzględnia się w bazie personelu, biorąc pod uwagę dane stanowisko, np. kierownik, koordynator projektu w lokalnym systemie informatycznym (LSI)?
                              W module baza personelu należy uwzględnić dane wyłącznie personelu zaangażowanego w kosztach bezpośrednich projektu z wyłączeniem osób zaangażowanych w realizację działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod.
                              Pytanie 9. Czy Partner projektu OWES musi przeprowadzić konkurs na stanowiska pracownicze w projekcie OWES? Partner Projektu ma obecnie 2 pracowników, którzy prowadzą Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, zatrudnionych na stanowiskach pomoc administracyjna, finansowanych z budżetu miasta (umowa o pracę). Pracownicy ISP mają zakres obowiązków tożsamy z zakresem z poprzedniego projektu (jeden z pracowników wykonuje zadania dot. doradcy kluczowego, drugi specjalisty ds. ekonomii społecznej). Czy Miasto będzie musiało dokonać wyboru pracowników OWES, którzy będą zatrudnieni w ramach projektu na zasadzie konkursu, czy jest możliwe przedłużenie umów obecnym pracownikom, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pomoc administracyjna. Miasto zakłada, że w ramach OWES u Partnera projektu będą zatrudnione 2 osoby: doradca kluczowy oraz specjalista ds. ekonomii społecznej.
                              To Beneficjent winien rozstrzygnąć kwestię, czy zaangażowanie osób dotychczas stanowiących personel projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2007-2013 wymagać będzie ogłoszenia konkursu w świetle przepisów odrębnych. W tym zakresie bowiem Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie zawierają szczegółowych uwarunkowań z zastrzeżeniem konieczności ponoszenia wydatków zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym.

                              Pytanie 8. W Taryfikatorze jest określona stawka za godzinę opieki nad dzieckiem na poziomie 20 zł. Jeśli Beneficjent zatrudnia dziennego opiekuna na umowę o pracę to czy przelicza zaangażowanie pracownika 8h dziennie x 20 zł i ilość dni w miesiącu? Czy ustala wynagrodzenie o prace takie jakie posiadają inni opiekunowie?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Stawki określone w Taryfikatorze są stawkami dopuszczalnymi. Niemniej w przypadku ich przekroczenia Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
                              Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u Beneficjenta poza projektem na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.
                              Reasumując, dopuszczalne jest przekroczenie stawki wynagrodzenia ponad tą wskazaną w Taryfikatorze jedynie w przypadku spełnienia przesłanki wynikającej z Wytycznych. W takim przypadku we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić informację uzasadniającą proponowaną stawkę wynagrodzenia, ponad tą wynikającą z Taryfikatora.

                              Pytanie 7. Czy w przypadku, w którym projekt zakłada zatrudnienie dwóch doradców biznesowych, przy czym jeden z doradców będzie zatrudniony na podstawie um. o pracę w wymiarze 160 h / m-c, a druga osoba będzie zatrudniona na um. zlecenie w wymiarze 40 h/m-c, istnieje konieczność ogłoszenia zamówienia publicznego na całą pozycję dot. doradców biznesowych, czy tylko na część właściwą dla umowy zlecenie?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              W przypadku zaangażowania osoby w projekcie na podstawie umowy o pracę, wówczas zamówienie publiczne, niezależnie od trybu (zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności) nie będzie miało zastosowania. Tym samym, w opinii IZ RPO WSL 2014-2020 w przypadku, gdy na danym stanowisku zaplanowano we wniosku o dofinansowanie zaangażowanie dwóch osób, z czego tylko jedna zaangażowana zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej, wówczas Beneficjent winien zastosować zamówienie publiczne, we właściwym dla siebie trybie, tylko na tą część wydatku, która odpowiada zaangażowaniu na podstawie umowy zlecenia.

                              Pytanie 6.
                              Zgodnie z punktem 6.16.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

                              „Umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta, co jest odpowiednio udokumentowane zgodnie z pkt. 2 lit. c. Tym samym, nie jest możliwe angażowanie takiej osoby przez beneficjenta do realizacji żadnych zadań
                              w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła”.

                              W świetle powyższego, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może być jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy wolontariackiej w tym samym projekcie wykonując inne zadania niż te wynikające ze stosunku pracy?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.
                              Jednocześnie wątpliwości IZ budzi ewentualne zaangażowanie pracownika już zatrudnionegow projekcie na podstawie umowy o pracę do realizacji innych rodzajowo czynności, w ramach wolontariatu. Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z Kodeksem pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Wobec powyższego, w opinii IZ RPO WSL 2014-2020, nie jest możliwe wykonywanie czynności w ramach wolontariatu przez pracownika już zatrudnionego w projekcie na podstawie umowy o pracę.

                              Pytanie 5.
                              Czy Partner projektu może powierzyć pełnienie określonej funkcji, przewidzianej w budżecie projektu z dniem 01.10.2015 r. (data rozpoczęcia realizacji projektu) jednocześnie informując pracownika, iż kwota dodatku z tego tytułu zostanie ustalona odrębnym dokumentem po zweryfikowaniu budżetu przez IZ oraz wypłacić skumulowany dodatek za okres dwóch lub trzech miesięcy? Czy skumulowany dodatek zostanie uznany za wydatek kwalifikowalny? Czy maksymalna wysokość dodatku nie przekraczająca 40% wynagrodzenia podstawowego zostanie zweryfikowana w ujęciu miesięcznym czy proporcjonalnie dla okresu, którego dotyczy (jeżeli za okres 3 miesięcy kwota skumulowanego dodatku zostanie podzielona przez 3 celem weryfikacji poziomu 40% wynagrodzenia podstawowego)?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Początkiem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2014 r., natomiast końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, przy czym okres nie może wykraczać poza wskazane wyżej daty graniczne i mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Podrozdziale 6.2 i umowie o dofinansowanie.

                              Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

                              Każdy dodatek o charakterze stałym, jeśli jest on uregulowany w przepisach wewnątrz zakładowych, powinien być traktowany jako element wynagrodzenia. Skutkuje to koniecznością jego wypłacenia wraz z wynagrodzeniem na zasadach określonych w art. 85 Kodeksu pracy, czyli co miesiąc.

                              Pozostałe dodatki nie spełniające powyższego kryterium, tj. dodatki uznane za okolicznościowe, mogą być wypłacane po spełnieniu określonych wymogów przez pracownika i w ustalonym przez strony terminie. Kwestie te powinien regulować dokument wewnątrz zakładowy jak np. regulamin pracy.

                              Powyższa kwestia wypłacania dodatku do wynagradzania powinna zostać rozstrzygnięta przez Beneficjenta z zachowaniem zgodności z zawartą umową z pracownikiem, przepisami prawa krajowego, w tym z Kodeksem Pracy i wewnętrznymi regulaminami.

                              Pytanie 4. Beneficjent wprowadził Uchwałą Zarządu wewnętrzny regulamin wynagradzania pracowników, który zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków został wprowadzony co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu. Jeden z paragrafów ww. Regulaminu mówi, iż „pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną lub godzinową. Stawki są zgodne z budżetami otrzymanymi od sponsorów lub uzyskanymi kwotami dofinansowań do realizowanych projektów”. Pozostałe paragrafy regulaminu wprowadzają również możliwość wynagradzania pracy pracowników poprzez premie, dodatki oraz nagrody bez określonych limitów.

                              W związku z powyższym, czy w ramach np. zryczałtowanego zadania „aktywna integracja” prawidłowym będzie wynagradzanie pracy poszczególnych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę tzw. godzinową stawką wynagrodzenia w oparciu m.in. o Taryfikator stawek jednostkowych, a co za tym idzie wypłata pozostałych świadczeń w ramach nawiązanego stosunku pracy z pracownikiem świadczącym pracę w tym m.in. świadczenie urlopu
                              w przypadku braku możliwości jego wybrania, badań lekarskich oraz szkolenia BHP?. Zakłada się, że pracownik na stanowisku coacha wykona w ciągu 3 miesięcy warsztat 126h – 42h/ miesięcznie = ¼ etatu np. po stawce 150 zł/ 1h.
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, iż ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u Beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

                              Ponadto, wypłata pozostałych świadczeń w ramach nawiązanego stosunku pracy z pracownikiem, będzie kosztem kwalifikowalnym, o ile wynika z przepisów wewnętrznych danej jednostki lub przepisów prawa i jest niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu.

                              Pytanie 3. Czy w przypadku pracownika zatrudnionego na etacie u Beneficjenta prawidłowym będzie wypłacenie premii w wysokości stawki za godzinę pracy w ramach dodatkowego zadania realizowanego w projekcie? Dodać należy, że regulamin nie ogranicza kwotowo możliwości przyznania premii.
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” jednym z warunków kwalifikowalności wydatku jest jego racjonalność i efektywność. Ponadto Wytyczne wskazują, w przypadku wynagrodzeń, iż stawki stosowane w projekcie nie powinny odbiegać od tych stosowanych przez Beneficjenta w bieżącej działalności. Tym samym w ramach projektu Beneficjent powinien rozliczać premię w wysokości wynikającej z przyjętej przez Beneficjenta kalkulacji, obowiązującej poza projektem. Zaproponowane rozwiązanie wydaje się właściwe, niemniej istotne jest również spełnienie warunków, o których mowa powyżej.

                              Pytanie 2. Czy w stosunku do pracownika socjalnego, którego oddelegowano do realizacji kontraktów socjalnych w ramach projektu w wymiarze czasu pracy ½ etatu (zatrudnionego w jednostce na pełen etat) istnieje obowiązek potwierdzania wykonanych w ramach projektu zadań protokołem sporządzonym przez tego pracownika, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie?

                              Czy podobny obowiązek istnieje w przypadku pracownika, którego współfinansowanie wynagrodzenia odbywa się poprzez przyznanie dodatku do wynagrodzenia oraz czy taki obowiązek istnieje w przypadku powierzenia czynności w projekcie w formach wskazanych powyższej osobie wynagradzanej w ramach kategorii kosztów pośrednich?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              W przypadku personelu projektu zatrudnianego na podstawie stosunku pracy lub oddelegowania nie jest wymagane sporządzanie przez pracownika protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. Niemniej wskazanie wymiaru i zakresu zaangażowania danego pracownika w realizację projektu musi wynikać z umowy o pracę i/lub zakresu zadań pracownika.

                              Analogiczna sytuacja dotyczy pracownika, którego współfinansowanie wynagrodzenia odbywa się poprzez przyznanie dodatku do wynagrodzenia oraz w przypadku pracownika socjalnego, rozliczanego w zadaniu merytorycznym w ramach kosztów bezpośrednich. Natomiast koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu i rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych, w ramach których nie istnieje obowiązek gromadzenia i opisywania dokumentów na potrzeby realizowanego projektu.

                              Pytanie 1. Czy w ramach projektu można finansować wynagrodzenie następującego personelu zatrudnionego w Żłobku:

                              •             personel kuchni,

                              •             pielęgniarki,

                              •             pokojowe,

                              •             konserwator,

                              •             magazynier.

                              Jeśli tak, przez jaki okres czasu można finansować koszty wynagrodzeń ww. personelu w ramach projektu (przez 12 miesięcy czy przez 24 miesiące)?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który jest m. in. niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu. Jednocześnie okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Istotne jest również, iż koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych.

                              3. Środki trwałe i cross-financing.

                              Pytanie 12. Proszę o wskazanie konkretnych przykładów kiedy środek trwały może być uznany za bezpośrednio powiązany z projektem, a kiedy jest tylko wspomagający?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Złożenie w odpowiedzi na konkurs wniosku aplikacyjnego powinno być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb i sytuacji w jednostce pod kątem zasadności zakupu środka trwałego. Zasadność zakupu zostanie ostatecznie zweryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Ponadto Projektodawca uzasadnia we wniosku aplikacyjnym konieczność pozyskania środków niezbędnych do jego realizacji z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), przy czym wymóg uzasadnienia pozyskania dotyczy wyłącznie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.
                              Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole), a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Projektodawcy opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu. Natomiast wydatki poniesione na zakup środków trwałych, wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia), mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu.
                              W sytuacji, gdy Projektodawca posiada niezbędny potencjał do realizacji projektu (sale wykładowe, sprzęt bądź oprogramowanie) zakup dodatkowego sprzętu czy wynajem sali wzbudzi wątpliwości, co do jego zasadności.Biorąc pod uwagę powyższe, wskazanie konkretnych przykładów, kiedy środek trwały może być uznany za bezpośrednio powiązany z projektem, a kiedy jest tylko wspomagający nie jest możliwe z uwagi, iż w praktyce każdy przypadek musi być analizowany jednostkowo w kontekście realiów danego projektu i sytuacji Projektodawcy, uwzględniając przedmiot i cel projektu.

                              Pytanie 11. Czy jeśli dokonano zakupu wyposażenia pracowni w kwocie mniejszej niż 3 500 zł netto, to we wniosku o płatność nie wykazuję tego jako środek trwały, pomimo że we wniosku o dofinansowanie był to środek trwały?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Tak, wydatek nie będzie wykazany we wniosku o płatność jako środek trwały o ile nie został zakupiony przed datą wejścia w życie znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. (dalej: Wytyczne) tj. przed 14 października 2016 r.Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, przy czym do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy.

                              Pytanie 10. Jak interpretować wydatki objęte kategorią limitowaną - środki trwałe. Odpowiedź, 16.11.2016 r.
                              Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
                              (dalej: Wytyczne) definiują środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 przywołanej ustawy, jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej.

                              Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że wartości te będą ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli wyodrębnionej dla projektu ewidencji, której zasady zostały opisane w Polityce Rachunkowości lub dokumencie równoważnym regulującym zasady rachunkowości obowiązujące Beneficjenta, prowadzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości (księgi rachunkowe), krajowe przepisy podatkowe (księgi podatkowe), a w przypadku beneficjentów nie podlegających reżimowi tych ustaw – w oparciu o wytyczne IZ PO.

                              Środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
                              1)    Środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),Wydatki poniesione na zakup przedmiotowych środków mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.W ramach projektów współfinansowanych z EFS, dopuszczalny procentowy poziom wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500,00 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu określany jest w Regulaminie konkursu/naboru. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.O zakwalifikowaniu konkretnego wydatku do kategorii kosztów limitowanych w rozumieniu Wytycznych (środki trwałe i cross-financing) decyduje Projektodawca na etapie konstruowania budżetu projektu, zaznaczając odpowiedni check-box w składanym na konkurs wniosku aplikacyjnym.
                              2)    Środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia). Należy mieć na uwadze, że wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym proporcjonalnie za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w punkcie 6.12.2 Wytycznych. Jednocześnie koszt amortyzacji środków trwałych nie wlicza się do limitu wydatków poniesionych na zakup środków trwałych, o którym mowa w Wytycznych.

                              Pytanie 9. Jak udokumentować zakup środka trwałego w kosztach pośrednich rozliczanych ryczałtem?
                              Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są wykazywane we wniosku o płatność, tym samym nie wliczają się do limitu określonego dla środków trwałych oraz cross-financingu.
                              Pytanie 8. Czy zakup komputera jest wydatkiem poniesionym w ramach cross-financingu?
                              Nie, zakup komputera jest wydatkiem poniesionym w ramach środków trwałych. Należy ponadto pamiętać, że wydatki ponoszone na zakup środków trwałych powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.
                              Pytanie 7. Czy zakup sprzętu uzupełniającego działania projektowe jest kwalifikowalny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na: środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole) i środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia). Tym samym sprzęt wspomagający jest kwalifikowalny, niemniej wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu.
                              Reasumując, w przypadku zakupienia środka trwałego, stanowiącego jedynie uzupełnienie działań projektowych, nie zaś bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu, kwalifikowalne w ramach projektu są odpisy amortyzacyjne ww. środka, odnoszące się do okresu, w którym taki sprzęt był w projekcie wykorzystywany.

                              Pytanie 6. Czy można doposażyć stanowisko pracy dla pracownika socjalnego? Jeśli tak to w ramach jakiego zadania?
                              Koszty stanowiska pracy personelu projektu, tj. pracowników zatrudnionych w ramach zadań merytorycznych są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zatrudnienia, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne. Jednocześnie określenie zadania, w ramach którego doposażone ma zostać stanowisko pracownika socjalnego należy do Beneficjenta.
                              Pytanie 5. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności rozdział 6.12 pkt. 1 i instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić konieczność pozyskania środków trwałych z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.). Czy w tym zakresie ważny jest wybór właściwego sposobu pozyskania środka trwałego i tylko zakup (jako jeden ze sposobów pozyskania) jest limitowany (wykazywany we wniosku jako pozycja limitowana i wobec tego wliczająca się w określony procent dla cross-financingu i środków trwałych)? Czy w tym przypadku amortyzacja nie jest wliczana do limitów? Czy też może w przypadku amortyzacji/leasingu również należy zaznaczyć kategorię kosztów limitowanych „środki trwałe”?
                              Koszt amortyzacji środków trwałych nie wlicza się do limitu wydatków poniesionych na zakup środków trwałych, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                              Pytanie 4. Czy w zależności od rodzaju realizowanego projektu dopuszcza się zakup nieruchomości z budynkiem w celu utworzenia np. żłobka ?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:a) zakupu nieruchomości,b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
                              Tym samym w ramach realizowanego projektu możliwe jest zakupienie nieruchomości, celem uruchomienia w niej żłobka.Niemniej jednak, należy mieć na względzie, iż w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.

                              Pytanie 3. Czy w ramach remontu placówki w przypadku utworzenia nowych miejsc żłobkowych należy proporcjonalnie wyliczyć koszty remontu pomieszczeń? Placówka opiekuje się 30 dziećmi. Planuje się utworzenie 8-9 nowych miejsc, na co pozwalają warunki lokalowe. Żłobek należałoby jednak odmalować, położyć glazurę w części kuchni. 8 nowych miejsc stanowi nową grupę (na tę grupę przypada 1 opiekun), ale dzieci będą korzystać w dużej mierze ze wspólnej powierzchni z pozostałymi dziećmi w żłobku. Czy przy zaplanowanym w projekcie remoncie można odmalować cały żłobek? Czy należy wyliczać koszt remontu proporcjonalnie do ilości nowych miejsc 8/30? W przybliżeniu 1/4 wydatków na remont można pokryć z dotacji.
                              W związku z tym, że żłobek ma duże sale i faktycznie nowoprzyjęte dzieci będą razem z pozostałymi dziećmi to czy jest konieczność dzielenia kosztów remontu? Podobna sytuacja będzie z założeniem monitoringu na palcu zabaw - jeśli zostanie odpowiednio uzasadniony to czy również należy jego koszt dzielić proporcjonalnie do ilości nowoutworzonych miejsc?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
                              Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki poniesione na rzecz nowoutworzonej grupy w żłobku, tj. koszty remontu pomieszczeń oraz koszty monitoringu, powinny zostać rozliczone proporcjonalnie w stosunku do nowoutworzonych miejsc w żłobku.
                              Jednocześnie należy mieć na względzie, iż w świetle zapisów Wytycznych, wydatki związane z adaptacją pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe) na potrzeby projektu objęte są regułami cross-financingu, a więc są kosztem limitowanym. W tym kontekście istotne jest, iż zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w Programie Operacyjnym lub w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne

                              Pytanie 2. Czy można sfinansować w ramach cross-financingu monitoring zewnętrzny w przedszkolu? Jeśli tak, to czy należy go ująć w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny.
                              Niemniej jednak należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
                              a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole),
                              b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu.
                              Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w PO lub SZOOP. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.

                              Pytanie 1. Wydatki związane z zakupem środków trwałych, określone w Wytycznych, stanowią nie więcej niż 20 % wydatków projektu z włączeniem wydatków w ramach cross-financingu. W sytuacji gdy w wyniku oszczędności w projekcie zmniejszą się wydatki projektu (a zostanie wykorzystany limit na środki trwałe tj. ich wydatkowanie będzie zgodne z założeniami budżetu w ramach wniosku o dofinansowanie projektu) wartość procentowego udziału środków trwałych i cross-financingu w całościowych wydatkach projektu będzie wyższa niż możliwe 20%. Jak zostanie potraktowana taka sytuacja na etapie już rozliczania projektu? Czy ten poziom będzie dopuszczalny (z uwagi na zgodność z wnioskiem o dofinansowanie)?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Beneficjent jest zobligowany do ponoszenia wydatków w ramach środków trwałych oraz cross-financingu do kwoty wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Tym samym dopuszcza się sytuację, w której, w trakcie realizacji projektu udział procentowy środków trwałych zostanie przekroczony, przy nieprzekroczonym limicie kwotowym.

                              4. Koszty pośrednie.

                              Pytanie 12. Czy dyrektor szkoły może być też kierownikiem projektu? - ma doświadczenie w pracy z podobnymi projektami, doświadczenie w zarządzaniu, dobre kontakty z personelem merytorycznym i technicznym, co zapewni sprawne i prawidłowe zarządzanie projektem?
                              Odpowiedź, 28.03.2017 r.
                              Projektodawca aplikując o środki unijne tworzy zespół projektowy odpowiedzialny za prowadzenie projektu. Określając obowiązki i decydując o jego składzie powinien kierować się przede wszystkim wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem poszczególnych jego członków, niezbędnymi do zapewnia prawidłowego wykonania zaplanowanych zadań. W składanym na konkurs wniosku aplikacyjnym, w sytuacji, gdy jest to możliwe, Projektodawca powinien wskazać konkretne osoby (z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem.
                              Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, w tym kierownika projektu może być kwalifikowalne wyłącznie w ramach kosztów pośrednich.
                              Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 11. Czy koszty pośrednie mogą być mniejsze od ustalonego procentu? Czy muszą wynosić % zgodnie z umową i Wytycznymi? A jeżeli mogą być mniejsze od ustalonego poziomu to co z niewykorzystanymi środkami?
                              Odpowiedź, 29.12.2016 r.
                              Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, stanowiące koszty administracyjne związane z jego obsługą. Wyliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).Stawka ryczałtowa i kwota kosztów pośrednich w ramach projektu ustalane są na etapie aplikowania o środki. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie przy wyliczaniu wysokości kosztów pośrednich wybiera odpowiednią wysokość zryczałtowanej stawki kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zależności od wartości kosztów bezpośrednich projektu, a całkowita wartość kosztów pośrednich zostanie wyliczona automatycznie.
                              Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. W trakcie realizacji i rozliczania projektu Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków w ramach kosztów pośrednich. Ponadto na zakończenie realizacji projektu Beneficjent nie zwraca środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym wyodrębnionym do obsługi projektu wynikających z rozliczenia kosztów pośrednich.Zgodnie z Wytycznymi, IZ RPO WSL może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem.

                              Pytanie 10. Gdzie ująć koszty związane z działaniami służącymi promocji przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 działania informacyjno-promocyjne projektu mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich. Jednakże dotyczą one wydatków związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi samego projektu (tj. utworzenia i utrzymania strony, ogłoszeń prasowych prezentujących zarys, zakres i cel projektu). Promocja PS i/lub PES służąc rozwojowi ich samych jak również całego sektora ekonomii społecznej, umożliwiająca dotarcie tych podmiotów do większej liczby potencjalnych kontrahentów ze swoją ofertą nie stanowi działań informacyjno – promocyjnych projektu w rozumieniu wytycznych i jest traktowana jako działanie merytoryczne. W związku z powyższym koszty związane z działaniami promocyjnymi dla PS/PES należy ująć w ramach kosztów bezpośrednich poprzez przypisanie ich do konkretnych zadań merytorycznych. Jednocześnie ocena zasadności będzie dokonywana na etapie oceny merytorycznej.
                              Pytanie 9. Wydatki związane z organizacją i przygotowaniem szkoleń stanowić będą koszty pośrednie czy koszty bezpośrednie?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu w szczególności:
                              a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie,
                              b) koszty zarządu,
                              c) koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki.
                              Tym samym wydatki związane z administracyjną organizacją szkolenia (np. wynagrodzenie osoby której zakres czynności w projekcie polega na organizacji miejsca przeprowadzenia szkolenia, organizacji transportu, wyposażeniu szkoleń w materiały szkoleniowe, etc.) będą stanowić wydatek w ramach kosztów pośrednich.W ramach tych kosztów nie wskazuje się wydatków związanych z merytoryczną częścią organizacji szkoleń, tj. angażu prelegentów, wykładowców, egzaminatorów opracowywaniu zakresu merytorycznego szkolenia oraz materiałów, wynajęcie sal etc.)

                              Pytanie 8. Czy w przypadku kosztów pośrednich można wpisać jedną kwotę za całe koszty pośrednie, tj. jeśli wartość projektu wynosi 500 tys. PLN., to zostanie wpisana kwota 125 000 PLN bez podawania kwot cząstkowych np. na koordynatora projektu, biuro projektu itp.?
                              Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyliczają się we wniosku o dofinansowanie automatycznie. Koszty dotyczące koordynatora projektu, biura projektu nie będą wykazywane jako pozycje budżetowe, ponieważ zawierają się one w kosztach pośrednich.
                              Pytanie 7. Do jakiego wydatku należy zakwalifikować broszury, czy do kosztów pośrednich czy bezpośrednich, gdyż problemem jest klasyfikacja materiałów informacyjno-promocyjnych?
                              Broszury należy traktować jako koszty pośrednie. Ponadto koszt ogłoszeń w mediach, plakatów i ulotek oraz mailingu (w tym ogłoszenie rekrutacyjne, ogłoszenie informujące o projekcie i jego wynikach) również stanowią koszty pośrednie.
                              Pytanie 6. Czy materiały szkoleniowe, które zawierają logo są traktowane jako promocja czy rekrutacja uczestników, jak wobec tego należy sklasyfikować niniejszy wydatek?
                              Materiały szkoleniowe, tj. takie, które są wykorzystywane w trakcie szkoleń, traktowane są jako wydatki merytoryczne, a więc bezpośrednie. Natomiast zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do kosztów pośrednich należą wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. Jednocześnie należy pamiętać, iż to Beneficjent określa charakter wytwarzanych w ramach projektu dokumentów, a więc odpowiada za właściwe ich zaszeregowanie w budżecie i ich rozliczanie.
                              Pytanie 5. Czy koszty obsługi księgowej czy koszty wynagrodzenia kierownika projektu mogą stanowić koszt bezpośredni w projekcie?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty projektu przedstawiane są we wniosku w formie budżetu zadaniowego, w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Jednocześnie koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Wytyczne również zawierają katalog wydatków zaszeregowanych do kategorii kosztów pośrednich, które nie mogą zostać wykazane jako koszty bezpośrednie. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
                              - koordynowanie i nadzorowanie projektu,
                              - obsługa kadrowa, księgowa i finansowa. Co więcej, dotyczy to ww. czynności bez względu na fakt, kto i w jakiej formie je wykonuje. Wobec powyższego wszelkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich. Tym samym wydatki związane z wynagrodzeniem kierownika projektu oraz jego obsługi księgowej mogą być kwalifikowalne wyłącznie w ramach kosztów pośrednich projektu.

                              Pytanie 4. Czy można wyposażyć stanowisko pracy w kosztach pośrednich? (dodano w dniu 18.09.2015).
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 istnieje możliwość sfinansowania wyposażenia stanowiska pracy w ramach kosztów pośrednich. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są wykazywane we wniosku o płatność, tym samym nie wliczają się do limitu określonego dla środków trwałych oraz cross-financingu.
                              Pytanie 3. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować wynagrodzenie kierownika jednostki, w tym wypadku żłobka, tworzonego w ramach projektu? Nadmienić należy, iż jego stanowisko nie uprawnia do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będą mu powierzone do realizacji ograniczać się będą jedynie do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem żłobka. (dodano w dniu 04.04.2016)
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Wytyczne również zawierają katalog wydatków zaszeregowanych do kategorii kosztów pośrednich, które nie mogą zostać wykazane jako koszty bezpośrednie. Koszty pośrednie obejmują zatem m. in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. Natomiast rozstrzygnięcie, czy w omawianym przypadku wynagrodzenie kierownika żłobka może być rozliczane wyłącznie w kosztach pośrednich wymaga analizy konkretnego przypadku, w tym w szczególności stwierdzenia, kto jest faktycznym realizatorem projektu (a więc kto ponosi administracyjne koszty związane z realizowanym projektem) oraz gdzie jest umiejscowione biuro projektu. W uzasadnionych bowiem przypadkach, wynikających ze specyfiki realizowanego projektu, dopuszczalne jest, aby wynagrodzenie kierownika jednostki, która jest tworzona w ramach projektu i/lub udziela w projekcie wsparcia, było rozliczane w kosztach bezpośrednich. Niemniej wobec braku szczegółowych informacji IZ RPO WSL 2014-2020 nie ma możliwości zajęcia jednoznacznego stanowiska w przedstawionym przypadku.
                              Pytanie 2. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie ubezpieczenie majątkowe (np. od kradzieży sprzętu zakupionego w ramach projektu) i ubezpieczenie dzieci? (dodano w dniu 04.04.2016)
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Jednocześnie, należy mieć na względzie, iż zgodnie z Wytycznymi koszty ubezpieczeń majątkowych mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich, natomiast koszt ubezpieczeń dzieci winien być uwzględniony w ramach zadań merytorycznych, tj. w kosztach bezpośrednich. Ponadto, każdy wydatek poniesiony w ramach projektu musi być zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego. Jeśli zatem wydatek spełnia warunki kwalifikowalności, określone w Wytycznych, wówczas będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie.
                              Pytanie 1. W ramach kosztów pośrednich (rozliczanych ryczałtem) zaplanowano zatrudnienie na umowę cywilno- prawną koordynatora projektu oraz specjalistę ds. rozliczenia, których wynagrodzenie (łącznie w okresie 3 lat) mieścić się będzie w przedziale: 22-36 tys. PLN netto/osobę. Czy w tym przypadku regulamin w/w konkursu nakłada obowiązek przeprowadzenia rozeznania rynku i zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie beneficjenta? (dodano w dniu 04.04.2016)
                              Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod nie ma zastosowania podrozdział 6.16. Wytycznych.
                              Dodatkowo sposób wyboru wykonawcy usług oraz rodzaj zawieranej z nimi umowy leży w gestii wnioskodawcy, natomiast co do zasady powinien zostać przeprowadzony z zachowaniem przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

                              5. Uproszczone metody rozliczania.

                              Pytanie 4. Czy w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, które nie podlegają ocenie i kontroli ze względu na ich ryczałtowy charakter (następuje bowiem tutaj refundacja procentowa w stosunku do kosztów bezpośrednich), Lider projektu którym jest jednostka budżetowa ma prawo ingerować w sposób ich wydatkowania przez Partnera w przypadku kiedy ich wydatkowanie mieści się w katalogu kosztów kwalifikowanych?
                              Ingerencja Lidera projektu w wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przez Partnera jest kwestią pomiędzy członkami partnerstwa i powinna być uregulowana w umowie partnerskiej. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w żaden sposób nie regulują powyższej kwestii.
                              Pytanie 3. Jakie jest postępowanie w przypadku gdy w projekcie, który pierwotnie przekraczał wartość 100 000 euro i był rozliczany według wydatków rzeczywiście poniesionych, w wyniku korekty budżetu jego wartość spadnie poniżej kwoty 423 560 zł stanowiącej próg, poniżej którego istnieje obowiązek rozliczenia projektu ryczałtem?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków uproszczoną metodą na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie. Ponadto nie jest możliwa zmiana metody rozliczania z jednej uproszczonej metody na inną.
                              Pytanie 2. Jak zapisy mówiące o przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu realizowane są z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub PZP) stosowanie uproszczonych metod jest zakazane, mają się do obowiązku rozliczania projektu przy użyciu uproszczonych metod rozliczania projektu do 100 000,00 euro?
                              W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem trybu konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub Pzp), realizacja projektu o wartości do 100 000 EUR następuje na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków w przypadku kosztów bezpośrednich oraz stawką ryczałtową w przypadku kosztów pośrednich.
                              W sytuacji, kiedy tylko część działań/zadań projektu jest realizowana z zastosowaniem ww. trybu, istnieje możliwość stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków.

                              Pytanie 1. W projekcie wybranym do dofinansowania JST jest Wnioskodawcą i jednocześnie realizatorem projektu. Projekt rozliczany jest ryczałtowo. Wątpliwości budzi sposób rozliczania z oddziałem przedszkolnym (funkcjonującym w ramach szkoły podstawowej) wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem grupy przedszkolnej (m.in. koszty energii elektrycznej, ciepła, wody, pomocy oddziałowej itp.). Czy JST jako realizator projektu może przekazywać środki na ten cel bezpośrednio do szkoły/oddziału przedszkolnego i jeśli tak to na jakiej zasadzie? Czy w ramach otrzymywanych zaliczek JST może refundować poniesione przez przedszkole wydatki na podstawie noty obciążeniowej? Czy szkoła/oddział przedszkolny musi mieć wyodrębniony rachunek bankowy celem rozliczeń projektu z JST? Analogiczna sytuacja dotyczy zatrudnienia nauczycieli przedszkolnych w projekcie.
                              Wydatki rozliczane metodą uproszczoną traktowane są jako wydatki poniesione, Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków objętych metodą uproszczoną. Natomiast weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane i określone w umowie o dofinansowanie zostały zrealizowane przez Beneficjenta, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.
                              Uwzględniając specyfikę projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, sposób rozliczania wydatków miedzy realizatorami/partnerami, jak również sposób przekazywania środków „wewnątrz” projektu oraz dokumentowanie dokonywanych transakcji leży w wyłącznej gestii Beneficjenta i nie podlega kontroli IZ RPO WSL.

                              6.  Wkład własny.

                              Pytanie 26. Jak wpisać do zadań wkład własny rzeczowy, jeśli planujemy uwzględnić wartość użyczonych na zajęcia sal - szkoła wycenia te wartości wg stawek wprowadzonych kilka lat temu zarządzeniem Dyrektora Szkoły, ale po przemnożeniu przez ilość godzin zajęć wychodzi znacznie większa kwota niż potrzeba - już przy drugim zadaniu na 4 wyczerpuje się możliwy limit - czy mogę wpisać łączną kwotę max. dofinansowania (tylko nie wiem, jaką jednostkę wybrać z listy) czy zastosować jakąś inną metodę? Oczywiście w pozostałych zadaniach sale lekcyjne będą udostępnione.

                              Odpowiedź, 28.03.2017 r.
                              Wszystkie wydatki planowane jako wkład własny rzeczowy należy uwzględnić w ramach poszczególnych zadań merytorycznych, wskazując w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii sposób, w jaki dokonano jego wyceny wybierając odpowiednią jednostkę miary. Przy określaniu wysokości stawki należy uwzględnić stawki brutto obowiązujące przy wynajmie sal znajdujące się w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”. W przypadku sal będących w dyspozycji Projektodawcy, koszt ich utrzymania jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia ponoszonych kosztów.

                              Ponadto w sytuacji wnoszenia wkładu rzeczowego w postaci kosztów użytkowania sal, w ramach poszczególnych zadań merytorycznych należy wskazać planowaną liczbę zajęć, wybierając w polu j.m. odpowiednią jednostkę miary np. moduł, godzinę lekcyjną lub godzinę, uwzględniając jednocześnie czas ich trwania, np. 30, 45 lub 60 minut oraz stawkę za wynajem. Kwota wniesionego wkładu rzeczowego w ramach poszczególnych zadań merytorycznych powinna stanowić iloczyn liczby zajęć oraz stawki.

                              Opracowane: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                              Pytanie 25. Czy system monitoringowy w żłobkach jest kosztem kwalifikowalnym i czy może być wkładem własnym?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym, jeśli Beneficjent wykaże niezbędność niniejszego wydatku dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas może on stanowić wydatek kwalifikowalny. Jednocześnie, mając na uwadze, iż wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego muszą spełniać te same warunki kwalifikowalności jak te ponoszone z dofinansowania, taki wydatek, jeśli jest kwalifikowalny, może stanowić wkład własny Beneficjenta.

                              Pytanie 24. W jaki sposób środki finansowe z programu MALUCH, moduł 2 mogą stanowić wkład własny jeśli jest to dofinasowanie na utrzymanie utworzonych we wcześniejszej edycji programu miejsc, a w ramach 8.1.3 planujemy realizację 2 typu projektu, czyli utworzenie nowych miejsc opieki dla kolejnej grupy dzieci. Tym samym są to dwie różne grupy docelowe. Czy na pewno w tym przypadku, dotacja z MALUCHA może być wkładem własnym i jak ją wtedy należy wykazać w projekcie? Czy nie będzie to podwójne finansowanie tych samych zadań?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z „Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015”, (dalej: resortowy program) moduł 2 oznacza zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy do dnia 31.12.2014 z udziałem programu „MALUCH”. Ponadto wskazano, iż koszty (wydatki) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą wszystkich kosztów (wydatków) związanych z funkcjonowaniem miejsc. Tym samym, w świetle założeń resortowego programu gmina, aplikując o środki programu „MALUCH” w edycji z roku 2015, w ramach modułu 2, we wcześniejszych edycjach musiała utworzyć nowe miejsca w instytucjach opieki, przy czym pierwsza edycja programu „MALUCH” miała miejsce w roku 2011. W świetle powyższego istnieje możliwość, iż gmina w ramach ww. programu poniosła wydatki na tworzenie nowych miejsc opieki tj. budowę, zakup, remont nieruchomości, w tym jej adaptację, nabycie pierwszego wyposażenia (zgodnie z ww. programem). Natomiast Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wskazują, że niedozwolone jest podwójne finansowanie, za które uznaje się sytuację, w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
                              Jednocześnie, w przypadku wniesienia środków finansowych z programu MALUCH w formie pieniężnej powstaje wątpliwość co do kwalifikowalności tych środków mając na uwadze fakt, iż grupa docelowa projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 nie jest tożsama z tą, na którą gmina otrzymała środki w ramach programu MALUCH. Tym samym nie został spełniony warunek określony w Wytycznych, zgodnie z którym wydatek może być uznany za kwalifikowalny, jeśli jest niezbędny dla realizacji celów projektu. Jednocześnie podstawowe warunki kwalifikowalności wydatków, określone w Wytycznych, są tożsame dla tych poniesionych z dofinansowania oraz tych finansowanych (lub wnoszonych) w ramach wkładu własnego. Wobec zatem faktu, iż środki finansowe z programu MALUCH przeznaczone są na wsparcie innej grupy docelowej, niż ta, którą Projektodawca zamierza wesprzeć w ramach RPO WSL 2014-2020, w opinii Instytucji Zarządzającej środki te nie mogą stanowić wkładu własnego w projekcie, bowiem nie są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020.

                              Pytanie 23. Czy koszt składek ZUS niani, opłacanych w ramach umowy uaktywniającej przez ZUS z budżetu państwa (od kwoty wynagrodzenia minimalnego) może być uznany za część wkładu własnego? (Czy jako wkład własny do projektu można traktować finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne, społeczne i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne niani, które z tytułu Umowy Uaktywniającej obliczane na podstawie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę pokrywane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?)
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie.

                              Pytanie 22. Czy uczestniczka/uczestnik projektu objęty wsparciem przez PCPR może otrzymać zasiłek od OPS będącego Partnerem w projekcie oraz czy taki zasiłek może stanowić wkład własny OPS wypłacającego świadczenie?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego. Wkładem własnym w projektach pozakonkursowych w ramach aktywnej integracji może być wsparcie dochodowe stanowiące zarówno zasiłek celowy, zasiłek okresowy, jak również wszystkie inne wydatki służące wsparciu osoby w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Wsparciem dochodowym może być również dofinansowanie ze środków PFRON, o którym mowa w art. 35, ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
                              Ponadto, należy mieć na uwadze, iż kwestia określenia wkładu własnego pozostaje w gestii Wnioskodawcy, dlatego też poziom/wysokość wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych Partnerów oraz to, który Partner wnosi lub nie wnosi tego wkładu, wynika z ustaleń wewnątrz partnerskich. Należy mieć na uwadze, że wkład własny jest określany w odniesieniu do poszczególnych zadań, za realizację których jest odpowiedzialny dany Partner i nie może przekroczyć kwoty jaka została na to zadanie zaplanowana.

                              Pytanie 21. Czy w przypadku rozliczania jako wkład własny częściowo kosztów personelu projektu wykazywanego w kosztach pośrednich np. koordynator projektu/ praca wolontariusza konieczne jest uzasadnienie metodologii wyliczenia kwoty wynagrodzeń ww. osób jako wkład własny czy wystarczy informacja, że kwota odpowiadająca 7% wysokości budżetu finansowana będzie w ramach kosztów pośrednich?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową wskazaną w Umowie o dofinansowanie, wykazanie wkładu własnego polega na potrąceniu odpowiedniej części kwoty przeznaczonej na koszty pośrednie, którą Beneficjent poniesie ze środków własnych. Stosowna informacja, tj. na temat poziomu ww. przewidzianego w ramach kosztów pośrednich wkładu własnego, winna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie.
                              Ponadto, wkład własny musi zostać zapewniony na etapie aplikowania o środki unijne. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie wymaganym w dokumentacji konkursowej. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego oszacowania wkładu własnego. Sposób wyliczenia wkładu własnego jest określony w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

                              Pytanie 20. Czy kwalifikowalny będzie wkład własny w postaci sal szkolnych na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS, jeżeli Wnioskodawca w ramach projektu finansowanego z EFRR planuje niewielki remont (malowanie ścian) tych sal?
                              Odpowiedź, 04.04.2016 r.
                              Wniesienie wkładu własnego np. w postaci wynajmu sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć projektowych w ramach EFS w budynku, w którym wcześniej dokonano prac remontowo-budowlanych finansowanych z EFRR, co do zasady nie będzie stanowiło podwójnego finansowania jeżeli dokonane roboty remontowo-budowlane (finansowane z EFRR) przeprowadzane były w innych celach aniżeli cele wynikające ze specyfiki projektów EFS. Istotne jest również, aby wartość wnoszonego wkładu w postaci sal nie była wyższa od tej obowiązującej przed remontem. Jeżeli zatem nie zachodzi zrefundowanie/poświadczenie czy rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych to nie zachodzi tym samym podwójne finansowanie wydatków.

                              Pytanie 19. Czy wkład własny może dotyczyć kosztów pośrednich i jeśli np. będzie to koszt związany z działalnością jednostki (opłata za gaz, prąd, czynsz) to jak powinien być dokumentowany, gdy nie dotyczy całej wartości faktury w danym miesiącu?Tak, wkład własny może być wnoszony w ramach kosztów pośrednich. Projektodawca w składanym wniosku aplikacyjnym zawiera informacje dotyczące wysokości wkładu własnego oraz sposobu jego wyliczenia, formę wniesienia wkładu a także, czy jest on wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich czy pośrednich, a jeśli z obu źródeł to w jakiej wysokości z każdego. Informacja, czy wkład własny jest wnoszony w ramach kosztów pośrednich jest niezbędna do właściwego wyliczenia dofinansowania w ramach kosztów pośrednich. W takim przypadku na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie do umowy wpisuje się kwotę kosztów pośrednich pomniejszoną o wkład własny.

                              W ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem kwalifikowalne są opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości tj. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu. Niemniej wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione, Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków objętych uproszczoną metodą.

                              Pytanie 18. Jaki jest obowiązujący w RPO WSL 2014-2020 montaż finansowy?
                              Każdorazowo montaż finansowy, a więc poziom dofinansowania oraz wkładu własnego w projekcie, określony jest w dokumentacji konkursowej, w tym w szczególności w Regulaminie konkursu.
                              Pytanie 17. Czy wkład własny może być pokryty w ramach kosztów pośrednich?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich.
                              Pytanie 16. Jak ująć wkład własny w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem?
                              W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową wskazaną w Umowie o dofinansowanie, wykazanie wkładu własnego polega na potrąceniu odpowiedniej części kwoty przeznaczonej na koszty pośrednie, którą Beneficjent poniósł ze środków własnych.
                              Pytanie 15. Czy koszt utrzymania wychowanka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych może być kosztem własnym Beneficjenta? Jak dokumentować ww. koszt?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny stanowią środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Tym samym jeśli koszt utrzymania wychowanka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych jest wydatkiem koniecznym dla prawidłowej realizacji projektu, wówczas jest wydatkiem kwalifikowalnym, który może zostać sfinansowany w ramach wkładu własnego. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi, dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, lub, w przypadku wkładu niepieniężnego, dokumenty, o których mowa w Wytycznych. IZ RPO WSL 2014-2020 nie ma wiedzy, jakiego rodzaju dokumenty są gromadzone w ramach bieżącej działalności celem oszacowania ww. kosztów – w tym zakresie to Beneficjent winien określić dokumenty, jakie potwierdzają fakt poniesienia wydatków, mając na uwadze wymóg, iż muszą być to faktury lub dokumenty księgowe o wartości dowodowej równoważnej fakturom (lub, jeśli dotyczy, dokumenty właściwe dla wkładu niepieniężnego).
                              Pytanie 14. Czy wartość wnoszonego do projektu wkładu własnego musi być liczona proporcjonalnie do wartości wydatków w danym roku budżetowym, czy też możliwym jest, aby wartość wkładu własnego w różnych latach realizacji projektu była na różnym poziomie i na zakończenie projektu odpowiadała założonemu w dokumentacji konkursowej poziomowi?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny wnoszony jest zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. Powyższe oznacza zatem, iż założony poziom wkładu własnego musi zostać osiągnięty na zakończenie projektu.
                              Pytanie 13. Czy wkład własny może być wnoszony w postaci pracy woluntarystycznej kadry zaangażowanej w realizację projektu z założeniem, że np. doradca biznesowy, animator, szkoleniowiec czy też pracownik ds. rekrutacji albo koordynator wsparcia szkoleniowo-doradczego będzie zatrudniony np. w wymiarze 100 godzin miesięcznie, z czego np. 20 godzin przepracuje, jako wolontariusz?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu.
                              Pytanie 12. Czy wkład własny musi być wnoszony we wszystkich zadaniach przewidzianych w ramach budżetu projektu, czy też wkład własny można zapewnić, wybierając niektóre zadania (np. cały wkład własny zostanie wniesiony poprzez realizację prac woluntarystycznych doradców, animatorów oraz personelu administracyjnego)?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny nie musi być wniesiony we wszystkich zadaniach przewidzianych w ramach budżetu projektu, natomiast decyzja co do formy wniesienia wkładu własnego leży po stronie Beneficjenta.
                              Pytanie 11. Czy w ramach wkładu własnego można wnieść środki z Funduszu Pracy oraz środków wnoszonych przez stronę trzecią?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wytyczne nie ograniczają formy, źródła i sposobu jego wnoszenia. Wkład własny pochodzić może nie tylko ze środków własnych Projektodawcy, ale także m.in. z innych programów/funduszy, z których beneficjent otrzymał środki (o ile programy te nie zabraniają „łączenia” środków), z opłat od uczestników, z dotacji samorządowych. Jeżeli uwzględnione w budżecie projektu koszty finansowane z Funduszu Pracy będą odpowiednio uzasadnione (Wnioskodawca wskaże, iż przyczynią się one do osiągnięcia celów projektu i nie występuje podwójne finansowanie) a zasadność takiego wydatku nie zostanie zakwestionowana na etapie oceny merytorycznej, wówczas wkład własny pochodzący z Funduszu Pracy i/lub innych źródeł będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na konieczność odpowiedniego udokumentowania sposobu wnoszenia wkładu własnego do projektu.
                              Pytanie 10. Czy wkład własny jest rozłożony pomiędzy wszystkich partnerów proporcjonalnie do przyznanych dla nich środków (przypisanych kosztów kwalifikowanych) czy też może on zostać wniesiony przez wybranych partnerów?
                              W przypadku projektów partnerskich, wysokość wkładu własnego wnoszonego przez poszczególnych partnerów oraz to, przez którego Partnera jest on wnoszony, wynika z ustaleń wewnątrz partnerskich. Uregulowania w tym zakresie w całości pozostają w gestii partnerów, a szczegółowe postanowienia w tym obszarze powinny znaleźć się w umowie partnerskiej oraz winny znaleźć odzwierciedlenie we wniosku o dofinansowanie projektu.
                              Pytanie 9. Na jakim etapie Wnioskodawca powinien zabezpieczyć wkład własny i jak prawidłowo należy oszacować jego wartość?
                              Wkład własny musi zostać zapewniony na etapie aplikowania o środki unijne. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na poziomie wymaganym w dokumentacji konkursowej. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prawidłowego oszacowania wkładu własnego. Sposób wyliczenia w prawidłowy sposób wkładu własnego jest określonyw Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.
                              Pytanie 8. Fundacja zamierza realizować projekt we współpracy z zespołem szkół. W ramach wkładu własnego szkoła chce wnieść sale szkoleniowe przeznaczone na realizację zajęć. Czy taki wkład może być wniesiony, jeśli szkoła podlega jednostce samorządu terytorialnego i czy nie istnieje tu zagrożenie podwójnym finansowaniem.
                              Tak, istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci sal szkoleniowych przez szkoły, których uczniowie są adresatami wsparcia w projekcie, jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
                              W odniesieniu do kwestii podwójnego finansowania, należy zwrócić uwagę na zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którymi z podwójnym finansowaniem mamy do czynienia w sytuacji, w której Beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. Przepis ten obowiązuje również podmiot wnoszący dany wkład własny, a więc w tym przypadku szkoły. Jeśli ww. okoliczności nie występują w tym przypadku, wówczas nie mamy do czynienia z podwójnym finansowaniem.

                              Pytanie 7. Co może stanowić wkład własny niepieniężny?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020„wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza (…)”. Tym samym katalog kosztów stanowiących wkład niepieniężny nie jest katalogiem zamkniętym. Istotne jest, iż wkład niepieniężny powinien być wnoszony ze składników majątku Beneficjenta lub innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa. Mogą to być np. sale szkolne, niezbędne narzędzia lub urządzenia etc.

                              Pytanie 6. Czy wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego będzie kosztem kwalifikowalnym?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który m. in. jest niezbędny do realizacji celów projektu. Ponadto, w świetle Wytycznych, okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie. Tym samym, w świetle powyższego, wydatek związany z wyceną wkładu niepieniężnego (np. wynagrodzenie rzeczoznawcy) może być kwalifikowalny, o ile jest on konieczny dla prawidłowej realizacji projektu oraz zostanie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.

                              Pytanie 5. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (…)”. Czy w świetle ww. zapisu można opłaty stałe, wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, wnieść do projektu w postaci wkładu własnego (tzn. rodzic uiszcza opłatę, miasto kwalifikuje ją jako wkład własny w projekcie)? Czy, jeśli można je zakwalifikować w ramach projektu i będzie to wykazane we wniosku o dofinansowanie, nie będą one pomniejszać wydatków kwalifikowalnych projektu, a zarazem nie będą pomniejszać dofinansowania, które wynosi 88% wartości projektu?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Z kolei, w odniesieniu do dochodu, Wytyczne wskazują, iż w przypadku, gdy uzyskany dochód w projekcie nie został przewidziany i wykazany we wniosku aplikacyjnym, wówczas zachodzi konieczność jego wykazania we wniosku o płatność. Jednocześnie IZ RPO WSL 2014-2020 przyjęła rozwiązanie, iż w powyższym przypadku Beneficjent zobligowany jest do zwrotu kwoty wykazanego dochodu na rachunek Instytucji Zarządzającej na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
                              Natomiast na potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020 Instytucja Zarządzająca uznaje, iż istnieje możliwość wykazania jako wkład własny do projektu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka, przy czym powyższe musi zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.

                              Pytanie 4. Czy w przypadku wniesienia wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich wymagane będzie udokumentowanie poniesienia określonych wydatków? Jeśli tak to w jaki sposób?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny oznacza środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. Wobec powyższego wkład własny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.

                              Pytanie 3. Czy realizując projekt, w ramach którego będzie utworzony i finansowany żłobek lub klub dziecięcy, można pobierać subwencje oświatową na dzieci oraz czy może ona stanowić wkład własny projektu?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wytyczne nie ograniczają formy, źródła i sposobu jego wnoszenia. Wkład własny pochodzić może nie tylko ze środków własnych Projektodawcy, ale także m.in. z innych programów/funduszy, z których beneficjent otrzymał środki (o ile programy te nie zabraniają „łączenia” środków), z opłat od uczestników, z dotacji samorządowych. Jeżeli uwzględnione w budżecie projektu koszty finansowane z subwencji oświatowych będą odpowiednio uzasadnione (Wnioskodawca wskaże, iż przyczynią się one do osiągnięcia celów projektu i nie występuje podwójne finansowanie) a zasadność takiego wydatku nie zostanie zakwestionowana na etapie oceny merytorycznej, wówczas wkład własny w takiej formie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na konieczność odpowiedniego udokumentowania sposobu wnoszenia wkładu własnego do projektu.

                              Pytanie 2. Czy jest możliwość wykazania wkładu niepieniężnego w postaci kosztów remontu przystosowującego budynek na użyteczność żłobka? Remont będzie wykonywać firma zewnętrzna na zlecenie gminy - dowodem będzie faktura za usługę. Remont będzie wykonany przed planowaną realizacją projektu miękkiego.
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku wniesienia zaadaptowanych pomieszczeń jako wkład niepieniężny do projektu, taki wydatek może być kwalifikowalny, jeśli jest wnoszony przez Beneficjenta ze składników jego majątku, lub majątku innych podmiotów, jeżeli taka możliwość wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie wkład niepieniężny musi spełnić następujące warunki:
                              - wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom,
                              - wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
                              - wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej oceniei weryfikacji,
                              - w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.

                              Jednocześnie, w przypadku wniesienia do projektu kosztów adaptacji pomieszczeń w ramach wkładu własnego, koszty te będą kwalifikowalne, niemniej jednak należy mieć na względzie, iż w takim przypadku koszty te wliczają się do limitu wydatków w ramach cross-financingu, o którym mowa w pkt 6 podsekcji 6.12.1 Wytycznych.

                              Pytanie 1. Jak dokonać wyceny używanego sprzętu jako wkładu własnego do projektu?
                              Odpowiedź, 18.09.2015 r.
                              Sprzęt będący własnością Wnioskodawcy może być wniesiony do projektu jako wkład własny. Jego wartość musi zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom oraz nie może przekraczać wartości rynkowej. Natomiast nie jest możliwe wskazanie przez IZ RPO WSL 2014-2020 metodologii wyceny używanego sprzętu na potrzeby jego wniesienia jako wkład niepieniężny. Inicjatywa w tym zakresie należy do Beneficjenta. Ponadto wartość takiego sprzętu może być kwalifikowalna w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta opartym o jego faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.Jednocześnie, należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Beneficjent może wnieść do projektu wkład własny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) nie był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

                              7. Zasada konkurencyjności.

                              Pytanie 11. W nawiązaniu do zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, Rozdział 6,2 pkt 4 proszę o informację, czy procedura dokumentowania rozeznania rynku przeprowadzana co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego w świetle definicji „zamówień publicznych” 1 odnosi się również do wydatków o wartości od 1 zł do 19.999,99 zł netto w odniesieniu do wszystkich podmiotów realizujących projekty (zarówno podmioty JST, sektora prywatnego oraz sektora pozarządowego)? Odpowiedź, 16.11.2016 r.
                              W przypadku wydatków o wartości poniżej 20 tys. PLN netto (bez podatku od towarów i usług), upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej nie jest obligatoryjne, jednak istnieje obowiązek potwierdzenia, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Niemniej powyższe nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przestrzegania warunków kwalifikowalności wydatków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

                              W trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na zakup usługi lub towaru o wartości poniżej 20 tys. PLN netto (bez podatku od towarów i usług) możliwe jest stosowanie wewnętrznej procedury dotyczącej udzielania zamówień publicznych opracowanej przez Beneficjenta w postaci instrukcji lub regulaminów, jeśli takie regulacje występują i obowiązują.

                              Pytanie 10. Jakie zamówienie wprowadzane jest do SL 2014?
                              Odpowiedź, 16.11.2016 r.
                              Wnioskodawcy/Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach realizowanych projektów nie korzystają z systemu SL 2014, korzystają z Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (dalej: LSI) przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. LSI został uruchomiony dla obsługi RPO WSL 2014-2020 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

                              Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjenci są zobowiązani do uzupełniania oraz bieżącej aktualizacji informacji o rozstrzygniętych zamówieniach/postępowaniach w projekcie, w wersji elektronicznej z wykorzystaniem LSI. Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 wskazuje, że użytkownik uzupełnia przedmiotowe informacje w module Rejestr postępowań/ zamówień do projektu.

                              Powyższe dotyczy zamówień/postępowań dokonywanych w ramach rozeznania rynku i zasady konkurencyjności w myśl zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jak również zamówień/postępowań przeprowadzonych zgodnie z ustawą PZP

                              Pytanie 9.
                              Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 jst. musi stosować zasadę konkurencyjności dla zamówień między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro. Jak zapisy wytycznych należy stosować w przypadku zamówień poniżej tej kwoty oraz w przypadku zamówień poniżej 20 tys. PLN netto?
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku zamówień, których nie dotyczą zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, tj. o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
                              Pytanie 8. Jeżeli Projektodawca, będący jst, w projekcie przewidział zamówienia publiczne np. na kwotę powyżej 30 tys. euro netto, między 50 tys. PLN netto a 30 tys. euro netto a także zamówienie na poziomie 2 000,00 PLN netto, czy może wówczas stosować kwotę ryczałtową, skoro nie wszystkich zamówień dokonuje na zasadach z zastosowaniem trybu określonego w podrozdziale 6.5?
                              W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłączniez zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodniez ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.
                              Pytanie 7.
                              Kto w przypadku projektów partnerskich realizuje zamówienia, czy tylko Lider, czy Partner i Lider osobno, każdy w ramach swoich zadań?
                              Zarówno Lider jak i Partner, zgodnie z zawartą Umową partnerską jest odpowiedzialny za prawidłową realizację danego zadania, a tym samym stosowanie przepisów unijnych, prawodawstwa krajowego, w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym zasady konkurencyjności.
                              Pytanie 6. Czy organizacje pozarządowe, które obowiązuje zasada konkurencyjności, mogą zatrudniać nauczycieli bez ogłaszania konkursu (dotyczy wydatków poniżej 50 tys. PLN netto)?
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku zamówień, których nie dotyczą zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, tj. o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

                              Pytanie 5.
                              W poprzedniej perspektywie (POKL) były sprecyzowane zapisy dot. zasady konkurencyjności:

                              Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

                              a)        zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu;

                              b)        zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny.

                              W obecnym brzmieniu wyłączeń od zasady konkurencyjności nie ma powyższego zapisu – czy wobec powyższego każdy personel musi być wybierany w drodze zasady konkurencyjności (przy przekraczaniu progów kwotowych)? Czy w przypadku umów o pracę nie ma konieczności przeprowadzania postępowania w ramach zasady konkurencyjności?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu, w przypadku Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm., dalej: ustawa), następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto.

                              Tym samym będzie miała ona zastosowanie do zamówień przekraczających wskazaną powyżej kwotę, niezależnie, czy dotyczyć one będą zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły i powtarzalny.
                              Niemniej zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są umowy z zakresu prawa pracy. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi, zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o których mowa w Podrozdziale 6.6 i 8.6 Wytycznych.
                              W świetle powyższego zaangażowanie personelu projektu na podstawie umowy o pracę nie wymaga uprzedniego zastosowania zasady konkurencyjności.
                              Z kolei w odniesieniu do personelu zarządzającego projektem należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w tym w szczególności koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie stanowią koszty pośrednie. Jednocześnie Wytyczne wskazują, iż dla projektów finansowanych z EFS koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych, które stanowią jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020.
                              Tym samym, zgodnie z Wytycznymi, zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków stanowiących koszty pośrednie projektu, w tym również personelu zarządzającego projektem.

                              Pytanie 4.
                              Jednym z najważniejszych elementów podlegających ocenie podczas procesu akredytacji OWES była kadra kluczowa oraz kadra kierownicza OWES. W związku z powyższym, czy w przypadku zatrudniania osób wchodzących w skład kadry kluczowej oraz kadry kierowniczej OWES na umowy cywilnoprawne organizacja pozarządowa jest zobowiązana do stosowania zasady konkurencyjności?

                              W przypadku konieczności zastosowania zasady konkurencyjności istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż do pracy w projekcie będą musiały zostać zatrudnione nowe, nieakredytowane osoby. Powyższe rozwiązanie będzie niezgodne z procesem akredytacji, a tym samym może skutkować negatywnymi konsekwencjami w zakresie możliwości utrzymania akredytacji ośrodka OWES.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu, w przypadku Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm., dalej: ustawa), następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto.
                              Tym samym będzie miała ona zastosowanie do zamówień przekraczających wskazaną powyżej kwotę, niezależnie, czy dotyczyć one będą zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły i powtarzalny.

                              Zwrócić należy przy tym uwagę, iż zgodnie z zapisami Wytycznych zapytanie ofertowe winno zawierać co najmniej:
                              - „opis przedmiotu zamówienia publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności (…),
                              - warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków nie jest obowiązkowe,
                              - kryteria oceny oferty,
                              - informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
                              - opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty(…)”.

                              W świetle powyższego Beneficjent, przy ogłoszeniu zamówienia publicznego, ma możliwość takiego sformułowania zapytania ofertowego, na podstawie którego wybrani zostaną wykonawcy spełniający wymogi wynikające z akredytacji OWES.

                              Pytanie 3. Czy zapis punktu 8 Rozdziału 6.5.3 odnosi się również do przepisów Kodeksu Pracy i nawiązania stosunku umowy o pracę pomiędzy Pracodawcą w imieniu którego działa Prezes Fundacji a pracownikiem – zatrudnionym na stanowisku np. animatora pełniącym dodatkowo Funkcję Wice Prezesa Fundacji? Czy taka konstrukcja prawna jest możliwa i nie stoi w sprzeczności z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków?
                              Odpowiedź 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są umowy z zakresu prawa pracy. Zatem, jeśli Wnioskodawca założył, iż na danym stanowisku zostanie zaangażowana osoba na podstawie umowy o pracę, wówczas zamówienie publiczne, niezależnie od trybu, nie ma zastosowania. Zwrócić należy przy tym uwagę, iż nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie. Powyższe dotyczy również wzajemnego zatrudniania pracowników przez członków partnerstwa.

                              Pytanie 2. Czy w przypadku JST wydatek o niskiej kwocie np. 1 000,00 zł lub 10 000,00 zł ma być ponoszony tylko z PZP, czy ma być stosowana też jedna z procedur zasady konkurencyjności?
                              Odpowiedź 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podstawową zasadą kwalifikowania wydatków jest ich zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego. Ponadto, w przypadku zamówień, których nie dotyczą zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, tj. o wartości do 20 tys. PLN netto włącznie (bez podatku od towarów i usług VAT) Beneficjent, niezależnie od formy prawnej, zobligowany jest do stosowania obowiązujących u siebie procedur wewnętrznych. Natomiast, w przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

                              Pytanie 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Rozdziałem 6.5 oraz Podrozdziałem 6.5.3, pkt 8) za powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się m. in. „pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika”. W świetle ww. zapisów  zamówienie publiczne w trybie zasady konkurencyjności, nie może zostać udzielone członkom ww. organów m.in. Prezesowi Fundacji, który wykonywałby funkcję trenera w ramach umowy zlecenia.

                              Wobec powyższego, czy zastosowane wyłączenie odnosi się tylko i wyłącznie do zamówień o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto? Czy oznacza to, że zamówienia poniżej 50 tys. PLN netto są zwolnione z konieczności stosowania zapisów Podrozdziału 6.5.3, pkt 8) – co wskazuje na możliwość wykonania umowy zlecenia o wartości nie przekraczającej kwoty 50 tys. PLN netto przez trenera – pełniącego jednocześnie funkcję członka Zarządu Fundacji?
                              Odpowiedź 04.04.2016 r.
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczą:
                              a)        Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
                              b)        Beneficjenta, będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania:
                              - w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub
                              - w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) z uwzględnieniem warunków wynikających z niniejszego podrozdziału.

                              Równocześnie, zgodnie z Wytycznymi, w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie. Powyższe dotyczy również wzajemnego zatrudniania pracowników przez członków partnerstwa.

                              8. Projekty partnerskie.
                              Pytanie 2. Czy w projekcie partnerskim, skoro partnerami są ośrodki pomocy społecznej i CIS, istnieje możliwość włączania do CIS wszystkich podopiecznych, których skieruje dany OPS? Czy ośrodki nie będą musiały już ogłaszać przetargów na realizację aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach CIS?
                              Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, partnerstwo oznacza wniesienie przez aktorów partnerstwa zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych oraz wspólną realizację projektu (art. 33 ust. 1 ustawy).
                              Tym samym nie jest możliwe zlecenie usługi merytorycznej podmiotowi zewnętrznemu, jeśli w ramach projektu jeden z partnerów posiada odpowiednie zasoby, pozwalające na realizację takiej usługi.

                              Pytanie 1.
                              Czy partner w ramach kosztów pośrednich dysponuje określonym udziałem w przedmiotowych kosztach? ma z wydzielonych środków własne koszty pośrednie?
                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty pośrednie rozliczane są ściśle określonymi stawkami ryczałtowymi, właściwymi dla danej wartości projektu. Powyższe oznacza, iż w ramach tej kwoty mogą znaleźć się również koszty administracyjne partnerów projektu, przy czym suma kosztów nie może przekroczyć ściśle określonej stawki ryczałtowej. Ponadto udział partnerów w ww. kosztach stanowi kwestię do rozstrzygnięcia przez członków partnerstwa.

                               W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji w ramach konkursu, informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                               Zachęcamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji oraz zweryfikowania, w oparciu o podaną listę sprawdzającą czy realizowane w ramach projektu kursy i szkolenia kończą się nabyciem kwalifikacji. Dokumenty znajdują się w załączniku.

                               Najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji

                               Pytanie 15. Czy do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu można wliczać osoby, które ukończyły szkolenie „Opiekun nad dziećmi w wieku do lat 3”. Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być m.in. osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz przed zatrudnieniem jako opiekun odbyła stosowne 280-godzinne szkolenie (z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych).
                               Ustawa z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje, kto może być opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym; w art. 16 ust. 2 wskazane zostało, że odbycie 280 godzinnego szkolenia, w tym co najmniej 80 godzin zajęć praktycznych uprawnia osobę do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zatem osoby chcące pracować jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a które nie posiadają kwalifikacji określonych w art. 16 ust. 1, muszą w tym celu odbyć szkolenie zgodne z programami zatwierdzonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym inne szkolenia nie dają uprawnień do wykonywania zawodu. W ustawie nie został jednak zawarty wymóg dotyczący walidacji, a jest to proces niezbędny do nabycia kwalifikacji. Zatem wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie można uznać za nabycie kwalifikacji. Natomiast jeśli po odbyciu szkolenia i zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona walidacja efektów uczenia się (pomimo braku tego wymogu w ustawie) oraz na jej podstawie zostanie wydane zaświadczenie/certyfikat na którym zostaną opisane zdobyte efekty uczenia się, potwierdzający możliwość pracy danej osoby jako opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, można uznać, że osoby te uzyskały kwalifikację.
                               Pytanie 14. Czy do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu można wliczać osoby, które ukończyły szkolenia: "Szkolenie stanowiskowe: Operator Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy", "Szkolenie stanowiskowe: pracownik sprzątający samoloty" oraz "Szkolenie stanowiskowe: Agent Obsługi Pasażerskiej". Uczestnicy uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Warunkiem ich otrzymania było uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez instytucję szkolącą. Uczestnicy projektu nie mogliby podjąć pracy na lotnisku bez ukończenia wspomnianego kursu. Natomiast lotnisko nie uzyska certyfikacji, jeżeli osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy nie uzyskają kwalifikacji na wskazanych kursach.
                               Zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone wymagania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
                               W opisanym Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do wykonywania zawodu Operator Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy, pracownika sprzątającego samoloty oraz Agenta Obsługi Pasażerskiej jest ukończenie jednego z ww. szkoleń zorganizowanych przez uprawnioną instytucję szkolącą, w ramach których zostały zdefiniowane efekty uczenia się, jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia. Jeżeli po ukończeniu szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja zdobytych efektów uczenia się oraz wydany zostanie certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu, można uznać, że osoby te, uzyskały kwalifikację.

                               Pytanie 13. Czy do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu można wliczać osoby, które ukończyły szkolenia typu Nowoczesny Sprzedawca i otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia o ukończeniu kursu wydane zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
                               Uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli efekty uczenia się zdobyte w ramach szkolenia zostały poddane walidacji a jej wynik był pozytywny. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (przykład szkolenia nr 1 –Nowoczesny sprzedawca) nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Szkolenie typu Nowoczesny Sprzedawca może natomiast prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów realizowanych ze środków EFS, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych |na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – definicja wskaźników dot. kompetencji). Sprawdzenie czy nastąpiło nabycie kompetencji może nastąpić np. poprzez egzamin wewnętrzny pisemny lub ustny w postaci rozmowy oceniającej. We wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu należy zdefiniować grupę docelową, która będzie objęta wsparciem oraz standard wymagań, tj. efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Po zakończeniu realizacji szkolenia należy dokonać weryfikacji nabycia kompetencji (np. test, rozmowa oceniająca, itd.) i porównać wyniki ze standardem wymagań. Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczestników (zgodnie z definicją wskaźnika na nabycie kompetencji zawartej na Wspólnej Lista Wskaźników Kluczowych) oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Uczestnicy tego szkolenia nie będą mogli jednak zostać wliczeni do wskaźnika dot. uzyskania kwalifikacji.
                               Pytanie 12. Proszę o informację, czy certyfikaty wydawane przez fundację ECCC są wystarczającym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji cyfrowych?
                               Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.
                               Pytanie 11. Czy potwierdzenie uzyskania kwalifikacji powinno być zgodne z ramą kwalifikacji?
                               Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem, że uzyskane przez niego efekty uczenia się zostały poddane weryfikacji w ramach walidacji (np. z wykorzystaniem metody egzaminu). Należy przy tym podkreślić, że walidacja oraz certyfikowanie muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.
                               Polska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów kwalifikacji, które odpowiadają Europejskim Ramom Kwalifikacji i każda kwalifikacja, która zostanie wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będzie miała przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

                               Pytanie 10. Czy do wskaźnika rezultatu: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, można wliczać osoby, które otrzymały zaświadczenie/certyfikat wydany przez jednostkę szkoleniową?
                               Samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Zgodnie z definicją wskaźnika: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z tym, aby uczestnik mógł zostać wykazany we wskaźniku, to czego się nauczył musi zostać poddane weryfikacji w ramach walidacji, np. z wykorzystaniem metody egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji nastąpuje wydanie certyfikatu w ramach procedury certyfikowania. W przypadku kwalifikacji rynkowych (nie uregulowanych przepisami prawa) powinna zostać spełniona przesłanka rozpoznawalności w danej branży. Dopiero wtedy taką osobę można uwzględnić we wskaźniku określającym liczbę osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
                               Przykład: po ukończeniu (realizowanego w ramach projektu) kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dopiero w tym momencie może zostać uwzględniona we wskaźniku monitorowanym w projekcie. Podobnie w przypadku kursu językowego, uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego uznanego egzaminu np. FCE – samo uczestnictwo w kursie i „zdanie” testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

                               Pytanie 9. Wnioskodawca jako Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego będzie przeprowadzać szkolenia językowe. Czy może również przeprowadzać egzaminy zewnętrzne jako licencjonowany ośrodek przeprowadzający egzaminy językowe? Czy jednak musi to być jednostka zewnętrzna?
                               Jeżeli projektodawca jest licencjonowanym ośrodkiem przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy językowe może osobiście przeprowadzić walidację efektów uczenia się, czyli sprawdzić czy efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte, zgodnie z międzynarodowymi standardami egzaminacyjnymi.
                               Należy jednak pamiętać, że konieczne jest zapewnienie uzyskania przez uczestników szkoleń certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TELC, TOEFL itp.

                               Pytanie 8. Jesteśmy placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w ewidencji placówek oświatowych. Od kilku lat prowadzimy system certyfikacji dla kwalifikacji w danym zawodzie np. florysty. Posiadamy wewnętrzne dokumenty określające zasady certyfikacji dla danych kwalifikacji, przez certyfikację rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji nabytych w zakresie danego zawodu/specjalizacji. Certyfikacja obejmuje kilka poziomów kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji. Rozróżnia się certyfikacje dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Czy wskazana wyżej walidacja i certyfikacja prowadzona przez firmę może zostać uznana za spełnienie wymagań walidacji i certyfikacji określonych w dokumencie "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego"?
                               Nakreślając sytuację, wnioskodawca jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego i praktycznego wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzoną zgodnie z ustawą o oświacie. Po przeprowadzeniu szkolenia i po zdaniu egzaminu, placówka może wydać kursantowi zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN, którego wzór jest załączony do w/w Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, niepubliczne centra kształcenia ustawicznego i praktycznego. Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca spełni warunek uzyskania przez uczestnika kwalifikacji, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami?
                               W pierwszej części pytania wnioskodawca zapewnia, że posiada wewnętrzny system walidacji i certyfikowania, jednak brak bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Z drugiej części informacji wynika, iż wnioskodawca po przeprowadzonym egzaminie wydaje uczestnikowi projektu zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN. Wydanie takiego zaświadczenia nie jest wystarczającą podstawą do uznania nabycia kwalifikacji.
                               Pytanie 7. Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego (obligatoryjnym) jest liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
                               Uczestnikami projektu będzie 20 osób upośledzeniem umysłowym. Potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych (formalnie) jest zdanie egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego przez Komisję OKE. W przypadku potencjalnych uczestników projektu, można pisać o zdobyciu kwalifikacji w takich zawodach jak np.: pokojówka, pracownik gospodarczy, czy pomoc kuchenna. Jednakże nawet w takich zawodach, osoby te nie zdadzą egzaminu zewnętrznego, ponieważ mimo, iż z częścią praktyczną są one w stanie sobie poradzić, tak z częścią teoretyczną nie (osoby nie potrafią złożyć nawet podpisu – problemy z pisaniem). Czy w przypadku potencjalnych uczestników projektów jest wymagany egzamin zewnętrzny przeprowadzony np. przez OKE jako formalne potwierdzenie kwalifikacji? Czy te osoby mogą być w jakiś sposób potraktowane uprzywilejowanie? tzn. np. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych nie będzie musiało wiązać z egzaminem zewnętrznym?
                               W przypadku wymienionych zawodów oraz ze względu na wskazany opis sytuacji, należy przeanalizować, czy w omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z walidacją i certyfikowaniem, potwierdzających ewentualne uzyskanie kwalifikacji. Niemniej jednak wsparcie udzielone w projekcie może prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów z EFS (zgodnie z definicją kompetencji na potrzeby wskaźników określonych na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020). Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie.
                               Pytanie 6. Co w przypadku, gdyby podmiot kształcenia ustawicznego stworzył i przeprowadził walidację i po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnicy przystąpiliby do egzaminu. Czy w tej sytuacji zaliczylibyśmy uczestników do wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia?
                               Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Natomiast jeśli po ukończeniu kursu osoby przystąpią do egzaminu i go zdadzą, to wtedy można je wliczyć do wskaźnika.
                               Pytanie 5. Czy uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego związanego z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych oraz obsługą koparek i koparko-ładowarek może być wykazany we wskaźniku liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia?
                               Wymienione kursy, tj. z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z obsługi koparek i koparko-ładowarek nie mogą być realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa w jakim zakresie mogą być organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe.
                               Wymienione w pytaniu kursy mogłyby zostać przeprowadzone zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj. jako kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem zorganizowania ich przez podmioty, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu. Wówczas, w przypadku zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną uczestnik może zostać objęty wskaźnikiem (ukończenie procesu certyfikowaniem ). Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji.
                               W przypadku kursu operatora koparki i koparko-ładowarki nie pozostawia wątpliwości, iż osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin potwierdzony dokumentem wydanym przez instytucję certyfikującą (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) będą objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

                               Pytanie 4. Czy w przypadku organizacji egzaminu dla uczestników projektu jako wskaźnik, który musimy spełnić, będzie się liczyło podejście do egzaminu czy jego zdanie?
                               Liczy się jedynie zdany egzamin. Definicja wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu zamieszczona na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 wymaga uzyskania kwalifikacji a nie tylko podejścia do egzaminu.
                               Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie kwestii szczegółowości opisu zgodności wydawanego certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, które określa standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu (określony w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020).
                               W przypadku szkoleń językowych certyfikaty muszą potwierdzić poziom biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego, natomiast w zakresie TIK certyfikat powinien potwierdzić uzyskanie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem wymagań określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020. Istotne jest, aby certyfikat potwierdził zdobycie kwalifikacji w zakresie obszarów i efektów uczenia się określonych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze standardem DIGCOMP. Nie jest konieczne zawieranie szczegółowego opisu samych efektów uczenia się, wystarczającym będzie przypisanie im jedynie odpowiedniego poziomu (A, B lub C) uzyskanego przez uczestnika.
                               Pytanie 2. Co to znaczy certyfikat rozpoznawalny w branży? Np. w przypadku fryzjera czy kelnera jakie to są certyfikaty?
                               Jest to certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Instytucjami certyfikującymi mogą być np. uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, czy organy administracji publicznej.
                               Pytanie 1. Co w przypadku, gdyby podmiot kształcenia ustawicznego stworzył i przeprowadził walidację i po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnicy przystąpiliby do egzaminu. Czy w tej sytuacji zaliczylibyśmy uczestników do wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia?
                               Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i przeszły proces walidacji przeprowadzony przez podmiot kształcenia ustawicznego (uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu) nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Jednakże w/w wskaźnik obejmie osoby, które po ukończonym kursie zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tj. ukończą proces certyfikowania. Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji.

                                Pytanie 17. Czy beneficjent może określić w zapytaniu ofertowym, że o wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne (wskazane we
                                wniosku jako personel projektu) lub wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą?
                                Odpowiedź 13.03.2017r.
                                Realizacja usług merytorycznych w ramach projektu.
                                Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanowienie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

                                Oznacza to, że beneficjenci nie powinni formułować kryteriów oceny ofert w taki sposób, aby o udzielenie zamówienia publicznego ubiegali się wykonawcy będący osobami fizycznymi, nawet jeśli we wniosku o dofinansowanie projektu wskazali daną pozycję jako personel projektu.

                                W przypadku zlecania usług w postępowaniu realizowanym w trybie zasady konkurencyjności lub przewidzianym w ustawie PZP brak jest możliwości przewidzenia, czy wybranym wykonawcą okaże się osoba spełniająca warunki uznania jej za personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia może bowiem wygrać wykonawca (firma zatrudniająca osoby o kompetencjach wymaganych przez beneficjenta), którego nie można uznać za personel projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie, iż dany wydatek będzie rozliczany w ramach kategorii „personel projektu”.

                                Beneficjent powinien mieć na uwadze, że bez względu na to czy zamierza angażować personel czy też zlecać zadanie innemu wykonawcy, powinien najpierw zweryfikować, czy dane pozycje budżetowe (również te oznaczone jako „personel projektu”) nie stanowią tego samego przedmiotu zamówienia, które po zsumowaniu obligują beneficjenta do wyłonienia wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą PZP.

                                Dopiero w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent jest w stanie ustalić, czy wybrany wykonawca spełnia warunki uznania go za personel projektu w rozumieniu Wytycznych. W przypadku gdy wykonawca spełnia te warunki, wydatki na wynagrodzenie wykonawcy – personelu muszą dodatkowo spełniać warunki przewidziane w podrozdziale 6.16 Wytycznych, w tym konieczność zachowania limitu 276 godzin i wprowadzania danych do bazy personelu w SL2014.

                                Podsumowując, zapisy wniosku o dofinansowanie projektu nie są decydujące dla oceny czy dane zadanie lub jego część w ramach projektu będzie rzeczywiście wykonywał personel projektu, czy też wykonawca w postaci firmy. Równocześnie fakt, że beneficjent przewidział we wniosku, że dane usługi będzie wykonywał personel projektu, nie zwalnia go z obowiązku zapewnienia, że usługi te zostały zlecone zgodnie z zasadą konkurencyjności lub ustawą PZP, o ile mają one zastosowanie. Wreszcie, wyłonienie wykonawcy – firmy w trybie zasady konkurencyjności lub ustawy PZP, podczas gdy we wniosku o dofinansowanie beneficjent zakładał realizację zadania przez personel, nie powinno być poczytywane jako realizacja projektu niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Nie stanowi również naruszenia zapisów wniosku sytuacja odwrotna, tj. wybranie przez beneficjenta wykonawcy – personelu, podczas gdy zgodnie z wnioskiem dana pozycja budżetowa powinna stanowić zlecenie usługi merytorycznej. Ponadto w opinii Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa obie sytuacje nie będą wymagały zmiany wniosku o dofinansowanie poprzez oznaczenie wydatku jako zlecanych usług merytorycznych lub personelu projektu.
                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 16. W związku z zakończonym procesem rekrutacji do projektu w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 obywatel Rumuni złożył dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty, z których wynika, iż jego pobyt jako obywatela Unii Europejskiej został zarejestrowany w 2010r. Dodatkowo z dokumentów wynika, iż jest w związku małżeńskim z Polką.
                                Czy można taką osobę zakwalifikować do projektu mając na uwadze, iż Obywatel Unii Europejskiej nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
                                Odpowiedź. 23.03.2017 (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
                                Osoba fizyczna, która nabyła prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie uczy się lub zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może zostać zakwalifikowana do projektu realizowanego w ramach Podziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020.
                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach


                                Pytanie 15.Czy osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły prawo do emerytury, mogą ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach podziałania 7.3.3 RPO WSL 2014 – 2020 ?
                                Odpowiedź. 23.03.2017 (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
                                Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia stanowią:
                                Osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
                                - osoby powyżej 50 roku życia;
                                - kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
                                - osoby niepełnosprawne;
                                - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby o niskich kwalifikacjach.
                                Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zostać uczestnikami projektu.

                                Z uwagi na fakt, iż nie określono górnej granicy wieku osób zamierzających ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy przyjąć iż osoby, które ukończyły 65 lat mogą ubiegać się o wspomniane wsparcie, o ile spełnią pozostałe kryteria udziału w projekcie.

                                Należy także mieć jednocześnie na uwadze fakt, iż poszczególni Beneficjenci przy rekrutacji uczestników powinni zastosować weryfikację potencjalnych uczestników, biorąc pod uwagę adekwatność adresowanego wsparcia do faktycznych możliwości i potrzeb ich aktywizacji zawodowej, a także cel projektu.
                                Podobnie będzie się przedstawiała sytuacja także w odniesieniu do uczestników projektów w ramach podziałania 7.1.3, gdyż tam także nie została określona górna granica wiekowa.
                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 14. W związku z ostatnią zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 proszę o informację czy osoba, która podjęła pracę na umowę zlecenie na okres 2 miesięcy może zostać uwzględniona we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej.
                                Odpowiedź 23.03.2017r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
                                Kolejna wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wprowadziła szereg korzystnych dla Beneficjentów zmian w zakresie weryfikowania kryterium efektywności zatrudnieniowej.

                                Na skutek wprowadzenia nowych regulacji w powyższym zakresie:
                                - w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – już nie ma konieczności monitorowania długości trwania samozatrudnienia, liczy się czy uczestnik rozpoczął działalność w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie;
                                - w mianowniku wskaźnika efektywności powinniśmy wliczać osoby, które ukończyły pełną ścieżkę wsparcia i osoby, które przerwały udział w wyniku podjęcia pracy spełniającej kryteria wskazane w wytycznych. Jeżeli uczestnik podjął krótkotrwałe zatrudnienie nie mieszczące się w warunkach brzegowych efektywności nie powinniśmy uwzględniać go w mianowniku wskaźnika.

                                Zatem, odnosząc się do pytania - efektywności zatrudnieniowej nie należy mierzyć w odniesieniu do osób nie spełniających powyższych warunków np. podejmujących pracę na umowy cywilno-prawne na okres krótszy niż 3 miesiące lub o wartości umowy niższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

                                Jednocześnie jeśli w ciągu 3 miesięcy instytucja zatwierdzi końcowy wniosek o płatność i zatwierdzi efektywność zatrudnieniową na określonym poziomie, a po tych 3 miesiącach się okaże, że jest ona wyższa to, co do zasady, nie ma obowiązku korygowania na plus efektywności. Należy jednak pamiętać o wynikającym z zapisów umowy o dofinansowanie obowiązku monitorowania wskaźnika.
                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 13. Czy osobą bierną zawodowo może być wyłącznie student studiów stacjonarnych i osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) - jeśli nie jest zarejestrowana jako bezrobotna?
                                Odpowiedź 23.03.2017r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
                                Osoba bierna zawodowo to osoba, która nie pracuje, nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy i nie poszukuje (w dniu składania oświadczenia) pracy. Studenci studiów stacjonarnych i osoby będące na urlopie wychowawczym (spełniające wskazane powyżej kryteria) są przykładem osób biernych zawodowo, a nie jedynymi grupami osób biernych zawodowo.
                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 12. Czy osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy jest osobą bierną zawodowo?
                                Odpowiedź 23.03.2017r. (przygotowana na podstawie pytań kierowanych ze strony Beneficjentów)
                                Osoba bezrobotna nie jest osobą bierną zawodowo. Osobą bezrobotną jest osoba, która:
                                a) jest zarejestrowana w urzędzie pracy - bezrobotny zarejestrowany w ewidencji urzędu pracy;
                                b) nie pracuje i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy, ale poszukuje pracy i jest gotowa do jej podjęcia - bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędu pracy. Fakt poszukiwania zatrudnienia i gotowości do podjęcia pracy wskazuje na to, iż osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy nie jest osobą bierną zawodowo
                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 11. Zgodnie z zapisami punktu 6.5 ppkt.7 wytycznych kwalifikowalności : „Procedur określonych w niniejszym podrozdziale nie stosuje się do:
                                a) zamówień określonych w art. 4 Pzp, z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości przez podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe jedynie w przypadku braku powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w sekcji 6.5.2 pkt 2 lit. a, oraz do zamówień określonych w art. 4d Pzp.”

                                Czy w związku z powyższym zapisem, ma on wpływ na realizację projektu w kontekście stosowania lub nie stosowania zasady konkurencyjności do sal szkoleniowych, sal wykorzystywanych na doradztwo i pośrednictwo?
                                Odpowiedź. 25.01.2017
                                Tak, przepis art. 4 ust. 3 lit. i ustawy właściwej w zakresie zamówień publicznych,   odnosi się również do realizowanego w projekcie najmu sal szkoleniowych i sal wykorzystywanych w celu świadczenia innych właściwych z punktu widzenia celu projektu usług, np. doradztwa lub pośrednictwa pracy.

                                Zapis poprzedniej wersji wytycznych kwalifikowalności był tożsamy co do rozstrzygnięcia.

                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 10. Czy można obok ceny w kryteriach oceny ująć doświadczenia trenera np. liczba dni szkoleń przeprowadzonych w okresie ostatnich 2 lat przez Oferenta w zakresie tematu szkolenia.
                                Odpowiedź. 25.01.2017
                                Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie kwalifikowania wydatków (sekcja 6.5.2, pkt 7 lit. d), kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
                                Celem doprecyzowania pojęcia właściwości wykonawcy można posiłkować się interpretacjami w tym zakresie, obowiązującymi w przypadku zamówień publicznych, udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. I tak na przykład jak wynika z jednej z interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych, wskazując na niedopuszczalność zastosowania jako kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 2 i 3 ustawy PZP) takich aspektów jak doświadczenie wykonawcy, czy też posiadanie przez niego znajomości określonej branży, zdobytej w trakcie wykonywania podobnych zamówień dla podmiotów działających w określonej branży, należy jednocześnie zaznaczyć, że mogą one stanowić warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy PZP). Tym samym posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizowaniu określonych zamówień nie pozostaje bez znaczenia dla oceny możliwości udzielenia zamówienia publicznego temu wykonawcy. Zamawiający ma możliwość określenia warunków udziału w postępowaniu tak, aby zapewnić udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy gwarantującemu należyte wykonanie zamówienia (zob. wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08). W tym celu zamawiający może posłużyć się warunkami wskazanymi w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 2 ustawy PZP zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (zob. wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 561/08, wyrok KIO z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 423/08).
                                Wszelako, odnośny zakaz nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług. Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65).
                                Zgodnie z tym załącznikiem, jednymi z wyłączonych rodzajów usług są usługi edukacyjne i szkoleniowe (kody CPV: od 80000000-4 do 80000000-8).
                                W świetle powyższego, TAK, MOŻNA we wskazanym przypadku obok ceny w kryteriach oceny ująć doświadczenie trenera, POD WARUNKIEM dochowania zgodności z pozostałymi przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień.

                                Opracowano: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 9. Czy do realizowanych projektów należy stosować znowelizowaną wersję Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020?          
                                Odpowiedź 08.12.2016 r.
                                W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania Wytycznych, zgodnie z interpretacją Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju informujemy, że co do zasady wytyczne są stosowane dla konkursów i naborów ogłaszanych po wejściu w życie nowej wersji dokumentu, czyli w przypadku Wytycznych w obszarze rynku pracy od 2 listopada br.
                                Jednocześnie IZ RPO może podjąć decyzję o zastosowaniu znowelizowanych postanowień ww. dokumentu do konkursów i naborów ogłoszonych przed 2 listopada br. lub projektów, które już są realizowane , o ile:
                                - nie będzie to stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 finansowej 2014-2020 w zakresie zapewnienia równego traktowania wnioskodawców.
                                - nie będzie to w sprzeczności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitety Monitorujące,
                                - wszystkie postanowienia znowelizowanych Wytycznych zostaną zastosowane do wszystkich projektów w ramach danego konkursu lub naboru pozakonkursowego.
                                Zatem, realizatorzy projektów w ramach RPO WSL, którzy zostali zobowiązani w umowie o dofinansowanie projektu do stosowania wspomnianych powyżej Wytycznych będą realizowali projekty na dotychczasowych zasadach i nie obejmą ich znowelizowane w dniu 2 listopada 2016r. wytyczne.
                                Opracowane: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

                                Pytanie 8.
                                Kiedy beneficjent objęty jest obowiązkiem stosowania prawa zamówień publicznych?
                                Odpowiedź, 08.08.2016 r.
                                Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, należy ją stosować w przypadku udzielania zamówień publicznych przez osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot.  
                                a) finansują je w ponad 50% lub
                                b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
                                c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub
                                d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego   
                                - o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

                                Grupa podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiada na gruncie dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dyrektywa) kategorii podmiotów prawa publicznego należy rozumieć każdy podmiot, który łącznie spełnia następujące przesłanki:
                                a) został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
                                b) posiadają osobowość prawną; oraz
                                c) jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź ponad połowa członków jego organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego została wyznaczona przez państwo,wladze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

                                Szczegółowe objaśnienie weryfikacji spełnienia poszczególnych przesłanek wynikających   z ww. przepisów zawierają następujące opinie Prezesa UZP, zamieszczone na stronie  www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy – interpretacja przepisów:
                                - „Podmioty prawa publicznego w świetle UE”,
                                - „Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art.3 ust.1 pkt 5”,
                                - „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące  dotację z budżetu państwa na realizację zadań publicznych”,
                                - „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki badawczo-rozwojowe – ocena możliwości wyłączenia”,
                                - „Obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych przez instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo rozwojowe)”.

                                Ponadto, zagadnienia dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych przez podmioty prawa publicznego były poruszane w następujących orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
                                - wyrok z 10 listopada 1998 r. w sprawie C - 360/96,
                                - wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C – 44/96,
                                - wyrok z 3 października 2000 r. w sprawie C – 380/98,
                                - wyrok z 1 lutego 2001 r. w sprawie połączonych C – 223/99 i C – 260/99,
                                - wyrok z 12 grudnia 2002 r. w sprawie C – 470/99,
                                - wyrok z 27 lutego 2003 r. w sprawie C – 373/00,
                                - wyrok z 13 grudnia 2007 r. w sprawie C – 377/06,
                                - wyrok z 10 września 2009 r. w sprawie C – 573/07.

                                Powyższe interpretacje prezesa UZP i orzeczenia TSUE stanowią kompendium wiedzy na temat zakresu podmiotowego stosowania ustawy Pzp określonego w art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

                                Pytanie 7.
                                Czy można sfinansować uczestnikowi projektu przejazdy komunikacją prywatną, gdy brak jest połączenia publiczną komunikacją?
                                Odpowiedź, 27.07.2016 r.
                                Zwrot kosztów dojazdu winien być dokonywany tylko w oparciu o wydatki niezbędne do realizacji projektu, podlegające ocenie celowości i racjonalności ich poniesienia. Beneficjent powinien zgromadzić wiarygodną dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych warunków.

                                Co do zasady koszty dojazdu należy rozliczać do wysokości stawek za przejazd najtańszymi środkami komunikacji publicznej, chyba że z uwagi na okoliczności organizacyjne lub stan zdrowia uczestnika projektu nie byłoby możliwe skorzystanie ze środków komunikacji publicznej. Kwestia szczegółowych zapisów leży po stronie beneficjenta, kluczowe jest aby udokumentować faktyczną obecność w danym dniu uczestnika projektu na formie wsparcia oraz efektywne i racjonalne koszty dojazdu.

                                W uzasadnionych przypadkach uczestnik projektu może skorzystać z komunikacji prywatnej. Zastosowanie takiego rozwiązania powinno jednak zostać dokładnie przeanalizowane, a zwrot kosztów dojazdu poniesiony przez uczestników nie powinien przekraczać kosztów transportu publicznego. Weryfikacja może następować w oparciu o dokumenty uprawdopodabniające wysokość kosztów np. zaświadczenie przewoźnika.

                                Pytanie 6. Czy w przypadku gdy uczestnik projektu udokumentuje poniesienie wyższych kosztów podróży można zwiększyć kwotę wypłaty do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków (np. zapis w budżecie 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc), pod warunkiem posiadania na ten cel wystarczającej puli środków finansowych w budżecie danego zadania oraz w zależności od łącznej kwoty złożonych wniosków o zwrot kosztów?
                                Odpowiedź, 27.07.2016 r.
                                Uczestnicy projektu mogą otrzymywać zwrot kwoty wydatków faktycznie poniesionych nawet jeżeli będą one większe od założonej w budżecie średniej kwoty 10 zł/osobodzień lub 100 zł/osobomiesiąc jeśli beneficjent posiada w budżecie danego zadania na ten cel wystarczającą pulę środków finansowych.

                                Pytanie 5. Czy można rozliczyć koszty dojazdu na zajęcia dotyczące dwóch różnych zadań odbywających się jednego dnia?
                                Odpowiedź, 27.07.2016 r.
                                Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dotyczące różnych zadań proporcjonalnie w tym samym dniu, w oparciu o faktyczne wydatki o ile są one celowe i racjonalne. Sytuacje takie powinny być jednak incydentalne, gdyż harmonogram projektu, w tym poszczególnych zadań powinien zostać skonstruowany w sposób umożliwiający osobom biorącym udział w projekcie efektywne uczestnictwo w zajęciach.

                                Pytanie 4. Czy przed przystąpieniem do szkoleń zawodowych, za które przysługuje stypendium szkoleniowe uczestnik projektu musi się wyrejestrować z Urzędu Pracy niezależnie czy posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych?
                                Odpowiedź, 27.07.2016 r.
                                Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 41 pkt. 11:
                                Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie (…) organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

                                W oparciu o tą informacje Powiatowy Urząd Pracy będzie podejmował decyzje o ewentualnej utracie statusu osoby bezrobotnej uczestnika szkolenia.

                                Pytanie 3.
                                Jak prawidłowo obliczyć kwotę stypendium stażowego za niepełny miesiąc?
                                Czy wyliczona kwota miesięcznego stypendium/30 dni szkolenia/stażu?
                                Czy też bierzemy pod uwagę ilość dni roboczych?Odpowiedź, 27.07.2016 r.
                                Stypendium stażowe za niepełny miesiąc winno zostać obliczone poprzez podzielenie kwoty miesięcznego stypendium przez 30, a następnie pomnożone przez ilość dni obecnych na stażu.
                                Natomiast w przypadku wypłaty stypendium szkoleniowego kwota wyliczona będzie w oparciu o faktyczną liczbę godzin obecności na szkoleniu. Dodatkowo należy mieć na względzie, że jeżeli liczba godzin szkolenia jest równa lub większa niż 150 godzin szkolenia w miesiącu, stypendium szkoleniowe wynosi 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast w sytuacji szkoleń o wymiarze godzin poniżej 150 w miesiącu stypendium szkoleniowe obliczyć należy proporcjonalnie do liczby godzin obecności na szkoleniu, biorąc za podstawę kwotę 120% zasiłku, przykładowo jeżeli oferują Państwo 75 godzin szkoleń, wysokość stypendium wyniesie 60% kwoty zasiłku, ponieważ – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju (pismo z dnia 21 czerwca 2016, znak: DZF.VI.8610.104.2016.SK.1) – „(…) nie może być sytuacji, że osoba obejmowana wsparciem w ramach działań konkursowych otrzymuje gorsze warunki aktywizacji zawodowej niż klient publicznych służb zatrudnienia”.

                                Pytanie 2. W budżecie projektu przewidziano kwotę 500 zł na wynagrodzenie opiekuna przypadającego na 3 stażystów. Faktem jest, że trudno znaleźć jedno miejsce stażowe dla trzech osób, gdyż stażyści mają różne preferencje, zainteresowania, miejsca zamieszkania. Czy w związku z powyższym można kwotę 500 zł podzielić na 3 i taką przekazać opiekunowi stażu za opiekę nad jednym stażystą? Czy istnieje możliwość wypłacania dwu- lub trzy-krotnej kwoty wyliczonego dodatku dla opiekuna stażu jeżeli opiekuje się grupą odpowiednio dwóch lub trzech stażystów?
                                Odpowiedź, 27.07.2016 r.
                                Z zapytania wynika, że przyjęto opcję:

                                „refundacji podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 6, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów. „

                                Należy mieć na względzie, iż w tej opcji łącznie winny zostać spełnione 2 warunki dotyczące ustalenia maksymalnej kwoty możliwej do refundacji: nieprzekroczenie 10 % wynagrodzenia zasadniczego oraz nie więcej niż 500 zł brutto. Zatem, nie w każdym przypadku refundacja dla opiekuna stażysty będzie w kwocie 500 zł.
                                Jednocześnie należy pamiętać, że dodatek do wynagrodzenia przysługujący opiekunowi stażysty jest wypłacany z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy, co potwierdzają również „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku pracy”.

                                Zatem, w sytuacji braku realizacji programu stażu, spowodowanym usprawiedliwioną nieobecnością w pracy stażystów, za ten okres wynagrodzenie opiekunowi stażu nie przysługuje. Natomiast obecność chociażby jednego ze stażystów nie będzie miała wpływu na wysokość refundacji wynagrodzenia opiekuna stażu.

                                Pytanie 1. W jakiej formie i z kim powinna być zawarta umowa regulująca warunki zatrudnienia opiekuna stażu ? Na podstawie jakich dokumentów Beneficjent, kierujący uczestników projektu na staż powinien dokonać refundacji wynagrodzenia stażu? Czy pracodawca może być opiekunem stażu?
                                Odpowiedź, 27.07.2016 r.
                                Jednym z obowiązków podmiotu przyjmującego na staż jest wyznaczenie opiekuna stażu, a jego wynagrodzenie przyjmuje formę refundacji wynagrodzenia.
                                Zatem, w umowie stażowej regulującej wzajemne obowiązki stron tj. pracodawcy, beneficjenta oraz uczestnika stażu winien zostać wskazany opiekun stażu.
                                Natomiast w ramach umowy wiążącej pracodawcę z pracownikiem – sprawującym obowiązki opiekuna stażu winny zostać zawarte stosowne zapisy.

                                Co do zasady refundacja dodatku do wynagrodzenia winna zostać dokonana w oparciu wspomniane wcześniej umowy oraz dokumenty potwierdzające zarówno fakt realizacji stażu przez stażystę, sprawowanie w tym czasie opieki przez jego opiekuna, a także dokumenty dotyczące otrzymanego wynagrodzenia. Z przepisów prawa oraz dokumentów programowych nie wynika aby pracodawca nie mógł być opiekunem stażu. Tym niemniej muszą być zachowane warunki określone w standardzie wsparcia związanym z organizacją staży, w zależności od formy organizacyjno-prawnej pracodawcy.

                                 Pytanie 17. Czy w związku z planami podwyższenia minimalnego wynagrodzenia Wnioskodawca może założyć wsparcie w wysokości 2.000,00 zł  12 m-cy?
                                 Czy w ramach finansowego wsparcia pomostowego Wnioskodawca powinien założyć wsparcie w wysokości minimalnego wynagrodzenia powiększone o np. składki pracodawcy?
                                 Odpowiedź, 26.08.2016 r.
                                 Miesięczna kwota wsparcia pomostowego nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
                                 Na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.850 zł., jednak w związku z planowaną na 2017 rok podwyżką rzeczonej kwoty do 2 000 zł. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty podwyższonej, wymaga ona jednak podania uzasadnienia dokonania takiego wyboru.
                                 Nadmieniam także, że wspomniane kwoty to wartości maksymalne, do których nie należy doliczać żadnych dodatkowych składników (np. składek pracodawcy).

                                 Pytanie 16. Czy w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego dla uczestników projektu kwalifikowane jest wsparcie w postaci kursów podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe w branży w której uczestnik chce rozpocząć  działalność gospodarczą, np. specjalistyczne kursy itp
                                 Odpowiedź, 24.08.2016 r.
                                 Celem wsparcia szkoleniowo-doradczego  jest przyswojenie przez uczestników wiedzy z zakresu prowadzenia, zakładania firmy oraz z zakresu przedsiębiorczości. Wsparcie w postaci kursów podnoszących kwalifikacje/kompetencje zawodowe jest wykluczone.

                                 Pytanie 15. Jaką kwotę należy założyć w budżecie na bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która zgodnie z regulaminem w maksymalnej kwocie powinna wynosić 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia?Odpowiedź, 24.08.2016 r.
                                 Należy przyjąć - kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS i w 2015 roku wyniosło 3 899,78 zł.
                                 (komunikat:http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html).
                                 Zatem obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 x 3 899,78 zł = 23 398,68 zł.

                                 Pytanie 14. Jak należy wycenić pracę oficera dotacyjnego?
                                 Odpowiedź, 24.08.2016 r.
                                 Zgodnie z dokumentacją konkursową kandydat na Oficera dotacyjnego / Oficera musi posiadać adekwatne do specyfiki projektu oraz swoich obowiązków: wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Beneficjent określi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości minimalne wymagania wobec Oficerów dotacyjnych / Oficerów.
                                 Czas pracy Oficera dotacyjnego / Oficera można oszacować na podstawie Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatora”.
                                 Stawka nie została w nim ujęta, zatem istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej kategorii kosztowej poprzez uśrednienie dopuszczalnych stawek godzinowych dla specjalistycznego personelu. W oparciu o takie założenia jako uśrednioną stawkę Oficera dotacyjnego / Oficera można przyjąć kwotę nie wyższą niż 100 zł.
                                 Inną metodą jest przyjęcie metody porównania wartości godziny pracy Oficera dotacyjnego / Oficera do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku pracownika lub do średniej pensji pracownika organizacji.
                                 Jednocześnie uwzględniając fakt, iż z uwagi na przedmiot sprawy, występują istotne trudności w rzetelnym oszacowaniu ilości wniosków, które mogą wpłynąć w ramach prowadzonej procedury odwoławczej, zasadnym wydaje się takie skonstruowanie treści umowy zawartej z oficerami dotacyjnymi, która nałoży obowiązek dokonywania przez ww. osoby kompleksowej oceny wniosków (tj. wraz z procedurą odwoławczą). Tym samym zapisy umowy winny wskazywać łączną kwotę wynagrodzenia za realizację kompleksowej usługi oceny wniosków (tj. wraz z procedurą odwoławczą), a nie wskazywać kwotę wynagrodzenia za dokonanie pojedynczej oceny wniosku (czy to w ramach pierwszej oceny czy dokonanej w ramach procedury odwoławczej).
                                 Taki sposób postępowania zapewni, że osoby dokonujące oceny będą zobowiązane do przeprowadzenia kompleksowej oceny wniosków celem wyłonienia osób, którym przyznane zostanie wsparcie finansowe w ramach projektu. Ponadto, podczas sporządzania budżetu projektu brak będzie konieczności ustalania kwoty za dokonywanie pojedynczej oceny wniosku gdyż wystarczającym będzie łączne oszacowanie kwoty wynagrodzenia dla poszczególnego oceniającego. Co więcej, takie rozwiązanie będzie elementem motywującym oceniającego do dokonywania rzetelnej oceny wniosku  w ramach pierwszej oceny.

                                 Pytanie 13. Na jakim poziomie we wniosku powinny być założone wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniegOdpowiedź, 24.08.2016 r.
                                 Wskaźnik produktu, który określa liczbę osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  należy nieodzownie założyć na poziomie 100%. Jest to konsekwencją szczegółowego kryterium dostępu „czy projektodawca zaplanował do realizacji wszystkie typy wsparcia?” (p. 4.2.14 Regulaminu konkursu).
                                 Wskaźnik rezultatu bezpośredniego, mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków EFS podjęły działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie stosunku pracy. Przy szacowaniu wartości tego wskaźnika należy pamiętać, że nie można w nim uwzględniać osób, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia przez uczestnika projektu.
                                 Wartość wskaźnika należy ustalić indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną analizę grupy docelowej, z uwzględnieniem zdiagnozowanych ograniczeń mogących rzutować na trwałość założonej działalności gospodarczej w okresie monitorowania wskaźnika.

                                 Pytanie 12. Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj.

                                 1. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
                                 2. liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
                                  nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Wymienione wskaźniki należy wybrać z listy i przypisać im wartość „0”. Natomiast w opisie powinna znaleźć się informacja, iż będzie on podlegał monitorowaniu, a w sytuacji pojawienia się przesłanek do określenia na poziomie wyższym zostanie przypisana wskaźnikom odpowiednia wartość.

                                 Pytanie 11. Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Jeśli wymieniona we wniosku, w ramach potencjału kadrowego, osoba nie podejmie współpracy przy realizacji projektu Wnioskodawca powinien zapewnić realizację działań przez inną osobę o kwalifikacjach nie niższych niż ta wcześniej wskazana we wniosku.

                                 Pytanie 10. Jakie należy wpisać terminy pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez Wnioskodawcę)? Czy należy termin pomiaru dać analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego (zgodnie z Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału)? Czy też można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości określania wskaźników rezultatu specyficznych. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pkt 3.3. (STR 38) : „Wskaźniki obligatoryjne w ramach naboru: Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnik produktu oraz wskaźnik rezultatu wskazane w tabeli nr 1 pkt 3.1 niniejszego Regulaminu”.

                                 Pytanie 9. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

                                 1. Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji;
                                 2. Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji (którego rolą będzie monitoring i kontrola założonych działalności gospodarczych, w tym kontrola w zakresie prawidłowości i zgodności z pomocą publiczną);
                                 3. Zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych.

                                 Czy też koszty te należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Wynagrodzenie Specjalisty ds. merytorycznych, Wynagrodzenie Specjalisty ds. monitoringu dotacji oraz zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych należy przewidzieć w kosztach pośrednich.

                                 Pytanie 8. Dla jakiego odsetka uczestników projektu uczestniczących we wsparciu szkoleniowo-doradczym przed przyznaniem dotacji należy założyć we wniosku o dofinansowanie dotacje? Czy IOK rekomenduje, aby we wniosku założyć, iż co do zasady dotacje może uzyskać 100% uczestników? Czy jednak należy założyć mniejszy odsetek - jeśli tak to jaki?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Zgodnie z zapisami regulaminu (str 19.)- „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu.Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji / wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej ilu mamy założonych uczestników projektu.”

                                 Pytanie 7. Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 W przypadku wsparcia pomostowego realizowanego w formie usługi szkoleniowo- doradczej na etapie wnioskowania nie ma konieczności dokładnego określania liczby godzin z podziałem na szkolenia oraz doradztwo. Można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika.

                                 Pytanie 6. Które z poniższych rozwiązań dotyczących sposobu realizacji wsparcia pomostowego w postaci szkoleń i doradztwa jest prawidłowe wg IOK?:

                                 1. Wsparcie powinno być organizowane przez Realizatorów projektu (Wnioskodawcę / Partnera - zależnie od podziału obowiązków w projekcie);
                                 2. Uczestnicy projektu powinni korzystać z takich usług u podmiotów zewnętrznych;
                                 3. Dopuszczalne są obydwie formy realizacji wsparcia.

                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Wsparcie pomostowe w postaci szkoleń i doradztwa może być organizowane przez Realizatorów projektu - Wnioskodawcę / Partnera lub zlecane jako usługa podmiotom zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, zatwierdzonym przez IOK.

                                 Pytanie 5. Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć?:

                                 1. Wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych pod kątem planowanej działalności gospodarczej
                                 2. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie analiza predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (tj. przed przyjęciem do projektu - na etapie rekrutacji)
                                 3. Wynagrodzenie doradcy zawodowego, którego rolą będzie opracowanie planu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego (czyli bezpośrednio po podpisaniu z uczestnikiem umowy)

                                 Czy też część lub wszystkie ww. koszty należy przewidzieć w ramach kosztów pośrednich?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Definicja kosztów zawarta w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
                                 Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
                                 - koordynowanie projektu,
                                 - rozliczanie, w tym monitorowanie,
                                 -
                                 organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
                                 - prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji np. psychologa czy doradcy zawodowego).

                                 Zatem, wynagrodzenie komisji rekrutacyjnej - ekspertów w zakresie przedsiębiorczości oceniających merytorycznie Formularze Rekrutacyjne pod kątem planowanej działalności gospodarczej czy doradcy zawodowego analizującego predyspozycje kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej czy opracowującego plan wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego jako, koszty personelu udzielającego wsparcia należy przewidzieć w kosztach bezpośrednich.
                                 Jednocześnie pragnę podkreślić, że wsparcie szkoleniowo doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej kierowane jest do wszystkich osób, z zastrzeżeniem, że będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby, profesjonalnie zdiagnozowanych na etapie obligatoryjnej, rekrutacyjnej rozmowy z doradcą zawodowym (załącznik nr 10 do regulaminu konkursu).

                                 Pytanie 4. Czy wsparcie pomostowe dla beneficjentów stanowić będzie pomoc de minimis?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Wsparcie EFS po założeniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis dla uczestnika/przedsiębiorcy
                                 .
                                 Pomocą de minimis objęte jest wsparcie na: założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, zarówno szkoleniowo - doradcze, jak i finansowe.

                                 Pytanie 3. Czy przy realizacji projektów partnerskich wymagane jest przydzielenie wszystkich wskaźników zarówno wnioskodawcy jak i partnerowi?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 W kwestii projektów partnerskich konieczne jest przydzielenie wskaźnika partnerowi projektu zgodnie z następującym zapisem instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie: Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.
                                 Każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania, wydatki i wskaźniki adekwatne do wartości merytorycznej projektu.
                                 Powyższe będzie weryfikowane na ocenie merytorycznej na podstawie kryterium zasadności nawiązania partnerstwa w projekcie.

                                 Pytanie 2. Czy podczas przeprowadzania analizy oczekiwań/potrzeb/barier można posiłkować się danymi z terenu woj. śląskiego uzyskanymi podczas realizacji projektów w poprzedniej perspektywie finansowej –PO KL?
                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Oczekiwania/potrzeby/bariery powinny zostać skonkretyzowane. Źródłem informacji dla Wnioskodawcy powinno być badanie własne, przeprowadzone w odniesieniu do terenu na jakim realizowany ma być projekt - najlepiej w odniesieniu do konkretnych powiatów.
                                 Województwo śląskie ma swoją specyfikę – tzn. inne problemy występują na lokalnych rynkach pracy w powiatach północnych województwa, a inne w powiatach południowych).
                                 Takie badanie może zostać również przeprowadzone z Instytucjami funkcjonującymi na rzecz szeroko pojętej aktywizacji lokalnego rynku pracy (np. przedstawiciele PUP – doradcy zawodowi).
                                 Niewłaściwym jest bazowanie na informacjach, które wypływają z realizacji projektów realizowanych przez Wnioskodawców w poprzedniej perspektywie finansowej. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna i niezasadnym jest bazowanie na informacjach pozyskanych z projektów miękkich realizowanych w PO KL.

                                 Pytanie 1. Czy wkład własny w projekcie może być zapewniony na poziomie finansowego wsparcia pomostowego, np. kwota o wartości łącznej sumy obowiązkowej składki ZUS od działalności gospodarczej i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców - jako wkład własny prywatny, wniesiony przez Uczestnika projektu?
                                 Wielkości składek na dzień dzisiejszy:
                                 176,33 zł - ZUS
                                 288,95 zł - zdrowotne
                                 SUMA: 465,28 zł

                                 Odpowiedź, 25-07-2016 r.
                                 Zgodnie z punktem 6.21 regulaminu konkursu, wkład własny może być wniesiony przez osoby biorące udział w projekcie w pozycji dotyczącej finansowego wsparcia pomostowego pod warunkiem, że:1) jego wniesienie nie ogranicza udziału w projekcie;2) jego wysokość jest symboliczna i nie stanowi istotnej bariery uczestnictwa w projekcie;3) informacja o wniesieniu wkładu przez osoby biorące udział w projekcie znajduje się we wniosku o dofinansowanie.
                                 Zgodnie z punktem 2.2 regulaminu, „w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IP RPO może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnienia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS”. Należy pamiętać, że głównym celem odnośnego zobowiązania powinno być zwiększenie prawdopodobieństwa prowadzenia działalności gospodarczej powyżej obowiązkowego roku, a nie zastąpienie wkładu własnego beneficjenta wkładem prywatnym osób uczestniczących w projekcie.
                                 Ponadto, zgodnie z podrozdziałem 6.2 pkt 3 lit. h wytycznych właściwych w zakresie kwalifikowania wydatków, każdy wydatek musi być należycie udokumentowany. W umowie o dofinansowanie pomostowe powinien znaleźć się zapis, zgodnie z którym dofinansowanie to nie może być przeznaczone na wskazane w pytaniu składki. Ponadto, umowa powinna zawierać zapis zobowiązujący osobę biorącą udział w projekcie do opłacenia ww. składek z własnych środków i przedłożenia beneficjentowi dokumentów, które to poświadczają.
                                 W kontekście wskazanej w pytaniu wysokości wkładu, stanowiącej ponad 25% maksymalnej dopuszczalnej w konkursie miesięcznej kwoty wsparcia pomostowego, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy spełniony jest ww. warunek symboliczności i braku istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.

                                  Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 (z dnia 18.07.2016 r.)


                                  a) Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO
                                  b) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
                                  c) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
                                  d) Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

                                  Pytanie 3. Zgodnie z dokumentacją konkursową, jednym ze szczegółowych kryteriów dostępu jest kwestia "czy projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR". Na dzień dzisiejszy wiemy, że planowany do złożenia przez PUP projekt wynika z Programów Rewitalizacji - jednak te programy nie są jeszcze uchwalone. Zatem aby spełnić kryterium dostępu, skupimy się na komplementarności.
                                  1) Jeżeli w ramach projektu współfinansowanego w ramach EFRR została dofinansowana (np. modernizowana lub utworzona) infrastruktura w postaci
                                  budynku. Budynek znajduje się np. na ulicy X Czy do spełnienia kryterium dostępu wystarczy, że w ramach naszego projektu zaktywizujemy (np. poślemy na staż) osoby jedynie zamieszkujące ulicę X? Czy powinniśmy do działań projektowych wykorzystać ten budynek (np. zrobić w nim szkolenie albo spotkanie)?
                                  2) Czy żeby spełnić warunek komplementarności - czy zmodernizowany w ramach EFRR budynek mógł zostać sfinansowany z EFRR w poprzednim okresie programowania?
                                  3) Czy po wykazaniu komplementarności (budynek leżący na ulicy X w Wodzisławiu Śl.) możemy w projekcie objąć również wsparciem osoby z ulicy X w Wodzisławiu Śl. ale również osoby z innych ulic w Wodzisławiu Śl. i innych miastach?
                                  W nawiązaniu do powyższego bardzo prosimy o wyjaśnienie jak szczegółowa powinna być komplementarność pomiędzy naszym projektem oraz projektami współfinansowanymi w ramach EFRR.
                                  W odniesieniu do poruszanej kwestii wyjaśniam, że spełnienie kryterium dostępu w brzmieniu: Czy Projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? będzie można uznać za spełnione w sytuacji założenia realizacji działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR, również współfinansowanej w poprzednim okresie programowania. W takim przypadku wsparciem będzie można objąć nie tylko mieszkańców danej ulicy lecz całego miasta.
                                  Jednocześnie wyjaśniam, że nie wystąpi komplementarność w przedstawionej sytuacji , kiedy na staż zostaną skierowane osoby z ulicy X, przy której znajduje się infrastruktura współfinansowana z EFRR, lecz nie będzie ona wykorzystywana na potrzeby realizacji projektu.

                                  Pytanie 2. Czy Urzędy Pracy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 7.1.1? Jeżeli tak, to w przypadku stażu w ramach w/w konkursu urzędy pracy mogą stosować wysokość stypendium do najniższego wynagrodzenia, czy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997,40zł)?
                                  Powiatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:1. agencje zatrudnienia;2. instytucje szkoleniowe;3. instytucje dialogu społecznego;4. instytucje partnerstwa lokalnego;5. Lokalne Grupy Działania.”
                                  Nadto, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy. Dlatego też, we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest wnioskodawca.
                                  O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy, w tym staży) zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – Regulacje ogólne pkt. 9 (str. 2).

                                  Pytanie 1. Czy średni koszt wsparcia jednego uczestnika należy uznać za nieprzekraczalny przy konstrukcji budżetu projektu? Jeśli byłby wyższy czy istnieje konieczność uzasadnienia w treści wniosku jego przekroczenia?
                                  Średni koszt uczestnika projektu jaki został określony dla poszczególnych konkursów w wysokości:
                                  a) 15 244,68 zł
                                  b) 15 298,76 zł
                                  c) 15 153,03 zł
                                  d) 15 412,12 zł

                                   Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów nr: RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16, RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16, RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16, RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

                                   a) Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO

                                   b) Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

                                   c) Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO

                                   d) Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

                                   Pytanie 11.
                                   Jaką wysokość dotacji należy przewidzieć we wniosku o dofinansowanie dla każdego uczestnika projektu?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Należy przyjąć - kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszoną do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane jest przez Prezesa GUS i w 2015 roku wyniosło 3 899,78 zł.

                                   (komunikat:http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html).

                                   Zatem obecnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 6 x 3 899,78 zł = 23 398,68 zł.

                                   Pytanie 10. Czy we wniosku o dofinansowanie należy przewidzieć wsparcie pomostowe finansowe dla wszystkich zrekrutowanych uczestników przez 12 miesięcy?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Zgodnie z zapisami regulaminów konkursów - „Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu.
                                   Tym samym należy założyć taką samą liczbę dotacji / wsparcia pomostowego po rozpoczęciu działalności gospodarczej ilu mamy założonych uczestników projektu.”
                                   Zatem na poziomie wniosku należy przewidzieć wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności przez okres 12 miesięcy.

                                   Pytanie 9. W jakiej wysokości we wniosku o dofinasowanie należy przewidzieć finansowe wsparcie pomostowe? Czy kwota ta może być niższa niż 1850 zł?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Zgodnie z rekomendacją Instytucji Organizującej Konkursy, powinna to być równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązywać będzie w przyszłym roku, a więc – zgodnie z
                                   Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 1456) – 2 000,00 zł

                                   Pamiętać należy, że Wnioskodawca zapewnia na poziomie wniosku o dofinansowanie możliwość skorzystania z danej formy wsparcia w maksymalnej wysokości określonej w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”

                                   Pytanie 8. Czy niezbędne jest założenie we wniosku o dofinansowanie wsparcia pomostowego doradczo-szkoleniowego, jeśli tak to czy musi być przewidziane dla wszystkich osób w projekcie w takim samym wymiarze godzinowym?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Założenie tego rodzaju wsparcia we wniosku jest niezbędne. Wszelako, nie musi być ono przewidziane dla wszystkich osób w takim samym wymiarze godzinowym. Liczba godzin dla każdego uczestnika powinna zostać założona przez Wnioskodawcę na podstawie wstępnej analizy przypuszczalnego zapotrzebowania na tego typu usługę.

                                   Pytanie 7. Czy Spółka prawa handlowego (spółka akcyjna), której właścicielem 100% udziałów jest podmiot publiczny, która jednocześnie nie otrzymuje na swoją działalność żadnych środków publicznych i utrzymuje się tylko i wyłącznie z prowadzonej działalności komercyjnej będzie traktowana jako podmiot sektora prywatnego czy publicznego?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), „Sektor finansów publicznych tworzą: (...) 14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego”.

                                   Wszelako, stosując wykładnię celowościową, ze względu na utworzenie spółki przez podmiot publiczny i posiadanie w niej przez ten podmiot 100% udziałów a także ze względu na cel jej utworzenia, tj. realizację interesu publicznego, spółka ta jest zaliczana do podmiotów sektora publicznego.
                                   Na ww. okoliczność wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dostępny pod adresem internetowym:http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-wa-2445-05/zamowienia_publiczne/1bb2024/4.html?q=&_symbol=653_6534&_sad=Wojew%C3%B3dzki+S%C4%85d+Administracyjny+w+Warszawie&_skarzony=Minister+Gospodarki+Pracy+i+Polityki+Spo%C5%82ecznej&_okres=2005_11w którym czytamy, że „Gmina, wykonując zadania statutowe z zakresu gospodarki komunalnej, mające na celu utrzymanie czystości i porządku - czyni to w interesie mieszkańców poprzez spółkę prawa handlowego, utworzoną w tym celu, co przynosi zresztą efekty ekonomiczne, przy czym nie koniecznie zyski”.

                                   Pytanie 6. Zgodnie z regulaminem projektu " z podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, z grona beneficjentów/ partnerów projektu są wyłączone m. in. Powiatowe Urzędy Pracy oraz organy zatrudnienia tj. Minister właściwy do spraw pracy, Wojewodowie, Marszałkowie województw, Starostowie."
                                   W związku z powyższym czy Miasto nie będące miastem na prawach powiatu (tzw. powiatem grodzkim) może być Partnerem projektu w ramach niniejszego konkursu?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Miasto nie będące miastem na prawach powiatu nie jest organem zatrudnienia, więc może być partnerem.

                                   Pytanie 5. Czy instytucja posiadająca siedzibę w Warszawie oraz placówkę terenową z siedzibą w województwie śląskim (potwierdzone w zapisach KRS w rubryce 3 - jednostki terenowe i oddziały), która nie posiadaj odrębnej osobowości prawnej, niemniej jest wydzielona organizacyjnie jako samodzielny pracodawca, posiada dodatkowy NIP oraz REGON do celów podatkowych i ubezpieczeniowych będzie spełniać kryterium posiadania siedziby na terenie województwa śląskiego?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Stosując wykładnię celowościową, zgodnie z przytoczonym uzasadnieniem dla odnośnego kryterium, ma ono na celu „realizację projektów przez podmioty, które bezpośrednio przyczyniają się do ekonomiczno-społecznego rozwoju regionu”, wobec czego Instytucja Organizująca Konkurs potwierdza, że w świetle przedstawionych informacji instytucja spełniać będzie kryterium posiadania siedziby na terenie województwa śląskiego.

                                   Pytanie 4. Czy wsparcie pomostowe dla beneficjentów stanowić będzie pomoc de minimis?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Wsparcie EFS po założeniu działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis dla uczestnika/przedsiębiorcy
                                   .
                                   Pomocą de minimis objęte jest wsparcie na: założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, zarówno szkoleniowo - doradcze, jak i finansowe.

                                   Pytanie 3.
                                   Czy w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego dla uczestników projektu kwalifikowane jest wsparcie w postaci kursów podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe w branży w której uczestnik chce rozpocząć działalność gospodarczą, np. specjalistyczne kursy itp.
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Celem wsparcia szkoleniowo-doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest przyswojenie przez uczestników wiedzy z zakresu prowadzenia, zakładania firmy oraz z zakresu przedsiębiorczości. Na tym etapie wsparcie w postaci kursów podnoszących kwalifikacje/kompetencje zawodowe jest wykluczone.
                                   Jednakże po założeniu działalności gospodarczej w ramach projektu, uczestnik będzie mógł skorzystać w ramach wsparcia pomostowego - szkoleniowo-doradczego ze specjalistycznych szkoleń/kursów podnoszących jego kompetencje lub kwalifikacje w zależności od potrzeb uzasadnionych utrzymaniem jego firmy na rynku.

                                   Pytanie 2. Czy w projekcie mogą wziąć osoby spoza tych "najtrudniejszych" grup np. mężczyzna między 30 a 50 r.ż z wyższym wykształceniem nie będący osobą długotrwale bezrobotną ani niepełnosprawną?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Zgodnie z kryterium dostępu grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
                                   - osoby powyżej 50 roku życia;
                                   - kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
                                   - osoby z niepełnosprawnościami;
                                   - osoby długotrwale bezrobotne;
                                   - osoby o niskich kwalifikacjach.
                                   W świetle powyższego nie ma możliwości adresowania wsparcia do osób niespełniających żadnego z powyższych kryteriów.

                                   Pytanie 1. Czy wsparcie mogą otrzymać emeryci oraz osoby pobierające renty (socjalne, strukturalne)?
                                   Odpowiedź. 16.09.2016
                                   Brak jest przeszkód, aby uczestnikami projektu w ramach podziałania 7.3.1 oraz 7.3.2 RPO WSL na lata 2014-2020 były osoby pobierające emeryturę, niepracujące ale zdolne do podjęcia zatrudnienia oraz osoby pobierające rentę, rentę socjalną, rentę strukturalną, niepracujące, ale zdolne do podjęcia zatrudnienia.
                                   Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
                                   - osoby powyżej 50 roku życia;
                                   - kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
                                   - osoby z niepełnosprawnościami;
                                   - osoby długotrwale bezrobotne;- osoby o niskich kwalifikacjach.
                                   Mając na uwadze powyższe zarówno osoby pobierające emeryturę, rentę (socjalną, strukturalną), niepracujące ale zdolne do podjęcia pracy mogą spełnić powyższe kryteria. Ograniczenie może dotyczyć jedynie osób, które pobierają rentę, a orzeczono wobec nich całkowitą niezdolność do pracy.

                                    

                                    Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.

                                    Pytanie 32. Czy konieczne jest przeprowadzenie własnej (Wnioskodawcy) analizy dotyczącej grupy docelowej? Czy nie można oprzeć się na analizach ogólnie dostępnych, np. WUP (ranking zawodów deficytowych, analizy rynku pracy)?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Przeprowadzenie przez Wnioskodawcę własnego badania dotyczącego grupy docelowej nie jest obligatoryjne. Niemniej, może ono być pomocne na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, zwłaszcza pod kątem wyboru potencjalnych uczestników projektu oraz form wsparcia. Powyższe jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dysponuje wystarczającym zasobem danych lub nie są one precyzyjne (np. gdy projekt dedykowany jest mieszkańcom konkretnego powiatu lub kilku powiatów). Zebrane dane stanowią wówczas punkt wyjścia dla projektu, a na etapie oceny wniosku – uzasadnienie dla realizacji przedsięwzięcia.
                                    Wybór formy ewentualnych badań własnych należy do Wnioskodawcy. Dotychczasowe doświadczenia Wnioskodawcy w obszarze związanym z wsparciem projektowym mogą stanowić źródło danych służące opracowaniu wniosku o dofinansowanie. Na względzie natomiast należy mieć w tym wypadku aktualność danych oraz ich adekwatność względem grupy docelowej projektu (grupa powinna zostać wybrana na podstawie wyników badań).

                                    Pytanie 31. Czy beneficjentami w konkursie mogą być: Miasta i gminy oraz przedsiębiorcy?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    W regulaminie konkursu (str. 26) spośród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są tylko osoby fizyczne (nie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Należy zatem stwierdzić, że wymienione podmioty mogą być beneficjentami w konkursie 7.1.3 RPO WSL. Jednocześnie pragnę podkreślić iż, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

                                    Pytanie 30. Czy wnioskodawca w konkursie 7.1.3 może być jednocześnie partnerem w innym projekcie/innych projektach w tym samym konkursie?
                                    Odpowiedź 27.04.2016 r. Podmiot będący wnioskodawcą, może złożyć w ramach ww. konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast w tym samym konkursie może występować również jako partner w innych złożonych wnioskach do tego samego konkursu. Jednakże należy mieć na względzie zapis z „Instrukcji wypełniania wniosku” dot. spełnienia kryterium formalnego pn. „Potencjał finansowy”. Należy pamiętać, iż roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), musi być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego konkursu/naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe.
                                    Pytanie 29. Czy zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej osoba bierna zawodowo to ta sama kategoria co osoba nieaktywna zawodowo.
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Termin „osoba bierna zawodowo”, zgodnie z definicją znajdującą się na str. 2 załącznika nr 13 do regulaminu konkursu, oznacza osobę, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), np. studenta studiów stacjonarnych czy osobę przebywającą na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że jest zarejestrowana jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
                                    Zgodnie z zapisami SzOOP RPO WSL 2014-2020, wersja 4, str. 153, „wskazane w grupie docelowej osoby nieaktywne zawodowo należy definiować w rozumieniu osób biernych zawodowo zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Definicja ta znajduje się w ww. regulaminie. Wobec powyższego, na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że osoba bierna zawodowo jest tożsamą kategorią z osobą nieaktywną zawodowo.

                                    Pytanie 28. Czy Urzędy Pracy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 7.1.3? Jeżeli tak, to w przypadku stażu w ramach w/w konkursu urzędy pracy mogą stosować wysokość stypendium do najniższego wynagrodzenia, czy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997,40 zł)?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 Pow
                                    iatowe Urzędy Pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
                                    Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego;instytucje partnerstwa lokalnego;Lokalne Grupy Działania.”Nadto, w odniesieniu do typu 4 operacji – uprawnione są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.
                                    Jednocześnie pragnę zauważyć, iż Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do stosowania kwot, stawek oraz form wsparcia (usług i instrumentów rynku pracy, w tym staży) zgodnych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia. Informacje w powyższym zakresie można znaleźć w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” – Regulacje ogólne pkt. 9 (str. 2).

                                    Pytanie 27. Szkolenia zamknięte-dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej… pytanie co oznacza pojęcie „ścisłej” np. czy dotyczy to określonego podmiotu gospodarczego, czy tylko tematu szkoleń, a po drugie czy okreslona jest liczebność takiej grupy, bo np. w ramach kwalifikacji będą 3 osoby …
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Str. 14 przypis 7- regulaminu konkursu, odnosi się do:
                                    Szkolenie zamknięte – szkolenia dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej czy dla uczestników danego projektu, tzw. „szyte na miarę”. Słowo „ścisłej” nie odnosi się do podmiotu gospodarczego. Liczebność grupy nie jest określona, ale musi spełniać wymogi racjonalnego, efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

                                    Pytanie 26. Wnioskodawca nie ma doświadczenia, nie ma potencjału, działa od roku, ale dobiera partnera z doświadczeniem z odpowiednim potencjałem – czy tak może być. Za realizację projektu odpowiada Wnioskodawca.
                                    Odpowiedź. 27.04.2016r.
                                    W takim przypadku, gdy wnioskodawca nie ma potencjału jak również doświadczenia, powinien być ewentualnie partnerem, a nie liderem projektu.

                                    Pytanie 25. Proszę o podanie definicji osoby nieaktywnej zawodowo oraz różnic pomiędzy osobą bezrobotną a bierną zawodowo, a także wskaźnika produktu do którego należy przypisać osoby nieaktywne zawodowo.
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Osoba bierna zawodowo jest tożsama z osobą nieaktywną zawodowo. Są to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
                                    Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane, jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
                                    Definicja wskaźnik produktu określona została w Tabeli nr 1, w punkcie 4, Regulaminu konkursu: Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

                                    Pytanie 24. Czy średni koszt wsparcia jednego uczestnika 14 700,00 zł. należy uznać za nieprzekraczalny przy konstrukcji budżetu projektu? Jeśli byłby wyższy czy istnieje konieczność uzasadnienia w treści wniosku jego przekroczenia
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Wartość 14 700,00 zł jest to kwota jaka została określona jako średni koszt wsparcia uczestnika projektu. Można ją przekroczyć podając uzasadnienie. Uzasadnienie takie podlegać będzie ocenie dokonywane przez członków KOP i jest ona oceną subiektywną.

                                    Pytanie 23. Jakie warunki co do czasu trwania i wysokości wynagrodzenia muszą spełniać pracownicy zatrudnieni w ramach umowy na czas wykonania określonej pracy przez agencję pracy tymczasowej? Czy takie same jak w przypadku umowy o pracę?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Pytanie mało precyzyjne. Brak określenia rodzaju umowy.
                                    Cechą, która w sposób najbardziej wyraźny odróżnia pracownika od osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej jest podporządkowanie pracownika pracodawcy. Ta cecha - jej występowanie lub brak - przeważnie decyduje o tym, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, czy ze stosunkiem cywilnoprawnym.Co do zasady Agencja dokonuje wyboru formy zatrudnienia pracownika po uzgodnieniu z pracodawcą użytkownikiem szczegółowych warunków pracy, jaka będzie wykonywana. Należy jednak zwrócić uwagę na przepis art. 22 §11 Kodeksu pracy (który ma zastosowanie również do pracy tymczasowej), zgodnie z którym zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy należy uznać za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, niezależnie od nazwy, jaką strony nadały umowie.Należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, stosuje się odpowiednio do stosunku pracy tymczasowej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie (art. 5). Pracodawca użytkownik ma zatem obowiązek przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 15). Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.Jedynie do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez pracodawcę użytkownika pracownik tymczasowy uzyskuje prawo dopiero, gdy zatrudniony jest dłużej niż 6 tygodni. Należy również stosować przepisy Kodeksu pracy regulujące zasady równego traktowania pracowników.

                                    Pytanie 22. Czy podjecie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez uczestnika projektu za granicą RP wlicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej o ile spełnione będą warunki dla danego typu umów/samo zatrudnienia? Jeśli tak czy obligatoryjne jest przetłumaczenie umowy zatrudnienia przez Projektodawcę?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Tak, podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez uczestnika projektu za granicą RP wlicza się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej o ile spełnione będą warunki dla danego typu umów. Przetłumaczenie umowy jest wymagane. Nie obejmuje to samozatrudnienia.

                                    Pytanie 21. Czy miejscem wykonywania pracy w ramach stażu zawodowego/praktyki zawodowej może być poza granicą RP?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WŚL 2014-2020- Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL na lata 2014-2020Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.Z uwagi na realizację projektu na terenie województwa śląskiego staże nie mogą być realizowane poza granicami kraju.
                                    Pytanie 20. Czy agencja pracy tymczasowej może przyjąć jako strona na staż zawodowy uczestnika projektu, którego miejscem wykonywania stażu będzie siedziba pracodawcy użytkownika ? Jeśli tak, czy zawierana umowa stażowa jest pomiędzy czterema stronami : Projektodawcą, uczestnikiem projektu, agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.
                                    Nie świadczą usług dotyczących organizacji staży zawodowych.
                                    Pod pojęciem stażu rozumie się nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

                                    Pytanie 19. Jakie są wymagania formalne udziału w projekcie?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Dla uczestnika projektu są to zapisy dotyczące grupy docelowej określone w regulaminie konkursu.

                                    Pytanie 18. Czy w ramach projektu mogą być realizowane szkolenia wskazane w Taryfikatorze jako Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, np. Florystyka, Fryzjer, Kosmetyczka, Murarz/tynkarz, które nie kończą się egzaminem certyfikowanym? Czy w przypadku zakończenia ww. szkoleń pozytywnym zewnętrznym egzaminem przeprowadzonym przez jednostkę mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji wskazanego szkolenia, uznaje się, że uczestnik uzyskał kwalifikacje?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Wszystkie szkolenia i kursy realizowane w ramach 2 typu operacji podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym również te wymienione w Taryfikatorze jako „Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe” muszą zostać zakończone procesem walidacji i certyfikacji.W ramach 2 typu operacji można również realizować kursy podwyższające kompetencje ogólne, miękkie z zakresu np. pisania CV, poruszania się po rynku pracy, które powinny zakończyć się tylko zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu. Szkolenia takie mogą być realizowane jedynie jako uzupełnienie kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe zakończonym egzaminem i nie powinny stanowić samodzielnej formy wsparcia.W przypadku szkoleń i kursów w zawodach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i opisanych w podstawach programowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (dostępne na stronie http://www.koweziu.edu.pl w zakładce Podstawy programowe) proces walidacji i certyfikacji powinien odbywać się zgodnie z w/w aktami prawnymi.
                                    W przypadku pozostałych kursów i szkoleń dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. W przypadku, w którym dla danego tematu kursu nie zostały określone efektyuczenia się, więc brak jest instytucji publicznej, która dokonuje walidacji i certyfikacji, można np. starać się o certyfikat nadawany przez jedną z funkcjonujących na rynku prywatnym instytucji certyfikujących.
                                    Podsumowując, w przypadku szkolenia w zawodzie florysta, które jest objęte podstawą programową szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną. W przypadku innych szkoleń, nie objętych podstawą programową, egzamin powinien być przeprowadzony przez podmiot rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, branży, np. przez jednostkę mającą wieloletnie doświadczenie w realizacji danego szkolenia.Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://efs.wup-katowice.pl/newsy/aktualizacja-informacji-o-uzyskiwaniu-kwalifikacji-w-projektach-efs

                                    Pytanie 17. Efektywność zatrudnieniowa wyrażona jest w procentach. W przypadku obliczania liczby osób objętych efektywnością, w jaki sposób należy zaokrąglać wartości ułamkowe, np. liczbę osób wyliczoną jako 16,34?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Zaokrągleń ułamków dotyczących liczby osób należy zawsze dokonywać do pełnych wartości w górę. Wyliczona wartość odnosi się do minimalnej liczby osób (treść kryterium wskazuje na określony procentowo poziom „co najmniej”), tak więc zaokrąglenie 16,34 do 16 nie spełniłoby tego wymogu, bowiem liczba 16 nie spełnia warunku „co najmniej 16,34”. W omawianym przypadku wskaźnik należy więc ustalić na poziomie 17 osób.

                                    Pytanie 16. Czy prawdą jest, że jeśli kierujemy projekt w całości do jednej grupy docelowej wskazanej w kryteriach dotyczących efektywności zatrudnieniowej, nie musimy mierzyć efektywności dla innych grup docelowych?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    Tak. W przypadku projektów sprofilowanych, czyli odnoszących się w 100% do jednej grupy odbiorców spośród podlegających kryterium efektywności zatrudnieniowej (np. tylko do osób długotrwale bezrobotnych), wnioskodawca nie ma obowiązku pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych grup. Niemniej jednak we wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie grupy, o których mowa w punkcie 2.4.21 Regulaminu konkursu i określić dla nich poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, natomiast Wnioskodawca rozliczany będzie ze spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłącznie w odniesieniu do grupy, na którą w 100% sprofilowany jest projekt.
                                    Jeśli osoba jednocześnie posiada cechy przypisujące ją do innych grup (np. jest długotrwale bezrobotna, niepełnosprawna i ma niskie kwalifikacje), nie jest obligatoryjne wykazywanie jej w innych grupach niż wynika to z profilu odbiorców, czyli w tym przypadku długotrwale bezrobotnych.

                                    Pytanie 15. W regulaminie konkursu jest informacja, że wskaźnik efektywności należy podać we wniosku o dofinansowanie odrębnie dla każdej grupy uczestników. Jaką wartość mamy przyjąć dla grupy, której nie planujemy obejmować wsparciem?
                                    Odpowiedź. 27.04.2016 r.
                                    We wniosku aplikacyjnym w części E.2 należy wybrać z listy sześć wskaźników specyficznych, każdy dla odrębnej grupy odbiorców wsparcia, o których mowa w punkcie 2.4.21 Regulaminu konkursu. Dla każdej z nich należy określić wartość docelową wskaźnika na poziomie nie mniejszym niż wskazany w cytowanym punkcie Regulaminu. Wpisywanie wartości bazowej, a także podział wartości ogółem na kobiety i mężczyzn nie jest obligatoryjny. Dla grup nie objętych wsparciem należy postąpić analogicznie – zakładając np. 33% efektywności dla grupy liczącej zero osób otrzymamy bowiem zero, a jednocześnie spełnione zostanie kryterium efektywności zatrudnieniowej.

                                    Pytanie 14. Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać status osoby niepełnosprawnej? Jakie dokumenty potwierdzają niepełnosprawność?
                                    Definicja wskaźnika produktu liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie zawartego we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) stwierdza, że mierzy on liczbę osób niepełnosprawnych w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
                                    Osobę można wykazać w ww. wskaźniku, jeśli posiada odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.

                                    Pytanie 13. Czy uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia wynikającego z przygotowania zawodowego w postaci przyuczenia do pracy dorosłych? Czy zaświadczenie o nabyciu umiejętności zawodowych oraz proces walidacji i certyfikacji spełniają warunki dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego?
                                    Istnieje możliwość realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w postaci przyuczenia do pracy dorosłych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach niniejszego konkursu. Zgodnie z art. 53 d ust.4 wspomnianej ustawy egzamin sprawdzający w wyniku którego wydawane jest zaświadczenie (na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych) potwierdza wyłącznie nabycie umiejętności. Natomiast dopiero przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 53 d ust. 3 ustawy, pozwala na otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie spełniającego warunki dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                    Pytanie 12. Czy limit który jest określony jako 10 % dla środków trwałych i cross-financingu określa osobno limit dla środków trwałych i osobno dla crossfinancingu?
                                    Limit 10 % dla środków trwałych i cross-financingu jest określany łącznie. Zatem, przykładowo jeśli cross-financing wyniesie 3% to na środki trwałe pozostanie maksymalnie 7 %.

                                    Pytanie 11. Czy dotacja dla przedsiębiorcy" na doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy jest zakupem środków trwałych?
                                    W sytuacji gdy adaptacja, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy będzie dotyczyć bezpośrednio wnioskodawcy kwoty wsparcia należy wliczać w limit 10% środków trwałych oraz cross financingu. Natomiast w sytuacji organizacji 4 typu operacji na rzecz przedsiębiorców (niebędących wnioskodawcą) wspomniany limit 10% nie będzie miał zastosowania.

                                    Pytanie 10. Czy efektywność zatrudnieniowa stanowi wskaźnik produktu czy wskaźnik rezultatu?
                                    Efektywność zatrudnieniowa nie stanowi wskaźnika ani produktu ani rezultatu. Jest to specyficzny wskaźnik, pozwalający na weryfikację spełnienia jednego z kryteriów wyboru projektu. Wyłącznie z przyczyn technicznych w LSI 2014 został on przypisany do sekcji E.2 „wskaźniki rezultatu” i tylko w tej sekcji możliwy jest wybór wskaźników związanych z efektywnością zatrudnieniową.

                                    Pytanie 9. Czy w ramach projektu oprócz pośrednictwa pracy można realizować poradnictwo zawodowe?
                                    Istnieje możliwość realizacji w projekcie zarówno poradnictwa zawodowego jak i pośrednictwa pracy. Zgodnie z uwagą zamieszczoną na 12 stronie regulaminu na każdym etapie realizacji IPD uczestnik projektu powinien mieć zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy.
                                    Pytanie 8. Czy identyfikacji potrzeb pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy może dokonywać mgr psychologii posiadający zgodnie z „Taryfikatorem” 2- letnie doświadczenie zawodowe?
                                    Czy mgr psychologii posiadający 2-letnie doświadczenie zawodowe może przeprowadzać poradnictwo zawodowe?
                                    Zadania z zakresu przeprowadzania IPD i poradnictwa zawodowego może realizować psycholog z 2 letnim doświadczeniem zawodowym. Powinien jednak mieć doświadczenie w obszarze realizowanych zadań w projekcie oraz wykorzystywać narzędzia i metody, w zakresie których został przeszkolony lub posiada uprawnienia.
                                    Pytanie 7. Czy w przypadku przedstawienia metodologii wyliczenia kosztów szkolenia/kursów realizowanych przy wykorzystaniu własnych zasobów koszty cateringu – przerwy kawowej i obiadu uczestników wchodzą w całościowy koszt wsparcia, który nie może przekroczyć dla stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia/kursu?
                                    Przedstawione w Taryfikatorze stawki zakupu usług szkoleniowych nie obejmują kosztów cateringu. Dla kosztów cateringu należy zastosować osobną stawkę określoną w Taryfikatorze.
                                    Pytanie 6. Czy koszty cateringu (przerwy obiadowej, przerwy kawowej) mogą dotyczyć również trenera, który prowadzi dane szkolenie/kurs?
                                    Koszt cateringu nie obejmuje trenera, lecz wyłącznie uczestników projektu.
                                    Pytanie 5. Czy w przypadku realizacji szkoleń/kursów przy wykorzystaniu własnych zasobów w budżecie projektu należy przedstawić szczegółowe koszty związane z tymi szkoleniami/kursami (koszt wynagrodzenia trenerów, koszt Sali szkoleniowej, koszty materiałów szkoleniowych), czy należy wykazać stawkę na osobę wykazaną w Taryfikatorze i w Uzasadnieniu wydatków podać metodologię wyliczenia tego kosztu?
                                    Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług ma charakter orientacyjny. Zgodnie z zapisami Taryfikatora „W przypadku wykorzystania przez wnioskodawcę własnych zasobów (trenerzy, sale szkoleniowe itp.), jest on zobowiązany do przedstawienia metodologii wyliczenia kosztu szkolenia / kursu we wniosku w oparciu o faktyczne wydatki, a całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia / kursu.”
                                    Pytanie 4. Jeżeli szkolenia/kursy realizowane są z własnych zasobów i szkolenia realizowane są w salach będących w zasobach Wnioskodawcy/Partnera w jaki sposób powinien on określić koszt wynajmu sali na potrzeby przedstawienia metodologii, o której mowa w „Taryfikatorze”?
                                    Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków….” oraz „Taryfikatora” w przypadku wykorzystania na potrzeby realizacji projektu własnych sal nie jest możliwe zastosowanie stawek, po których Wnioskodawca wynajmuje sale innym podmiotom.
                                    Przywołane dokumenty dopuszczają w przedstawionej sytuacji tylko koszty eksploatacji/utrzymania sal będących własnością Wnioskodawcy wraz z zobowiązaniem przedstawienia metodologii kalkulacji kosztów w oparciu o faktyczne wydatki. Całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia / kursu.

                                    Pytanie 3. Czy dopuszczają Państwo realizację szkoleń zawodowych w trybie modułowym (każdy kurs składa się z modułów, każdy moduł stanowi zamkniętą całość i związany jest z określonymi zadaniami zawodowymi)?
                                    Istnieje możliwość organizacji szkoleń w formie modułów. Należy pamiętać, że stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
                                    Od decyzji Wnioskodawcy zależeć będzie przyjęcie średniej stawki godzinowej dla realizowanego szkolenia lub kalkulacja odrębna dla każdego modułu.

                                    Pytanie 2. Jaka jest obowiązująca wysokość stypendium stażowego?
                                    Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Taryfikator mówi o " 120 % kwoty zasiłku, czyli na dzień 12.05.2016 jest to 120% kwoty 997,40 zł.
                                    Natomiast Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych wskazuje, że "osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez stażystę", czyli na dzień 12.05.2016 jest to kwota max. 1850 zł.
                                    Która z tych informacji jest wiążąca dla potencjalnych Beneficjentów projektu.
                                    W odniesieniu do poruszanej przez Panią kwestii wyjaśniam ,iż wiążąca dla Wnioskodawców jest wysokość stypendium stażowego zawarta w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 w ramach RPO WŚL 2014-2020 "Standard udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" tj. stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez stażystę", czyli na dzień 12.05.2016 jest to kwota max. 1850 zł.
                                    Powyższe wynika bezpośrednio z zapisów wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

                                    Pytanie 1. Czy możliwe będzie zatrudnienie pracownika projektu łącząc funkcję personelu projektu finansowanego w ramach kosztów pośrednich (np. koordynator projektu) oraz personelu finansowanego w kosztach bezpośrednich (np. trener) w ramach um. o pracę , monitorując limitu zaangażowania 276 godzin miesięcznie.
                                    Możliwe jest połączenie stanowisk koordynatora projektu oraz szkoleniowca/trenera, o ile obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie. Odpowiednie zapis winny zostać umieszczone we wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zatrudniania i rozliczania kosztów personelu projektu można znaleźć w rozdziale 6.16 (str.67) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                     Pytanie 10. Czy w przypadku korzystania ze wsparcia udzielanego na zasadach pomocy de minim do limitu 200 tys. euro wliczamy również pomoc otrzymaną przez spółki, w których gmina posiada większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków, albo wywiera dominujący wpływ zgodnie z przepisami art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.?Odpowiedź, 19.08.2016 r.
                                     Tak. Informacje przedstawione w zapytaniu wskazują na wzajemne powiązanie podmiotów (gmina oraz spółki), co w świetle art. 2 ust 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  przesądza o traktowaniu ich jako "jednego przedsiębiorstwa".  W takim przypadku konieczne jest sumowanie pomocy de minimis udzielanej jednostce samorządu terytorialnego (JST) z pomocą udzieloną należącym do niej/zależnym od niej podmiotom. Wspólny limit z JST będą posiadały zatem wszystkie wyodrębnione (samodzielne) jednostki organizacyjne tej gminy, które będą z nią powiązane.

                                     Pytanie 9. Czy azbest można zutylizować w ramach projektu i czy będzie to koszt kwalifikowalny?
                                     Utylizacja azbestu w ramach projektu jest dopuszczalna. Najczęściej stosowaną metodą jest utylizacja za pomocą obróbki termicznej. Należy jednakże pamiętać, iż przedsiębiorca, któremu odpady azbestowe zostaną przekazane, powinien posiadać  stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 232, pkt 1). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zezwolenie powinno dotyczyć przetwarzania, gdyż zgodnie z zapisem wskazanym w art. 3, pkt 1, ppkt 21 wyżej wymienionej ustawy, przetwarzanie jest procesem odzysku lub unieszkodliwiania.

                                     Pytanie 8. W jaki sposób oceniony zostanie projekt zakładający utylizację termiczną azbestu?
                                     Dla oceny projektu zakładającego unieszkodliwienia azbestu za pomocą obróbki termicznej zastosowanie znajdzie kryterium nr 5 „Sposób unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest”. Produktem finalnym procesu obróbki termicznej będzie tzw. materiał spopielony, a liczba punktów, które może uzyskać projekt za spełnienie tego kryterium będzie uzależniona od sposobu „zagospodarowania” materiału spopielonego. Przykładowo, jeżeli ów materiał będzie składowany na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, w wydzielonej jego części – projekt otrzyma 1 punkt. Jeśli natomiast będzie możliwe ponowne wykorzystanie tego materiału (np. w budownictwie) - wówczas projekt może uzyskać 4 punkty. Reasumując – w tym kryterium projekt uzyska ilość punktów zależną od sposobu postępowania ze spopielonym materiałem.

                                     Pytanie 7. Czy przetworzony i ponownie wykorzystany styropian, który przez lata był poddany działaniu azbestu będzie objęty kryteriami specyficznymi dla azbestu?
                                     Przetworzenie i ponowne wykorzystanie styropianu, na który oddziaływał azbest nie będzie podlegał ocenie, gdyż kryteria dotyczą wyłącznie azbestu i sposobów jego unieszkodliwiania. Niemniej jednak należy pamiętać, iż ponowne wykorzystanie styropianu po jego przetworzeniu, powinno się odbywać w sposób bezpieczny dla środowiska

                                     Pytanie 6. Czy koszt usunięcia drzew przylegających do elewacji budynku będzie kwalifikowany?
                                     Koszt usunięcia drzew może być kosztem kwalifikowalnym, jeżeli będzie to koszt uznany za niezbędny do realizacji projektu. Należy jednakże pamiętać, iż zgodnie z zapisem wskazanym w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, „jeśli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia” (art. 83d, pkt 5), a także, iż wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien też zawierać projekt „nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy (…)” (art. 83b, pkt 1, ppkt 9a ww. ustawy).

                                     Pytanie 5. Wnioskodawca planuje, aby projektem były objęte zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Czy w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych należy liczyć się z obniżonym poziomem dofinansowania?
                                     W związku z tym, że zasadniczą działalnością spółdzielni mieszkaniowych jest budowa, wynajem i sprzedaż mieszkań oraz zarządzanie nieruchomościami, która prowadzona jest na rynku otwartym na konkurencję, wsparcie udzielone spółdzielni ze środków wspólnotowych będzie pomocą publiczną. Tak więc dla części projektu, polegającej na unieszkodliwianiu azbestu z budynków spółdzielni mieszkaniowych należy przyjąć założenie, iż poziom dofinansowania może zostać obniżony. Warto także pamiętać, iż w przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie ograniczeniu ulec może także katalog kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych, wskazujące możliwy poziom dofinansowania oraz zakres kosztów kwalifikowanych opublikowane zostały w ogłoszeniu o naborze. Jeżeli wnioskodawca planuje kompleksowe unieszkodliwianie azbestu zarówno z budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz do spółdzielni, jak i z obiektów indywidualnych gospodarstw, zalecaną formą złożenia wniosku o dofinansowanie będzie jego podział na zadania (system LSI daje taką możliwość), tak by wyodrębnić zadanie z różnym (np. niższym) poziomem dofinansowania.

                                     Pytanie 4. Z wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków wynika, że dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych. Tym koszty związane z odtworzeniem elewacji wraz z warstwą docieplającą będą podlegały refundacji. Czy możliwe będzie zwiększenie grubości materiałów izolacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami przy zachowaniu dofinansowania z RPO WSL?
                                     Zastąpienie azbestowych elementów materiałem nieszkodliwym będzie traktowane jako wydatek kwalifikowalny, nawet jeżeli zwiększona zostanie grubość warstwy termoizolacyjnej. Należy jednakże mieć na uwadze, iż w ramach oceny merytorycznej projektu eksperci, w oparciu o kryterium merytoryczne ogólne "Efektywność projektu" zweryfikują, czy planowane efekty realizacji projektu są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych etc.

                                     Pytanie 3. W ramach projektu wnioskodawca zamierza wykonać następujące prace: demontaż więźby wykonanie nowej więźby, wykończenie stropu sufitem podwieszanym, domurowanie ścian szczytowych, konserwacja antykorozyjna istniejącej więźby oraz wykonanie systemowego wyłazu. Czy przedstawiony zakres prac mieści się w katalogu kosztów kwalifikowanych?
                                     Zapis wskazany w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, dotyczący „niezbędnych prac związanych z konstrukcją dachu, wynikających z dokumentacji technicznej” odnosi się wyłącznie do prac związanych usunięciem elementów azbestowych i zastąpienia ich nieszkodliwymi. Zatem wydatków takich jak: demontaż więźby, wykonanie nowej więźby, wykończenie stropu sufitem podwieszanym, domurowanie ścian szczytowych, konserwacja antykorozyjna istniejącej więźby czy wykonanie systemowego wyłazu dachowego nie można uznać za wydatki kwalifikowalne w rozumieniu przytoczonego powyżej zapisu wytycznych. Ponadto należy pamiętać, iż jako niekwalifikowany uznaje się wydatek polegający jedynie na remoncie dachu (nawet jeżeli elementy azbestowe są ściągane z elewacji budynku).

                                     Pytanie 2. Na jakich zasadach udzielane będzie wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych?
                                     Zgodnie z pkt. 1. 1 Regulaminu konkursu, 1.1. (Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu) IOK założyła, że w przypadku dofinansowania mającego charakter pomocy publicznej przekazywanej bezpośrednio podmiotowi otrzymującemu dofinansowanie (tj. w przypadku, gdy ten podmiot jest jednocześnie beneficjentem pomocy), pomoc taka udzielana będzie przez IZ RPO WSL na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności:
                                     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488)
                                     [dalej: Rozporządzenie de minimis – przyp.];

                                     Natomiast w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających zastosowanie innych podstaw udzielania pomocy publicznej aniżeli określone w pkt. 1.1.3 Wnioskodawcy zostaną o takim fakcie poinformowani na stronie www.rpo.slaskie.pl/faq w sekcji „Często zadawane pytania”.

                                     W ślad za ww. fragmentem Regulaminu w sekcji „Często zadawane pytania” zostały opublikowane dodatkowe informacje, których treść przedstawia się następująco:

                                     Zgodnie z treścią art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014], pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcom na naprawę szkód w środowisku poprzez rekultywację zanieczyszczonych terenów, rozumianych jako tereny, na których stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i zatwierdzone przyszłe przeznaczenie tego terenu (vide: art. 2 pkt 121 Rozporządzenia nr 651/2014).
                                     Wnioskodawcy ubiegający się o ten rodzaj pomocy będą zobligowani do wykazania, iż spełniają oni wszystkie wymogi ustanowione w rozporządzeniu nr 651/2014, a znajdujące zastosowanie do wskazanego wyżej przeznaczenia (rodzaju) pomocy.
                                     Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ze względu na fakt, iż program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej w ramach RPO w oparciu o art. 45 Rozporządzenia nr 651/2014 nie został dotychczas wydany przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego[1], wykorzystanie tego przeznaczenia pomocy będzie miało charakter pomocy indywidualnej (pomocy ad hoc)[2].
                                     W przypadku wszystkich wnioskodawców ubiegających się o pomoc inwestycyjną na rekultywację zanieczyszczonych terenów konieczne jest m. in wykazanie efektu zachęty. Efekt zachęty uznaje się za spełniony, jeżeli pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do przed rozpoczęciem prac nad projektem.
                                     Jednocześnie w przypadku pomocy ad hoc udzielanej podmiotom będącym dużymi przedsiębiorstwami[3], w celu wykazania efektu zachęty konieczne jest także przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej danych odnoszących się do kwestii spełnienia efektu zachęty, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014. Powyższe wiążę się równocześnie z koniecznością przedłożenia jako odrębnych załączników dodatkowych dokumentów[4] potwierdzających spełnienie owego efektu. Właściwym polem wniosku o dofinansowania do ujęcia informacji odnoszących się do spełnienia efektu zachęty w projekcie jest m.in. pole B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis → Uzasadnienie spełnienia efektu zachęty.
                                     Dodatkowo wskazać należy, iż w przypadku pomocy na rekultywację zanieczyszczonych terenów za koszty kwalifikowalne uznaje się jedynie koszty prac rekultywacyjnych pomniejszone o wzrost wartości gruntu (wyceny wartości gruntu dokonuje niezależny ekspert). Tym samym, biorąc pod uwagę charakter inwestycji przewidzianych do wsparcia (typ projektu: kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest), zasadniczo brak jest innych podstaw prawnych do udzielania wsparcia w tym względzie niż wymienione powyżej, tj. pomoc de minimis i/lub pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów.
                                     Dotychczasowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, właściwe dla perspektywy finansowej 2007-2013, nie jest już obowiązującym aktem prawa, natomiast zastosowanie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 jako podstawy prawnej udzielenia pomocy nie jest możliwe z uwagi na wewnętrzną demarkację RPO WSL na lata 2014-2020 (tj. możliwości wsparcia tożsamego zakresu inwestycji oraz tego samego typu beneficjenta w ramach innego – dedykowanego – działania, tu: DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej).
                                     Reasumując: koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest może zostać uznany za kwalifikowany i sfinansowany w oparciu o art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (z intensywnością wsparcia maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu), zaś koszt zastąpienia usuniętych materiałów azbestowych innym materiałem „bezpiecznym” (np. styropianem) objęty może zostać  wsparciem udzielanym na podstawie Rozporządzenia de minimis (intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów: maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, lecz nie więcej niż 200 000 Euro – dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych)*.
                                     * sposób wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania (intensywność) opisany został w Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR, Warszawa 2015) oraz INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH EFRR (Katowice, maj 2016).

                                     [1] Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)

                                     [2] Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014

                                     [3] Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014. 

                                     [4] Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

                                     Pytanie 1. Na jakich zasadach udzielane będzie wsparcie dla podmiotów jakimi są towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)W odniesieniu do działalności TBS należy zwrócić uwagę, iż pomimo faktu, że podmioty te są gminnymi spółkami non-profit, prowadzą one działalność gospodarczą i działają w warunkach konkurencji (np. ze strony deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych), funkcjonując na otwartym i konkurencyjnym rynku budowy, sprzedaży i wynajmu mieszkań – co pozwala na uznanie tych podmiotów za przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych. Zasadne wydaje się więc przyjęcie, iż wsparcie dla TBS, prowadzących działalność gospodarczą i działających w warunkach konkurencji, spowoduje przewagę ekonomiczną tych podmiotów w stosunku do innych uczestników rynku. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż udzielenie dotacji dla TBS może spowodować zakłócenie konkurencji lub wpłynąć na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.
                                     Tym samym projekty składane przez TBS objęte zostaną pomocą publiczną, która w przedmiotowym działaniu udzielana będzie na zasadach:
                                     - pomocy de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488)
                                     i/lub
                                     -
                                     pomocy inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów – art.. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014]
                                     W świetle ww. aktów prawnych za kwalifikowany oraz możliwy do  sfinansowania w oparciu o art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (z intensywnością wsparcia maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu) może zostać uznany koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zaś koszt zastąpienia usuniętych materiałów azbestowych innym materiałem „bezpiecznym” (np. styropianem) objęty może zostać wsparciem udzielanym na podstawie pomocy de minimis (intensywność wsparcia dla tej kategorii kosztów: maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, lecz nie więcej niż 200 000 Euro – dla jednego przedsiębiorcy w okresie trzech lat podatkowych). W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku pomocy na rekultywację zanieczyszczonych terenów za koszty kwalifikowalne uznaje się jedynie koszty prac rekultywacyjnych pomniejszone o wzrost wartości gruntu (tu: obiektu), którego wyceny dokonuje niezależny ekspert.
                                     Dla projektów objętych pomocą publiczną, które jednocześnie są projektami generującymi dochód (np. projekty składane przez TBS) sposób wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania (intensywność) opisany został w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR, Warszawa 2015) oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR (Katowice, maj 2016).

                                      Ogólne zasady
                                      Pytanie 17.
                                      Jak należy weryfikować spełnienie warunku dot. wpisywania się projektu w typ inwestycji początkowej w przypadku 1 typu projektów dla działania 1.2 (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie/modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?
                                      Odpowiedź, 4.01.2017 r.
                                      Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:
                                      a)      Nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
                                      b)
                                            Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegająca na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
                                      c)
                                             Posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;
                                      d)      
                                      Tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków dotyczących, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem pozostaje utworzenie nowego zakładu.
                                      Opracowane: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

                                      Pytanie 16. Czy firma prowadząca działalność w sektorze wykluczonym może uzyskać wsparcie na realizację projektu nie wpisującego się w sektory działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.2?
                                      Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu istnieje możliwość udzielenia dofinansowania na działalność niepodlegającą wykluczeniu pod warunkiem zachowania rozdzielności i zapewnienia, że udzielona pomoc nie będzie wspierała działalności wykluczonych. W sytuacji gdy podmiot prowadzi działalność w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania wsparcia i aplikuje o wsparcie dla działalności niewykluczonej, wówczas musi spełnić warunek, o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (art. 1 ust.3 ), że zostanie zagwarantowany odpowiedni środek w postaci rozdzielenia działalności lub wyodrębnienia kosztów, który prowadzić będzie do tego, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014. Rozdzielność rachunkowa polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla działalności z sektora wykluczonego oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. W przypadku konieczności uzyskania informacji szczegółowych nt. prowadzenia rozdzielności należy skontaktować się ze stosownym Urzędem Skarbowym.

                                      Pytanie 15. Jak należy rozumieć i wykazać efekt zachęty w przypadku Wnioskodawcy pozostającego przedsiębiorcą z kategorii MŚP?
                                      Zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu pomoc może zostać udzielona jedynie w sytuacji gdy przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o pomoc. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robot budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw; zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; za inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

                                      Pytanie 14. Jak należy rozumieć pojęcie współpracy z jednostką B+R?
                                      Jest to sytuacja, w której Wnioskodawca oraz jednostka B+R współpracowały/współpracują jako niezależne strony na rzecz wymiany wiedzy lub technologii albo w celu osiągnięcia wspólnego celu.

                                      Pytanie 13. Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu Jednostkowego Projektu Inwestycyjnego?
                                      W ocenie spełnienia wymogu należy wziąć pod uwagę pomoc łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę ze wszystkich źródeł (nie tylko pomoc RPI, ale każdą pomoc, która została udzielona na dany projekt z przeznaczeniem na te same koszty kwalifikowalne). Ponadto zgodnie z art. 14 (13) Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta na poziomie grupy w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionu NUTS 3, uznaje się za część jednostkowego projektu inwestycyjnego (JPI), w związku z czym jeżeli Wnioskodawca realizował w perspektywie 2007-2013 projekt, który jest częścią JPI, wówczas też powinien zostać wzięty pod uwagę.

                                      Pytanie 12. Rozporządzenie 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu odnosi się również do kwestii nieudzielania RPI na rzecz beneficjenta (na poziomie grupy), który zamknął taką samą lub podobną działalność w obszarze EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie pomocy lub który w momencie składania wniosku o pomoc ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej.
                                      a) Czy mówimy tu o działalności zamkniętej na obszarze RP czy na innym poza RP obszarze (EOG)? Komisja wyjaśnia, iż w warunku zawartym w art. 13 lit. d, który ma zapobiec zjawisku delokalizacji chodzi o zamykanie działalności pomiędzy państwami EOG, a nie w danym państwie członkowskim. Pomoc udzielona przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność gdziekolwiek na terenie danego państwa członkowskiego nie jest wyłączona ze wsparcia na podstawie GBER.
                                      b) Czy wskazany wymóg dotyczy również sytuacji zawieszenia działalności? Wskazany w art. 13 lit. d wymóg wyraźnie dotyczy zamknięcia, a nie zawieszenia działalności.
                                      c) Ponadto czy np. w przypadku, gdy założona została spółka na krótki okres, nie uzyskiwała jednak żadnych przychodów, po czym została rozwiązana w takim przypadku również mówimy o zamknięciu działalności, o której mowa w przytoczonym zapisie Rozporządzenia 651/2014? KE nie interpretuje warunku związanego z delokalizacją poprzez odniesienie do uzyskiwanych przychodów. Jeżeli będą miały miejsce warunki wymienione w art. 13 lit. d Rozporządzenia nr 651/2014, tj. nastąpi zamknięcie takiej samej lub podobnej działalności (działalność wchodząca w zakres tej samej klasy działalności – czterocyfrowy kod numeryczny NACE), należy to potraktować, jako niezachowanie warunków z art. 13 lit. d.

                                      Pytanie 11. Rozporządzenie 651/2014 nanosi obowiązek co do wysokości kosztów kwalifikowalnych w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcji czy dywersyfikacji istniejącego zakładu (art. 14 pkt 7 W związku z powyższym pojawiają się wątpliwości:
                                      a) Co należy rozumieć przez zasadniczą zmianę procesu produkcji. Zasadnicza zmiana procesu produkcji oznacza wdrożenie fundamentalnej (w przeciwieństwie do rutynowej) innowacji procesowej. Jest to generalnie wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Kluczowym jest również to, by zmiana miała charakter zasadniczy oraz dotyczyła całościowego procesu produkcyjnego, a nie tylko drobnego ulepszenia procesu dotychczasowego. Powinna być związana z całym procesem produkcyjnym, a nie jedynie z produktem. Prosta wymiana poszczególnych aktywów bez gruntownej zmiany procesu produkcyjnego stanowi inwestycję zastępczą, która nie kwalifikuje się do regionalnej pomocy inwestycyjnej, ponieważ nie kwalifikuje się jako zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji.

                                      b) Co należy rozumieć jako ponownie wykorzystane aktywa. Czy należy skupić się wyłącznie na aktywach, które są niezbędne do wygenerowania nowego produktu? Czy też na infrastrukturze wspierającej (typu biurowa, która też może być wykorzystana w przedsiębiorstwie przy danej działalności)? Zgodnie z art. 14 ust. 7 zdanie drugie Rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne musza przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ten warunek odnosi się do inwestycji początkowej w formie dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie (art. 2 pkt 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014) oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej związanej z dywersyfikacją działalności zakładu (art. 2 pkt 51 lit a Rozporządzenia 651/2014). Pojęcie aktywów w kontekście inwestycji początkowej należy odnosić do rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe składają się z gruntów, budynków, zakładów, urządzeń i wyposażenia (patrz art. 2 pkt 29 Rozporządzenia 651/2014). Dlatego też infrastruktura wspierająca, o której mowa w pytaniu (np. budynki do przechowywania produktów wytwarzanych w wyniku nowej inwestycji, biurowce) w zasadzie są objęte art 14 (7) 2. zdanie Rozporządzenia 651/2014, pod warunkiem, że aktywa te będą wykorzystywane w ramach dywersyfikacji istniejącego zakładu. Istotnym warunkiem jest to, aby wziąć pod uwagę zakres, w którym aktywa te będą ponownie wykorzystane. Na przykład, jeśli ma być używane tylko 30% pojemności składnika aktywów, tylko proporcjonalną wartość księgową tych aktywów należy brać pod uwagę.

                                      c) Co w przypadku działalności usługowej, w której wprowadza się zasadniczą zmianę świadczenia usług lub dywersyfikację usług. Przy takiego typu działalności trudno wskazać aktywa związane ze świadczeniem tylko danej usługi. Pomimo, iż działalność usługowa z reguły wymaga ponoszenia większych kosztów zatrudnienia niż kosztów inwestycyjnych, zwykle, podobnie jak działalność produkcyjna, również wymaga nakładów na zakup określonych aktywów. Do takich aktywów zaliczamy zazwyczaj zakup infrastruktury technicznej, sprzętu biurowego, czy wynajem powierzchni biurowych. W inwestycjach usługowych do infrastruktury technicznej przykładowo zaliczyć można zakup telefonów, sieci komputerowej czy serwerów komputerowych, natomiast w zakresie wyposażenia technicznego (biurowego) będą to komputery, biurka, krzesła, szafy, drukarki, faksy, itp. Należy pamiętać, iż musi to być infrastruktura niezbędna do realizacji inwestycji początkowej.

                                      Pytanie 10. Co należy rozumieć za utworzenie nowego zakładu, dywersyfikację produkcji, zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu a co jako rozszerzenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu?
                                      Utworzenie nowego zakładu może dotyczyć sytuacji, w której budowana jest nowa fabryka. Oznacza to utworzenie zupełne nowej jednostki poprzez budowę nowych obiektów, instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej. Rozszerzenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu to zasadniczo zwiększenie zdolności wytwórczych (produkcyjnych) w istniejącym już zakładzie poprzez uruchomienie drugiej lub kolejnej linii produkcyjnej dla tego samego produktu. W praktyce jest to rozbudowa istniejącego już zakładu o kolejne linie produkcyjne będące następnymi etapami wcześniej prowadzonej produkcji. Zakwalifikowanie inwestycji jako utworzenie nowego zakładu, a nie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zależy między innymi od tego, czy samo przedsiębiorstwo ma już zakład w tym konkretnym miejscu. Utworzenie nowego zakładu powinno wiązać się z utworzeniem nowego obiektu, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Jeżeli odrębna lokalizacja gwarantuje, że zakład jest przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, która charakteryzuje się wysokim stopniem autonomii, wówczas w takim przypadku możemy mówić o założeniu nowego zakładu jako jednej z form inwestycji początkowej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w przypadku utworzenia nowego zakładu nie rozpatrujemy już warunków dotyczących tego, czy produkowany produkt będzie takim samym produktem jaki przedsiębiorca wytwarzał dotychczas w poprzednim zakładzie oraz czy może dojdzie do zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w porównaniu z produkcją poprzedniego zakładu. Jednakże, jeżeli każdorazowo w trakcie dodatkowej produkcji podjętej w dotychczasowym zakładzie będzie powstawał produkt, który nie był dotychczas produkowany w tym zakładzie – inwestycja początkowa przyjmie formę dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych. O zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego istniejącego zakładu będziemy mówili w sytuacji, w której dochodzi do zmiany całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

                                      Pytanie 9. Czy w ramach działania 1.2 można ubiegać się o dofinansowanie tylko i wyłącznie w ramach kodów PKD dotyczących RIS?
                                      Kod PKD projektu musi wpisywać się (widnieć) na liście kodów PKD wskazującej działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. W przypadku, gdy projekt będzie wpisywał się w kod PKD wymieniony na liście (na przykład: 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne), wówczas będzie spełniał wymóg zgodności z RIS w zakresie formalnym. W przypadku prowadzenia badań adekwatnym rozwiązaniem będzie wybranie jako kodu PKD projektu kodu 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych wraz z kodem wymienionym na liście (np. 32.50.Z).

                                      Pytanie 8. Na czym polega weryfikacja zgodności projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Regionu - czy zgodnie z opublikowanymi kodami PKD?
                                      Opublikowane kody PKD specjalizacji w zakresie medycyny zawierają dwie kategorie kodów - jedna kategoria oznaczona w kolorze zielonym określona jako „medycyna”, druga w kolorze pomarańczowym oznaczona jako „składowa edukacyjno-badawcza wspólna dla kilku specjalizacji”. Jaką metodologię należy przyjąć w celu potwierdzenia, że projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami regionu - czy wystarczającym jest wskazanie kodu 72.19 „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, czy też koniecznym jest wskazanie oprócz powyższego kodu - kodu oznaczonego jako „medycyna” (zaznaczonym na zielono)?

                                      Weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o Listy Kodów PKD RIS. Zgodnie z informacją widniejącą w instrukcji wypełniania wniosków w pkt. B.4. Klasyfikacja projektu i zakres interwencji wniosku aplikacyjnego należy dokonać wyboru „Obszaru działalności gospodarczej” oraz „PKD projektu” (z listy do wyboru). W przypadku, gdy realizacja projektu dotyczy kilku kodów PKD, w punkcie „PKD projektu” Wnioskodawca wskazuje dominujący kod, a w polu „Pozostałe kody PKD projektu” wpisuje kody wraz z charakterystyką, które dotyczą realizacji projektu, a które nie zostały ujęte w polu „PKD projektu”. Z listy do wyboru w polu „PKD projektu” zarówno dla 1 jak i 2 typu projektu należy wybrać kod PKD wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne. Klasyfikację poszczególnych rodzajów działalności dla poziomu czwartego (klas PKD) w ramach trzech inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. W polu „Pozostałe kody PKD projektu” dla 1 typu projektu należy wybrać pozostały adekwatny dla projektu kod PKD, a dla 2 typu projektu kod PKD wskazujący na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, który został wymieniony w Liście kodów PKD wraz z opisem, wskazująca działalności wpisujące się w inteligentne specjalizacje Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: medycynę, energetykę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
                                      W przypadku wskazania w polu „PKD projektu” kodu PKD stanowiącego składowe edukacyjno-badawcze wspólne dla kilku specjalizacji: tj. następujące klasy PKD: 72.19/07, 77.40/07 oraz 85.42/07 (w tym: 85.42.A. oraz 85.42.B) należy wskazać w polu „Pozostałe kody PKD projektu” dodatkowe kody PKD odnoszące się do poszczególnych inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka, ICT).

                                      Pytanie 7. Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Czy dokonanie zgłoszenia świadczy o rozpoczęciu realizacji projektu i dyskwalifikuje projekt do ubiegania się o dofinansowanie? Czy koszty zgłoszenia poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie można ująć w wydatkach kwalifikowalnych projektu z uwagi na fakt, iż koszty te ponoszone są w ramach art. 28?
                                      Zgodnie z treścią podrozdziału 2.7 Regulaminu konkursu dot. działania 1.2: „6. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zgodnie z pkt. 13 Rozdziału 3. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem. 7. Przez rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac."
                                      W związku z powyższymi zapisami stwierdza się, że:
                                      a) wydatek poniesiony w związku z pierwszym zgłoszeniem patentowym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie będzie mógł zostać wskazany w harmonogramie rzeczowym projektu (zarówno jako wydatek kwalifikowalny jak i niekwalifikowalny);
                                      b) poniesienie ww. wydatku nie będzie stanowiło przesłanki wystarczającej, aby uznać, że całość projektu nie kwalifikuje się do wsparcia, ponieważ znaczenie/ważność poniesionego wydatku nie są na tyle duże, aby można było uznać, iż inwestycja stanie się nieodwracalna.

                                      Pytanie 6. Jeśli projekt dotyczy opracowania prototypu urządzenia, czy można w ramach prac rozwojowych ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia? Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.
                                      Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
                                      Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
                                      Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
                                      W związku powyższym w ramach prac rozwojowych można ująć zadania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji - tj. wyprodukowania kilku prototypów urządzenia i przetestowania ich u docelowych użytkowników urządzenia.

                                      Pytanie 5. Czy można wdrożyć we własnej działalności prototyp?
                                      Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku 2 typu projektu dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
                                      Ponadto w ramach 2 typu projektu wsparcie można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe, których efektem będą wyniki B+R, które należy skomercjalizować (jw.), a nie wdrożenie prototypu (tę część inwestycji Wnioskodawca musi pokryć ze środków własnych – po skomercjalizowaniu wyników badań).

                                      Pytanie 4. Czy można sprzedać prototyp?
                                      W przypadku 2 typu projektu warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
                                      Zgodnie z wytycznymi ogłoszonego konkursu nie ma możliwości, aby prototyp został sprzedany innemu podmiotowi przed komercjalizacją wyników. Natomiast po komercjalizacji wyników Wnioskodawca będzie miał możliwość zwrócenia się do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z prośbą o wyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż, jednak należy pamiętać, że aspekt ten będzie weryfikowany z uwzględnieniem m.in. zapisów SZOOP, które wskazują, iż w ramach działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Zgodnie z dokumentem RPO WSL na lata 2014-2020 przez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową.

                                      Pytanie 3. Czy zatrudnienie pracowników w ramach projektu powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności?
                                      W przypadku personelu projektu planowanego do zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, umowa o dzieło) zatrudnienie musi zostać przeprowadzone zgodnie zasadą konkurencyjności, a tym samym poprzedzone rozeznaniem rynku, zgodnie z zapisami Wytycznych. Natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę powyższa zasada nie ma zastosowania. Przebieg rekrutacji jak i zatrudnienie pracowników muszą być przeprowadzone w zgodzie z przepisami krajowymi.

                                      Pytanie 2. W przypadku realizacji 1 typu projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania planu badań do końca okresu trwałości projektu. W przypadku zrealizowania planu badań przed upływem okresu trwałości, Beneficjent zobowiązuje się do dalszego prowadzenia badań zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami co najmniej do zakończenia okresu trwałości. Jakie przykładowe rodzaje projektów można realizować , czy prace badawczo - rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie o wąskiej specjalizacji i czy ten produkt może być dopuszczony do sprzedaży po przeprowadzeniu badań?
                                      Wszystkie badania realizowane w ramach działania 1.2 (typ 1 i 2) powinny wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020. W ramach 1 typu projektu prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć jednego produktu w danej firmie pod warunkiem, iż badania te są zaplanowane na cały okres trwałości projektu - 3 lata. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakończy badania we wcześniejszym okresie ma obowiązek poinformowania o wyniku badań Śląskie Centrum Przedsiębiorczości do 14 dni od ich zakończenia oraz dokonania aktualizacji założonego planu prac B+R. Infrastruktura stanowiąca zaplecze badawczo- rozwojowe powinna być wykorzystywana przez cały okres trwałości projektu (muszą być na niej prowadzone prace badawczo – rozwojowe wpisujące się w RIS w tym czasie). Na etapie oceny merytorycznej zostanie zweryfikowana zasadność nabycia zaplecza badawczego pod kątem zaplanowanych do realizacji celów projektu. Ponadto prace badawczo – rozwojowe realizowane na wspartej infrastrukturze w okresie trwałości powinny prowadzić do wyniku, który następnie powinien zostać skomercjalizowany (powinna nastąpić produkcja lub świadczenie usług w oparciu o uzyskane po przeprowadzonych na infrastrukturze pracach wyniki prac B+R). Przy czym należy pamiętać, że produkcja nie może odbywać się na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu.

                                      Pytanie 1. Wybór rodzaju inwestycji początkowej.
                                      Aktualnie trwają konsultacje z Komisją Europejską dotyczące wyboru stosownego rodzaju inwestycji początkowej w przypadku pierwszego typu projektu: „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla działania 1.2. W związku z powyższym, na obecnym etapie proponuje się, aby Wnioskodawca wybrał wszystkie rodzaje inwestycji początkowej, które realizuje projekt i wskazał odpowiednie uzasadnienia.
                                      Wyróżniamy następujące rodzaje inwestycji początkowej:
                                      a) zasadnicza zmiana procesu produkcji (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych);
                                      b) dywersyfikacja zakładu (obowiązkowy warunek: koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac);
                                      c) utworzenie nowego zakładu;
                                      d) zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu.
                                      Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku (załącznik nr 2 pod ogłoszeniem o konkursie). Należy zapoznać się ze wskazanymi w niej definicjami poszczególnych typów inwestycji początkowej oraz informacjami, co powinno zostać przedstawione w uzasadnieniu. W jednym uzasadnieniu należy wskazać, iż dany rodzaj inwestycji początkowej jest dominujący.
                                      W przypadku wyboru zasadniczej zmiany procesu produkcji i/lub dywersyfikacji zakładu należy pamiętać o obowiązkowym spełnieniu warunków wskazanych powyżej oraz przedstawieniu odpowiednich danych w uzasadnieniu.

                                      Kwalifikowalność wydatków

                                      Pytanie 4. W ramach wynagrodzeń pracowników jako koszt niekwalifikowany traktowany jest między innymi koszt pracy członków zarządu oraz prokurentów.
                                      Zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków, koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów (prokura samoistna) w przypadku spółek prawa handlowego należą do katalogu wydatków niekwalifikowanych, w związku z powyższym koszty wynagrodzenia/oddelegowania do projektu prezesa zarządu Spółki handlowej uznaje się za wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

                                      Pytanie 3. Koszty ogólne projektu rozliczane będą stawką ryczałtową (10%) we wniosku o płatność końcową. Jakie dokumenty na etapie rozliczenia projektu należy przedstawić w celu udowodnienia wysokości poniesionych kosztów?
                                      Koszty ogólne w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 są to koszty, które rozliczane są za pomocy uproszczonej metody. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Na etapie aplikowana Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w załączniku do wniosku aplikacyjnego pn. „Metodologia obliczania stawki ryczałtowej” metodologię obliczenia wartości wydatków kwalifikowalnych kosztów wchodzących w katalog kosztów ogólnych projektu. Przedłożona metodologia zostanie zweryfikowana na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej wniosku aplikacyjnego. Natomiast na etapie rozliczania projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć dokument poświadczający wykonanie danych prac/zadań w zaplanowanym wnioskiem aplikacyjnym miejscu, poświadczyć, że zakres prac nie uległ zmianie. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów oraz w przypadku zmiany zakresu prac/usług zaplanowanych wnioskiem aplikacyjnym Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie jakiejkolwiek szczegółowej dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych wydatków. W sytuacji gdy ŚCP otrzyma informacje budzące wątpliwość w zakresie realizacji projektu zgodnie z umową, wówczas Beneficjent może zostać wezwany do potwierdzenia realizacji poszczególnych wydatków/kosztów.

                                      Pytanie 2. Drobne zakupy ponoszone na etapie realizacji umowy, które realizowane są w różnych etapach – jak uniknąć zarzutu pozornego dzielenia zakupów?
                                      Aby uniknąć zarzutu sztucznego podziału zamówienia należy rzetelnie oszacować wartość zamówienia biorąc pod uwagę następujące przesłanki (zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020):
                                      „- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
                                      - możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w tym samym czasie;
                                      - możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego przez jednego wykonawcę.
                                      W przypadku udzielania zamówienia publicznego w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych) wartość zamówienia publicznego ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części.”
                                      Biorąc powyższe pod uwagę zaleca się, aby po zsumowaniu drobnych wydatków spełniających ww. kryteria – zastosować procedurę wyboru dostawcy/wykonawcy zgodną z wartością tejże sumy – można wtedy przeprowadzić jedno zapytanie (upublicznienie itd.) wskazując terminy realizacji poszczególnych elementów lub przeprowadzać procedurę odrębnie dla każdego z elementów, jednakże z zastosowaniem procedur jak dla zamówienia o wartości stanowiącej sumę poszczególnych części.

                                      Pytanie 1. Jakie składniki wynagrodzenia pracownika należy wziąć pod uwagę obliczając godzinową stawkę jednostkową?
                                      Zgodnie z zapisami w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszt zatrudnienia pracownika brutto (w tym składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) z wyłączeniem kosztów podanych w wydatkach niekwalifikowalnych, do których zalicza się m.in.:
                                      poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:
                                      a) nagrody i premie , w tym nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
                                      b) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
                                      c) składka na grupowe ubezpieczenie na życie – traktowana jako przychód pracownika opodatkowany,
                                      d) dopłata do świadczeń medycznych,
                                      e) ekwiwalent pieniężny (np. ulgowa odpłatność za energię elektryczną,
                                      f) używanie samochodu – dojazd do pracy z miejsca zamieszkania,
                                      g) dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako przychód pracownika opodatkowany),
                                      h) dofinansowanie wypłacone z ZFŚS (przychód pracownika opodatkowany) oraz świadczenia finansowane przy wykonywaniu władzy,
                                      i) zasiłki finansowane ze środków ZUS (np. macierzyński),
                                      j) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
                                      k) koszty badań okresowych i wstępnych,
                                      l) dopłata do okularów,
                                      m) dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę,
                                      n) bony żywieniowe dla pracowników,
                                      o) składki na PFRON, p) koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
                                      p) wszelkie nieobligatoryjne składniki wynagrodzeń.
                                      Koszty wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę rozliczane są za pomocą uproszczonej metody rozliczenia wydatków poprzez wskazaną we wniosku aplikacyjnym godzinową stawkę jednostkową (której metodologię wyliczenia należy podać w pkt. C.2.2 wniosku aplikacyjnego). Godzinową stawkę jednostkową należy obliczyć za pomocą jednego ze wzorów wskazanych w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków …” (Rozdział 8, działanie 1.2). Powinna ona uwzględniać ww. zapisy, gdyż koszty zatrudnienia brutto pracownika Beneficjenta/Wnioskodawcy nie mogą zawierać niekwalifikowalnych składników wynagrodzeń wymienionych powyżej, jak również wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

                                      Kryteria oceny

                                      Pytanie 2. Kryterium Poziom wsparcia zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
                                      Wnioskodawca może wnioskować o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu. Rozpowszechnienie musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia projektu, w formie co najmniej 2 konferencji lub co najmniej 2 czasopismach naukowych. Czy istnieje możliwość otrzymania premii za udział w 1 konferencji naukowej i publikacji w 1 czasopiśmie?
                                      Wnioskodawca wnioskując o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na podstawie art. 25 ust. 6 lit. b lit. ii) rozporządzenia 651/2014, zobligowany jest do spełnienia w okresie 3 lat od zakończenia projektu jednego (w całości) warunku tj.:
                                      - wyniki projektu zostaną zaprezentowane na co najmniej 2 konferencjach, w tym 1 konferencji naukowej lub technicznej,
                                      - wyniki projektu zostaną zaprezentowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących branży tożsamej z branżą, w której realizowany był projekt,- lub wyniki projektu zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
                                      W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania premii za rozpowszechnienie wyników projektu w przypadku udziału w 1 konferencji i publikacji w 1 czasopiśmie (w tym przypadku nie zostanie spełniony jeden z trzech wyżej wskazanych warunków).

                                      Pytanie 1. Kryterium Poziom innowacyjności rezultatów projektu
                                      Czy dokonanie zgłoszenia prawa ochronnego w postaci wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego również będzie punktowane?
                                      Wnioskodawca może otrzymać 2 pkt. jedynie w przypadku, gdy dokonane zostanie zgłoszenie patentowe rezultatu przeprowadzonych badań (produkt, technologia, usługa) – inne rozwiązania np. zgłoszenie prawa ochronnego, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego nie będą punktowane w ww. kryterium merytorycznym.

                                       Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które odbyło się 22 czerwca 2016 r.

                                       Pytanie 2.
                                       Zlecanie usług merytorycznych
                                       Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Taką usługą nie jest, np. zakup pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, angażowanie personelu projektu.

                                       Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
                                       Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, itp.

                                       Nie jest kwalifikowalne zlecenie usługi merytorycznej przez beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.
                                       Należy zwrócić uwagę, iż nie można zlecić osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą usługi merytorycznej, gdyż osoba ta będzie stanowić personel projektu.

                                       Pytanie 1. Program Aktywizacja i Integracja
                                       Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których ustalony jest profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. PAI jest realizowany przez PUP działający we współpracy z OPS lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja PAI przez OPS odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z PUP. W przypadku niezawarcia z OPS porozumienia o realizacji programu, PUP w ramach Funduszu Pracy może zlecić realizację działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych podmiotom prowadzącym działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się na podstawie umowy. Realizacja PAI odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania społeczne, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane są przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Kierunkowe wytyczne dotyczące realizacji PAI znajdują się pod adresem http://mcpefs.nazwa.pl/upload/File/ops_pup/pai_wytyczne.pdf.
                                       Dodatkowo należy jasno wskazać we wniosku o dofinansowanie (C.1. ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY i C.2. ZAKRES FINANSOWY), iż osoby z III profilem będą korzystały ze wsparcia w ramach PAI. Należy wskazać liczbę osób dla których przewidywana jest taka forma wsparcia. Ze względu na specyfikę PAI należy przeanalizować dobór partnerów w projekcie oraz możliwość zawarcia porozumień z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu.
                                       Dodatkowo należy pamiętać, iż osobom bezrobotnym z III profilem można zaproponować zamiast wsparcia w postaci PAI usługi proponowane przez CIS/KIS. Usługi realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą integrację społeczną i zawodową.

                                       W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji w ramach konkursu, informujemy, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty znajdujdują się TUTAJ

                                        Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, które odbyło się 8 czerwca 2016 r.

                                        Pytanie 45. Czy można w jednym wniosku jednocześnie wystąpić o Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki (typ 1 operacji) oraz Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki
                                        nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy (typ 4 operacji)? Jeżeli tak to czy w takiej sytuacji będzie możliwe finansowanie kosztów związanych  z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych itp.
                                        Tak, istnieje możliwość połącznia w ramach jednego projektu różnych typów wsparcia. W tym wypadku Wnioskodawca ma możliwość sfinansowania kosztów związanych z nowo utworzonym miejscem opieki nad dzieckiem do lat 3 (w tym adaptacja, zakup środków trwałych) a nie tylko sfinansowania kosztów bieżącej opieki nad dzieckiem.

                                        Pytanie 44. Jaka jest różnica pomiędzy poniższymi punktami:
                                        2.2.4 Finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
                                        2.2.5 Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.
                                        W Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 wskazano, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 są kwalifikowalne w szczególności następujące kategorie działań:
                                        a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
                                        b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
                                        c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy,sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
                                        d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
                                        e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
                                        f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
                                        g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

                                        Natomiast pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, jest dostępne dla osób, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę w wejściu na rynek pracy oraz dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:
                                        a) pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym (w tym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, kosztów pobytu oraz wyżywienia dziecka - w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu);
                                        b) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu;
                                        c) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

                                        Katalog działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc ma szerszy charakter, który dotyczy m.in. prac dostosowawczych, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu i montażu środków trwałych. W ramach tego katalogu wyodrębniono koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 z zastrzeżeniem, że pokrycie tych kosztów opieki nad dzieckiem ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.

                                        Pytanie 43. Zgodnie z pkt. 2.2.6 Regulaminu konkursu, Beneficjent będzie zobowiązany  do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Czyli od kiedy jest czas liczony po 12 miesiącach czy 24 miesiącach?
                                        Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki.

                                        Pytanie 42. Dlaczego wskaźnik rezultatu i produktu jest opisany w czasie przeszłym. Czy te wskaźniki opisuje się już po otrzymaniu dofinansowania (przy rozliczeniu projektu)?
                                        Wskaźniki produktu i rezultatu Wnioskodawca określa na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w przypadku wskaźników produktu mierzą one liczbę utworzonych miejsc oraz liczbę rodziców/opiekunów prawnych, którzy uzyskali wsparcie w ramach EFS. Natomiast wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS, określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że wskaźniki rezultatu obrazują efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi. Definicja wskaźników została wskazana w Załączniku pn. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

                                        Pytanie 41. Jak rozumieć poniższe informacje z regulaminu?
                                        W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Co w sytuacji gdy działalność zostanie założona np. 2 dni przed złożeniem wniosku?
                                        Wnioskodawca powinien wykazać obrót, który pozwoli na zweryfikowanie pozytywnie kryterium dotyczącego potencjału finansowego. Zgodnie z definicją brany jest pod uwagę zamknięty rok obrotowy. W tym wypadku Beneficjent nie ma zamkniętego roku obrotowego. W sytuacji gdy działalność zostanie założona na dwa dni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, kryterium dotyczące potencjału finansowego nie zostanie spełnione.
                                        Pytanie 40. Jeżeli będziemy mieć partnerów biznesowych z dwóch sektorów (publiczny i prywatny) jak w tym przypadku będzie liczony potencjał finansowy?
                                        Kryterium potencjału finansowego weryfikowane jest na podstawie porównania informacji podanych we wniosku o dofinansowanie, w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1. Obroty projektodawcy, z wydatkami na poszczególne lata wskazanymi w tabeli D.3. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

                                        Pytanie 39. Jeżeli partner wiodący (lider/wnioskodawca) dopiero otwiera działalność (nie ma zeszłorocznego obrotu) czy wystarczającym jest alby partnerem została instytucja państwowa (żłobek) - jak będzie liczony potencjał finansowy.
                                        Zgodnie z informacjami, które Wnioskodawca zamieszcza we wniosku, kryterium potencjału weryfikowane jest na podstawie informacji w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1 Obroty Wnioskodawcy. Tym samym brany jest łącznie pod uwagę potencjał Wnioskodawcy jak i Partnera.

                                        Pytanie 38. Czy wszyscy partnerzy muszą mieć podpisy elektroniczne?
                                        Nie, podpis elektroniczny jest wymagany w stosunku do podmiotu, który składa wniosek o dofinansowanie: Wnioskodawca, jeżeli to Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie lub inna osoba jeśli posiada stosowne upoważnienie do dokonywania takiej czynności  w imieniu Wnioskodawcy.

                                        Pytanie 37. Czy jest jakiś wzór umowy partnerskiej?
                                        Nie, nie ma wzoru umowy partnerskiej. Jednakże realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia warunków wskazanych w części 8 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16. Beneficjent zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy pomiędzy partnerami, określającej w szczególności podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia. Zakres informacji jakie powinny znaleźć się w porozumieniu oraz umowie o partnerstwie znajduje się w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami powinno być również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla lidera/partnera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu.

                                        Pytanie 36. Jakie są koszty bezpośrednie w działalności żłobka oprócz wynagrodzenia personelu i kosztów wyżywienia dziecka?
                                        W ramach pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, znajdują się koszty związane z wynagrodzeniem opiekunów, wyżywienia dziecka, inne koszty pobytu (np. zajęcia rozwijające rozwój: logopedia, rytmika, zajęcia z psychologiem, materiały plastyczne dla dzieci, materiały higieniczne dla dzieci itp.)
                                        Pytanie 35. Czy malowanie, sanitariaty, meble, zabawki, artykuły dydaktyczne są środkami trwałymi czy cross financingiem i w jakiej wysokości są refundowane?
                                        Powołując się na precyzyjne zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/w pkt. 6.12.1 środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole) oraz środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu np. rzutnik na szkolenia). Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, w pkt. 6.11 wydatki w ramach Projektu na zakup środków o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto stanowią wydatki w ramach środków trwałych. Natomiast szczegółowe zasady dotyczące cross-financingu w ramach EFS reguluje pkt 8.7 „Wytycznych (…). Pojawia się tam zapis, że w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: a) zakupu nieruchomości,b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.Należy mieć na uwadze, że zakup środków trwałych które są przeznaczone np. na dostosowanie/adaptację może stanowić równocześnie wydatek w ramach cross-financingu.

                                        Pytanie 34. Czy jest możliwość dofinansowania studiów lub szkoleń dla personelu żłobka?
                                        Zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 możliwe jest wyłącznie sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna. Wsparcie w zakresie sfinansowania kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Pozostałe formy szkoleń np. sfinansowanie studiów personelu żłobka jest wydatkiem niekwalifikowanym.

                                        Pytanie 33. Lokal w którym ma być prowadzony żłobek nadaje się do generalnego remontu. Remont zostanie przeprowadzony przez właściciela (instytucję państwową) z wykorzystaniem funduszów UE. Czy w ramach projektu 8.1.3 także można wykorzystać fundusze UE na remont tego lokalu- czy jest jakaś możliwość połączenia obu projektów unijnych.
                                        Istnieje możliwość przeprowadzenie remontu w ramach innych funduszy/programów UE. W takim przypadku w ramach Poddziałania 8.1.3 Wnioskodawca może np. sfinansować zakup dodatkowych środków trwałych, wyposażenia (np. krzesełka, łóżeczka itp.) oraz sfinansować koszty bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun, wyżywienie). Nie ma możliwości połącznia dwóch projektów finansowanych z EFRR i EFS w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.
                                        Regulamin konkursu nr RPSL.08.01.01.-IZ.01-24-063 określa możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z zapisami Regulaminu w pkt. 2.2.1. Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross-financingu podlegają określonym limitom. Wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są wykazywane w ramach kosztów pośrednich i nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.

                                        Pytanie 32. Czy jest możliwy wariant, że jeśli utworzymy 10 nowych miejsc, to w I roku obejmiemy wsparciem 10 dzieci, a w drugim tylko 5 dzieci (ponieważ 5 dzieci odejdzie z żłobka np. do przedszkola)?
                                        Wnioskodawca może przyjąć takie założenia, należy mieć jednak na uwadze, że wszystkie koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem w drugim roku powinny zostać ponoszone wyłącznie w stosunku do 5 nowo zrekrutowanych dzieci, nie ma możliwości sfinansowania kosztów w stosunku do dzieci, które np. kontynuują pobyt w danej instytucji.
                                        Pytanie 31. Ile dzieci z niepełnosprawnością musi być w projekcie aby otrzymać premię punktową?
                                        IOK nie wskazuje minimalnego udziału nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kwestia ta zależy od beneficjenta, który dokonuje diagnozy sytuacji problemowej oraz charakteryzuje grupę docelową.
                                        Pytanie 30. Jak potwierdzać status niepełnosprawności dziecka?
                                        Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
                                        - orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
                                        - orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

                                        Pytanie 29. Dlaczego nie można finansować udziału dzieci przez dwa lata?
                                        Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Powyższe uregulowania wynikają z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” z dnia 22.07.2015 r. opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

                                        Pytanie 28. Do istniejącego budynku będziemy dobudowywać skrzydło na żłobek. Czy wydatek przeznaczony na budowę jest wydatkiem kwalifikowalnym?
                                        Nie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w projektach współfinansowanych z EFS dobudowa skrzydła na żłobek nie mieści się w zakresie cross-financingu, a więc nie będzie wydatkiem kwalifikowalnym. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS możliwe jest wyłącznie dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

                                        Pytanie 27. Czy w ramach kosztów pośrednich można wyposażyć stanowisko pracy np. koordynatora projektu?
                                        Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach kosztów pośrednich jest możliwe wyposażenie stanowiska pracy, w tym zakup środków trwałych dla koordynatora projektu.

                                        Pytanie 26. Prace budowlane wymagają opinii architekta lub rzeczoznawcy. Czy taki koszt jest kwalifikowany?
                                        W przypadku gdy opinia i obowiązek jej posiadania wynika z przepisów prawa w zakresie prac remontowo-wykończeniowych podczas dostosowywania lub adaptacji budynku lub pomieszczeń, to taki wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie. Niemniej prace budowlane związane z budową są niekwalifikowalne w projektach współfinansowanych z EFS.

                                        Pytanie 25. Czy prace związane z placem zabaw są cross-financingiem?
                                        Zakup elementów nieprzenośnych i ich stałe przytwierdzenie do nieruchomości będzie stanowić wydatek w ramach cross-financingu. Należy jednocześnie pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w ramach 4 typu operacji mogą być sfinansowane jedynie koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 i nie jest możliwe przeprowadzenie prac dostosowawczych/adaptacyjnych, zakupu i montażu wyposażenia w tym placu zabaw.

                                        Pytanie 24. Czy istnieje możliwość zaadaptowania terenu zielonego w parku?
                                        Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie wykluczają możliwości ponoszenia wydatków w celu zaadoptowania terenu zielonego. Kluczowe jest, czy wydatki te są niezbędne dla realizacji celu projektu oraz czy istnieje możliwość, zgodnie z innymi przepisami nie wynikającymi z programu, przeprowadzenia takiej adaptacji. Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca zastrzega, że wątpliwości budzą kwestie prawne dotyczące własności oraz wykorzystanie terenów zielonych wyłącznie do celów projektu.

                                        Pytanie 23. W projekcie jedną z osób wskazanych jako personel projektu stanowi specjalista ds. zamówień publicznych, który ma zostać zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoba ta będzie rozliczana w projekcie w ramach kosztów pośrednich.

                                        Czy w celu zatrudnienia ww. osoby należy przeprowadzić rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności czy też wystarczające będzie przeprowadzenie naboru na ww. stanowisko, zgodnie z zasadami naboru obowiązującymi u beneficjenta?
                                        W celu zatrudnienia personelu projektu uwzględnionego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania zasada konkurencyjności, tym samym nie ma konieczności przeprowadzenia rozeznania rynku.

                                        Pytanie 22. Czy jeżeli w projekcie założymy sobie realizację dwóch zadań: refundacja niań + otwarcie żłobka na 25 dzieci. Projekt twardy na żłobek będzie złożony dopiero w listopadzie więc nie będzie znajdował się na liście proj. zatwierdzonych do dofinansowania (uruchomienie żłobka planujemy we wrześniu 2017). Projekt LPR mamy już na ukończeniu jednak przypuszczamy że w czerwcu jeszcze nie zostanie zatwierdzony.

                                        Czy wobec powyższego jeżeli założymy realizacji projektu od 01.12.2016r. tj. samą refundację niań i nabór uczestników to wystarczy, że otworzymy Biuro projektu (na potrzeby rekrutacji i prowadzenia spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR w poprzednim okresie programowania- czy wówczas spełnimy Kryterium formalne „czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, ze projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”
                                        IZ RPO WSL wyjaśnia, że jedynym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?”. Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowana w ramach EFRR.

                                        W przypadku komplementarności z interwencją podejmowana w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.

                                        Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna), w tym samym samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku, który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

                                        Pytanie 21. Czy jest możliwe złożenie wniosku aplikacyjnego w obecnym naborze – i przy założeniu otrzymania dofinansowania-rozpoczęcie realizacji projektu z początkiem września 2017. Czas realizacji projektu nie będzie oczywiście przekraczał minimalnego i maksymalnego określonego w regulaminie konkursu tj. min 12 m-cy i max 24 m-ce. Rozpoczęcie i realizacja projektu będzie oczywiście odpowiednio uzasadnione.
                                        Tak, IOK dopuszcza możliwość rozpoczęcia projektu we wrześniu 2017r. (tj. wraz z rozpoczęciem nowego roku w podmiotach opieki nad dziećmi do lat 3). Należy zaznaczyć, ze zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 w pkt. 2.1.1, Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnione zapotrzebowania na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych, biorąc pod uwagę okres realizacji projektu.

                                        Pytania dotyczące następujących Poddziałań: 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3.

                                        Pytanie 20. Mam pytanie, czy czynsz, media ( woda, CO, prąd) powinny być ujęte jako koszt bezpośredni czy pośredni? Czy zabawki, leżaczki, pościel, mebelki itp.... to są koszty bezpośrednie czy pośrednie?
                                        Koszty związane z opłatami za media, pomieszczenia mogą stanowić koszt bezpośredni jedynie w sytuacji, gdy dotyczą kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w projekcie (w sytuacji zwiększenia liczby miejsc w podmiocie już funkcjonującym, są one kwalifikowane przez Wnioskodawcę w odpowiedniej proporcji). W ramach kosztów bezpośrednich, Wnioskodawca nie może uwzględnić w/w opłat dotyczących biura projektu, które powinny być ujęte w kosztach pośrednich.W pkt 2.2.1 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wskazano możliwe kategorie działań w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wnioskodawca ma możliwość zakupu i montażu m.in. wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki). Koszty te dotyczą utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zatem Wnioskodawca winien uwzględnić je w kosztach bezpośrednich.
                                        Pytanie 19.
                                        Kiedy podpisywana jest przez rodzica deklaracja udziału w projekcie (czy może to nastąpić np. 3 miesiące przed rozpoczęciem funkcjonowania żłobka – rekrutacja w czerwcu, rozpoczęcie funkcjonowania żłobka we wrześniu)?
                                        Projektodawca we wniosku o dofinansowanie określa termin realizacji projektu. Wszystkie działania, w tym w szczególności rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych, musi być prowadzone w okresie realizacji projektu. W przywołanej sytuacji, jest możliwe podpisanie deklaracji uczestnictwa (po zakończonym etapie rekrutacji) przez rozpoczęciem faktycznej opieki, bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 w podmiocie tj. przed rozpoczęciem realizacji tzw. „roku szkolnego”.
                                        Pytanie 18. Czy w odniesieniu do grupy docelowej osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3, osoby w momencie podpisywania deklaracji udziału w projekcie muszą przebywać na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, czy mogą to być osoby, które wychowują dziecko do lat 3, ale w momencie podpisywania deklaracji uczestnictwa już wróciły do pracy?

                                        Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, grupę docelową stanowią m. in.:
                                        - Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
                                        - Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
                                        - Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

                                        Osoby, które podpisują deklarację uczestnictwa i są osobami pracującymi należą do grupy docelowej definiowanej jako „Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3”,  natomiast osoby, które przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim mogą zostać ujęte w kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka” (oraz wykazane we wskaźniku: Liczna osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, po opuszczeniu programu). Wnioskodawca ma możliwość skierować wsparcie zarówno do osób zatrudnionych jak i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka.

                                         Pytanie 17. Czy wskaźniki horyzontalne (pkt 3.14 Regulaminu) należy wpisać do wniosku o dofinansowanie i w przypadku nieadekwatności do projektu wartości bazową i docelową określić na poziomie “0”.
                                        Tak, Wnioskodawca powinien zamieścić wskaźniki horyzontalne we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowe tych wskaźników mogą wynosić „0”. Natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. Wnioskodawca dokonuje wyboru wskaźników horyzontalnych z listy rozwijanej wskaźników produktu.
                                        Pytanie 16. Do której kategorii z poniższych

                                        1. Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
                                        2. Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
                                        3. Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

                                        należy zaliczyć osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyński/ rodzicielskim?

                                        Osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim należy zaliczyć do kategorii „Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3”

                                        Pytanie 15. Jak należy rozumieć zapis “bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”  w zakresie wskaźnika “Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie “ – czy zapewnienie miejsca w żłobku, przy zachowaniu opłat wnoszonych przez rodziców (wkład własny) obliguje do ujęcia ich w wymienionym wskaźniku?
                                        Tak, rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3, którzy otrzymują wsparcie w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem (dzięki nowoutworzonym miejscom opieki w danym podmiocie) i podejmują/utrzymują zatrudnienie, otrzymują tym samym bezpośrednie wsparcie z EFS a więc wliczają się w ww. wskaźnika. Wkład własny może pochodzić od wpłat rodziców.
                                        Pytanie 14. Co należy rozumieć przez punkt 2.4 podpunkt b) Regulaminu konkursu, tj. osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3?

                                         Chciałabym napisać projekt w ramach 1 typu projektu – tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków... Warunki lokalowe będą zapewnione dzięki żłobkowi, którego budowa się niebawem zakończy. Rekrutacja do żłobka jest już zakończona i jednym z głównych kryteriów wyboru był warunek posiadania przez oboje rodziców pracy, co musieli potwierdzić stosownym zaświadczeniem. We wskaźnikach rezultatu bezpośredniego należy po zakończeniu projektu podać:

                                        a) liczbę osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu

                                        b) liczbę osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu,dlatego proszę o wyjaśnienie czy osoby, które są zatrudnione i nie pozostają poza rynkiem pracy, nie miały przerwy w zatrudnieniu, nie przebywają na urlopach wychowawczych czy rodzicielskich, mogą stanowić grupę docelową w projekcie?

                                        Wskaźniki produktu zostaną zrealizowane, natomiast czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego mogą być na poziomie 0 po zakończeniu projektu?

                                        Zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16, grupę docelową stanowią m. in.:
                                        a) Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
                                        b) Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;
                                        c) Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

                                        Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-063/16 w pkt 3.9 i 3.10, w których wskazano wskaźniki obligatoryjne i nieobligatoryjne, Wnioskodawca powinien uwzględnić w ramach projektu również osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (wskaźnik obligatoryjny). Wnioskodawca, który obejmie wsparciem rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy posiadają status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo, powinni również we wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie wykazać realizację wszystkich wskaźników (dwóch wskaźników produktu i dwóch wskaźników rezultatu). Osoby zatrudnione nie mogą stanowić jedynej kategorii grupy docelowej w ramach projektu, z uwagi na fakt ujęcia obligatoryjnego wskaźnika dotyczącego liczby osób powracających na rynek pracy po przerwie zawiązanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Ponadto Beneficjent wykazuje wartość bazową i docelową wskaźnika rezultatu, nie ma obowiązku realizacji wskaźników rezultatu na poziomie 100%. Aby ocenić, że wskaźnik jest efektywny i racjonalny z punktu widzenia realizacji projektu w tym nakładu kosztów, jego wartość powinna wynosić co najmniej 75%-80%.

                                        Pytanie 13. Proszę o odpowiedź na pytanie dot. zał. nr 5 - kryteria oceny punktowane (premiujące) - Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną? (co najmniej 80%) - jeżeli wnioskodawca nie prowadzi żadnego żłobka to jak utworzy 100 miejsc opieki to otrzyma całą premię punktową (nastąpił wzrost o 100%) w postaci 7 punktów?
                                        -Czy projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanych przez dziennego opiekuna? (co najmniej 80%) - i jak wnioskodawca nie ma zarejestrowanych dziennych opiekunów i jak utworzy 10 punktów opieki dziennej to również otrzyma 7 punktów?
                                        Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 (definicje szczegółowych kryteriów dodatkowych w pkt. 4.2.17 oraz podane przykłady), premia punktowa jest przyznawana w momencie zwiększenia ilości miejsc opieki nad dziećmi w stosunku do już istniejących. Premia punktowa nie będzie przyznawana dla podmiotów, w ramach których do tej pory nie funkcjonowały żadne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
                                        Pytanie 12. Czy dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą dofinansowanie w ramach projektu dotyczące utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku, w tym:
                                        - dostosowanie pomieszczeń oraz zakup i montaż wyposażenia
                                        - zapewnienie bieżącego funkcjonowania
                                        stanowić będzie pomoc de minimis?
                                        Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu cyt.: Działania w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.
                                        Ale czy tylko w zakresie zapewnienia bieżącego utrzymania, czy również w zakresie nakładów inwestycyjnych w ramach cross-financingu dofinansowanie projektu nie będzie objęte pomocą de minimis?
                                        Czyli czy projekt w całości co do zasady nie będzie objęty pomocą publiczną, ani też pomocą de minimis?

                                        Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że przedmiotowa działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

                                        Pytanie 11. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie pomocy de minimis:
                                        czy w ramach przedmiotowego konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 przewiduje się udzielanie pomocy de minimis na:
                                        -adaptację lokalu (zaznaczenie w budżecie cross-finsncing)
                                        -zakup środków trwałych np. łóżka, wózki, szafy, itp. (zaznaczenie w budżecie środki trwałe).
                                        Czy jest możliwość uzyskania pomocy publicznej zamiast pomocy de minimis i na jakich warunkach?

                                        Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, należy przyjąć, że działania w zakresie  łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej.Działalność dofinansowania ze środków EFS, w tym również prowadzona przez placówki niepubliczne, stanowi realizację obowiązku państwa w zakresie zapewnienia dostępu do opieki i wychowania. W związku z tym, działania w zakresie bieżącego funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3 jak i nakłady inwestycyjne ponoszone na utworzenie nowych miejsc w podmiotach opieki nad dziećmi, co do zasady nie podlegają pomocy publicznej/pomocy de minimis. IOK wskazuje w Regulaminie konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, że należy mieć na uwadze obszary przygraniczne, na których realizowane jest wsparcie czy udzielona pomoc nie zakłóca konkurencji i wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

                                        Pytanie 10.  W związku z trwającym konkursem 8.1.3 (RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego) chciałam uzyskać informację dotyczącą Partnera w projekcie. Jestem właścicielką klubu dziecięcego, natomiast mój mąż prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie jako Lider w/w konkursie i tu moje pytanie: Czy mąż mógłby być Partnerem w projekcie (nie posiadamy rozdzielności majątkowej), gdyż to on dysponuje nieruchomością, w której powstałby żłobek oraz wniósłby duże wsparcie merytoryczne w projekcie (aktualnie w prowadzeniu klubu dziecięcego również szereg merytorycznego wsparcia od jego firmy otrzymuje np. elektroniczna rejestracja, ewidencja pobytu, płatności, itp.)?
                                        Nie, zgodnie z Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika nr do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1030 z późn. zm.). Projektodawca wskazuje, że nie posiada rozdzielności majątkowej zatem istnieją powiązania osobowe, majątkowe pomiędzy podmiotami. W takiej sytuacji nie ma możliwości zawiązania partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu.
                                        Pytanie 9. Proszę o odpowiedź na pytanie: Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia niepełnosprawności dziecka w trakcie realizacji projektu na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników? Proszę także o potwierdzenie, że w przypadku nie tworzenia nowych miejsc  w żłobku, a jedynie adaptacji, żeby można było przyjmować dzieci niepełnosprawne, będzie możliwe ujęcie w projekcie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (tylko dla przyjętych dzieci niepełnosprawnych), np. adaptacja i doposażenie dla dzieci niepełnosprawnych (których teraz w placówce nie mamy) w okresie lipiec-sierpień 2017 i od września 2017 do sierpnia 2018 bieżąca opieka nad przyjętymi dziećmi niepełnosprawnymi (czyli wynagrodzenia opiekunek, wyżywienie, proporcjonalnie koszty czynszu i mediów) + zajęcia dodatkowe dla tych dzieci.

                                        Na etapie rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni przedstawią:
                                        - orzeczenie wydane przez Miejski/Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
                                        - orzeczenie lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

                                        Zgodnie z pkt. 2.2.3 Regulaminem konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W sytuacji gdy Wnioskodawca zamierza zrekrutować dzieci z niepełnosprawnością w ramach projektu, ma możliwość kwalifikować koszty adaptacji jak również kwalifikować koszty bieżącego świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3.

                                        Pytanie 8. W przypadku grupy kapitałowej planującej uruchomienie żłobka przyzakładowego dla pracowników i ich rodzin jakie informacje należy podać w doświadczeniu projektodawcy, jeśli działalność opieki nad dziećmi do lat 3 ta nie był nigdy przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

                                        Zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosków w ramach EFS”, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu” nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16, Wnioskodawca powinien wskazać doświadczenie projektodawcy czyli jego potencjał społeczny. Istotnym elementem opisu potencjału społecznego powinno być wykazanie obecności wnioskodawcy i działań podejmowanych przez niego w przeszłości w obszarze planowanej interwencji, nawet w sytuacji gdy nie realizował on dotąd projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Opis doświadczenia powinien dawać możliwość oceny zdolności społecznych wnioskodawcy do podjęcia i efektywnej realizacji określonego przedsięwzięcia. Ponadto Wnioskodawca może wskazać nie tylko doświadczenie Lidera/partnera projektu (jeśli dotyczy) w danym obszarze ale także ma możliwość wskazania doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji personelu (np. zaangażowanego do opieki nad dziećmi do lat 3).

                                        Opisując potencjał społeczny Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego jego doświadczenie jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności wkontekście dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji jej rezultatów danego wnioskodawcy prowadzonej:
                                        a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
                                        b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;
                                        c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.
                                        Na podstawie opisu zawartego we wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu. Wnioskodawca powinien wykazać swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć (związanych z zakresem planowanego do realizacji projektu pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp.), a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych. W przywołanej sytuacji, biorąc pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia telefoniczne, Wnioskodawca może wskazać m.in. doświadczenie w obszarze szkoleń dla opiekunów dziennych oraz wskazać doświadczenie personelu merytorycznego zatrudnionego w podmiocie opieki do lat 3.

                                        Pytanie 7. Do jakiego katalogu kosztów: pośrednich czy bezpośrednich należy zakwalifikować zatrudnienie i wynagrodzenie osoby kierującej Klubem Dziecięcym lub Kierownika oddziału żłobka w ramach projektu złożonego w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs? Nadmienić należy jednak, że stanowisko to nie będzie uprawniało do reprezentowania na zewnątrz jednostki realizującej projekt, a zadania jakie będzie wykonywała ta osoba będą ograniczać się do zadań typowo merytorycznych, ale związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem oddziału żłobka lub klubu dziecięcego (zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania klubu lub oddziału żłobka). Istotnym jest również fakt, że osoba ta będzie przypisana wyłącznie do realizacji zadań w ramach projektu i nie będzie powiązana z żadnymi innymi zadaniami i działaniami realizowanymi przez jednostkę realizującą projekt. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach EFS oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności można domniemywać, że będzie to koszt kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich związanych np. z zadaniem Bieżące świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3.

                                        IOK wskazuje, że koszt Kierownika klubu dziecięcego lub oddziału żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że Kierownik klubu dziecięcego/Kierownik żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).

                                        Pytanie 6. Czy wnioskodawca spełni kryterium formalne „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” jeśli we wniosku o dofinansowanie w ramach 8.1.1 założy, że tylko część zadań merytorycznych (np. zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością) będą obywać się w infrastrukturze wybudowanej z EFRR. Budynek, w którym będzie prowadzona stała opieka nad dziećmi do lat 3 nie powstał w ramach inwestycji EFRR?

                                        IZ RPO WSL wyjaśnia, że jednym z kryteriów dostępu na etapie oceny formalnej jest weryfikacja czy „Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?” Zgodnie z definicją kryterium projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub być komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.

                                        W przypadku komplementarności z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR.Realizacja działań w infrastrukturze współfinansowanej z EFRR oznacza wyłącznie realizację działań merytorycznych projektu (tj. np. prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego, miejsca opieki sprawowanego przez dziennego opiekuna, miejsca prowadzenia zajęć). IOK dopuszcza możliwość realizacji części działań merytorycznych w infrastrukturze powstałej z EFRR aby kryterium dostępu zostało spełnione. IOK wskazuje ponadto, że samo prowadzenie biura projektu (na potrzeby rekrutacji i spraw bieżących) w budynku który został współfinansowany ze środków EFRR nie spełnia warunków określonych w kryterium dostępu.

                                        Pytanie 5. Czy odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są kosztem kwalifikowalnym?
                                        Zgodnie z Podrozdziałem 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią wydatek kwalifikowalny w ramach projektu. Przypominam, iż ocena kwalifikowalności wydatków odbywa się każdorazowo na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu realizacji projektu.
                                        Pytanie 4. W ramach projektu będziemy dostosowywać budynek do żłobka. Czy poniżesz wydatki będą wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie:

                                        1. Zakup pieca CO, jeśli stary jest niewydajny?
                                        2. Modernizacja tarasu. Taras jest wybetonowany, ale jego powierzchnia jest bardzo krzywa, wyszczerbiona, utrudnione jest poruszanie się wózkiem. Chcemy ująć w budżecie koszt położenie szlichty i wyłożenia płytkami.

                                        Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategoriedziałań:
                                        a)dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
                                        b)zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
                                        c)zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
                                        d)wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
                                        e)modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
                                        f)zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
                                        g)inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

                                        Koszty związane z remontami oraz bieżącym funkcjonowanie żłobka są co do zasady kwalifikowalne, jednak powinny być one proporcjonalne w stosunku do nowych miejsc utworzonych w projekcie. Należy mieć na uwadze również, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie i pod tym kątem zostanie on poddany weryfikacji na etapie oceny wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.

                                        Pytanie 3. W żłobku zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 musi być zatrudniony dyrektor. Czy wykazanie wynagrodzenia dyrektora, który oprócz pełnionej funkcji (2/8 etatu) będzie również zajmował się dziećmi w żłobku (6/8 etatu) w ramach kosztów bezpośrednich (zadanie: Bieżące funkcjonowanie) jest prawidłowe.
                                        IOK wskazuje, że koszt dyrektora żłobka, który będzie wykonywał wyłącznie zadania merytoryczne związane z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat z 4 lutego 2011r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 157), może być ujęty w kosztach bezpośrednich. Wnioskodawca powinien mieć na względzie fakt, że dyrektor żłobka nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem/zarządzaniem projektem. Stosowne zapisy Wnioskodawca uwzględni we wniosku o dofinansowanie oraz wskaże precyzyjnie sposób zarządzania projektem (wraz z zaangażowaniem personelem).W przywołanej sytuacji koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka w wymiarze 2/8 etatu związany jest z katalogiem kosztów dotyczących nowoutworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. Natomiast koszt wynagrodzenia dyrektora żłobka związany z pełnieniem funkcji opiekuńczych (6/8 etatu jako opiekun) jest związany z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem (ujęty max przez 12 miesięcy np. w zadaniu „Bieżące funkcjonowanie/świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3).
                                        Pytanie 2. W związku z aplikowaniem na konkurs 8.1.3 - żłobki planujemy adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby zwiększenia liczby dzieci w tej sali z 15 osobowej na 22 osobową. Prace będą polegały na:
                                        a) udostępnieniu w już funkcjonujących salach żłobkowych odpowiedniej ilości sanitariatów, adaptacja pomieszczeń w celu zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan,, elektrycznej i częściowo CO.
                                        b) ponadto planowane jest jeszcze zabudowanie pomieszczenia "pod tarasem " w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dla dzieci i stworzenia nowej sali (1 nowa grupa 16 osobowa)
                                        c) dostosowanie sali 70 m2 i sanitariatów na półpiętrze dla pobytu dzieci żłobkowych wraz z przedzieleniem sali w celu uzyskania powierzchni do odpoczynku dzieci (2 nowa grupa 16 osobowa)
                                        Pierwsze nasze pytanie brzmi: czy w salach, które już funkcjonują (opisane w pkt a) kwalifikowalny jest koszt: wymiana podłogi, malowanie ścian, wymiana mebli, remont szatni aby zwiększyć możliwość dostawienia odpowiedniej ilości szafek, wymiana instalacji wod.-kan, elektrycznej i częściowo CO./ w całości dla całej sali (z której będą korzystać dzieci pozaprojektowe), czy należy koszt prac remontowych wyliczyć proporcją dla nowych miejsc?
                                        Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2.2.1 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:
                                        a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
                                        b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
                                        c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
                                        d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
                                        e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
                                        f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;
                                        g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

                                        Koszty związane z remontami np. pomalowanie sali do której są przyjmowane nowe dzieci co do zasady są kwalifikowalne w całości, ale należy mieć na uwadze, że każdy wydatek przewidziany w projekcie powinien być racjonalny, efektywny i wynikać bezpośrednio z przedstawionej diagnozy oraz potrzeb dzieci biorących udział w projekcie. Nieracjonalnym np. staje się wydatek, kiedy Wnioskodawca przyjmuje do projektu np. 6 dzieci a planuje w ramach projektu wymalować całe żłobek – dlatego trzeba mieć na uwadze, że każdy wydatek podlega ocenie na etapie Komisyjnej Oceny Wniosków. Wnioskodawca powinien mieć również na uwadze, że wydatki na zakup środków trwałych i cross financingu podlegają określonym limitom i powinny być bezpośrednio wskazane we wniosku i uzasadnione.

                                        Pytanie 1. W ramach projektu poddziałania 8.1.1 zakładamy m.in. wsparcie w postaci częściowej refundacji umów uaktywniających. Koszty składek ZUS opłacane będą z budżetu państwa.
                                        Czy składki ZUS mogą zostać zaklasyfikowane w budżecie projektu jako wkład własny? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać prawidłowa dokumentacja wkładu własnego? Jak należy we wniosku (pkt. D.2) zakwalifikować źródło finansowania wkładu własnego w postaci składek ZUS? Czy będzie to np.:
                                        - 2.a1 Państwowe jednostki budżetowe,
                                        - 2.a2. dysponenci budżetu państwa
                                        - czy 2.a3.inne?
                                        Tak, przy czym powyższe występuje wówczas, gdy w projekcie założono pokrycie kosztów wynagrodzenia niani w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny rozumie się jako środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu). Jednocześnie zgodnie z Rozdziałem 6.7 Wytycznych przez podwójne finansowanie rozumie się m. in. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
                                        W świetle powyższego, jeśli wydatki finansowane przez ZUS nie są jednocześnie finansowane ze środków projektu, wówczas taki wydatek może stanowić wkład własny w projekcie. Wkład własny należy w Tabeli D2 ująć po stronie Beneficjenta tj. w zależności od jego statusu: JST lub podmiot prywatny.

                                         Dotyczy pkt. 1.1 Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu regulaminów konkursowych nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-068/16 oraz RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 (DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami – typ projektu: Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest).

                                         Zgodnie z treścią art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014], pomoc może zostać przyznana przedsiębiorcom na naprawę szkód w środowisku poprzez rekultywację zanieczyszczonych terenów, rozumianych jako tereny, na których stwierdzono spowodowaną przez człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i zatwierdzone przyszłe przeznaczenie tego terenu (vide: art. 2 pkt 121 Rozporządzenia nr 651/2014).

                                         Wnioskodawcy ubiegający się o ten rodzaj pomocy będą zobligowani do wykazania, iż spełniają oni wszystkie wymogi ustanowione w rozporządzeniu nr 651/2014, a znajdujące zastosowanie do wskazanego wyżej przeznaczenia (rodzaju) pomocy.

                                         Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ze względu na fakt, iż program pomocowy dla udzielania pomocy publicznej w ramach RPO w oparciu o art. 45 Rozporządzenia nr 651/2014 nie został dotychczas wydany przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego[1], wykorzystanie tego przeznaczenia pomocy będzie miało charakter pomocy indywidualnej (pomocy ad hoc)[2].

                                         W przypadku wszystkich wnioskodawców ubiegających się o inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów konieczne jest m. in wykazanie efektu zachęty. Efekt zachęty uznaje się za spełniony, jeżeli pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony do przed rozpoczęciem prac nad projektem.

                                         Jednocześnie w przypadku pomocy ad hoc udzielanej podmiotom będącym dużymi przedsiębiorstwami[3], w celu wykazania efektu zachęty konieczne jest także przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej danych odnoszących się do kwestii spełnienia efektu zachęty, zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia nr 651/2014. Powyższe wiążę się równocześnie z koniecznością przedłożenia jako odrębnych załączników dodatkowych dokumentów[4] potwierdzających spełnienie owego efektu.

                                         Właściwym polem wniosku o dofinansowania do ujęcia informacji odnoszących się do spełnienia efektu zachęty w projekcie jest m.in. pole B.13.2. Zakres pomocy publicznej i / lub de minimis → Uzasadnienie spełnienia efektu zachęty

                                         [1] Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)

                                         [2] Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014

                                         [3] Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014.

                                         [4] Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

                                         Zob. art. 27 ust. 4 w zw. z art. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.)
                                         Zob. art. 2 pkt 14 lit a) rozporządzenia 651/2014
                                         Określenie kategorii przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w Załączniku 1 Rozporządzenia nr 651/2014.
                                         Zgodnie z pkt. 3.2.4.2. (Warunki dodatkowe dotyczące pomocy podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu) KOMUNIKATU KOMISJI - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 dokumentami tymi mogą być np. dokumenty organów zarządzających, sprawozdania komisji kredytowych, oceny ryzyka, sprawozdania finansowe, wewnętrzne biznesplany, ekspertyzy i inne badania związane z analizowanym projektem inwestycyjnym. W weryfikacji istnienia efektu zachęty mogą być pomocne dokumenty zawierające informacje o prognozach zapotrzebowania, prognozach kosztów, prognozach finansowych, dokumenty przedkładane komitetowi inwestycyjnemu i prezentujące różne scenariusze inwestycyjne lub dokumenty przekazywane instytucjom finansowym.

                                          Pytania zgłoszone przez uczestników zakwalifikowanych na spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 RPO WSL 2014-2020, które odbyło się 23.05.2016 r.

                                          Pytanie 9. Czy w ramach projektu będzie można finansować wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu?
                                          W ramach projektów dotyczących usług społecznych możliwe jest także finansowane usług zdrowotnych, o ile są one niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym możliwe jest finansowanie wynagrodzenia dla personelu medycznego zatrudnionego w dziennym domu opieki dla seniorów, który powstałby w ramach projektu. Należy mieć na uwadze, że wsparcie w zakresie usług społecznych powinno być realizowane zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.2 – Usługi opiekuńcze i asystenckie w ramach PI 9iv, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.
                                          Pytanie 8. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie wyjść i wyjazdów dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, który zostałby utworzony w ramach projektu?IZ RPO 2014-2020 nie wyklucza, iż w ramach projektu będą mogły być realizowane w ograniczonym zakresie wyjścia i wyjazdy dla seniorów przebywających w dziennym domu opieki dla seniorów, jako działania uzupełniające, jeżeli Wnioskodawca uzasadni, że przyczyniają się one do realizacji celu projektu.Należy mieć jednak na uwadze, iż głównym przedmiotem projektu powinny być działania wykazane w Regulaminie konkursu w 3 typie projektu, tj. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
                                          a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
                                          b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
                                          c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
                                          d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
                                          e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

                                          Pytanie 7. Czy projekt w ramach Podzdziałania 9.2.1 może być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji?Wypełniając wymogi wynikające ze szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie oceny formalnej (Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR?) projekt powinien wynikać z Programu Rewitalizacji lub Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.W przypadku, kiedy projekt wynika z Programu Rewitalizacji zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. (Załącznik ppkt 2 Koncentracja programu rewitalizacyjnego) co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Zwłaszcza dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.Natomiast w przypadku, gdy projekt jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) lub czy projekt zakłada realizację działań infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. W drugim omawianym przypadku nie obowiązuje wymóg, iż projekt musi być realizowany wyłącznie na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
                                          Pytanie 6. W dokumentach naboru jest informacja, że świadczenia udzielane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą być zakwalifikowane jako wkład własny do projektu. Natomiast uczestnicy do których chcemy skierować wsparcie korzystają wprawdzie ze wsparcia w ramach ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystent rodziny - wsparcie niefinansowe), ale świadczenia pieniężne pobierają wyłącznie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Pytanie, czy wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) też może zostać uznane za wkład własny do projektu?
                                          Zgodnie z definicją wskazaną w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu).W związku z powyższym wkład własny wnoszony przez beneficjenta powinien mieć bezpośredni związek z realizowanym projektem.
                                          Co do zasady, w opinii Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) wypłacane uczestnikom projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne nie są wydatkiem niezbędnym do realizacji takiego projektu i w związku z powyższym nie powinny być wykazane jakowkład własny beneficjenta. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, we wniosku o dofinansowanie, że wsparcie udzielane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (np. zasiłki okresowe, zasiłki celowe) ma bezpośredni związek z realizowanym projektem, wsparcie to może zostać uznane za wkład własny do projektu.

                                          Pytanie 5. Czy mentora środowiskowego organizującego wsparcie w środowisku można wyposażyć w tablet, telefon komórkowy w celu utrzymywania kontaktu z grupą samopomocową - UP-centrum operacyjnym, jeżeli zatrudniony jest na umowę cywilno-prawną?
                                          Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.16 pkt 12) koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu, tj. pracowników zatrudnionych w ramach zadań merytorycznych są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1 ww. Wytycznych, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
                                          Pytanie 4. Czy w przypadku braku połączeń komunikacyjnych lub rzadkiej ich częstotliwości można uwzględnić te osoby w kosztach kwalifikowanych: dowóz zorganizowany UP do punktów krótkookresowego pobytu dziennego?
                                          Dowóz uczestników jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, o ile wynika ze specyfiki projektu, ma potwierdzenie w zadaniach oraz sytuacji problemowej grup docelowych.
                                          Pytanie 3. Czy dla UP korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd?
                                          Dla uczestników projektu korzystających z komunikacji publicznej w przypadku dojazdu do miejsc organizacji zdań projektowych kosztem kwalifikowanym będą bilety za przejazd, o ile jest to potwierdzone specyfiką projektu np. opisem w punkcie B.11.2. Opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu.
                                          Pytanie 2. W jakie przedmioty, sprzęt można wyposażyć Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego? (sprzęt AGD, meble, sprzęt rtv, materiały dydaktyczne)
                                          Ośrodki Krótkookresowego Pobytu Dziennego można wyposażyć w środki trwałe oraz sprzęt niezbędny do realizacji projektu, wynikający z zapotrzebowania Wnioskodawcy. Należy pamiętać, iż jest to zakup w ramach środków trwałych, a zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
                                          a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni, sprzęt AGD),
                                          b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia , materiały dydaktyczne), przy czym, w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, iż wydatki poniesione na zakup wskazanych środków trwałych, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne, zgodnie z sekcją 6.12.2 Wytycznych.
                                          Ponadto, w ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu w ramach naboru 9.2.1 oraz 9.2.2, nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

                                          Pytanie 1. Czy katering/posiłek dla UP w Ośrodku Krótkookresowego Pobytu Dziennego jest kosztem kwalifikowanym?
                                          Catering/posiłek jest kosztem kwalifikowalnym zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek „Taryfikator”.

                                          Pytania zgłoszone przez osoby zakwalifikowane na spotkanie warsztatowe dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego,  które odbyło się 08.06.2016 r. w Bielsku-Białej

                                          Pytanie 6. Czy działania w ramach projektu mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy (np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej)?
                                          Tak, działania w projekcie mogą być realizowane przez kilka jednostek organizacyjnych gminy np. przez ośrodek pomocy społecznej i dom pomocy społecznej (podmioty nieposiadające osobowości prawnej), którym gmina (posiadająca osobowość prawną) powierza realizację projektu na podstawie pełnomocnictw, upoważnień lub innych równoważnych dokumentów. Dane podmiotów realizujących projekt, powinny być wskazane w punkcie A.4 Podmiot realizujący projekt we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wykazane w umowie o dofinansowanie projektu.
                                          Pytanie  5. Czy możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
                                          Jeżeli tak, to czy we wniosku o dofinansowanie należy już wskazać jakie działania będą zlecane?
                                          Tak, możliwe jest zlecenie realizacji wybranych działań w ramach projektu organizacji pozarządowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. We wniosku o dofinansowanie należy wskazać jakie działania będą zlecane, tj. w punkcie C1 ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) należy umieścić informację o zlecaniu usługi merytorycznej oraz w punkcie C.2. ZAKRES FINANSOWY należy zaznaczyć odpowiedni check-box oraz opisać zlecenie usług merytorycznych w polu Opis, uzasadnienie, specyfikacja i parametry kosztu w danej kategorii. Ponadto należy mieć na uwadze, że wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.
                                          Pytanie 4. Czy wszystkie działania projektu muszą być realizowane w miejscach, które podlegały wcześniej rewitalizacji?
                                          Czy możliwe jest to, że część działań realizowana będzie w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane, a część w obiektach zrewitalizowanych?
                                          Warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część działań będzierealizowana w infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR. Pozostałe działania projektowe mogą być realizowane w obiektach/miejscach, które nie zostały zrewitalizowane.
                                          Pytanie 3. Czy osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej mogą być objęte działaniami projektu?
                                          Jeżeli tak, to czy osoby te powinny zostać zobowiązane do ponoszenia odpłatności za korzystanie z działań projektu?
                                          Czy ewentualna odpłatność będzie wkładem własnym wnioskodawcy?
                                          Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 (pkt. 2.1.18-2.1.20) w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich Wnioskodawcy w regulaminie rekrutacji uwzględnią, że wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Korzystanie z usług asystenckich lub opiekuńczych jest możliwe również przez inne niż ww. osoby, przy czym Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia kryteriów rekrutacji takich osób w regulaminie rekrutacji. Kryteria powinny uwzględniać w szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych każdorazowo powinna być poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Możliwa jest częściowa lub całkowita odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane w pkt 2.1.18 Regulaminu konkursu, tj. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wówczas Wnioskodawca określa zasady odpłatności skorelowane z zasadami dotychczas stosowanymi. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.
                                          Pytanie 2. Czy w ramach cross-financingu możliwy jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego?
                                          Zgodnie z zapisami aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
                                          a) zakupu nieruchomości,
                                          b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
                                          c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
                                          W związku z powyższym zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie stanowi wydatku w ramach cross- financingu.
                                          W przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich wydatek stanowi środek trwały. Do kwalifikowalności zakupu środków trwałych stosuje się zapisy podrozdziału 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy również mieć na uwadze, iż w przypadku ogłoszonego konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 wartość środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich i cross-finansingu nie mogą łącznie przekroczyć 10 % wydatków projektu.

                                          Pytanie 1. Czy w ramach Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, możliwe jest utworzenie w ramach projektu np. klubu środowiskowego dla osób starszych?
                                          Nie, utworzenie klubu środowiskowego dla osób starszych nie wpisuje się w działania z zakresu usług społecznych – jest działaniem z zakresu aktywnej integracji.W przypadku realizacji 4 typu projektu - Działań na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, realizowane działania muszą być zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Należy mieć na uwadze, iż usługami społecznymi nie są usługi aktywnej integracji, o których mowa w ww. Wytycznych. W ramach konkursu realizowane mogą być usługi społeczne zgodnie z kierunkami określonymi w Rozdziale 6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv ww. Wytycznych.

                                          Pytania zgłoszone przez uczestników spotkania informacyjnego dot. naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, które odbyło się w dniu 9.06.2016 r. w Gliwicach

                                          Pytanie 3. Czy w przypadku, kiedy podmiot w ramach swojej działalności prowadzi zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne (np. hospicjum), czy może samodzielnie realizować zarówno usługi zdrowotne, jak i usługi społeczne w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 RPO WSL 2014-2020?
                                          Tak. Zgodnie z Regulaminami konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. Wśród potencjalnych projektodawców konkursu są jednak podmioty (np. hospicja), które w ramach swojej działalności prowadzą zarówno usługi zdrowotne, jak i społeczne, co wynika ze statutów lub innych dokumentów regulujących działalność ww. podmiotów. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 nie widzi przeciwskazań, aby tego typu podmioty mogły realizować projekty dotyczące usług społecznych lub obu typów usług (społecznych i zdrowotnych) i jednocześnie samodzielnie te usługi wykonywać.
                                          Pytanie 2. Czy w przypadku kiedy projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.2.1 lub Poddziałania 9.2.2 zakłada realizację usług opiekuńczych w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego mogą być wspierane miejsca dla więcej niż 30 osób?
                                          W Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań 9.2.1, 9.2.2 nie wskazano ograniczenia w liczbie osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscach stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego. Takie ograniczenie, tj. do 30 miejsc zostało wskazane w przypadku usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia - miejsc całodobowego pobytu, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w domach pomocy społecznej. Niemniej jednak wszystkie usługi społeczne w projektach (jako usługi świadczone w społeczności lokalnej) muszą być świadczone w sposób:
                                          a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
                                          b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
                                          c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
                                          d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.
                                          Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 rekomenduje, aby w przypadku realizacji usług opiekuńczych, liczba miejsc stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego nie przekraczała 30 osób. Jeżeli liczba ta będzie większa z wniosku o dofinansowanie powinno wynikać, iż są spełnione ww. warunki świadczenia usług.

                                          Pytanie 1. Czy wkład własny do projektu realizowanego w ramach Poddziałań 9.2.1 i 9.2.2 (typ 1 projektu: Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji(…)) mogą stanowić wynagrodzenia wypłacane rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?
                                          Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą stanowić wkład własny do projektu. Wkład własny powinien być bezpośrednio związany z realizowanym projektem i przyczyniać się do realizacji jego celu oraz dotyczyć osób występujących w projekcie w charakterze uczestników.

                                          Pytania dotyczące konkursów nr: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16; RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

                                          Pytanie 13.
                                          Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przygotowaniami do aplikowania o środki w konkursie RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (ZIT) w ramach RPO WSL 2014-2020 zwraca się z prośbą o doprecyzowanie kwestii komplementarności projektów z EFS z EFRR. Jak należy rozumieć komplementarność w przypadku realizacji usług opiekuńczych lub asystenckich, które z reguły wykonywane są w miejscu zamieszkania, a miejsce to nie zostało wsparte z EFRR? Czy jeżeli wnioskodawca zakłada realizację kilku typów usług społecznych to każda z nich powinna być komplementarna z interwencją EFRR? Zakładamy, że część typów usług będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR.
                                          W opisanej sytuacji warunkiem wystarczającym do uznania kryterium: Czy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, że projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR? (kryterium szczegółowe dostępu, weryfikowane na etapie oceny formalnej) za spełnione będzie wykazanie w projekcie, że część typów usług społecznych będzie realizowana w mieszkaniach socjalnych wspartych z EFRR (Poddziałanie 10.2.1 - ZIT), natomiast miejsce realizacji innych typów usług nie będzie związane z infrastrukturą współfinansowaną ze środków EFRR. Należy mieć na uwadze, iż z przedstawionego opisu komplementarności powinno jasno wynikać wzajemne powiązanie obu projektów.
                                          Jednocześnie należy pamiętać, że mieszkania socjalne nie należą do katalogu mieszkań wymienionych w typie projektu nr 2 - Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej możliwego do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Jednak realizacja usług społecznych (w ramach projektu z Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT) w mieszkaniach socjalnych – infrastrukturze współfinansowanej ze środków EFRR (w ramach projektu z Poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT) spełnia warunki uznania ww. projektów za komplementarne.

                                          Pytanie 12. Z uwagi na zapisy zawarte w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, które wskazują różne sposoby oceny LPR-ów, tj. (str. 64 Regulaminu) „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”?
                                          Weryfikowane będzie spełnianie przez Program Rewitalizacji wymogów określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
                                          Kryterium weryfikowane na podstawie opinii IZ RPO, która zweryfikuje zgodność cech i zawartości Programu Rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020
                                          lub
                                          Program Rewitalizacji został przygotowany /zaktualizowany ze wsparciem Ministra Rozwoju /Marszałka Województwa
                                          lub
                                          Program Rewitalizacji został przygotowany poprzez mechanizmy wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego zaakceptowane przez IZ RPO
                                          lub
                                          Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru.
                                          Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych.”
                                          proszę o informację czy istnieje możliwość złożenia w IOK wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu, w sytuacji gdy LPR Beneficjenta jest pozytywnie oceniony i przyjęty uchwałą na moment składania wniosku o dofinansowanie (w momencie ogłoszenia o planowanym naborze – LPR posiadał pozytywną ocenę formalną) ?
                                          Wskazany w definicji kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zapis: Program Rewitalizacji został pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej złożonego wcześniej wniosku dotyczącego tego samego rewitalizowanego obszaru dotyczy sytuacji, w której Program Rewitalizacji zostałby już wcześniej pozytywnie zweryfikowany na ocenie formalnej (dotyczy etapu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu).IZ prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczącychcech i elementów programów: http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego Wykaz ten jest prowadzony dla wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji. W przypadku Państwa Programu Rewitalizacji, uzyskał on dopiero pozytywną ocenę formalną IZ RPO WSL 2014-2020. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” ocena programu rewitalizacji przebiega dwuetapowo i składa się z oceny formalnej (1 etap) i oceny merytorycznej (2 etap).
                                          Ponadto w przypadku uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej IZ RPO WSL 2014-2020 programu rewitalizacji, który został złożony do oceny przed jego przyjęciem przez radę gminy, musi on zostać przyjęty przez radę gminy, aby informacja o pozytywnej ocenie programu rewitalizacji została umieszczona ww. wykazie programów rewitalizacji na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w zakładce poświęconej rewitalizacji.
                                          W związku z powyższym nie została zakończona ocena Państwa Programu rewitalizacyjnego. Program ten nie spełni kryterium „Czy w przypadku gdy projekt wynika z Programu Rewitalizacji Program ten spełnia wymogi określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” – gdyż, jako program oceniany w odrębnej procedurze ustanawianej przez IZ RPO WSL 2014-2020 , musiałby być przez nią pozytywnie oceniony przed dniem ogłoszenia konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, tj. dniem 28 kwietnia 2016 r.

                                          Pytanie 11. Wnioskodawcą projektu będzie Szpital Psychiatryczny (…), jednostka Powiatu (…). Projekt będzie polegał na utworzeniu Zespołu Wyjazdowego do prowadzenia terapii w środowisku pacjenta – osób ze schorzeniami psychicznymi (będą to usługi zdrowotne realizowane w ramach typu 5) oraz na realizacji działań społecznych – typ 3 bądź 4 (specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej w tej sprawie). Do zadań związanych z działaniami społecznymi szpital wyłoni jednostkę świadczącą usługi społeczne, która to jednostka będzie Partnerem projektu.
                                          Czy w świetle powyższych informacji Wnioskodawcą niniejszego projektu może być szpital lub czy Beneficjentem może być Powiat (…), a Szpital Psychiatryczny może być realizatorem projektu?
                                          Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r.: „Dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, IZ RPO przyjmuje, że usługi społeczne to usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, IZ RPO umożliwia finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.” (Podrozdział 6.1 punkt 1 niniejszych wytycznych).
                                          Zgodnie z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju w Warszawie w dniu 18.05.2016 r. jeżeli projekt realizuje zarówno usługi społeczne, jak i zdrowotne, to beneficjent musi spełniać jednocześnie warunki określone w obydwu wytycznych, zarówno w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, jak i w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W związku z tym, beneficjentem takiego projektu nie może być podmiot leczniczy, gdyż jest to niezgodne z wytycznymi dot. włączenia społecznego. Podmiot leczniczy może natomiast być partnerem w projekcie. Należy zaznaczyć, że „beneficjent” to podmiot, z którym podpisywana jest umowa o dofinansowanie projektu. Partner nie jest beneficjentem, czyli może nim być podmiot leczniczy i nie będzie to sprzeczne z wytycznymi.W analizowanym przypadku, gdyby beneficjentem był Powiat (…), Szpital psychiatryczny, jako jednostka organizacyjna Powiatu (…) nie może być partnerem tego projektu.
                                          Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w opinii IZ RPO WSL 2014-2020, Szpital Psychiatryczny, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, nie może być też realizatorem projektu. Ewentualne dopuszczenie w roli realizatora podmiotu posiadającego osobowość prawną nie wpisuje się w założenia i konstrukcje systemu wdrażania funduszy unijnych. Rola realizatora może zostać powierzona jednostkom, które nie mają osobowości prawnej i nie mogą same być beneficjentem i zawrzeć skutecznie umowy o dofinansowanie.W związku z tym, w opinii IZ RPO 2014-2020, należałoby jeszcze raz przeformułować główne założenia projektu, tak aby były one zgodne z powyższymi wyjaśnieniami.

                                          Pytanie 10. W związku z konkursem RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 zwracam się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo regranting, jako formę zadań zleconych w projektach w ramach powyższego naboru? Czy wydatki przeznaczone na regranting stanowić będą koszty kwalifikowalne?
                                          W ramach ogłoszonych konkursów nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 nie przewidziano możliwości regrantingu.
                                          W przypadku, gdyby IZ RPO WSL 2014-2020 przewidziała w ramach ogłaszanego konkursu regranting, informacja w przedmiotowym zakresie zostałaby wskazana w Regulaminie konkursu.

                                          Pytanie 9. Czy kosztem bezpośrednim kwalifikowalnym jest zakupu następującego wyposażenia do miejsc krótkookresowego pobytu dziennego: Zakup stolików i krzeseł z podłokietnikami, balkonika ułatwiającego poruszanie się Zakup szaf na potrzeby przechowywania materiałów i wyposażenia służącego uczestnikom Zakup regałów/gablot ekspozycyjnych, Zakup wieszaków metalowych na odzież wierzchnią, Zakup czajników bezprzewodowych, Zakup naczyń (kubki, sztućce, talerzyki) -zaparzenie herbaty, zjedzenie drugiego śniadania
                                          Zakup herbaty, wody, kawy, cukru, itp(UP będą przebywać powyżej 4 godz. w ośrodkach) Zakup środków czystości: (ścierki, płyny, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, itp.).
                                          Wykazane przez Państwa wydatki wpisują się w katalog przykładowych kosztów bezpośrednich projektu, przy założeniu, że są to zakupy niezbędne do realizacji celów projektu, są ściśle zawiązane z realizacją zadania merytorycznego - miejsca krótkookresowego pobytu dziennego oraz spełniają pozostałe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
                                          Pytanie 8. Czy w jednym wniosku można połączyć dwa typy projektów:
                                          Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
                                          a) wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu
                                          z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
                                          b) wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, czyli zostaną zrealizowane działania na rzecz rozwoju i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz działania na rzecz poszerzenia oferty ośrodka wspierania dziecka i rodziny?
                                          Tak. W ramach konkursu nie ograniczono możliwości łączenia w jednym wniosku kilku typów projektów.
                                          Pytanie 7. Jak mają się nazywać zadania projektowe? Czy właściwy jest podział zadań na np.: na wsparcie i rozwój pieczy, działania Ośrodka, wkład własny?
                                          W pkt. C.1 wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować krótką nazwę zadania adekwatną do podejmowanych w ramach tego zadania działań. W związku z tym powinna ona charakteryzować realizowane wsparcie (np. wsparcie i rozwój pieczy zastępczej, realizacja usług wsparcia rodziny), a nie określać źródła finansowania wydatków (nieprawidłowa jest więc nazwa zadania - wkład własny).
                                          Pytanie 6. Jakie należy zastosować wskaźniki?
                                          Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie problem został rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem.
                                          W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu względem celu projektu.
                                          Dla konkursu RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 kwiecień 2016 r. - Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) są:
                                          Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
                                          Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;
                                          Wskaźnik produktu:
                                          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie;
                                          Wskaźnikami obligatoryjnymi dla Wnioskodawców realizujących 5 typ projektu (Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020) są:
                                          Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
                                          Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu;
                                          Wskaźnik produktu:
                                          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie.

                                          Wskaźnikiem rekomendowanym do uwzględnienia w projekcie, szczególnie w przypadku projektów, w których aktywizowani będą opiekunowie osób niesamodzielnych (np. w ramach usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego) jest:
                                          Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
                                          Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

                                          Pytanie 5. Czy powiat może złożyć na ten sam nabór dwa różne projekty: jeden dot. pieczy drugi mieszkalnictwa wspieranego?
                                          Nie ma ograniczeń dotyczących ilości składanych wniosków o dofinansowanie, ale zaleca się składanie kompleksowego wniosku obejmującego różne typy usług.
                                          Pytanie 4. Czy mimo, ze OŚWDIR jest jednostką organizacyjna powiatu, tak samo jak PCPR, czy możliwe jest aby to PCPR był realizatorem działań wskazanych we wniosku, przy współpracy Ośrodka?
                                          Projektodawcą w takim przypadku jest zawsze Powiat, który może wskazać we wniosku o dofinansowanie dwóch Realizatorów projektu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wszystkie jednostki organizacyjne powiatu muszą być wpisane do wniosku o dofinansowanie, a następnie do umowy o dofinansowanie projektu.
                                          Pytanie 3. Jakie wskaźniki dot. mieszkań chronionych?
                                          Liczbę osób, jakie otrzymały wsparcie w ramach mieszkań chronionych należy wykazać w ramach wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Natomiast w ramach wskaźnika: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu należy wskazać liczbę miejsc utworzonych w ramach projektu w mieszkaniach chronionych, ponieważ Projektodawca ma obowiązek zachowania trwałości tych miejsc.
                                          Pytanie 2. Czy dziś można złożyć projekt, a początek jego realizacji dopiero w II połowie 2017 r. ?
                                          Tak. Projekt może zostać złożony dzisiaj, a realizacja może rozpocząć się w II połowie 2017 r. Należy jednak pamiętać, że termin zakończenia realizacji projektu nie może wykraczać poza 31.12.2018 r.
                                          Pytanie 1. Część E wniosku, jakie są mierzalne wskaźniki dla projektu typu 1?
                                          Wskaźniki : Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie i Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.
                                          Wartość należy określić w zależności od zaplanowanych form wsparcia. Pomocniczo można skorzystać z tabeli na stronie 39 Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                                           Pytanie 7. Czy w ramach projektu jest możliwe aby jeden wnioskodawca złożył jeden projekt, który obejmować będzie więcej niż jedną OSP?
                                           W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by wniosek obejmował więcej niż jedną OSP.
                                           Pytanie 6. Jak należy rozumieć zapis w punkcie 5.2.2 regulaminu: „Jeżeli projekt obejmował będzie doposażenie więcej niż jednej jednostki OSP, wówczas gdy jedna z nich spełniając dane kryterium uzyska więcej punktów niż pozostałe, pod uwagę brana będzie najwyższa jednostkowa liczba punktów przyznana dla poszczególnej jednostki” - czy należy przez to rozumieć, że jeśli jedna spośród OSP w danym kryterium otrzyma 4 punkty, a pozostałe otrzymają np. 0 punktów to do oceny „globalnej” wniosku będzie brana pod uwagę punktacja na poziomie 4 punktów?
                                           Dokładnie tak. Jeżeli wniosek o dofinansowanie będzie obejmował np. dwie jednostki OSP, i gdy jedna z nich spełniając dane kryterium, uzyska 1 punkt, a druga 4 punkty, pod uwagę brana będzie najwyższa jednostkowa liczba punktów przyznana dla poszczególnej jednostki, czyli projekt spełniając kryterium uzyska 4 punkty.
                                           Pytanie 5. W przypadku gdy projektem objętych jest więcej niż jedna OSP, to wskaźniki obligatoryjne należy wykazać łącznie dla całego projektu czy osobno dla każdej OSP objętej projektem?
                                           W przypadku, gdy projektem objętych jest kilka jednostek OSP, kwestię wartości wskaźników obligatoryjnych należy rozpatrywać dwojako. Zakładając, że projekt dotyczy dwóch jednostek OSP, wartość wskaźnika liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof wyniesie 2. Ale już wartość wskaźników liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej oraz liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów, mimo iż projekt obejmuje dwie jednostki, nie powinna być mnożona x2. Zgodnie z zapisem regulaminowym (pkt 2.2. Regulaminu konkursu), realizacja projektów dotyczy OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego lub wiąże się ze spełnieniem warunków umożliwiających włączenie jednostki OSP do KSRG. W przypadku jednostki OSP, która należy do KSRG za obszar jej działania uznaje się obszar właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. Jeżeli więc podmiotem składającym wniosek będzie gmina, to za obszar działania obydwu jednostek objętych projektem należy przyjąć obszar gminy, a jako wartość wyżej wymienionych wskaźników należy wykazywać liczbę mieszkańców tejże gminy.
                                           Pytanie 4. Czy koszt jednostkowy dla wskaźnika liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w wysokości 747 310,19 PLN dotyczy całego projektu (przy założeniu, że projektem objętych będzie więcej niż jedna OSP) czy też każdej OSP z osobna ujętej w projekcie?
                                           Koszt jednostkowy dla wskaźnika liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w wysokości 747 310,19 PLN dotyczy całego projektu.
                                           Pytanie 3. Czy możliwe jest aby wnioskodawcą była gmina, natomiast realizatorem projektu była jednostka OSP działająca na terenie gminy? Czy przyjmując takie rozwiązanie konieczne jest podpisanie stosownego porozumienia o współpracy?
                                           Istnieje możliwość, by wnioskodawcą była gmina, a podmiotem realizującym projekt jednostka OSP działająca na terenie gminy. Porozumienie o współpracy nie jest wymagane, natomiast fakt realizacji projektu przez podmiot inny niż wnioskodawca powinien znaleźć odzwierciedlenie we wniosku aplikacyjnym, gdzie w polu A.4. (Podmiot realizujący projekt) należy wskazać dane identyfikacyjne podmiotu, natomiast w polu B.10. (Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy) należy zamieścić stosowne informacje.

                                           Pytanie 2. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR oraz Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jednostką realizującą projekt w imieniu jednostki samorządu terytorialnego może być jedynie zakład budżetowy, samorządowa osoba prawna lub samorządowa jednostka organizacyjna. Czy w kontekście powyższego zapisu możliwe jest wskazanie we wniosku o dofinansowanie OSP jako jednostki realizującej projekt?
                                           Pomimo, że OSP nie zostały wskazane bezpośrednio w katalogu podmiotów, które mogą w imieniu JST mogą realizować projekt, specyfika tego typu projektów wskazuje jednak, że w większości przypadków będzie to faktyczny realizator przedsięwzięcia. W opisywanej konstrukcji wniosku o dofinansowanie jako wnioskodawca wskazana zostanie JST, której obowiązkiem będzie zapewnienie środków na realizację zadania oraz na utrzymanie trwałości. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1 października 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.) […] Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: […]ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej[…] koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in. wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej) ponosi gmina. Przepis ten koreluje z przepisami ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 5 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), a w szczególności z zapisem art. 219 ust. 2, który przewiduje, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż samorządowe zakłady budżetowe. Z jednej strony tylko OSP może realizować wskazane zadanie własne gminy, z drugiej – środki przekazywane przez gminę na rzecz OSP stanowią podstawowe źródło jej finansowania zgodnie z generalną zasadą zawartą art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15 października 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.).

                                           W związku z wykazaną zależnością tych dwóch podmiotów należy dopuścić do możliwości realizowania projektu przez OSP w imieniu gminy, na zasadzie quasi jednostki organizacyjnej. Dane podmiotu, któremu gmina zamierza powierzyć realizację projektu należy wpisać w polu A.4. (Podmiot realizujący projekt), zaś sposób i zakres tego powierzenia powinien zostać opisany w polu B.10. (Analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy).

                                           Pytanie 1. Czy wymagane jest dołączenie studnium wykonalności jako załącznika do wniosku?
                                           Studium wykonalności nie jest dokumentem wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL w ramach konkursów organizowanych przez Wydział FR, dla działań/poddziałań, finansowanych ze środków EFRR. Dokument ten może stanowić narzędzie pomocnicze dla Wnioskodawcy, w celu pozyskania wkładu merytorycznego na potrzeby wypełnienia wnioskoplanu (wniosek w LSI) – nie należy go zatem dołączać jako załącznika do dokumentacji aplikacyjnej projektu (dokument ten nie będzie podlegał weryfikacji formalnej, ani nie będzie stanowił przedmiotu oceny merytorycznej). Opracowanie studium wykonalności może natomiast stanowić koszt kwalifikowalny, jeżeli jest to niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i wydatek z tym związany zostanie ujęty przez wnioskodawcę w harmonogramie finansowym projektu.

                                            Pytanie 40. W Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” (załącznik do dokumentacji konkursowej)  na str. 3 w przypisie nr 1 dot. Wykazu dopuszczalnych stawek brutto dla szkoleń / kursów zamieszczono następujące zastrzeżenie: Warunkiem kwalifikowalności wydatku jest doświadczenie trenera prowadzącego zajęcia nie krótsze niż 2 lata w danej dziedzinie. Proszę o doprecyzowanie co oznacza powyższe stwierdzenie. Większość trenerów realizuje szkolenia będąc zatrudnionymi na umowy zlecenia (nie tylko w projektach unijnych). W jaki sposób mają wykazać ww. 2 -letnie doświadczenie?
                                            Odpowiedź, 30.03.2017 r.
                                            Obowiązek wykazania się 2-letnim doświadczeniem w danej dziedzinie przez trenera prowadzącego zajęcia oznacza konieczność wykonywania obowiązków trenera w okresie 2 lat. W związku z powyższym dana osoba wykazuje, że w okresie 2 lat pracowała jako trener w ramach umów cywilnoprawnych/ umów o pracę, bez konieczności zliczania faktycznej liczby godzin pracy danego trenera.
                                            Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                            Pytanie 39.
                                            Projekt rozpoczyna się we wrześniu 2017. Zgodnie z diagnozą wsparciem mają być objęci  również nauczyciele – studia podyplomowe. Czy można kwalifikować w ramach projektu koszt studiów podyplomowych w sytuacji, gdy pierwszy semestr lub dwa semestry zostały już rozpoczęte przed realizacją projektu a 2 semestry lub 3 semestr mieści się w okresie realizacji projektu? Czy można w ramach projektu rozliczyć koszt poszczególnych semestrów, które mieszczą się w okresie realizacji projektu i w tym czasie zostały opłacone?
                                            Odpowiedź, 30.03.2017 r.
                                            Podjęcie studiów podyplomowych przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu oraz wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym na konkurs częściowego finansowania kosztów tych studiów budzi wątpliwości Instytucji Zarządzającej. Bowiem rozpoczynając studia przed aplikowaniem o środki unijne Beneficjent zapewnił już możliwość finansowania studiów niezależnie od środków EFS. Natomiast kontynuacja studiów w ramach projektu oznaczałaby zastąpienie finansowania publicznego/prywatnego środkami EFS co nie jest celem wynikającym z wsparcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a tym samym nie stanowi wartości dodanej w ramach tego typu projektów.
                                            Opracowano: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

                                            Pytanie 38. Czy w ramach konkursu bezwzględnie konieczne jest zastosowanie wraz z działaniami z typu 1 także działań z typu 2, czyli doposażenia?
                                            Typ 1 projektu może być realizowany samodzielnie natomiast realizacja typu 2 projektu jest możliwa jedynie łącznie z typem 1 projektu.

                                            Pytanie 37. Proszę o wyjaśnienie pojęcia ze str. 12, pkt. 2.1.4 c, iż realizacja wsparcia na rzecz nauczycieli zawodu instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona z wykorzystaniem doświadczenia wojewódzkich i lokalnych placówek doskonalenia nauczycieli. Co mamy rozumieć przez doświadczenie tych placówek? Jaki jest zakres tego doświadczenia, które winno być wykorzystane?
                                            Zważywszy na bogatą ofertę placówek kształcenia nauczycieli doświadczenie można rozumieć bardzo szeroko. Wykorzystanie wsparcia placówek powinno przyczyniać się do zwiększenia jakości, kompleksowości, innowacyjności oferowanego wsparcia. Należy mieć na uwadze, iż wsparcie kierowane w ramach projektu do nauczycieli powinno wynikać z przeprowadzonej diagnozy a udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

                                            Pytanie 36. Co oznacza stwierdzenie, że w przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia? Czy to oznacza, że w ogóle nie możemy zastosować formy wsparcia w postaci staży w przypadku szkół współpracujących w jakiejkolwiek formie kształcenia zawodowego praktycznego z pracodawcami?
                                            W przypadku szkół realizujących kształcenie zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami istnieje możliwość realizacji działań wyłącznie zwiększających wymiar praktyk/staży zawodowych.

                                            Pytanie 35. Czy warunek 5% partycypacji finansowej pracodawcy dotyczy łącznie wszystkich staży w ramach projektu, czy w przypadku organizacji staży/praktyk zawodowych u kilku pracodawców (w ramach jednego projektu) jeden z pracodawców zgodzi się na partycypację kosztów to powyższy warunek uznaje się za spełniony?
                                            Kryterium może zostać uznane za spełnione przy wniesieniu co najmniej 5 % wkładu przez każdego z przedsiębiorców/pracodawców zaangażowanych w organizację staży/praktyk zawodowych. Alternatywnie istnieje również możliwość wniesienia wkładu rzeczowego przedsiębiorcy. W takim przypadku realizator projektu powinien każdorazowo zweryfikować czy koszty wykazane przez pracodawcę nie odbiegają od cen rynkowych. Udział 5% należy odnieść do całości środków przewidzianych w budżecie projektu na realizację wszystkich działań związanych z organizacją staży/praktyk zawodowych.

                                            Pytanie 34. Czy zakup licencji na program Auto Cad mogę zakwalifikować we wniosku jako środek trwały?
                                            Nie, zakup licencji oprogramowania nie należy do kategorii środków trwałych.
                                            Pytanie 33. Czy mogę zakupić 15 komputerów do nowo powstałej pracowni - wirtualne laboratorium?
                                            Wszystkie działania oraz koszty zaplanowane w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji otoczenia społeczno gospodarczego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Przy planowaniu wydatków we wniosku o dofinansowanie należy pamiętać, że zaplanowany wydatek kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego ora Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. Zakupione w ramach projektu wyposażenie powinno być zgodne z przedmiotowym katalogiem.

                                            Pytanie 32. Planuję zakupić licencję do wirtualnego laboratorium (w danym zawodzie). Czy mogę zakupić tą licencję na 4 lata (cykl kształcenia - technikum) czy tylko na 2 lata (czas trwania projektu)?
                                            Kosztem kwalifikowalnym będzie zakup licencji obowiązującej na okres tożsamy z okresem realizacji projektu.

                                            Pytanie 31. Czy kwota przeznaczona na stypendium za staż/praktykę zawodową dla uczniów w wysokości max. 1480 zł za każde kolejne przepracowane 150 godzin stanowi pełny koszt projektodawcy wypłacającego staż czy też do kwoty stypendium należy doliczyć składki społeczne? Proszę o wskazanie podstawy prawnej w tym zakresie o ile istnieje obowiązek ubezpieczenia ucznia w ZUS z tytułu pobierania przez niego stypendium stażowego lub stypendium za praktykę zawodową.
                                            Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”. W opinii IOK brak jest przesłanek do objęcia uczestników projektu, będących uczniami, ubezpieczeniami społecznymi, jednakże IOK nie jest właściwą instytucją do interpretowania zapisów ww. ustawy. O ostateczną interpretację należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

                                            Pytanie 30. Czy w przypadku gdy uczeń odbywa u tego samego Projektodawcy dwa różne kursy zawodowe (możliwość wyboru na etapie rekrutacji) zapewnienie stażu / praktyki zawodowej w wymiarze min. 150 h u pracodawcy/pracodawców dotyczy każdego z kursów czy też wymiar 150 h można dowolnie podzielić między pracodawców zapewniających staż/praktykę zawodową pod konkretny kurs by łączny wymiar staży wyniósł min. 150h?
                                            Realizacja praktyk/staży zawodowych nie jest powiązana bezpośrednio z kursem/kursami zawodowymi, w których uczestniczy uczeń. Praktyki/staże zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia uczestnika projektu. Natomiast minimalna liczba godzin praktyk/staży tj. 150 godzin powinna być zrealizowana u jednego pracodawcy.
                                            Pytanie 29. Czy projekt musi przewidywać współpracę z już wybranymi na etapie opracowywania projektu szkołami czy może zakładać rekrutację określonej ilości szkół (zgodnie z określonymi kryteriami dotyczącymi m.in. profilu danej szkoły oraz potrzeb jej uczniów) w pierwszej fazie projektu?
                                            Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu „wszystkie formy wsparcia wskazane we wniosku o dofinansowanie planowane przez Projektodawcę do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie”. Wsparcie w ramach projektu powinno odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy beneficjentów (szkoła i uczęszczający do niej uczniowie). Wnioskodawca powinien scharakteryzować grupę docelową oraz wskazać dlaczego akurat te osoby zostaną objęte wsparciem w ramach działań realizowanych w projekcie, uwzględniając potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników. Ponadto diagnoza powinna być przygotowana przez szkołę/placówkę kształcenia zawodowego i zatwierdzona przez organ prowadzący.

                                            Pytanie 28. Czy w projekcie będą mogli brać udział uczniowie „z ulicy” tzn. uczęszczający do szkoły spełniającej kryteria, jednak niewybranej do udziału w projekcie?
                                            Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 10).

                                            Pytanie 27. Czy konkurs 11.2.3 i trzy konkursy 11.2.2 i jeden 11.2.1 różnią się tylko zasięgiem terytorialnym?
                                            Konkursy ogłoszone w ramach Działania 11.2 różnią się nie tylko zasięgiem terytorialnym. Z aplikowania o środki w ramach konkursu 11.2.3 wyłączone zostały jednostki samorządu terytorialnego będące członkami związku ZIT/RIT (podmioty te mogą być jedynie partnerami w projekcie). Ponadto w konkursach ogłoszonych w ramach Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.2 obowiązują szczegółowe kryteria dodatkowe dotyczące spójności projektu z przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT.

                                            Pytanie 26. Czy w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek w tabelach są godziny zegarowe/lekcyjne, stawki za godz. zegarowe/lekcyjne?
                                            - np. szkolenie Autocad – 30 godz. - 36zł / osobę
                                            - czy zalecana ilość godzin (30) – to godziny lekcyjne (45min), czy zegarowe?
                                            - czy stawka godzinowa dotyczy godziny lekcyjnej (45 min), czy zegarowej ?
                                            W przypadku szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, a także szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jako godziny szkoleniowe należy rozumieć pełną godzinę zegarową czyli 60 minut zajęć, a zatem stawka godzinowa rozumiana jest również jako godzina zegarowa.

                                            Pytanie 25. Czy zakupione wyposażenie będące w klasyfikacji Koweziu jako ogólnodydaktyczne jest kwalifikowane z pkt. 2.1.13 regulaminu konkursu?
                                            Wg Koweziu – pracownia to:
                                            - wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni;
                                            - infrastruktura pracowni;
                                            - wyposażenie stanowisk.
                                            W ramach drugiego typu projektu tj. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciadlających naturalne warunki pracy możliwy jest zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. Należy pamiętać, że wyposażenie pracowni powinno być zgodne z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl.

                                            Pytanie 24. Uczniowie klas czwartych technikum absolwentami zostają w kwietniu. Czy mogą zrealizować staż już jako absolwenci (po maturze) – w miesiącach czerwiec-sierpień?
                                            O zakwalifikowaniu do projektu decyduje posiadany status ucznia, weryfikowany w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Uczeń programowo najwyższej klasy technikum może brać udział w projekcie maksymalnie do 31 sierpnia, tj. do końca roku szkolnego - zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

                                            Pytanie 23. Czy wsparcie udzielane dla uczniów, o którym mowa w pkt. 2.1.6 h, tj. doradztwo edukacyjno-zawodowe może istnieć samodzielnie w projekcie, czy też może występować tylko w połączeniu ze wsparciem w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy?
                                            Doradztwo edukacyjno-zawodowe może występować w projekcie jako samodzielna forma wsparcia, niekoniecznie poprzedzająca wsparcie jakim są kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Jednakże w przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zaplanowano kursy/szkolenia kończące się certyfikatem/świadectwem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie) obligatoryjnym elementem jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jest to kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej. Ponadto należy mieć na uwadze, iż wszystkie formy wsparcia planowane do realizacji w ramach projektu powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Obowiązkowy element każdego projektu muszą stanowić praktyki/staże zawodowe dla uczniów realizowane u pracodawców.

                                            Pytanie 22. Proszę o wyjaśnienie ppkt. g w pkt. 2.1.6. Co mamy rozumieć poprzez wsparcie dot. zdobywania dodatkowych uprawnień? Jak te dodatkowe uprawnienia mają być potwierdzane? Czy chodzi tutaj tylko o kursy, których ukończenie skutkuje uzyskaniem konkretnych praw do wykonywania czynności, których wykonywanie nie byłoby możliwie bez uzyskania uprawnień, jak np. kurs prawa jazdy?
                                            Poprzez wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy należy rozumieć wsparcie w postaci szkoleń/kursów zawodowych, które kończą się uzyskaniem certyfikatu bądź uprawnień niezbędnych do wykonywania konkretnej czynności (np. kurs dla operatorów wózków widłowych, kurs na uprawnienia SEP). Dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia.

                                            Pytanie 21. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” należy wliczać do tej liczby:
                                            - szkoły doposażone wyłącznie w pomoce do prowadzenia doradztwa zawodowego;
                                            - szkoły, których pracownie zostały doposażone wyłącznie w meble (np. krzesła) lub w sprzęt zaliczany do wyposażenia ogólnodydaktycznego (np. projektor), gdyż pozostałe wyposażenie planujemy sfinansować w ramach Działania 12.2 RPO WSL;
                                            - zarówno technikum, jak i zasadniczą szkołę zawodową (czyli wliczać do wskaźnika 2 szkoły) należące do tego samego zespołu szkół i zlokalizowane w jednym budynku, jeżeli doposażana jest pracownia, z której korzystają uczniowie obydwu szkół.
                                            Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” zawartą w regulaminie konkursu: Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wyposażonych/doposażonych w ramach programu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach. W ramach projektu możliwe jest doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu lub warsztatów szkolnych, a zakres udzielonego wsparcia powinien być zgodny z katalogiem rekomendowanego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN i dostępnym na stronie www.koweziu.edu.pl. A zatem zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego nie wlicza się do wskaźnika „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Do ww. wskaźnika wlicza się: zakup wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni, zakup wyposażenia stanowisk dydaktycznych, a także sfinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni, które wynikają np. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. W sytuacji, kiedy w ramach zespołu szkół funkcjonują technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa, w przypadku zakupu doposażenia pracowni, z których korzystają uczniowie obydwu tych szkół do wskaźnika wliczamy 2 szkoły.

                                            Pytanie 20. Czy określając wielkość wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie ” należy uwzględniać nauczycieli, których udział w projekcie będzie polegał wyłącznie na odbyciu stażu w przedsiębiorstwie (co może nie generować w projekcie żadnych kosztów). Czy dobrze rozumiem, że nauczycieli tych nie wlicza się do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu “?
                                            Zgodnie z definicją wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” zawartą w regulaminie konkursu wlicza się do niego również liczbę nauczycieli uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców o czasie trwania nie krótszym niż dwa tygodnie. Nauczycieli uczestniczących w stażach/praktykach u pracodawców wlicza się także do wskaźnika “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
                                            ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
                                            ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
                                            ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
                                            ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

                                            Pytanie 19. Czy wskaźnik “Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych (studia nie są forma “współpracy z uczelnią”, a uczelnia nie jest “placówka doskonalenia nauczycieli”, stąd wątpliwość, jak przypisać tę formę wsparcia do definicji z pkt 3.1.9 c Regulaminu konkursu)?
                                            Wskaźnik „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” obejmuje zarówno nauczycieli już posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych objętych wsparciem w projekcie, jak i podnoszących w ramach projektu swoje kwalifikacje. Zgodnie z definicją ww. wskaźnika: Liczba nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem, w tym: liczba osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia zawodowego.

                                            Pytanie 18. Zgodnie z regulaminem konkursu, zakupione wyposażenie powinno być zgodne z katalogiem dostępnym na stronie www.koweziu.pl. Czy jeżeli Wnioskodawca wykaże, iż zakup doposażenia, które nie jest dostępne na ww stronie, jest niezbędny do zaplanowanych zajęć i/lub rekomendowane przez pracodawców to możliwy będzie zakup takiego doposażenia?
                                            Możliwy jest zakup wyposażenia, które nie zostało uwzględnione w szczegółowym katalogu wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN pod warunkiem, że zasadność zakupu tego sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego. Diagnoza ta powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek kształcenia zawodowego.

                                            Pytanie 17. Czy kwalifikowalny będzie zakup tablic multimedialnych, jeśli nie są one rekomendowane przez MEN ale Wnioskodawca wykaże ich niezbędność do efektywnego przeprowadzenia zajęć?
                                            Odpowiedź jak wyżej (pytanie nr 21)

                                            Pytanie 16. Czy możliwe jest doposażenie pracowni językowych jeśli Wnioskodawca planuje zajęcia z języków obcych zawodowych? Znajomość języka obcego została wskazana w efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów a wyposażenie ww. pracowni zostało opisane na stronie KOWEZiU.
                                            Biorąc pod uwagę fakt, że język obcy ukierunkowany zawodowo jest przedmiotem realizowanym w ramach kształcenia zawodowego, a efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym efekty kształcenia w zakresie języka obcego ukierunkowanego zawodowo zostały zdefiniowane w podstawie programowej kształcenia w zawodach w zawartej w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), doposażenie pracowni językowej jest możliwe. Zakres tego rodzaju wsparcia musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego.
                                            Pytanie 15. Czy Wnioskodawcę obowiązują także ilości sprzętu przewidzianego na stronie www.koweziu.pl na 1 ucznia?
                                            Planując zakup doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że każdy uczeń powinien mieć zapewniony równy dostęp do sprzętu, narzędzi i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie procesu edukacyjnego. Projektodawcę obowiązują ilości sprzętu wskazane w katalogu MEN a odstępstwo od tej reguły wymaga uzasadnienia.

                                            Pytanie 14. Czy jeśli Wnioskodawca zaplanuje doposażenie pracowni rekomendowane przez MEN musi szczegółowo uzasadniać czy też wystarczy jedynie zapis wskazujący na ww. rekomendację?
                                            Poza wymogiem zgodności zakupionego sprzętu z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych rekomendowanym przez MEN, zakup doposażenia zawsze powinien wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz pozostawać w zgodzie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tym samym zaplanowane wydatki wymagają uzasadnienia wskazującego na spełnienie w wym. warunków.
                                            Pytanie 13. Czy kwalifikowalny będzie zakup stolików i krzeseł do doposażanych w ramach projektu pracowni?
                                            Możliwy jest zakup krzeseł i stołów do pracowni, jeżeli zasadność zakupu tego rodzaju sprzętu będzie wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoły/placówki kształcenia zawodowego z uwzględnieniem już posiadanego przez nie wyposażenia.

                                            Pytanie 12. Czy stawki określone w wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług "Taryfikator" dla szkoleń/kursów przygotowujących dla egzaminów certyfikowanych obejmują także koszt przeprowadzenia egzaminów?
                                            Zgodnie z informacją zawartą w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stawki przyjęte dla szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych nie obejmują kosztów egzaminów zewnętrznych/certyfikowanych, które Wnioskodawca umieszcza odrębnie w budżecie projektu.

                                            Pytanie 11. Czy uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń / kursów certyfikowanych (21,00 zł) i dla szkoleń / kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe (20,00 zł) jest stawką na 1 osobę czy na grupę?
                                            Uśredniona stawka godzinowa brutto dla szkoleń/kursów certyfikowanych oraz kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe jest stawką na 1 osobę.

                                            Pytanie 10. Czy wydatki ponoszone w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień powinny zostać przewidziane we wniosku o dofinansowanie lub czy jest możliwe poniesienie tych kosztów jeśli dopiero na etapie realizacji projektu wyniknie taka konieczność (po zgłoszeniu się do projektu osoby której uczestnictwo będzie wymagało poniesienia tego rodzaju kosztów). Czy w trakcie realizacji projektu będzie można ubiegać się o zwiększenie wsparcia finansowego w związku z wprowadzeniem mechanizmu racjonalnych usprawnień?
                                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN.
                                            IZ RPO WSL 2014-2020 zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień np. w przypadku projektów EFS poprzez elastyczność budżetu projektu, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Umożliwi to beneficjentom dokonywanie przesunięć środków w ramach budżetu na ten cel, w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby lub osób z niepełnosprawnościami.
                                            W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień, IZ RPO WSL 2014-2020 umożliwia wnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania projektu w sposób pozwalający na szybkie podjęcie decyzji. Decyzję w sprawie finansowania mechanizmu racjonalnych usprawnień podejmuje IZ RPO WSL 2014-2020 będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów oraz dostępność środków finansowych.

                                            Pytanie 9. Czy doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy stażysty będzie stanowić pomoc publiczną w projekcie/ de minimis czy doposażenie szkoły / warsztatu to pomoc publiczna?
                                            Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu to do obowiązków wnioskodawcy przy tworzeniu projektu należy ustalenie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis i wypełnienie określonych pól we wniosku o dofinansowanie, jeżeli stwierdzono ich wystąpienie. Należy przede wszystkim określić, czy wnioskodawca w ramach składanego na konkurs projektu będzie odbiorcą pomocy de minimis lub pomocy publicznej, oraz czy będzie udzielać wsparcia podmiotom, które są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej.
                                            Wystąpienie pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis w projekcie uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju i charakteru proponowanego w ramach projektu wsparcia oraz od rodzaju grupy docelowej, której dane wsparcie ma zostać udzielone. Ustalenie, czy w danym przypadku pomoc publiczna występuje, możliwe jest po zbadaniu, czy zostały spełnione poniższe przesłanki tj. czy wsparcie:
                                            - jest udzielane przedsiębiorcy;
                                            - jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;
                                            - jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
                                            - ma charakter selektywny;
                                            - zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

                                            Pytanie 8. Czy partycypacja przez pracodawcę 5% udziału w kosztach utworzenia/organizacji staży może stanowić wkład własny w projekcie?
                                            Udział finansowy pracodawców w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych może stanowić wkład własny w projekcie. Należy mieć na uwadze, iż Projektodawca jest zobowiązany do wskazania udziału finansowego pracodawcy w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych w sposób umożliwiający identyfikację wkładu własnego w budżecie wniosku o dofinansowanie.
                                            Pytanie 7. W jaki sposób jest weryfikowana trwałość projektu w odniesieniu do wyposażenia pracowni nauki zawodu, warsztatów?
                                            Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „W przypadku projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i FS, niedotyczących inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, zachowanie trwałości projektu oznacza utrzymanie inwestycji lub miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej”. Projekty realizowane w ramach Działania 11.2 powinny zakładać trwałość w zakresie wykorzystania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych, co będzie weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zakończeniu projektu w ramach wizyt monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji Pośredniczącej.

                                            Pytanie 6. Czy koszty doposażenia są limitowane?
                                            Limitowane kategorie kosztów dotyczą wydatków ponoszonych w ramach środków trwałych oraz cross financingu. Pamiętać należy o tym, iż w ramach każdego projektu limit środków trwałych i cross-financingu łącznie nie może przekroczyć 20% wartości projektu. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.
                                            Pytanie 5. Czy 5% udział pracodawców w kosztach organizacji staży praktyk jest obowiązkowy?
                                            Udział pracodawców w kosztach organizacji staży/praktyk nie jest obowiązkowy, jest to kryterium dodatkowe, nieobligatoryjne, weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać dodatkowo 1 pkt.

                                            Pytanie 4. Czy katalog wyposażenia opracowany przez MEN umieszczony na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl jest katalogiem zamkniętym, czy trzeba brać pod uwagę katalog men czy diagnozę?
                                            Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych co do zasady powinno być zgodne z katalogiem opracowanym przez MEN. Jednakże należy mieć na uwadze, iż wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. W związku z powyższym w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość zakupu wyposażenia spoza katalogu udostępnionego na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl. W każdym takim przypadku we wniosku o dofinansowanie projektu powinny znaleźć się informacje z diagnozy uzasadniające potrzebę zakupu wyposażenia spoza listy MEN.

                                            Pytanie 3. W jakiej formie powinna zostać sporządzona diagnoza?
                                            Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Jednocześnie diagnoza powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji projektu.

                                            Pytanie 2. Czy wsparcie w projekcie może być skierowane wyłącznie do nauczycieli?
                                            Nie, udział nauczycieli w projekcie będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

                                            Pytanie 1. W jakim okresie roku szkolnego powinny być realizowane staże / praktyki zawodowe, czy to jest gdzieś określone?
                                            IOK nie określiła w regulaminie konkursu okresu w trakcie roku szkolnego, w którym powinny być realizowane staże/praktyki zawodowe. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu muszą mieścić się w okresie jego realizacji. Staże można przeprowadzać zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w okresie ferii czy wakacji o ile nie jest to sprzeczne z prawodawstwem krajowym.

                                             Pytanie 6. Proszę o wyjaśnienie dot. wskaźnika dla Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego: „Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (obligatoryjny)”. Czy w przypadku projektu, w którym sale do praktycznej nauki zawodu znajdują się np. w dwóch budynkach, należy we wskaźniku wykazać liczbę budynków - czyli 2, czy potraktować inwestycję jako placówkę objętą wsparciem i wykazać liczbę 1?
                                             Beneficjent zobowiązany jest wykazać w ramach wskaźnika wszystkie budynki objęte projektem.

                                             Pytanie 5. Proszę o informację, czy w ramach projektu twardego finansowanego w ramach EFRR Beneficjent w ramach każdej sali do praktycznej nauki zawodu zobowiązany jest przeprowadzić prace budowlane wraz z doposażeniem w nowy sprzęt?
                                             Jeśli Beneficjent w ramach środków własnych lub środków zewnętrznych zakupił bądź zakupi nowy sprzęt, nie będzie on zobowiązany kupować kolejnego wyposażenia w ramach projektu finansowanego w działaniu 12.2.

                                             Pytanie 4. Proszę o informację, czy w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego o wsparcie może ubiegać się szkoła gimnazjalna specjalna przysposabiająca do zawodu?
                                             W ramach działania 12.2 wsparcie skierowane jest do szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do zawodu) z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych. Wobec powyższego nie jest możliwe objęcie wsparciem szkoły gimnazjalnej.

                                             Pytanie 3. Czy występują ograniczenia czasowe realizacji projektu w ramach środków EFRR?
                                             Beneficjent zobowiązany jest zrealizować projekt w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy - rozumianym jako czas od daty zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu do daty finansowego zakończenia projektu.

                                             Pytanie 2. W związku z ogłoszonymi naborami w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 proszę o informację odnośnie pomocy publicznej w w/w działaniu:
                                             - Czy w przypadku jednostki prowadzącej oprócz kształcenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych, również kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych nastąpi zakłócenie konkurencji (punkt B13.1d wniosku o dofinansowanie - test pomocy publicznej)? Czy w tej sytuacji projekt podlega zasadom pomocy publicznej (lub pomocy de minimis)?
                                             Jeżeli działalność placówki nie ogranicza się wyłącznie do zadań jakie wynikają z ustaw regulujących  działalność tego typu placówek (m.in. ustawa o oświacie), czyli placówki kształcenia ustawicznego realizują również typowo komercyjne szkolenia i zamierzają tego typu działalność prowadzić z wykorzystaniem wytworzonej infrastruktury, to wówczas należy stwierdzić, że pomoc publiczna wystąpi.

                                             - Czy przypadek, gdy dofinansowana infrastruktura nie będzie wykorzystywana na potrzeby kształcenia osób dorosłych, a jedynie do kształcenia zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i zawarcia takiego zapisu we wniosku o dofinansowanie) jest wystarczający do uznania, że projekt nie będzie podlegał zasadom pomocy publicznej (lub pomocy de minimis).
                                             Jeśli wnioskodawca oświadczy (obojętnie czy w treści wniosku o dofinansowanie czy też za pomocą odrębnego oświadczenia), że na wytworzonym majątku będzie szkolić tylko uczniów (czyli nie będą realizowane działania wykraczające poza ustawę o oświacie), to wówczas można stwierdzić, że pomocy nie wystąpi. Wnioskodawca powinien zdawać jednak sobie sprawę z wagi takiej deklaracji. Jeśli po realizacji projektu (nie tylko w okresie trwałości projektu, ale do czasu wygaśnięcia terminu, w którym Komisja Europejska może badać czy udzielane wsparcie nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa UE) okaże się, że infrastruktura wykorzystywana jest jednak do prowadzenia działalności gospodarczej wówczas zostaną uruchomione procedury związane z odzyskiwaniem środków.
                                             Pytanie 1. Proszę o informację w jaki sposób  Beneficjent – JST powinien wypełnić wniosek w zakresie pomocy publicznej, jeśli go dotyczy?
                                             W pkt I, zgodnie z Instrukcją, pole to musi zostać „wypełnione przez wnioskodawcę, który w polu B.13.2 wybrał odpowiedź „TAK” przy pytaniu czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej i / lub de minimis. Wielkość przedsiębiorstwa - w polu należy określić wielkość przedsiębiorstwa, jakim jest wnioskodawca zgodnie z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Podane na zaproponowanej liście kategorie przedsiębiorstw, wynikają z klasyfikacji, jaką wprowadziło ww. Rozporządzenie Komisji. Wnioskodawcom w takich wypadkach pojawia się tabelka, w której powinni określić, wielkość zatrudnienia oraz roczny obrót lub roczną sumę bilansową. Z zakresu danych wynika już zatem, że chodzi tu o przedsiębiorstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdzie nie ma problemu z określeniem tego typu danych.W przypadku, gdy jednak o dotację będącą pomocą publiczną/pomocą de minimis stara się gmina lub inny organ publiczny często określenie tych danych jest bądź to utrudnione bądź niemiarodajne. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014, przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.Zatem w przypadku podmiotów, w których organy publiczne posiadają 25% lub więcej kapitału lub praw głosu (np. jednoosobowe spółki komunalne) status (wielkość) przedsiębiorstwa określa się zasadniczo nie na podstawie wielkości zatrudnienia czy obrotów, ale na podstawie ww. przepisu - domniemując, że przedsiębiorca taki jest tzw. innym przedsiębiorstwem. Analogicznie ustala się status organu publicznego (np. JST), który ma być beneficjentem pomocy.W tabeli wówczas, beneficjent – JST, podaje dane którymi dysponuje, natomiast do Wniosku dołączą wyjaśnienie, że status przedsiębiorstwa ustalono na podstawie ww. przepisu, a nie danych wpisywanych w tabeli.

                                              Pytanie 31. Czy czynności związane z rekrutacją Uczestników do Projektu (11.3) można potraktować jako osobne zadanie merytoryczne i wykazać w kosztach bezpośrednich np. wynagrodzenie Specjalisty ds. Rekrutacji?
                                              Odpowiedź, 22.02.2016 r.
                                              Na podstawie interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zawartej w piśmie znak: DZF.IV.8610.16.2016.RP.1 z dnia 16 czerwca 2015r. wyjaśniamy:
                                              W Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określono definicję kosztów pośrednich, które obejmują koszty administracyjne związane z obsługą projektu.
                                              Koszty pośrednie obejmują m.in. koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługe projektu. W praktyce dotyczy to czynności takich jak np.:
                                              - koordynowanie i nadzorowanie projektu,
                                              - rozliczanie w tym monitorowanie,
                                              - organizacja wsparcia w ramach projektu, w tym organizacja szkoleń i doradztwa (ale nie prowadzenie szkoleń i doradztwa),
                                              - prowadzenie rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu),
                                              - informowanie o projekcie i jego promocja, w tym prowadzenie strony internetowej o projekcie oraz prawidłowe oznakowanie projektu,
                                              - obsługa kadrowa, księgowa i finansowa,- obsługa sekretariatu i kancelarii,
                                              - obsługa prawna, w tym w zakresie prowadzenia procedury zamówień publicznych.
                                              Wobec powyższego, wszelkie koszty związane z obsługą administracyjną projektu powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych.

                                              Pytanie 30. Jak określić wskaźnik produktu, jeżeli jeden uczestnik kwalifikacyjnego kursu zawodowego będzie uczestniczył w dwóch kwalifikacjach jednocześnie?
                                              Odpowiedź, 22.02.2016 r.
                                              Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 „na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu” (rozdz. 3.3.3, pkt 9, str. 25). Oznacza to, że pomimo uczestniczenia w kilku kursach kwalifikacyjnych uczestnik wykazywany jest jeden raz w danym wskaźniku.

                                              Pytanie 29. Czy w ramach typu operacji 4 "Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;"kwalifikowalnym będzie zorganizowanie szkoleń informatycznych (Word, Excel,Powerpoint) kończących się egzaminem ECDL i/lub szkoleń językowych kończących się egzaminem zewn. Np. TELC?
                                              Odpowiedź, 22.02.2016 r.
                                              Kursy komputerowe i językowe (zakończone egzaminem) zostały przewidziane do realizacji w ramach Poddziałania 11.4.3. Jego grupą docelową są pracujące osoby dorosłe (zwłaszcza w podeszłym wieku i z niskimi kwalifikacjami). Zachowując linię demarkacyjną pomiędzy Osiami Priorytetowymi, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo są wspierane w powyższym zakresie w projektach realizowanych w ramach Działań 7.1 oraz 7.2, zaś właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez oferowane usługi RUR (zapis z SZOOP RPO WSL 2014-2020). Jednym z czterech celów szczegółowych Osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego jest cel 3 wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, który został przypisany do działania 11.4 zaś cel 4 Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkól i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia – do Działania 11.3, którego celem nadrzędnym jest kształcenie zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych.
                                              W związku z powyższym szkolenia o które Pani pyta mogą być realizowane jedynie jako uzupełnienie dla kształcenia zawodowego.

                                              Pytanie 28. Koszty wyposażenia pracowni i warsztatów są kosztami pośrednimi, czy bezpośrednimi?
                                              Odpowiedź, 22.02.2016 r.
                                              Wyposażenie pracowni i warsztatów, zalicza się do środków trwałych („Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na :
                                              a) środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu np. wyposażenie pracowni komputerowych),
                                              b) środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia) – regulamin str. 73-74). Są to zatem koszty bezpośrednie, bo dotyczą realizacji zadań merytorycznych w projekcie,
                                              c) zakup np. komputera dla potrzeb obsługi biura projektu będzie stanowił koszt pośredni.

                                              Pytanie 27. Czy przy założeniu działań sieciowania - tworzenia baz on-line łączących jednostki edukacyjne z pracodawcami (tj. działanie typu gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy); konieczne jest indywidualne zdiagnozowanie zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie lub zamierzających rozpocząć kształcenie osób dorosłych lub placówek systemu oświaty w tym zakresie już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czy można takie analizy przeprowadzić na etapie realizacji projektu? oraz czy wystarczy tego typu działanie, czy jeszcze jakieś jest obowiązkowe, by wziąć udział w konkursie?

                                              Odpowiedź, 22.02.2016 r.
                                              „… działanie typu gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy” to nie odrębny typ projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 11.3, a „działanie realizowane przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU realizującymi kształcenie osób dorosłych w ramach typów operacji 5,7,8 i 9” (regulamin str. 27,28).
                                              By móc realizować sieciowanie i tworzenie baz on-line trzeba wpisywać się w jeden z wymienionych wyżej typów operacji, a sieciowanie ma być jednym z działań podejmowanych w jego ramach. Ponadto spełniać trzeba warunki i kryteria wymienione powyżej, wymagane wobec podmiotu aplikującego.
                                              Ponadto na str. 17 regulaminu znajdujemy zapis iż „realizacja wsparcia w ramach typów operacji 7, 8 i 9 jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie lub zamierzających rozpocząć kształcenie osób dorosłych lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i prowadzona przez szkołę prowadzącą kształcenie lub zamierzającą rozpocząć kształcenie osób dorosłych, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym dla dorosłych lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący”. Zatem taka diagnoza jest niezbędna, a od treści wniosku i typu operacji jakie ostatecznie będzie Pani realizować w swoim projekcie zależy czy będzie ona potrzebna już w uzasadnieniu wniosku czy na etapie jego realizacji.

                                              Pytanie 26. Czy wnioskodawca w konkursie 11.03.00 może być jednocześnie partnerem w innym projekcie/innych projektach w tym samym konkursie?
                                              Odpowiedź, 22.02.2016 r.
                                              Co do zasady nie ma przeciwwskazań, by taka sytuacja mogła mieć miejsce, jednakże należy mieć na względzie zapis z „Instrukcji wypełniania wniosku” dot. spełnienia kryterium formalnego pn. „Potencjał finansowy”,. Należy pamiętać, iż roczny obrót lidera i partnera (jeśli dotyczy), musi być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych w ramach danego konkursu/naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są najwyższe.

                                              Pytanie 25. Czy doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu w typie projektu nr 8 (str. 14 regulaminu konkursu) w formie np. studiów podyplomowych powinno objąć TYLKO nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dorosłych? Czy możliwe jest objęcie wsparciem nauczycieli kształcących w szkołach zawodowych i placówkach dla młodzieży?
                                              Odpowiedź, 22.02.2016 r.
                                              Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu 11.3 formy wsparcia realizowane w ramach 8 typu operacji dotyczące doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu mogą objąć m.in. :
                                              a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;b) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);
                                              W przypadku realizacji form wsparcia w ramach typu operacji 8, związanych z doskonaleniem umiejętności nauczycieli zawodu, zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego przewidziany w projekcie musi być zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe (w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty), z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji, z zapotrzebowania rynku pracy oraz pozostałymi wymogami zawartymi w regulaminie.
                                              Zatem zachodzi możliwość doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu prowadzących kształcenie zawodowe dla osób dorosłych zatrudnionych wyłącznie we wskazanych powyżej placówkach oraz w nowoutworzonych centrach kształcenia ustawicznego (typ operacji 9).

                                              Pytanie 24. Czy w ramach typu operacji nr 4 pn. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych można organizować kursy, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z